Pakyason ang bangis nga kontra-rebolusyonaryong gubat sa rehimeng US-Duterte! Manlimbasog nga iasdang ang gubat sa katawhan!

 

I. Naglunang pa gihapon sa resesyon ang pangkalibutang kapitalistang sistema

II. Mas migrabe ang terorismo sa estado kadungan sa iskema ni Duterte nga palanaton ang pasistang paghari lapas sa 2022

III. Nagmalahutayon ang BHB taliwala sa todong kontra-rebolusyonaryong pagpanumpo

IV. Manlimbasog nga ipatuman ang mga katungdanan sa pakig-away sa BHB

Download here: PDF | EPUB | MOBI | AUDIO

Read in: English | Pilipino | Spanish | Hiligaynon | Catalan


 

Hugot nga ginasaluduhan sa Komite Sentral ang tanang Pulang manggugubat ug kumander sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa okasyon sa ika-52 nga anibersaryo niini. Niini nga adlaw, tibuok namo nga giila ang lig-on ug tibuok-kusog nga mga paningkamot, ang mga nakab-ot ug sakripisyong gihimo sa BHB sa pagdepensa sa katawhan ug pag-asdang sa gubat sa katawhan atubangan sa bangis ug hugaw nga kontra-rebolusyonaryong gubat sa pasistang rehimeng US-Duterte.

Among gihatag ang pinakataas nga pagsaludo sa tanang Pulang manggugubat ug kadre sa Partido nga nagbuhis sa ilang kinabuhi samtang nag-alagad sa katawhan ug sa rebolusyonaryong kawsa. Ang ilang mga pangalan tibuok-panahon na nga nahipatik isip mga bayani ug martir sa kasaysayan sa batungang pakigbisog sa katawhang Pilipino alang sa nasudnon ug katilingbanong pagpalingkawas.

Niini nga adlaw, angayan lamang nga hatagan og espesyal nga parangal sa Partido, kauban sa tibuok BHB, si Antonio Cabanatan (Ka Manlimbasog), kanhing myembro sa Komite Sentral, Buhatan sa Pulitika ug Komiteng Tigpatuman, nga gidagit niadtong milabayng tuig kauban ang iyang asawa nga si Florenda Yap (Ka Osang). Tago sila nga gipreso, gitortyur sa pipila bulan ayha brutal na gipatay sa hungog nga mga mamamatay-tao ni Duterte.

Si Ka Manlimbasog, nga nagretiro niadtong 2017 gikan sa inadlaw-adlaw nga gimbuhatong rebolusyonaryo, lakip sa maisugong mihawan sa dalan ug nangulo sa pagpalapad sa hukbong bayan sa Visayas ug Mindanao. Daku ang nahimong kontribusyon niya sa pagpakusog ug pagpalig-on sa rebolusyonaryong kalihukan.

Gisaludohan usab sa Partido si Rosalino Canlubas (Ka Yuni), pangrehiyong kumander sa BHB sa Cagayan Valley ug ikaduhang kalihim sa komite sa Partido sa rehiyon, nga namatay sa usa ka engkwentro niadtong Marso 15 sa Isabela. Lakip si Ka Yuni sa mga batan-ong kadreng napili sa Ikaduhang Komite Sentral tungod sa iyang magilakong mga tampo sa pag-asdang sa gubat sa katawhan sa Southern ug Western Mindanao.

Atong gamiton ang maong okasyon aron ibalanse ang atong kusog pinaagi sa pagpunting pareho sa atong mga nakab-ot ug kakulangon sa milabayng tuig. Atong paningkamutan nga labaw pang palamboon ang atong mga kalig-on ug patigbabawan ang mga kahuyangan aron mahimong mas hanas sa pag-asdang sa gubat sa katawhan pinaagi sa malangkubon ug subsub nga paglunsad sa gerilyang pakiggubat sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa. Kinahanglan usab natong tun-an ang mga kalig-on ug kahuyangan sa kaaway aron makatibuok og mga plano, estratehiya ug taktika aron pakyason ang walay puas ug brutal niining gubat batok sa katawhan.

Ang gubat sa katawhan nga ginalunsad sa BHB, ilalum sa absolutong pagpangulo sa PKP, kabahin sa 500 ka tuig nga nagapadayong armadong pagsukol sa katawhang Pilipino batok sa mga langyawng mananakop ug madaugdaugon, nga adunay unang kadaugan niadtong Abril 27, 1521 sa Battle of Mactan kung asa nabuntog ni Datu Lapu-Lapu ang panon sa mga mananakop sa Espanya nga gipangulohan ni Ferdinand Magellan. Sulod sa lima ka siglo, ilalum sa kapin 300 ka tuig nga pagharing kolonyal sa Espanyol ug kapin usa ka siglo nga kolonyal ug semikolonyal nga pagpahimulos sa US, malimbasugon nga naglunsad ang katawhang Pilipino sa rebolusyonaryong armadong pagsukol aron kab-oton ang tinuod nga nasudnong kagawasan.

Ang labaw pang nagkagrabeng sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa katawhang Pilipino nagpabiling labing paborable alang sa pag-asdang sa malangkubon ug subsub nga gerilyang pakiggubat. Pinaagi sa korapsyon, kontra-katawhang mga palisiya, ug pasistang pagpanumpo, gipagrabe sa rehimeng US-Duterte ang krisis sa nagharing sistemang semikolonyal ug semipyudal ug mipahamtang sa mas grabeng pagpaantus ug pagpangdaugdaug sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino.

Hatud sa milabayng tuig ang walay katugbang nga pag-antus sa lapad nga masa sa mga mamumuo, mag-uuma, semi-proletaryado ug mga petiburges tungod sa palpak nga pag-atubang sa pandemyang Covid-19. Sa pagsalig niini sa mga restriksyong militar ug pulis imbes nga magpatuman sa gikinahanglang mga lakang panglawas, giguba sa reaksyunaryong rehimen ang ekonomiya ug panginabuhian sa katawhan samtang pakyas nga pugngan ang nagapadayon nga pagkuyanap sa mga impeksyon.

Imbes nga tubagon ang pandemya pinaagi sa paggahin og igong rekurso sa mga lakang panglawas, mas gipili sa rehimeng US-Duterte nga mopalit og mas daghang bomba ug kanyon alang sa todong opensibang militar niini sa mapakyas nga tinguhang puuhon ang BHB ayha mahuman ang upisyal niining termino. Sa pagtinguhang puuhon ang BHB, laraw sa nagharing pundok ni Duterte nga piangon ang tanang porma sa pagsukol sa demokratiko ug progresibong mga pwersa aron hatagag dalan ang pagpalanat lapas sa 2022 sa dinastiya niini sa korapsyon, pasismo ug nasudnong pagluib.

Ang walay hunong nga mga operasyon sa kaaway nagatarget sa masang mag-uuma ug miresulta sa grabeng pag-abuso batok kanila. Tumong sa kaaway nga siak-siakon ang katawhan ug puuhon ang ilang pagsukol pinaagi sa pagpahamtang sa pagharing garison sa militar sa mga komunidad, nga ang pinakatumong mao ang ihimulag ang hukbong bayan ug iduso kini sa sitwasyong lunlun-militar kung asa bulnerable kini sa dinagkung mga atake.

Kadungan niini, laraw sa kaaway nga bungkagon ang dayag nga demokratikong kalihukang masa ug bisan ang konserbatibong oposisyon nga nakabase sa kasyudaran.

Ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog padayon nga milahutay atubangan sa brutal nga kontra-rebolusyonaryong gubat sa kaaway. Ang mga yunit sa BHB subsub nga naningkamot aron patigbabawan ang mga kalisdanan ug kapit-os nga gibunga sa bangis nga opensiba sa kaaway. Determinado silang pakusgon ang ilang pakiglambigit sa masang mag-uuma, panalipdan ug tabangan silang mosukol ug iasdang ang ilang mga antipyudal ug antipasistang mga pakigbisog. Pinaagi sa pagpatigbabaw sa mga kahuyangan ug kalisdanan, determinado ang BHB nga pakyason ang todong opensiba sa kaaway ug magpakusog.

Naglunang pa gihapon sa resesyon ang pangkalibutang kapitalistang sistema

Gilamoy ang pangkalibutang sistemang kapitalista sa usa ka kalibutanong resesyon niadtong milabayng tuig kung asa ang pandemyang Covid-19 pakyas nga giatubang sa mga gubyernong dili andam ug kulang sa kapasidad tungod sa huyang nga sistemang panglawas nga gipadunot sa pipila ka tuig nang neoliberal nga mga pagkibhang sa badyet. Mipaling ang kadaghanan sa mga gubyerno sa pagpahamtang og mga lockdown ug restriksyon sa produksyon, pamatigayon ug lihok sa mga tawo. Ang maong mga lakang ang nagpahagba sa tibuok ekonomiya, nagguba sa gagmayng negosyo ug dagkung kumpanya, ug labaw pang nagkonsentra sa kapital sa kamot sa pipila ka monopolyong kapitalista.

Mikabat sa 33 milyon ang permanenteng nawad-an og trabaho samtang 81 milyon usab ang temporaryong nadisempleyo. Misagyad sa 42% ang direktang langyawng pamuhunan gikan $1.5 trilyon niadtong 2019 ngadto sa $859 bilyon niadtong milabayng tuig, ug gidahum nga labaw pa kining mohagba sa 5-10% karong tuiga. Sa tibuok kalibutan, ginapalutaw na lamang sa dagkung langyawng utang ang mga ekonomiya nga nagdapog sa $24 trilyon sa $281 trilyon nga kalibutanong langyawng utang, o kapin 355% sa kalibutanong gross domestic product (GDP).

Nagsugod niadtong Disyembre ang pagpagawas sa higanteng mga kumpanya sa parmasyutika sa bakuna batok sa Covid-19. Para kuno sa tibuok katawhan ang produksyon, pagbaligya ug distribusyon sa mga bakuna, apan, labaw lamang niining gibutyag ang kapitalistang kahakog sa ganansya ug sa makikaugalingong interes sa mga imperyalista. Nagtakilid ang distribusyon sa mga bakuna ug nagapabor sa dagkung kapitalistang nasud. Niadtong unang bahin sa Marso, mikabat na sa 380 milyong bakuna ang natupok sa tibuok kalibutan, kung asa kapin katunga (55%) ang konsentrado sa United States, China, European Union ug United Kingdom, samtang gibahinbahin sa 125 ka nasud ang lain pa.
Gawas sa ginalaumang binilyong dolyar nga ibulsang ganansya sa dagkung kumpanya sa parmasyutika (nga kadaghanan nagadawat sa pondong pangpubliko sa produksyon sa bakuna), wala pa gihapoy kasigurohan ang nahigayon ug igong pag-apud-apud sa mga bakuna. Wala pa gihapoy kasigurohan kung paigo ba ang suplay sa bakuna sa tanang nasud, ug kung epektibo ba niining mapugngan ang pagkuyanap sa bayrus ug sa lain-laing mitumaw nga mga baryant. Duha ka bulan human ang mga distribusyon, subling nagpatuman ang pipila ka mga nasud og mga lockdown atubangan sa pagsaka sa ihap sa mga bag-ong kaso.

Ang pangkalibutang resesyon sa 2020 nagpagrabe sa kanhi nang istagnasyon sa ekonomiya sukad pa 2008 nga mihampak sa nag-unang mga sentro sa kapitalismo nga wala makahaw-as sa kabug-at sa problema sa kapitalistang sobrang produksyon ug pagkahagba sa tantos sa ganansya. Bisan mitiurok ang mga ekonomiya ug nahunong ang produksyon, nagpabiling taas ang produktibong kapasidad nga resulta sa padayon nga sobrang suplay sa mayor nga mga pamatigayon, partikular na ang puthaw, mga binhi, krudong lana ug mga produktong petrolyo, ilabina nga mihunong ang internasyunal nga pamatigayon ug mihagba ang demand.

Walay katugbang ang ang-ang sa produksyon ug wala nabaligyang imbentaryo sa puthaw sa China niadtong milabayng tuig. Aron pugngan ang pag-ubos sa presyo sa krudong lana, naghiusa ang Saudi Arabia, Russia ug OPEC niadtong milabayng bulan nga palapdon pa ang pagbulag sa produksyon. Ingonman, sobra-sobra ang mga produktong petrolyong girepina sa China, nga nagpa-ubos sa tantos sa ganansya ug nagduso sa pagsirado o sa pagkibhang sa operasyon sa mga planta sa pagrepina sa lana sa Singapore, Australia ug uban pang mga nasud.

Human ang pipila ka tuig nga sobra ang suplay, adunay temporaryong kakulangon sa suplay sa mga semiconductor atubangan sa wala gidahum nga dinagkung pagsaka sa demand alang sa mga kompyuter, tablet, smartphone, camera ug uban pang elektronikong gadyet para sa komunikasyon, work-at-home, distance learning ug kalingawan sa balay nga gibunga sa mga lakang sa pandemya. Diseotso porsyento sa kalibutanong produksyon sa mga chip nakakonsentra sa South Korea ug Taiwan.

Nag-unhanay karon ang mga monopolyo kapitalista sa US ug China sa pagbubo og binilyong dolyar nga puhunan sa produksyon sa mga electronic chip. Sa partikular, ilalum sa bag-ong balaod nga National Defense Authorization Act, ginatukmod usab sa gubyernong Biden ang suporta ug puhunan sa estado aron ipatuman ang lokal nga produksyon sa semiconductor sa laraw nga makuha ang dakung bahin sa nagkadakung demand niini. Kadungan kini sa pagpamuhunan sa estado sa panukiduki ug produksyong militar. Sama sa US, gideklara kanhi lang sa China nga lakip sa prayoridad sa 5 ka tuig nga programa niini ang panukiduki ug produksyon sa semiconductor, lakip ang artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space research ug uban pang mga bag-ong teknolohiya.

Pipila ka trilyong dolyar ang ginabubo sa mga abanteng kapitalistang nasud sa mga programa aron papaspason ang subling pagbuhi sa ilang mga ekonomiya, apan nagamugna usab kini og kakuyaw sa sobrang pag-init sa ekonomiya ug sa bula sa utang nga mamahimong mobusikad sa mga umalabot nga tuig. Sa lakang nga magpataas sa utang sa US sa dobleng gidak-on sa ilang ekonomiya, giaprubahan kanhi lang sa gubyernong Biden ang usa ka US$1.9 trilyong programang pangpasikad sa ekonomiya nga manghatag og kwarta sa halos tanang Amerikano aron agnihon ang pagpamalit, ug pagpanghatag og subsidyo sa lokal nga produksyon. Gatusan ka bilyong dolyar usab ang planong gastuhon sa ubang mayor nga kapitalistang nasud aron palagsikon ang ilang ekonomiya, sama sa Japan (US$710 bilyon), Germany (US$250 bilyon), United Kingdom (US$210 bilyon) ug France (US$210.5 bilyon). Target usab sa China nga kab-oton ang 6% paglapad sa ekonomiya pinaagi sa pagpondo sa operasyon sa mga korporasyong gipanag-iyahan sa estado.

Pagaantuson sa mayorya sa mga atrasadong ekonomiya ang malukpanong epekto sa kalibutanong resesyon sa ekonomiya. Wala pay katugbang ang 124 milyong dugang sa mga naglunang sa grabeng kalisud (nabuhi sa kulang sa US$2 kada adlaw) niadtong milabayng tuig, ug ginalauman nga mokabat pa sa 150 milyon karong 2021. Labaw nga migrabe ang dili panag-angay-angay inubanan sa nasinati sa mga mamumuo ug mag-uuma sa pinakagrabeng epekto sa mga lockdown sa ekonomiya. Sa desperasyong ihaw-as sa pagkabangkarote, napwersa ang mga atrasadong ekonomiya nga labaw pang mangutang ug magpatuman sa labaw pang liberalisasyon sa mga ekonomiya ug ilansang ang suhulan sa mga mumumuo sa pakig-unhanay nga akiton ang langyawng kapital ug negosyo.

Adunay timailhan nga mas mahimong agresibo sa militar ang bag-ong gubyernong Biden sa US atubangan sa nagkagrabeng inter-imperyalistang panagbangi. Nagdeklara si Biden nga mas tibuok-kusog niyang sigurohon ang pang-ekonomiya ug pulitikahong interes sa US atubangan sa nagkadakung paghagit sa imperyalistang karibal niining China. Nag-ehersisyong militar kini dili lang dugay gamit ang duha ka carrier strike group sa South China Sea ug Taiwan Strait nga direktang hagit sa pag-angkon sa China sa maong mga internasyunal nga kadagatan. Gibanhaw niini ang pagtukod sa Quadrilateral Security Dialog tali sa US, Japan, India ug Australia sa tinguhang ipusisyon ang mga pwersang militar ug armas sa US sa maong mga nasud ug labaw pang pig-oton ang China sa ekonomiya, militar ug pulitika.

Sa Middle East, halos usa ka bulan pa lang nakaupo si Biden dihang gimando ang atakeng misayl sa Syria, supak sa soberanong teritoryo niini, batok kuno sa transportasyon sa armas gikan sa Iran. Bisan gipalungtad sa US ang kasabutan sa Russia na New Start, nga naglimita sa produksyon sa estratehikong mga opensibong armas, wala pa kini gianunsyo nga planong moatras sa pagpalambo ug sa produksyon sa mga armas nukleyar ug mga intermediate-range nga misayl nga gipalagsik ilalum sa gubyernong Trump. Bisan adunay naunang saad, wala pa gibalik sa US ang kasabutang nukleyar sa Iran ug wala pa gitangtang ang pagpamig-ot kontra niini luyo sa pamahayag sa Iran nga andam kining motuman sa naunang mga kasabutan.

Mas agresibong ginatduso sa China ang kontrol niini sa Hong Kong ug Taiwan ug gipadayon ang armadong presensya niini sa South China Sea aron kontrahon ang hagit sa US sa kadagatan. Miulbo ang panangbingkil sa utlanan niini sa India nga nanghulgang mograbe. Nag-abli ang Russia og bag-ong baseng nabal sa Sudan aron imantine ang presensya niini sa Red Sea, nga pareho sa air base niini sa Syria ug baseng nabal sa Yemen, aron imantine ang kapasidad nga kontrolon ang estratehikong mga ruta sa Middle East ug rota padulong sa Africa.
Atubangan sa pag-init sa inter-imperyalistang bangi, nagkadaku ang gasto sa militar sa magkaribal luyo sa grabeng krisis sa kalibutanong ekonomiya. Niadtong milabayng tuig, midaku og 3.9% ngadto sa US$1.83 trilyon ang gasto sa militar, 2/3 sa US ug China. Nagpabiling anaa sa labing taas nga ang-ang sa milabayng 30 ka tuig ang eksport sa mayor nga mga armas, kung asa misaka ang bahin sa US og 37%.

Ang nagkagrabeng sosyo-ekonomikanhong kahimtang ug pagpangatake sa mga katungod sibil mipadilaab sa mga pagsukol sa katawhan sa lain-laing bahin sa kalibutan atubangan sa pandemyang Covid-19. Padayon nga miulbo ang mga welga sa US ug Europe sa mga mamumuo sa transportasyon, mga pabrika, restawran ug mga tindahan nga nagapangayo og dugang suhulan ug luwas nga lugar sa pagtrabaho. Sukad Pebrero, walay puas ang mga aksyong masa sa gatusan ka libong katawhan sa Myanmar batok sa kudetang militar. Nagapadayon usab ang malukpanong protesta sa mga mag-uuma sa India. Ginalunsad usab ang mga protestang masa sa Brazil, Greece, Thailand, Russia ug uban pang nasud nga nagduso sa pangayo sa katawhan taliwala sa pandemya ug misukol sa nagkagrabeng pagpanumpo sa militar ug pulis.

Taliwala sa kalibutanong krisis sa kapitalismo, mitumaw ang dayag nga mga pasistang rehimen sa nagkadaghang nasud. Walay puas ang mga pag-atake sa mga demokratikong katungod. Ang grabeng sosyo-ekonomikanhong kahimtang ug pagpanumpo sa estado nagamugna sa kundisyon alang sa gikinahanglan ug hinanaling armadong pagsukol. Ang grabeng pagpahimulos ilalum sa neoliberal nga palisiya sa walay hunong nga kahakog, pagpanumpo sa terorismo sa estado ug pasismo, ug mga gyerang agresyon mihimugso sa lain-laing porma sa pagsukol sa tibuok kalibutan. Ang mga anti-imperyalista ug demokratikong pakigbisog sa masa ug ang mga armadong rebolusyonaryong kalihukan pagpangandam sa subling pagsulbong sa kalibutanong proletaryong rebolusyon.

Mas migrabe ang terorismo sa estado kadungan sa iskema ni Duterte nga palanaton ang pasistang paghari lapas sa 2022

Adunay kapinkun-kulang 450 ka adlaw na lamang ang rehimeng Duterte ayha matapos ang upisyal nga termino, busa labaw nga nahimong desperado ug brutal kini sa pagligis sa tanang babag sa iskema niining ipahamtang sa katawhan ang pasistang diktadurya ug palanaton ang pulitikanhong dinastiya niini sa poder. Ang korapsyon, pag-usik-usik sa militar ug pulis ug todong mga palisiyang neoliberal ang nagbangkarote sa reaksyunaryong estado, naglubong sa nasud sa nagtabunok nga utang, nagpagrabe sa krisis ug nagbutyag sa kadunot sa nagharing sistemang semikolonyal ug semipyudal.

Sa milabayng tuig, mibalibad ang rehimeng Duterte nga igahin ang rekurso sa estado sa gikinahanglang mga lakang alang sa pangpublikong panglawas sama sa mass testing ug paspas nga contact tracing aron kontrolon ang pandemya. Mibalibad kining pakusgon ang sistema sa pangpublikong panglawas nga gipahagba sa pipila ka tuig nga pagkibhang sa badyet. Apan gipahimuslan na hinuon niini ang krisis sa panglawas aron ipahamtang ang anti-demokratikong mga restriksyon, ibwelo ang Anti-Terror Law ug labaw pang hatagag kagawasan ang pulis ug militar sa paturagas nga dinaghang pagpamatay.

Migrabe ang burukratikong korapsyon sa pag-angkon ni Duterte sa dili kasagarang gahum aron ibalhin ang kaban sa katawhan sa bulsa sa iyang pamilya ug mga kroni ug para sa grabeng gastos militar. Natanggong bisan ang pagpalit sa bakuna sa mga negosasyong nalambigit ang magkaribal nga burukratang nag-apas sa suhol ug kikbak. Gihukman sa mga siyentista ang Pilipinas isip usa sa adunay pinakadautan nga tubag sa pandemyang Covid-19. Tungod niini, nagpabiling bulnerable ang mga Pilipino sa impeksyon sa Covid-19. Ginaatubang karon sa nasud ang bag-ong pagsaka sa ihap sa impeksyon nag-una tungod kay nagpabiling walay mga lakang panglawas samtang abli na ang mga pabrika, mall ug uban pang empresa, ug mitumaw ang mas makatakod nga baryant sa bayrus.

Ang labing ngil-ad nga aspeto sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema labaw pang gipagrabe sa pakyas nga tubag sa pandemyang Covid-19. Sa pagsalig sa mga lockdown aron pugngan ang pagkuyanap sa pandemya, giunlod ni Duterte ang ekonomiya sa Pilipinas sa grabeng krisis. Mihagba sa 9.5% ang GDP sa nasud niadtong 2020. Samtang nabangkarote ug nagsirado ang napuloan ka libong gagmay ug hatungang negosyo, paspas usab nabawi sa dagkung burgesyang kumprador ang inisyal nga pagkalugi ug naghakop og binilyong pisong ganansya, samtang nagpahimulos sa mga pagkibhang sa buhis ug uban pang isentiba.

Tungod mibalibad ang rehimeng Duterte nga ibalhin ang pondong pangkorapsyon ug para sa sobrang gastos militar, mipaling kini sa dagkung langyawng pagpangutang para kuno sa pag-atubang sa pandemya. Niadtong 2020, nanghulam kini og dugang nga ₱2.1 trilyon busa mikabat ang kinatibuk-ang pangpublikong utang sa ₱9.8 trilyon niadtong katapusan sa tuig. Labaw pa kining misaka sa ₱10.33 trilyon tungod sa paturagas nga pagpangutang. Bisan kanus-a man, sa ka daku sa pangpublikong utang dili na kini kayang mabayaran.

Ang lapad nga masang Pilipino ang nag-unang naigo sa mga lockdown ug sa mapanumpuong mga lakang. Hilabihan nga misagayad ang sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa mga mamumuo, mag-uuma, semi-proletaryado ug ubos nga petiburgesya. Niadtong Enero, kapin 10.5 milyong Pilipino ang nawad-an og trabaho nga miresulta sa pagsaka sa tantos sa disempleyo ug kulang sa trabaho sa istorikong ang-ang. Nakasinati sila sa mga pagkaltas sa suhulan, pagkawala sa kita, pagsaka sa presyo, mas bug-at nga buhis ug uban pang madaugdaugong lakang atubangan sa grabeng krisis sa ekonomiya.

Giduso sa mga maki-liberalisasyon nga mga lunod-patay nga suluguon ni Duterte ang labaw pang liberalisasyon sa ekonomiya pinaagi sa pag-usab sa konstitusyong 1987 aron tugutan ang mga langyaw nga hingpit nga makapanag-iya sa mga natural nga rekurso ug ekonomiya, ug mga empresa, ug para sa posibilidad nga ilusot ang pagtangtang sa gitakdang termino. Laraw nilang hingpit nga bungkagon ang mga elemento sa nasudnong kapital ug himoong ekslusibong ginharian ang ekonomiya sa mga langyawng monopolyo kapitalista ug mga kaabag niining dagkung komprador.

Niadtong Pebrero, gibwelo usab sa reaksyunaryong kongreso ang Create Law aron kibhangan ang buhis sa mga korporasyon gikan 30% ngadto 25% pabor sa mga langyawng empresa ug kasosyo niining dagkung burgesyang kumprador. Gilaumang makibhangan og ₱251 bilyon ang ginakulektang mga buhis o dugang pabug-at nga langyawng utang.

Gipanghinambog ang Create Law isip yawe sa pag-agni sa mga langyawng negosyante, walay kapasikaran nga gihulagway isip makina sa paglambo sa ekonomiya, bisan sa panahon nga ang kalibutanong sistemang kapitalista mihuyang sa tibuok kalibutan. Niadtong milabayng tuig, ang aplikasyon alang sa langyawng pamuhunan sa Pilipinas misagayad sa 71% gikan sa ₱370.11 bilyon ngadto sa ₱112.12 bilyon. Ang tinuod, ang mga langyawng pamuhunan, kadaghanan sa mga empresang pang-eksport, wala mitampo sa pagpakusog sa pundasyon sa ekonomiya, ug nagpahimulos lamang sa baratong kusog pamuo ug natural nga bahandi sa nasud.

Tungod sa korapsyon, militarismo ug pagsalig sa langyawng utang, siguradong mag-antus ang katawhan sa labaw pang paggrabe sa krisis sa ekonomiya ug sa nagapadayong hampak sa pandemya sa umalabot nga mga tuig. Ang bangis nga mga lockdown ug kaylap nga kawad-on sa trabaho nagbunga sa grabeng pag-antus sa masa, misugnod sa kaylap nga kasuko, miaghat kanila nga mosukol ug miawhag sa nagkadaghang katawhan nga mosampa sa armadong pakigbisog aron batukan ug palagputon ang rehimeng US-Duterte.
Gisiguro ni Duterte nga makuha ang suporta sa bag-ong gubyernong Biden sa US sa iyang pasistang rehimen. Gitanyag niya ang pagbawi sa “terminasyon” sa Visiting Forces Agreement (VFA) o paghimo og bag-ong kasabutan nga maghatag sa US og hingpit nga katungod nga mosulod-gawas sa nasud bugti sa mas dakung ayudang militar. Gideklara niya nga uyon siyang maghan-ok ang US og armas sa nasud aron mahimong estratehikong outpost niini sa rehiyon. Aron ipakita ang suporta sa US, nagsaad ang Pentagon nga patas-an ang ayudang militar ug baligya sa mga helikopter ug uban pang kahimanang militar, nga ikalipay sa militar sa Pilipinas.

Samtang nagahatag og ayudang militar sa rehimeng Duterte, kusganong giduso sa US ang gubyerno sa Pilipinas nga paatrason ang nagkadakung impluwensya sa pulitika, interes sa ekonomiya ug interbensyong militar sa China. Samtang padayon nga miyukbo ang rehimen sa dikta sa China, adunay mga maki-US nga upisyal nga mibatok sa China, sama sa gipakita sa kanselasyon sa proyektong tugpahanan sa Sangley Point ug ang direktang pagprotesta sa balaod sa China nga nagatugot nga pabuthan ang mga barko nga dili Chinese.

Apan pakyas pa sila sa pagkontra sa pito ka artipisyal nga islang gitukod sa China isip mga base militar sa West Philippine Sea ug batok sa pagtukod og mga tower sa cellphone nga Dito-Telecom nga gunit sa China sulod sa mga kampong militar sa AFP, bisan hugot kining gibabagan sa maki-US nga mga upisyal. Ginapalig-on sa China ang mga pang-militar ug diplomatikong kontra-pagpamig-ot pinaagi sa pagtigum sa pwersang militar niini sa South China Sea uban sa pagdunggo sa kapin 220 ka bangka sa Juan Felipe Reef, nga anaa sulod sa ekslusibong sonang pang-ekonomiya sa Pilipinas.

Tungod sa kagrabe sa krisis sa nagharing sistema, nagkagamay ang pang-ekonomiya ug pulitikanhong rekurso alang sa bahinay sa lain-laing paksyon sa mga nagharing hut-ong. Sama sa miagi, nagtinguha ang nagharing pundok ni Duterte nga palanaton ang termino aron padayon nga maghakop sa bahandi ug gahum pinaagi sa mga operasyong burukratang kapitalista. Labaw nga gitukmod sa krisis nga monopolisahon ang pulitikanhong gahum nga mikombina sa awtoritaryanismo sa tiranong si Duterte.

Ang iskema ni Duterte nga ipahamtang ang pasistang diktadurya sa katawhan ug palanaton sa poder ang iyang pulitikanhong dinastiya ug nagharing pundok nga gilangkoban sa pag-usab sa konstitusyon o sa dayag nga deklarasyon sa balaod militar o “rebolusyonaryong gubyerno” (usa ka pag-ilog sa absolutong gahum). Pwede usab niining pilion nga ipadayon ug limbungon ang presidensyal nga eleksyon sa 2022 aron ipalingkod ang anak nga babae o pulitikanhong alipures ni Duterte. Ang kasosyong TIM partner sa Smartmatic nataho nga napalit na sa iyang tawotawo nga si Dennis Uy aron makontrol ang ihap sa boto sa eleksyong 2022 sama sa gihimo niini niadtong 2019.

Usa sa kritikal nga bahin sa iskema ni Duterte nga maghari isip pasistang diktador o palanaton ang iyang pagharing dinastiya mao ang pagsumpo sa ligal na demokratikong kalihukan ug pagpasubsub sa kontra-rebolusyonaryong gubat niini. Tumong niining piangon ang mga pwersang nasudnon-demokratiko ug pahuyangon ang lapad nga han-ay sa mga pwersang demokratiko nga misukol sa iyang tiranikong rehimen. Tinguha usab niining konsolidahon ang iyang kontrol sa militar ug pulis pinaagi sa paghatag kanila og dugang gahum.

Labaw nga nahimong brutal ug makapatay ang gubat pagpanumpo ni Duterte. Ginadirihe kini sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), ang iyang huntang sibil-militar, nga mikontrol na karon sa tibuok burukrasya ug armadong makinarya sa estado. Tungod sa Anti-Terror Law ug pagpanghulhog ni Duterte na “patyon tanan,” labaw nga mikusog ang buut sa mga pwersang pulis ug militar nga ipatuman ang padayon nga pagpanumpo, nga nagkinaiya sa koordinadong mga reyd, dinaghang pag-aresto ug mga masaker. Sa milabayng mga bulan, giatake sa AFP ug PNP ang mga balay ug upisina sa mga lider masa ug aktibista sa mga ligal nga dili komunistang organisasyon sa Panay, Southern Tagalog, Bicol ug Northeast Mindanao, human ang kasunod nga mga reyd sa Negros ug National Capital Region nga gitawag og Synchronized Enhanced Managing of Police Operations (SEMPO). Gi-red-tag sa NTF-ELCAC ang tanang biktima. Samtang labaw nga mitin-aw ang mga iskema ni Duterte nga ipabilin ang kaugalingon ug iyang dinastiya sa poder sa mga umalabot nga bulan, lagmit nga mas sagunson ug mas bangis nga pagpangatake ang ipatuman sa mas daghang rehiyon.

Halos upat ka tuig na nga mas nagkabangis ang kontra-rebolusyonaryong gubat sa rehimeng US-Duterte nga adunay tumong nga sumpoon ang masang mag-uuma ug puuhon ang BHB. Gigamit niini ang pinakahugaw ug pinakabrutal nga mga taktika sa pagpanumpo batok sa masang mag-uuma ilalum sa giusang Oplan Kapanatagan sa AFP ug PNP. Tibuok mga baryo ug komunidad ang ginapailalum sa paggarison sa militar ug estilong hamlet nga pagkontrol. Giatake ang mga mag-uuma pianagi sa ekstrahudisyal nga pagpamatay, iligal nga pagpangutingkay ug pag-aresto, mga interogasyon, pagblokeyo sa pagkaon ug ekonomiya, pugos nga pagpangrekrut, curfew, pagpanimalos ug kolektibong pagsilot human ang mga taktikal nga opensiba sa BHB, ug walay puas nga mga kampanyang intimidasyon ug saywar (“community support program,” pugos nga “dinaghang pagpasurender,” E-CLIP, BDP) sa pakyas nga tinguhang putlon ang panaglambigitay sa BHB ug baseng mag-uuma niini.

Padayon nga ginapapaspas sa rehimeng Duterte ang pagpalapad sa makinarya sa AFP ug pagpalit og bag-ong mga himang militar samtang nagalunsad kini og walay puas nga nasudnong mga opensiba batok sa BHB. Luyo sa kakulangon sa badyet ug hinanali nga panginahanglang pondohan ang mga programa alang sa pangpublikong panglawas ug pagpalagsik sa produksyong pang-ekonomiya, binilyong piso ang giusik-usikan sa rehimeng Duterte alang sa dugang nga mga helikopter, drone, eroplanong iggugubat, misayl, bomba, kanyon ug armas nga pangkombat. Bunga kini sa kapin ₱19 bilyon alang sa NTF-ELCAC isip pork barrel.

Naglunsad ang kaaway og sunud-sunod nga malukpanong mga opensibang militar sukad 2018. Ang maong mga “nakapokus nga operasyong militar,” nga milambigit pareho sa mga operasyong kombat ug saywar, kasagaran milangkob sa pipila ka lungsod, mga barangay sa mga utlanan sa mga lungsod o prubinsya, ug ginapalihok ang pipila ka gatusan ka tropang pangkati sa gikumbinang duha o pipila ka batalyon sa AFP ug mga tropang pangkombat sa PNP. Suportado kini sa paniktik nga drone ug ang todo ug walay pugong pagpamomba gikan sa kahanginan ug pagpanganyon sa gaan ug bug-at nga artileri, nga direktang nagabalewala sa kaluwasan sa mga sibilyang nanimuyo sa kasikbit nga mga komunidad. Kakumbina kini sa walay kalooy nga kampanyang saywar ug pagpanumpo batok sa masang mag-uuma ug sa mga komunidad sa minorya sa tumong nga sumpuon ug hadlukon ang katawhan.

Sa desperadong pagsulay nga makab-ot ang deklaradong tumong niining puuhon ang BHB ayha mahuman ang termino ni Duterte, naglunsad ang AFP og todong nasudnong opensiba nga nagpalihok sa halos 150 ka batalyon sa AFP ug sa mga tropang pangkombat sa PNP, kung asa kapin 80% ang nakakonsentra sa walo ka prayoridad nga rehiyon, nga adunay 14 hangtud 20 ka batalyon matag usa. Sukad niadtong milabayng tuig, nagtumong ang AFP nga makarekrut sa dili moubos sa 9,000 dugang pwersang paramilitar isip dugang sa 70,000-ginsakpan nga CAFGU.

Bisanpaman, mapakyas ang kontra-rebolusyonaryong gubat ug todong mga opensiba sa kaaway samtang nanglimbasog ang Bagong Hukbong Bayan sa dalan sa gubat sa katawhan, nagpalapad ug nagkonsolida sa baseng masa niini ug nagpakusog sa kaugalingon sa militar ug pulitika. Labaw pang ginabutyag sa pagkabrutal sa gubat sa kaaway ang kadunot sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema ug ginapukaw ang laum nga kasuko sa masa sa mga pasista ug sa nagharing sistema.

Nagmalahutayon ang BHB taliwala sa todong kontra-rebolusyonaryong pagpanumpo

Atubangan sa kontra-rebolusyonaryong gubat ug malukpanong opensibang militar sa AFP ug PNP nga suportado sa US, padayon nga nanglimbasog ang Bagong Hukbong Bayan sa dalan sa malungtarong gubat sa katawhan nga nakahiagum sa lalum ug lapad nga suporta sa masang mag-uuma ug sa katawhang Pilipino. Gipakyas niini ang tinuig nga deklarasyon nga plano sa rehimeng US-Duterte nga “puuhon ang BHB.” Determinado kining pakyason ang plano sa rehimen nga tapuson ang armadong rebolusyon ayha mahuman ang termino niini ug iasdang ang demokratikong rebolusyon aron ibagsak ang makihut-ong nga paghari sa imperyalismong US, dagkung burgesyang kumprador ug dagkung agalong yutaan.

Dihang gitukod kini niadtong Marso 29, 1969, aduna lamay 60 ka manggugubat ang BHB nga may siyam ka awtomatikong riple ug 26 ka mugbong-klaseng armas ug adunay baseng masa nga 80,000 sa palibot sa ikaduhang distrito sa Tarlac. Sa paghiusa sa armadong pakigbisog, rebolusyong agraryo ug pagtukod sa baseng masa, milambo ang BHB ngadto sa usa ka nasudnong hukbo nga adunay pipila ka libong kabatan-onang Pulang manggugubat nga naggikan sa han-ay sa dinaugdaug ug pinahimuslang masa. Naarmasan sila sa tag-as nga kalibreng riple nga nakumpiska gikan sa kaaway, ingonman sa kaugalingong-hinimo nga mga eksplosibo ug lumadnong armas. Sa baseng masa niini nga milangkob sa minilyon, naglihok ang BHB sa kapin 110 ka natarang gerilya nga planong dugangan pa.

Gitukod ug gipalig-on sa Partido ang BHB aron ipatuman ang nag-unang rebolusyonaryong tahas nga sakmiton ang ppulitikanhong gahum pinaagi sa pagbungkag sa reaksyunaryong estado ug pagtukod sa demokratikong gubyerno sa katawhan. Aron palambuon ang BHB gikan sa pwersang gamay ug huyang, ngadto sa hukbong daku ug lig-on, gipatuman sa Partido ang estratehikong linya sa malungtarong gubat sa katawhan sa pagliyok sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan. Gihuptan ug gipatuman niini ang prinsipyo sa sentralisadong pagpangulo ug desentralisadong operasyon isip pamaagi sa paglunsad sa rebolusyonaryong gubat sa kapupud-an sa Pilipinas. Molambo sa tulo ka yugto ang malungtarong gubat sa katawhan: estratehikong depensiba, estratehikong pagkapatas ug estratehikong opensiba. Lagmit nga langkubon sa yugto sa estratehikong depensiba ang pinakataas nga panahon kung kanus-a kinahanglan sa BHB nga magtigum og armadong kusog pinaagi sa paglunsad sa malukpanon ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa.

Sa paglunsad sa malungtarong gubat sa katawhan, gikumbina sa BHB ang tulo ka sangkap sa armadong pakigbisog, rebolusyong agraryo ug pagtukod sa baseng masa. Sa armadong pakigbisog, nagalunsad ang BHB og mga taktikal nga opensiba, nga ginapili lamang ang mga panagsangka nga sigurado niining mapadaug nga nagatarget sa nahimulag ug huyang nga bahin sa armadong pwersa sa kaaway. Nagagamit kini sa mga gerilyang pamaagi sa pagkonsentra sa pwersa aron mobira, magdispers aron hikawan ang kaaway sa target ug pagbalhin og erya aron likayan ang maliyukan sa kaaway. Sa tanang panahon, ginalikayan sa BHB nga mamatikdan sa kaaway gamit ang pisikal nga kayutaan ug pagsandig sa masa.

Sa paglunsad sa agraryong rebolusyon, ginapatuman sa BHB ang Rebolusyonaryong Giya sa Reporma sa Yuta sa Partido. Sa yugto sa estratehikong depensiba, ginapukaw, ginaorganisa ug ginapalihok sa BHB ang masang mag-uuma sa mga pakigbisog sa masa ug kampanya sa masa alang sa pagpaubos sa abang sa yuta, pagpaubos sa interes sa mga pautang, pagsaka sa suhulan sa mamumuo sa agrikultura ug mamumuong panguma, pagsaka sa presyo sa ani, pagpaubos sa abang sa mga kahimanan sa pag-uma, pagtukod sa mga kooperatiba ug hunglos aron mapataas ang produksyon ug kita gikan sa mga trabahong saydlayn. Sa milabayng mga tuig, ang mga yuta nga giabanduna o gihatag sa mga agalong yutaan giokupa ug gidumalahan sa mga organisasyong mag-uuma sa tabang ug giya sa BHB ug sa lokal nga mga sanga ug sa nahitaas nga komite sa Partido.

Sa pagtukod sa rebolusyonaryong baseng masa, ginaorganisa sa Partido ug BHB ang lokal nga mga sanga sa Partido, mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa mag-uuma, kabatan-onan, kababayen-an ug mga bata, mamumuo sa kultura, ug mga yunit milisya sa baryo sa BHB. Subay sa organisadong kusog sa masa, ginalunsad ang mga asembliya o kumperensyang masa aron magpili og komiteng rebolusyonaryo sa baryo nga adunay katungdanan nga magdumala sa lokal nga mga palisiyang nagalangkob sa reporma sa yuta ug produksyon, palisiya sa panglawas, edukasyon, hisgutanang militar, kalinaw ug kahapsay, ug uban pa. Nagsilbi ang maong mga komite isip binhi sa demokratikong gubyerno sa katawhan nga hingpit nga pagatukuron sa panahon sa nasudnong pagsakmit sa pulitikanhong gahum.

Milambo ang malungtarong gubat sa katawhan gikan sa sayong subyugto sa estratehikong depensiba ngadto sa hatungang yugto gikan niadtong tungatunga sa dekada 1980. Ingonman, nahitabo ang grabeng pag-atras ug pagkapakyas sa ulahing bahin sa dekada 1980 hangtud sa sayong bahin sa dekada 1990 bunga sa mga kasaypanan sa adbenturismong militar ug sa wala nahigayong regularisasyon o pagtukod sa mga pwersang bertikal nga walay katugbang nga gidak-on sa mga pwersang horisontal. Gipahuyang sa grabeng pagtapok sa mga pwersa alang sa gimbuhatong militar ang mga paningkamot sa pagtukod sa baseng masa ug gihimo kining bulnerable sa mga atake sa kaaway ug mga kapildihan sa panagsangka. Gisulayan sa mga rebisyunista ug traydor nga sistematikong talikdan ang estratehikong linya sa gubat sa katawhan pinaagi sa pagtuis sa pagtuki sa Partido sa katilingbang Pilipino, mga hut-ong ug moda sa produksyon sa tinguhang dalhon ang mga rebolusyonaryong pwersa sa dalan sa pagkapildi.
Gilunsad sa Komite Sentral sa PKP ang Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id niadtong 1992 aron subling palig-onon ang batakang mga prinsipyo sa Partido, ang pagtuki niini sa semikolonyal ug semipyudal nga kahimtang sa nasud ug programa niini alang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa paglunsad sa malungtarong gubat sa katawhan. Sa partikular, gitul-id ug gisalikway niini ang ugat sa insureksyunismo ug sa wala nahigayong regularisasyon ug gimandoan ang BHB nga subling ideploy ang mga pwersa niini aron balansehon pareho ang gimbuhatong militar ug pulitika o gimbuhatong masa.

Ang 5 ka tuig nga plano sa Komite Sentral (2018-2022) nagtinguhang kumpletuhon ang mga rekisito sa tungatungang yugto sa hisgutanan sa pagtukod sa platun isip batakang pormasyon, sa ihap ug ladlad sa mga natarang gerilya, sa balanse sa bertikal ug horisontal nga mga yunit sa istruktura sa pwersa sa BHB, sa nag-unang anihilatibong kinaiya sa mga taktikal nga opensiba inubanan sa kaylap nga mga atritibong aksyon, hustong pagkumbina sa armadong pakigbisog, agraryong rebolusyon ug pagtukod sa baseng masa, ug pagsulbad sa lain-laing porma sa “Wala” ug Toong kahuyangan.

Gitinguha sa Partido nga sulbaron ang mga disbalanse tali sa mga gimbuhatong militar ug pulitika nga mipugong sa sustenidong pagdaku sa milabayng mga tuig. Lakip niini ang problema sa grabeng pagkatag ug grabeng pag-inat sa mga yunit sa BHB sa usa ka bahin, ug ang problema sa grabeng konsentrasyon ug paghugut-sa-kaugaingon sa pikas bahin. Sa pipila ka erya, nakapalapad ug nakakab-ot og mga kadaugan sa militar ang BHB apan pakyas nga pakusgon ang sustenidong antipyudal nga mga pakigbisog sa mga mag-uuma. Sa ubang erya, ang mga yunit sa BHB hilabihan nga nakakatag alang sa gimbuhatong masa apan napakyas sa hugot nga pagkumbina niini sa pagtukod sa hukbo ug sa armadong pakigbisog. Sa asamang kaso, nahimong lisud ang pagsustine sa mga kadaugan nga nakab-ot sa natad sa militar o pulitika ug giabli ang hukbong bayan ug baseng masa sa mga kahuyangan ug pag-atras.

Ginapaningkamutan sa nangulong mga komite sa Partido ug mga sentro sa kumand sa BHB nga kab-oton ang balanse sa pagdeploy sa ilang mga pwersa, sa pagpatuman sa gimbuhatong militar ug pulitika ug sa pagpalapad ug pagkonsolida. Kadungan niini, sukad sa katapusan sa 2017, giatubang nila ang walay puas nga mga atake ug bangis nga kampanya sa kontra-rebolusyonaryong pagpanumpo nga gilunsad sa kaaway batok sa masang mag-uuma ug hukbong bayan. Adunay pipila ka bahin sa BHB ug sa baseng masa ang nakahiagum og mga kapildihan atubangan sa walay puas ug kaylap nga mga atake sa kaaway nga nagpagrabe sa nagatunhay nga internal nga mga kahuyangan ug bulnerabilidad. Ingonman, ang dakung mayorya sa mga kumand sa BHB sa tibuok nasud anaa pa gihapon sa kahimtang nga pangulohan ang hukbong bayan sa paglunsad sa kaylap ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa. Nagapalambo sila sa mga pamaagi ug taktika aron ipreserba ang ilang pwersa, panalipdan ang masa ug birahan ang mga pasistang kriminal ug mamamatay-tawo.
Liboan ka tanod ang nagbugkos sa BHB ug sa masang mag-uuma. Nagpabiling lig-on kini luyo sa walay puas nga mga paningkamot sa mga pwersa sa kaaway nga putlon kini. Nagpatuman ang BHB ug ang masa sa mga pamaagi aron ipadayon ang mga rebolusyonaryong gimbuhaton—pag-organisa, edukasyon, propaganda, kampanyang masa, pagtukod sa Partido, pagpasampa sa BHB—bisan pa sa tumoy sa ilong sa kaaway. Sa pagbatok ug pagpatigbabaw sa garisong militar ug kampanyang saywar sa kaaway, mikutlo og mga pagtulun-an ug inspirasyon ang BHB ug masang mag-uuma sa kasinatian sa katawhan ug sa rebolusyonaryong pwersang Byetnames aron batukan ug patigbabawan ang mga pasistang hamlet.

Naningkamot usab ang mga yunit sa BHB sa gimbuhatong ekspansyon aron palapdon ang erya sa operasyon sa mga natarang gerilya ug tukuron ang bag-ong mga natarang gerilya. Sa pagpatuman niini, napalapad sa BHB ang erya sa maniobra, napwersa ang kaaway nga labaw pang inaton ang mga pwersa niini ug himuong mas lisud ug gasto ang mga pagpulbos sa kaaway sa mga yunit sa BHB. Bisan sa mga eryang anaa ilalum sa prayoridad sa kaaway, malampuson nga nakapalapad ang mga yunit sa BHB sa bag-ong teritoryo o kaha nabawi ang kanhing mga erya. Padayon nga ginadumalahan sa mga kumand sa BHB ug komite sa Partido ang pagdeploy sa mga pwersa niini aron likayan ang problema sa grabeng pagkatag o pag-inat sa pwersa.

Inubanan sa lapad nga suporta sa masa ug kahanas sa tereyn, padayon nga naningkamot ang BHB nga patigbabawan ang mga nakapokus nga operasyong militar ug maglunsad og mga taktikal nga opensiba, nga mobira sa mga nakalain o nahimulag nga mga outpost sa kaaway. Determinado kining maglunsad og mas daghan pang anihilatibong mga taktikal nga opensiba (ambus ug reyd) nga adunay nag-unang tumong nga sakmiton ang armas sa kaaway, ug ginatugbangan sa mga atritibong aksyong militar (haras, isnayp ug demolisyon sa mga pasilidad sa kaaway).

Ang paningkamot sa BHB nga maglunsad og rebolusyonaryong armadong pakigbisog mihatag-inspirasyon ug mipakusog sa buut sa masa nga maglunsad og mga anti-imperyalista, antipyudal ug antipasistang mga pakigbisog ug suklan ang pasistang rehimeng US-Duterte ug ang paghari niini sa terorismo sa estado taliwala sa grabeng sosyo-ekonomikanhong krisis ug nagkagrabeng mga dagway sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos ilalum sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema.

Sa kabanikanhan, mikusog ang buut sa masang mag-uuma ug minoryang mga komunidad nga maglunsad og mga antipyudal nga pakigbisog ug suklan ang pagpangilog sa yuta ug pagsulod sa mga yutang kabilin sa dagkung agalong yutaan, dagkung kumpanya sa mina, ekoturismo ug enerhiya. Ang kabus nga mangingisda napukaw nga panalipdan ang ilang katungod ug kaayuhan batok sa pagkawkaw sa dagkung komersyal nga mga tigpangisda ug pagsulod sa mga Chinese nga suportado sa ilang estado sa mga pangisdaanan sa nasud.

Sa kasyudaran, padayon nga milapad ang mga demokratikong pwersang nakahan-ay batok sa tiranikong rehimen. Gitukod ang alyansa sa konserbatibong oposisyon ug mga progresibo ug demokratikong pwersa aron hagiton ang dinastiyang Duterte sa eleksyong 2022. Kadungan niini, padayon nga naglunsad ang dinaugdaug nga mga hut-ong ug demokratikong sektor sa mga kampanya ug pakigbisog sa masa aron ipakigbisog ang ilang katungod ug kaayuhan. Nanawagan sila sa dugang suhulan, luwas nga lugar sa pamuo, bayad peligro, hinanali nga ayudang pang-ekonomiya aron mahulipan ang nawala nilang kita tungod sa mga lockdown ug restriksyon, dugang sweldo alang sa mga mamumuo sa panglawas, magtutudlo ug empleyado, dugang badyet alang sa luwas nga pag-abli sa mga eskwelahan, libreng mass testing ug libreng malukpanong pagbakuna batok sa Covid-19, ug uban pa. Nagpakita sila og kalig-on ug kaisog sa pagsukol sa subsub nga teroristang mga atake sa mga pwersa sa estado. Daghan kanila ang napukaw nga mosampa sa BHB o magpadangop sa mga baseng gerilya sa BHB.

Manlimbasog nga ipatuman ang mga katungdanan sa pakig-away sa BHB

Sa umalabot nga mga tuig, kinahanglang manlimbasog ang Bagong Hukbong Bayan nga iasdang ang kritikal ug lisud nga tahas aron iasdang ang interes ug kaayuhan sa masang mag-uuma ug panalipdan sila batok sa mga abuso ug atake sa mga pwersa sa estado, pakusgon ang BHB, pakyason ang bangis nga kontra-rebolusyonaryong gubat ug padayon nga iasdang ang gubat sa katawhan sa mas taas nga ang-ang. Ginapangayo sa sitwasyon sa matag Pulang manggugubat ug kadre sa Partido ang dakung sakripisyo ug disiplinang puthaw, ingonman ang determinasyon, kapangahason, pagkamamugnaon ug walay katapusang pagsalig sa masa.

Sa pagsukol sa kaaway, ginahuptan sa BHB ang estratehikong linya sa malungtarong gubat sa katawhan ug hugot nga gihiusa ang masa ug tibuok kusog nga misukol uban kanila. Ginasiguro niini ang nasudnong latag sa armadong pagsukol, ingonman ang latag niini sa kada rehiyon ug subrehiyon. Ang Partido ug ang BHB nagagamimt sa Marxista-Leninista-Maoistang panglantaw ug mga pamaagi aron sulbaron ang hinanali nga mga problema sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan, magkat-on sa mga kasinatian sa ubang nasud, ingonman sa kasaysayan sa rebolusyonaryong pakigbisog sa Pilipinas.

Kinahanglang palalumon ug pakusgon sa BHB ang rebolusyonaryong baseng masa. Kini ang yawe sa pagpakyas ug pagpatigbabaw sa kontra-rebolusyonaryong gubat sa kaaway. Kinahanglang labaw pang pahugton ang panaglambigitay sa BHB sa masa pinaagi sa subsub nga pagpaasdang sa antipyudal nga kalihukang masa isip yawe sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masang mag-uuma sa kabanikanhan. Kinahanglang kanunay nga hatagag atensyon sa BHB ang kaayuhan sa masang mag-uuma ug pinakataas nga prayoridad ang pagpaasdang ug pagpatuman sa ilang mga antipyudal nga pangayo subay sa linya sa minimum nga programa sa Partido sa reporma sa yuta. Kinahanglang paningkamutan sa BHB ug sa mga rebolusyonaryong pwersa sa kabanikanhan nga dinaghang pakusgon ang kahugpungan sa masang mag-uuma aron ipakigbisog ang ilang mga katungod ug kaayuhan ug iduso ang pagtapos sa kontra-mag-uumang mga palisiya, regulasyon ug mga balaod; ug maglunsad og mga kampanya aron ipataas ang produksyong agrikultural ug kita ilabina taliwala sa grabeng krisis sa ekonomiya. Kinahanglang walay kakapoy nga ipatuman ang gimbuhatong propaganda ug edukasyon sa han-ay sa masa para ipataas ang ilang pulitikanhong kahimatngon, pukawon ang ilang kasuko ug palig-onon ang ilang determinasyon nga mosukol. Ang tanang yunit sa BHB kinahanglang nakalambigit sa masang mag-uuma ug mopatuman sa ilang gimbuhaton isip mga giyang pangpulitika, brigadang pangproduksyon, doktor ug dentista, magtutudlo, mamumuo sa kultura ug iba pa nilang katungdanan isip hukbo sa katawhan.

Kinahanglang kanunay nga paningkamutan sa BHB nga makighiusa sa masang mag-uuma, nag-unang mosandig sa kabus ug ubos nga hatungang mga mag-uuma ug mamumuong panguma, ginakabig ang mga hatunga-sa-hatungang mag-uuma, ug ginanyutralisa ang adunahang mag-uuma ug nalamdagang mga agalong yutaan, ginapahimuslan ang mga kontradiksyon tali sa mga nalamdagan ug despotikong agalong yutaan aron ihimulag ug bungkagon ang gahum sa mga pyudal nga mga despotiko.
Kinahanglang dut-anong suklan sa BHB ug sa masang mag-uuma ang mga atake sa kaaway, ug ang okupasyon ug paggarison sa mga baryo. Kinahanglang walay kakapoy ug mamugnaong maglunsad og pulitikanhong mga gimbuhaton sa han-ay sa masa aron pataason ang ilang determinasyon nga suklan ang kampanya sa todong pagpanumpo sa kaaway. Kinahanglang makmakon ug suklan ang presensya sa abusadong mga tropang militar ug pulis sa mga sibilyang komunidad nga walay hunong sa pagpamig-ot ug pagpangabuso sa masa. Siguruhong napatuman ang rebolusyonaryong propaganda, edukasyon ug kampanya bisan pa og adunay mga pwersang militar sa mga baryo. Kinahanglang patigbabawan ang ginapahamtang nilang mga pasistang restriksyon pinaagi sa haum nga mga pamaagi sa tago nga komunikasyon ug mga tigum, ingonman sa taktika sa direktang pagsupak, pagsukol ug pakigbisog. Kinahanglang padayon nga tukuron ug pakusgon ang lokal nga mga sanga sa Partido, rebolusyonaryong mga organisasyong masa ug mga yunit sa milisyang bayan. Kinahanglang makamugna ang masa og lain-laing taktika sa pagsukol aron iasdang ang ilang mga sosyo-ekonomikanhong pakigbisog ug magprotesta batok sa armadong presensya ug pagpangabuso sa kaaway sa ilang mga baryo. Kinahanglan kining ikumbina sa armadong mga aksyong ginalunsad sa mga yunit sa BHB, kakoordina ang mga yunit sa milisyang bayan. Ang kabangis sa mga pwersa sa AFP ug PNP sa kabanikanhan kinahanglang aktibo kining ibutyag sa midya ug social media.

Kinahanglang padayon nga pakusgon sa Bagong Hukbong Bayan ang pagpangrekrut sa bag-ong mga Pulang manggugubat gikan sa masang mag-uuma, lakip na usab sa mga mamumuo ug petiburges nga intelektwal sa kasyudaran. Katungdanan sa mga sanga sa Partido nga awhagon ang mga kadre ug myembro sa Partido, masang aktibista, mga myembro sa mga yunit milisya nga mosampa sa BHB, ug maglista sa mga rekomendado alang sa hukbong bayan. Katimbayayong ang mga yunit sa BHB, responsable usab sila sa pagsiguro nga ang pamilya sa mga Pulang manggugubat tarong nga naasikaso ug regular nga nahatagan og suportang materyal ug pinansyal. Mamahimong adunay tulo o unum ka bulang tour-of-duty o integrasyon sa hukbo ang mga myembro sa yunit milisya aron pun-an ang pwersa sa mga lokal nga yunit sa mga natarang gerilya sa BHB. Kinahanglang hatagan og partikular nga duso ang rekrutment sa mga mamumuo ug kabatan-onang intelektwal aron makatabang sa pang-ideolohiya ug pulitikanhong pagbansay sa BHB. Ang mga masang aktibista sa kasyudaran ug sentrong lungsod, ilabina kadtong mga ginapig-ot sa pasistang rehimen, kinahanglang awhagon nga mosampa sa BHB o magpadangop dinhi.

Kinahanglang tibuok-bahin nga pakusgon sa BHB ang iyang kaugalingon. Kinahanglang regular nga maglunsad ang mga yunit niini og pulitiko-militar nga pagbansay aron ipataas ang katakus sa mga Pulang manggugubat. Kinahanglan niining ipataas ang ilang pulitikanhong kahimatngon ug kaandamon sa ideolohiya pinaagi sa walay-kakapuy nga propaganda ug edukasyon sa ilang han-ay. Kinahanglang sigurohon ang pagpanghatag sa Ang Bayan ug kolektibong tun-an kini ug sa mga pamahayag sa Partido ug pangrehiyong mga publikasyon sa tanang mga yunit sa BHB. Kinahanglang abton ang 100% literasi sa tanang Pulang manggugubat. Kinahanglang sigurohon ang ilang pisikal ug mental nga kahimsog. Kinahanglang maghimo ang matag yunit sa BHB og pagpuna ug pagpuna-sa-kaugalingon aron patigbabawan ang mga kahuyangan ug palig-onon ang panaghiusa ug pagsalig sa matag-usa. Kinahanglang ipataas ang kapasidad sa matag yunit sa BHB nga magpukaw, mag-organisa ug magpalihok sa masa pinaagi sa pagpakusog sa ilang kapasidad sa pagpatuman sa katilingbanong pagtuki, propaganda, edukasyon, ug mga kampanyang masa. Ang tanang mga yunit kinahanglang regular nga maglunsad og ehersisyong pisikal, target shooting, pangkombat nga pagbansay ug mga war game aron ipataas ang ilang pagkaalisto, ug katakus nga hiniusang molihok.
Kinahanglang pabaludbalod nga magpalapad ang BHB sa teritoryo o erya sa mga operasyon niini, samtang ginabalanse ang pagpalapad ug konsolidasyon. Sa usa ka bahin, angayang dili niini tugutan nga mahikot ang mga yunit niini sa limitadong erya sa operasyon; ug, sa pikas bahin, angayan niining dili binaton o ikakatag pag-ayo ang mga yunit sa BHB. Kinahanglang regular nga irebyu sa mga nangulong komite sa Partido ug kumand sa BHB ang pagdeploy sa mga pwersa sa BHB subay sa prinsipyo sa istruktura sa mga pwersa sa BHB ug sa mga balaod sa paglambo sa gerilyang pakiggubat. Kinahanglang planuhon sa mga kumand ug komite sa Partido sa ang-ang rehiyon, subrehiyon, ug nataran ang kalendaryo ug programa alang sa pagpalapad sa BHB aron ikoordina ang lain-laing mga yunit sa BHB ug ang kondukta sa gubat. Kinahanglang adunay plano aron pagdugtungon ang mga interyor nga erya sa kapatagan, kutay sa mga agianan ug baybay. Kinahanglang palihukon ang mga lokal nga myembro sa Partido, mga masang aktibista ug myembro sa milisyang bayan aron motabang sa pagpalapad sa BHB sa mga kasikbit nga barangay ug lungsod.

Kinahanglang ilunsad sa BHB ang malangkubon ug subsub nga gerilyang pakiggubat. Kinahanglang maglunsad ang BHB og mga taktikal nga opensiba nga sigurado niining paspas nga mapadaug. Kinahanglang pilion niini ang mga nakabulag, nahilayo ug huyang nga pwersa sa militar, pulis ug paramilitar isip target sa anihilasyon aron makasakmit og mga armas ug suplay. Kinahanglang planuhan usab sa BHB ang mga detatsment sa paramilitar sa kaaway, taktikal nga outpost, ug linya sa suplay. Kinahanglang planuhon usab nilang atakehon ug gub-on ang mga helikopter, drone, bomber plane ug uban pang kahimanang pangkahanginan sa kaaway. Mamahimong padaghanon ug pasubsubon sa mga yunit pang-away sa BHB ang ilang mga taktikal nga opensiba ug moatubang sa kaaway nga mubo lamang ang panahon sa pahulay. Kinahanglan usab silang magdeploy og mga yunit o grupo sa mga Pulang manggugubat aron maglunsad og mga atake batok sa mga linya sa transportasyon ug komunikasyon sa kaaway. Kinahanglang malangkubon nga mapalihok ang mga yunit milisya sa BHB aron maglunsad og mga taktikal nga opensiba taman sa makaya. Kinahanglang ideploy ang mga yunit partisano sa BHB sa mga syudad ug sentrong lungsod para sa pag-aresto o pagsilot sa mga pasistang kriminal nga responsable sa kampanya sa dinaghang pagpamatay ug terorismo sa estado batok sa masa.

Kinahanglang pakyason sa BHB ang mga nakapokus nga operasyong militar ug todong opensiba sa kaaway, mga operasyong kombat ug saywar ug pagpanumpo batok sa masa. Kinahanglang tibuok-kusog nga bungkagon ang mahalon nga mga kahimanang pangsarbeylans ug mas kusog nga mga armas pinaagi sa paghikaw sa kaaway sa mga target. Kinahanglang ipabilin sa mga yunit sa BHB ang taas nga ang-ang sa disiplinang militar ug ipatuman ang mga istriktong lakang sa pagtago sa temporaryong mga kampo (tunub, aso, suga ug kasaba) ug sa paglihok aron likayan nga mamatikdan sa kaaway gamit ang mga iskawt, espiya, sarbeylans gamit ang drone, pagsagap sa elektronikong kahimanan ug paggamit sa mga instrumentong geotracking. Kinahanglan kining magpalambo og bag-ong tago nga mga ruta sa suplay. Kinahanglang maglunsad kini og kontra-paniktik ug bungkagon ang mga kutay sa espiya sa kaaway. Kinahanglang makuti nga bantayan ug tukion sa BHB ang mga plano ug lihok sa kaaway, ug maglunsad og mga gerilyang maniobra aron mopalayo sa pokus sa kaaway, molikay sa pagliyok sa kaaway ug pwersahon ang kaaway nga mosumbag sa hangin ug mag-usik-usik og rekurso.

Kinahanglang magdeploy ang mga platun sa BHB og mga iskwad ug grupo sa mga Pulang manggugubat aron mangatake gikan sa mga likuran o kiliran sa kaaway aron idiskaril ang mga plano ug lihok niini. Kauban ang BHB, ang mga lokal nga sangay sa Partido ug rebolusyonaryong organisasyong masa kinahanglang magplano ug maghimo og mga taktika ug pamaagi sa pulitika ug militar aron ibutyag, atubangon, suklan ug buntugon ang kampanyang pagpanumpo sa kaaway sa ang-ang komunidad ug interkomunidad. Kinahanglang palihukon ang mga yunit milisya ug komite sa pagpanalipod sa kaugalingon aron maglunsad og malangkubon nga mga atakeng militar ug armadong aksyon aron idiskaril ang mga planong opensiba sa kaaway.

Kinahanglang pakusgon sa Partido ang pagpangulo niini sa BHB sa tanang ang-ang. Kinahanglang regular nga ilunsad ang mga kumperensyang militar aron mag-inambitay og impormasyon ang mga kadreng militar, mag-ases ug magsumada sa mga kasinatian, magkoordina ug maghimo og mga taktika ug mga plano sa erya sa ilang operasyon. Kinahanglang organisado ang mga sangay sa Partido ug regular nga moandar sulod sa mga kumpanya ug platun sa BHB. Responsibilidad sa mga sangay sa Partido nga ipataas ang pulitikanhong kahimatngon ug rebolusyonaryong determinasyon sa mga Pulang manggugubat sa BHB ug pakusgon ang ilang panaghiusa, manguna sa pagpuna ug pagpuna sa kaugalingon ug sa pag-umol pag-usab.

Ang grabeng krisis sa pulitika ug ekonomiya sa nagharing sistema pabor sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan. Ang lapad nga masa sa katawhang Pilipino napukaw nga mosukol aron tapuson ang grabeng pag-antus, kalisud, kagutom ug pagpangabuso ilalum sa tiranikong rehimen. Ang nasudnon-demokratikong rebolusyon mas gikinahanglan ug hinanali atubangan sa nagkahait nga krisis ug dili maagwantang mga porma sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos. Alang sa katawhang Pilipino, walay laing pamaagi kundili ang paglunsad sa rebolusyonaryong mga pakigbisog aron ibagsak ang mga madaugdaugon ug mapahimuslanon kanila.

Tapuson ang pasistang rehimeng Duterte!

Maningkamot nga pakusgon ug palapdon ang Bagong Hukbong Bayan ug ang baseng masa niini!

Pasubsubon ang gerilyang pakiggubat ug pakyason ang bangis nga kontrarebolusyonaryong gubat sa kaaway!

Iasdang ang gubat sa katawhan!

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Back to top

Pakyason ang bangis nga kontra-rebolusyonaryong gubat sa rehimeng US-Duterte! Manlimbasog nga iasdang ang gubat sa katawhan!