Pakusgon pa ang determinasyon nga iasdang sa tumang kalagsik ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!

 

Karong Disyembre 26, 2018, mapasigarbuhong ginasaulog sa tanang mga rebolusyonaryong pwersa sa nagkalainlaing natarang gerilya, sa mga organisasyon sa Partido sa atong rehiyon ug sa tibuok nasud, ang ika-50 nga anibersaryo sa subling pagkatukod sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP).

Ang Komite sa Rehiyon sa Partdio Komunista ng Pilipinas-North Eastern Mindanao Region (PKP-NEMR) mainitong nagpadangat sa pasidungog ngadto sa mga kadre ug membro sa Partido; mga Pulang kumander ug manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB); mga lider, aktibista ug membro sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa ug mga alyado, sa ilang walay kakapoy ug pursigidong pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon dinhi sa atong rehiyon taliwala sa bangis nga atake sa pasistang rehimeng US-Duterte.

Mainiton usab natong ipadangat, atol niining bulawanong kasumaran, ang pinakataas nga pagsaludo ngadto sa mga rebolusyonaryong martir nga naghalad sa ilang panahon ug kinabuhi alang sa nasudnon ug demokratikong kalingkawasan sa katawhang Pilipino ug pagpakaylap sa diwang sosyalismo ug komunismo. Sumbanan sila sa walay kinutubang pag- alagad sa katawhan ug sa maisugong pag-atubang sa mga kalisdanan sa pagrebolusyon.

Ang mga rebolusyonaryong diwa ug pagtulun-an nga gikulit sa atong mga rebolusyonaryong martir ug ang mga kalampusan nga atong nakab-ot sulod sa 50 ka tuig nga pagrebolusyon maghatag kanato og inspirasyon nga labaw pang palig-unon ang determinasyon nga iasdang sa tumang kalagsik ang demokratikong rebolusyon sa katawhan hangtud sa kadaugan.

Gikan 1968 hangtud karon, sa pagpangulo sa PKP sa rebolusyong Pilipino ug sa giya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM), malampusong napatigbabawan sa rebolusyonaryong kalihukan ang tanang matang sa bangis nga pagliyok ug pangpuong atake sa mga reaksyonaryong rehimen gikan sa pasistang diktadurang US-Marcos hangtud sa kasamtangang rehimeng US-Duterte. Mao usab kini nga sumbanan ang gipakita sa rebolusyonaryong kalihukan sa NEMR gikan sa pagkatukod niadtong 1982 hangtud karon.

Karon nga tuig pakyas ang rehimeng US-Duterte sa iyang damgo nga puohon ang rebolusyonaryong kalihukan. Padayong miasdang ang rebolusyong Pilipino samtang walay hunong nga gilubok sa krisis ang nagharing sistemang semi-kolonyal ug semi-pyudal nga mosangpot sa iyang pagkahugno sa umaabot. Mahayag ang kaugmaon sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

I. Mas misilaob ang kasilag sa katawhan sa rehiyon batok sa kadautan sa Rehimeng US-Duterte

Walay kalahian sa mga nangaging rehimen ang pagka-reaksyonaryo ug pagka-itoy sa rehimeng US-Duterte ubos sa madaugdaugon ug mapahimuslanong sistema. Kanunay niining gipanalipdan ang kahakog sa mga imperyalista, dagkung burgesyang komprador, agalong yutaan ug burukrata kapitalista bugti sa kaalautan sa katawhang Pilipino.

Sa dul-an tulo ka tuig na nga anaa sa gahum ang rehimeng Duterte mas gilubong niini sa kalisod ang katawhan sa rehiyon ug sa tibuok nasud pinaagi sa pagpahamtang sa mga kontra-nasudnon ug kontra-katawhan nga mga balaod ug palisiya. Gigamit ang pasismo ug terorismo sa estado aron isabwag ang kahadlok ngadto sa katawhan samtang gipakayab ang pinulitikong pagpang-atik ug pagpanglingla aron sa ingon pugsanong mapatuman ang gusto ug gusto sa iyang among imperyalista. Apan miani kini og kasilag ug pagsukol sa katawhan sa rehiyon ug sa tibuok nasud aron tapuson ang kadautan sa rehimeng US-Duterte.

Ang mosunod mao ang pipila ka hulagway sa pagkadautan sa rehimeng US-Duterte nga nagpaantus sa mayorya sa katawhan sa rehiyon:

 1. Tungod sa iyang pagkaitoy ug magkamasunuron sa imperyalistang neo-liberal nga palisiya o sa “free trade” nga gipamugos sa IMF-WB, WTO, APEC ug AFTA, grabeng mi- us-os ang presyo sa kopras. Gikan sa P35 matag kilo kanhi nibagsak sa P6-P16 matag kilo bunga sa paturagas nga pag-import og palm oil gikan sa Malaysia ug Indonesia. Midaut kini sa lokal nga produksyon sa lubi. Nag-aghat pa ang rehimen sa pagtukod og linibo ka ektarya nga plantasyon sa oil palm nga mikompetensya sa lubi. Niresulta kini sa grabe ka-miserable nga kahimtang sa daghang mga saop sa kalubihan. Gawas pa, ang mga kalubihan sa Caraga maoy gitarget sa ekspansyon sa plantasyon sa saging sa Del Monte, Dole ug Sumifru alang sa eksport. Gikombertir ang ubang mga kalubihan ngadto sa plantasyon sa kahoy nga falcatta nga nagdaut sa kayutaan. Sa ingon nga pamaagi makalikay ang mga agalong yutaan sa kalubihan nga maapod-apod ang ilang kayutaan ngadto sa mga mag-uuma.
 2. Tinuyo nga gimugna sa rehimen ang “krisis sa bugas” nga midulot sa kaguliyang ug pag- antus sa mayorya sa katawhan sa rehiyon. Grabeng misaka ang presyo ngadto sa P50- P60 matag kilo kay gimaniobra sa mga negosyante ug sa gobyerno. Taliwala kini sa pamahayag sa National Food Authority (NFA) ug Department of Agriculture (DA) sa Caraga nga igo-igo lang ang suplay sa bugas dinhi. Gipasumangil dayon sa rehimeng US- Duterte kini nga krisis aron mapatuman ang walay regulasyon ug walay pugong nga importasyon sa bugas sa mga pribadong negosyante subay sa balaod sa Rice Tarrification.

  Kung nag-antus ang mga mag-uumang saop sa humayan tungod sa taas nga abang sa basakan, taas nga presyo sa abono ug pestisidyo ug pagkalubong sa usura, labaw nga naguba ang panginabuhian sa pagbaha sa imported nga mga bugas. Mapugos na usab nga ikombertir ang mga humayan sa laing kagamitan sama sa plantasyon ug uban pa. Samot nga mahulga ang seguridad sa pagkaon dinhi sa rehiyon ug sa tibuok nasud. Labaw nga makontrol sa mga dagkung negosyante sa bugas ug mga langyaw nga kapitalista ang batakang pagkaon sa nasud.

 3. Walay pagpakabana ang rehimeng Duterte sa kaayuhan sa katawhan tungod sa pagpahamtang ug pagpapas-an niini sa dugang buluhisan ubos sa TRAIN law diha sa mga palaliton ug serbisyo. Tumong niini nga makakuha og pondo alang sa ambisyosong imprastrakturang proyekto sama sa riles sa tren, kalsada, airport, ubp. ubos sa iyang programang Build, Build, Build nga sa kinauyukan nagsilbi ra usab sa mga kapitalista.

  Epekto niini, labihan ang pag-antus ug kalisdanan sa mayorya sa katawhan sa rehiyon sa pagsulbong sa presyo sa mga palaliton, serbisyo ug petrolyo, samtang walay pag-usbaw sa kinitaan. Dili makahulip sa kalisod ang limos sa rehimen gikan sa 4Ps ug subsidyo. Ang pinakapait pa kay ang mga langyaw’ng mamuhunan ug imported nga produkto nga mosulod sa Pilipinas ubos o libre ang taripa/buhis. Miulbo ang diskontento sa katawhan busa napugos ang rehimen nga isuspendi unta ang pagpahamtang og dugang buhis sa imported nga petrolyo apan malinglahong ibalik ra kini sa sunod tuig.

 4. Labihan nga nadismaya usab ang mga mamumuo sa rehiyon nga hangtud karon walay katumanan ang gisaad nga wagtangon ang kontraktwalisasyon sa pamuo. Padayong gipaantus sila sa mga uhaw sa ginansyang mga kapitalista pinaagi sa ubos kaayo nga suhulan nga dili igo sa inadlaw-adlaw nga panginahanglan sa pamilya. Aron labaw pang

mapahimuot ang mga kapitalista pugos nga giduso sa rehimen nga gub-on ang mga unyon ug organisasyon sa mga mamumuo. Misamot ang pagdagsang sa walay trabaho o kulang sa trabaho dinhi sa rehiyon.

 1. Samtang nag-antos ang mayorya sa katawhan sa kagamay sa kinitaan, gipakita ni Duterte ang pagkawalay-puangod niini pinaagi sa pagdoble sa suhulan sa mga sundalo ug kapulisan aron makabig ang ilang magkamasunuron sa dautang laraw niini sa pagtukod sa diktadurang paghari. Gihatagan og dugang lisensya ang iyang mga sundalo ug kapulisan nga mohimo og mga pagpanglapas sa tawhanong katungod pinaagi sa iyang Oplan Kapayapaan, martial law ug gera kontra-ilegal nga droga.
 2. Ubos sa todo-gera sa Oplan Kapayapaan ug martial law, gipahamtang sa AFP ug PNP ang labihang kamangtas nga mga mapanumpuong lakang nga grabeng midaut sa pamuyo, kinabuhi ug panginabuhi sa katawhan ilabina sa mga mag-uuma ug Lumad sa rehiyon. Sa damgong puohon ang BHB sa 2018, gipatuman niini ang mga dinagku ug sustenidong mga operisyong militar nga gikombinahan sa bangis ug malinglahong saykolohikal nga operisyon pinaagi sa mga CSP/COPD.

  Hingpit nga gitapos sa rehimeng US-Duterte ang panaghisgot pangkalinaw ug nagdeklara nga “terorista” ang PKP ug BHB; ug pagbungkag sa mga progresibong grupo nga kusganong mibatok sa iyang maki-imperyalista ug kontra-katawhang mga palisiya. Lakip ang mga estudyante sa mga unibersidad ug kolehiyo ang gipangpitol sa militar. Kini ang rason sa pagpalawig sa martial law sa Mindanao.

  Midaghan ang mga pagpanglapas sa tawhanong katungod sa rehiyon nga gihimo sa mga pwersa sa AFP/PNP sama sa pagpatay, ilegal nga pag-aresto ug pagpasaka sa mga tinumo-tumong kaso, pagpanghadlok, pagpamig-ot, pinugos nga pagpabakwit, pinugos nga pagpasurender sa mga sibilyan ug pinugos nga pagpa-CAFGU.

 3. Ang Oplan Tokhang nga mipatay na sa dul-an 20,000 ka tawo, takuban lamang aron puohon ang mga karibal sa negosyong iligal nga droga ug ipatunhay ang iyang pagkahari sa sindikato. Mao nga hangtud karon makita nato nga walay paglurang sa mga kaso kalambigit sa iligal nga droga. Walay nasulbad sa dinagkung smuggling sa shabu nga gikan sa China. Ang iyang anak, umagad ug kumpadre hugot nga gipunting nga nalambigit sa sindikato sa droga.
 4. Ang gobyerno ni Duterte naputos usab sa korapsyon. Ang parada sa mga pekeng surenderrees sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) ug Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPPAP) ug pinugos nga rekrutment sa CAFGU gihimong gatasan sa pangwarta ug promosyon sa mga opisyal sa AFP/PNP. Ang mga gipangtang niya sa poder nga may kaso kunong korapsyon kadto lamang iyang mga kaatbang sa pulitika ug gipabilin ang iyang mga alyado. Ang mga banggiitang tigpangawkaw sama ni Arroyo, Estrada ug Marcos nahimong suod nga kaalyado niini ug gawasnon sa ilang mga kaso.
 5. Gibaligya sa rehimen ang Pilipinas ngadto sa China ug US. Samtang mangtas ang imahen niini ngadto sa katawhang Pilipino, bahag usab ang ikog niini kalambigit sa pagpangilog sa China sa mga isla sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala bisan kanus-a nga hugtanong gipanalipdan sa rehimeng Duterte ang soberanya sa Pilipinas.

Ang kadautan sa rehimeng US-Duterte mitukmod sa katawhan sa hiniusang pagsukol. Nalunsad ang kaylap nga mga protesta aron batukan kini ug ipanghingusog ang nasudnon ug demokratikong katungod sa katawhang Pilipino. Wala makapugong ang iyang pasista ug brutal nga pagpanumpo aron pahilumon ang katawhan.

II. Pakyas ang Oplan Kapayapaan sa 2018, padayong miasdang ang rebolusyon sa NEMR

Ang kadautan ug pagkabangkarota sa rehimeng US-Duterte ug sa gipanalipdan niini nga nagharing sistemang semi-kolonyal ug sem-ipyudal maoy sukaranan nga dili magmalampuson ang kaaway sa pagpalong sa kalayo sa makatarunganong pakigbisog sa katawhan. Sa maalamong pagpangulo sa PKP sa rebolusyonaryong kalihukan sa rehiyon nahimong naalkontrahan niini ang magun-ubong atake sa AFP/PNP. Napreserba ang kusog sa BHB ug mga rebolusyonaryong pwersa. Padayong miasdang ang rebolusyon ug Partido sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon.

Sa absolutong pagpangulo sa PKP, epektibong napapelan sa BHB ang iyang mga rebolusyonaryong tahas isip pwersang panggubat, pang-propaganda, pang-organisa ug pang-produksyon. Wala makahikaw ang atake sa kaaway sa inisyatiba niini aron padayong iasdang ang gubat sa katawhan sa rehiyon. Sa tuig 2018, mokapin sa 200 ka mga aksyong militar ug mga kontra-atake ang nalunsad BHB-NEMR nga mipahiagom sa mga pasistang pwersa sa AFP ug PNP sa ubay-ubay nga kaswalti. Nakasakmit ang BHB og pila ka tag-as nga kalibre nga armas gikan sa kaaway. Bag-o pa lamang nakasakmit ang mga Pulang manggugubat sa 24 ka tag-as nga kalibreng pusil sa walay buto nga pag-atake sa patrol base sa 3rd Special Forces sa AFP sa New, Tugigon, Sibagat, Agusan del Sur. Adunay 12 ka CAFGU ug 2 ka SF ang karon prisoners of war (POW) sa BHB-NEMR. Nasilotan usab ang mga kompanya sa plantasyon nga sama sa Dole ug Sumifru nga midaut sa kinaiyahan ug panginabuhi sa mga mag-uuma.

Walay bisan usa ka pormasyon sa BHB-NEMR ang napuo sa kaaway. Ang propaganda ug panghambog sa AFP nga kapin sa 500 na ang misurender sa mga Pulang manggugubat usa ka dakung bakak. Ang kamatuoran mga sibilyan kini ug mga kanhing membro sa BHB nga nipahulay na nga pugos gipasurender. Hinoon, nadugangan pa ang pwersa sa BHB. Wala makapugong ang panghulga ug pamig-ot sa kaaway sa kabatan-onan nga misalmot sa armadong pakigbisog ug misampa sa BHB. Sekretong nalunsad ang mga komperensya sa mga kabatan-onan sa lainlaing natarang gerilya sa rehiyon. Nalunsad sa mga lainlaing nataran ang pagbansay militar, medikal, gimbuhatong masa ug uban pa.

Bisan bangis nga gibungkag sa AFP ang mga gidudahan niining mga baseng masa sa BHB wala kini hingpit nagmalampuson. Padayon nga nakapalig-on ug nakapalapad ang BHB- NEMR sa ubang mga lugar, samtang pabilin nga naposisyonan ang mga estratehikong lugar sa rehiyon. Padayon nga nakaangkon sa lapad nga suporta gikan sa mga rebolusyonaryong baseng masa ang BHB. Nagaabag kini sa mga Pulang manggubat alang sa pagkaon, teknikal ug paglunsad og mga taktikal nga opensiba.

Sa mga lugar nga gi-okupahan sa kaaway, pabiling nakigdugtong ang mga lumulupyo ngadto sa BHB ug sekretong nagsuporta niini. Nakita sa katawhan ang dakung kalahian sa ilang pamuyo sa komunidad kung itandi kung anaa ang BHB. Mas gipangandoy nilang mahibalik ang kanhing kalig-on sa ilang panaghiusa ug tinabangay, kahapsay sa pagpamuyo, walay iligal nga droga, walay kawat ug ubang anti-sosyal nga binuhatan. Mas nakaangkon sila og mga ekonomikanhong benepisyo gikan sa agraryong rebolusyon sama sa pag-angkon sa yutang matikad, pagpalambo sa panguma, pataas sa suhulan ug uban pa tungod sa tabang sa BHB.

Sa laing bahin, padayong naarmasan ang mga kadre sa Partido sa kahibalo sa teorya sa MLM. Malampuson nga nalunsad sa mga natarang gerilya sa rehiyon ang mga Kursong Pampartido taliwala nga gisulayang ginabalda kini sa mga operisyong militar sa kaaway.

Atubangan sa presyur sa mga pasistang pwersa, nakabarug ang mga lokal nga sanga sa Partido nga pangulohan ang mga rebolusyonaryong kalihukan sa baryo aron ipanghingusog ang mga katungod sa mga lumulupyo batok sa pasismo ug abusong militar. May kahimtang usab nga tungod sa grabeng pagmig-ot sa militar may mga sanga sa Partido nga

temporaryong napundo ug wala makaabante. Apan sa pikas bahin may natukod usab nga bag-ong sanga sa Partido ug nadugang nga membro sa Partido sa laing baryo.

Pinaagi sa pagkutlo sa mga pagtulun-an gikan sa mga rebolusyonaryong praktika, mas napalambo ang sistema sa paglihok sa mga komite sa Partido sa rehiyon luyo sa grabeng atake sa kaaway. Nasubhan ang mga kadre sa Partido sa pagbarug sa kaugalingon. Napalambo ang matngon nga pagtuman sa organisasyonal nga disiplina pinaagi sa hugot nga paggunit sa linya sa demokratikong sentralismo ug paghawid sa mga giya sa taas nga organo sa Partido. Tungod niini, napakyas nato ang tinguha sa Oplan Kapayapaan ug rehimeng US- Duterte niini nga tuig. Padayon nga nakaangkon kita og mga kalampusan isip tampo sa pagpaasdang demokratikong rebolusyon sa katawhan sa tibuok nasud.

III. Ipahugot ang determinasyon alang sa dugang pag-asdang sa rebolusyon sa tanang natad

Bisan kung ginudnod sa grabeng krisis ang nagharing sistema padayon kining gitukoran sa imperyalistang US ug China aron dili mahugno. Nag-abag ang mga imperyalista og pangmilitar nga ayuda ngadto sa rehimeng US-Duterte aron pugngan ang pag-asdang sa rebolusyon ug maprotektahan ang ilang ekonomikanhong interes sa nasud. Ang pagkonsolida sa gahum diha sa burukrasya pinaagi sa pagmilitarisa niini, ang pagpalawig pag-usab sa martial law sa Mindanao hangtud sa katapusan sa 2019 ug pagpalapad niini ngadto sa ubang lugar sa Pilipinas nagtimaan nga molunsad ang rehimeng Duterte sa mas bangis nga pagpangatake sa sunod tuig. Busa angayan kitang mangandam. Hawiran ang atong mga kalampusan, pursigidong tumanon ang mga tahas ug palig-unon ang determinasyon aron labaw pang- iasdang ang rebolusyon ug pakyason pag-usab ang mga pakana sa kaaway.

Ipakusog ang gubat sa katawhan. Palig-unon, padak-on ug tukuron ang daghang pormasyon sa BHB. Magrekrut og daghang kabatan-onang estudyante ug mamumuo nga mahimong Pulang kumander, pangpulitikang opisyal ug manggugubat sa BHB. Tukuron ang daghang yunit sa milisyang bayan ug yunit depensa sa kaugalingon sa baryo. Ilunsad ang mga taktikal nga opensiba batok sa mga nag-operisyong kaaway ug mga armadong babag sa erya. Seguruhon nga makasakmit og armas gikan sa kaaway.

Palig-unon ug padak-on pa ang mga ginsakpan sa mga sanga ug komite sa Partido aron mas daghang makadumala sa mga nagkadaghang gimbuhaton sa rebolusyon ug daghan usab ang mabansay nga mga kadre. Ipahugot ang paggunit sa pagbarug sa kaugalingon diha sa pagpatuman sa mga gimbuhaton ug sa pag-atubang sa mga ataki sa kaaway.

Kinahanglan nga magmamugnaong makapahigayon sa paglunsad og mga pangpartidong kurso sa tanang membro sa Partido aron mas mohait ang pagsabot sa MLM ug pagdapat niini sa praktika. Matngon sa paglunsad sa regular nga mga asessment ug pagpuna-pagpuna sa kaugalingon (PPK) aron makita dayon ang mga kakulangan ug kalig-on sa paglihok. Pinaagi niini mapataas ang atong determinasyon ug kaakuhan sa kinasing-kasing nga pag-alagad sa katawhan.

Samtang ginaasdang ang armadong pakigbisog dili hikalimtan nga integral nga iasdang usab ang agraryong rebolusyon ug pagpalig-on ug pagpalapad sa baseng masa. Pursigidong tukuron ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa ug i-rekober ang mga nabiyaan o giyak-an sa kaaway. Padayong tukuron ang mga organo sa pangpulitikang gahum sa kabanikanhan. Matngong ipakaylap ang mga kurso sa pagtuon sa Pambansang Demokratikong Paaralan (PADEPA) aron mas motaas pa ang pulitikal nga kahimatngon sa rebolusyonaryong pwersa.

Pakusgon ug palapdon ang pakig-alyansa sa nagkadaiyang sektor sa hatungang pwersa ug nasudnong burgesta ilabina ang mga Simbahan, mga propesyunal, akademiko, taga-midya, mga lokal nga opisyal sa gobyerno ug uban pang mga progresibo. Angayang ilhon ang ilang papel sa pagdepensa ug pagduso sa pagrespeto sa tawhanong katungod, pagbarug batok sa

tiranya ug kontra-katawhang palisiya sa rehimeng US-Duterte ug pagsuporta sa pakigbisog masa sa katawhan alang sa ilang mga katungod.

Sumpay niini, sa umaabot nga eleksyon, molihok kita aron pildihon ang mga lunodpatay nga kontra-katawhan ug nagpatuman/nagsuporta sa mga kabangis ni Duterte.

Ibutyag ug suklan ang kadautan sa rehimeng US-Duterte ug ang pagpalawig sa martial law sa Mindanao. Walay kahadlok nga ilunsad ang mga protesta batok sa kontra-nasudnon ug kontra-katawhan nga mga balaod ug palisiya niini. Ipanghingusog ang nasudnon ug demokratikong tinguha sa katawhan. Batukan ang pagpanghilabot ug pagpahimulos sa US, China ug uban pang imperyalista sa atong nasud.

Makighigala ug makigtinabangay sa mga patriyotikong elemento gikan sa han-ay sa mga pulitiko, kapulisan ug sundalo aron mapalagpot ang pasista ug itoy nga rehimeng Duterte.

Mabuhi ang ika-50 nga nibersaryo sa pagkatukod-balik sa PKP! Mabuhi ang mga katawhang nakigbisog!
Mabuhi ang nasudnon ug demokratikong rebolusyon!

Pakusgon pa ang determinasyon nga iasdang sa tumang kalagsik ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!