Pakyason ang bangis nga kontra-rebolusyonaryong gubat sa rehimeng US-Duterte! Patigbabawan ang tanang babag aron iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoHiligaynonEnglish
Uban ang proletaryado ug katawhang Pilipino, malipayon ug adunay militansyang gisaulog karong adlawa sa Partido Komunista ng Pilipinas ang ika-53 anibersaryo sa pagkatukod niini. Gipaabot sa Komite Sentral sa PKP ang labing mainiton nga rebolusyonaryong pagtimbaya niini sa tanang myembro ug kadre sa Partido, sa tanang Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), sa tanang kaalyado ug higala niini sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), sa hut-ong mamumuo ug katawhang Pilipino ug tanan nilang mga patriyotiko, demokratiko ug progresibong mga pwersa. Ginapaabot usab namo ang among militanteng pakighiusa sa tanang komunista ug rebolusyonaryo sa tibuok kalibutan nga nag-asdang sa pakigbisog batok sa imperyalismo ug sa tanang dagway sa pagpangdaugdaug ug pasistang pagpanumpo.

Ginaparangalan nato karong adlawa ang tanang bayani ug martir sa rebolusyong Pilipino kansang misakripisyo sa ilang kinabuhi aron makab-ot ang nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan. Espesyal nga ginapasidunggan sa Komite Sentral silang Ka Oris (Jorge Madlos), Ka Nars (Julius Giron), Ka Manlimbasog (Antonio Cabanatan), Ka Plebe (Eugenia Magpantay), Ka Boy (Agaton Topacio), Ka Yuni (Rosalino Canubas), Ka Randall Echanis, Ka Fidel Agcaoili ug sa tanang nag-alagad sa Partido sa tumang proletaryong dedikasyon. Dili masukod ang ilang mga tampo sa rebolusyong Pilipino. Ang ilang mga handumanan pabiling maghatag inspirasyon sa mga proletaryong rebolusyonaryo sa pagpangulo.

Naglunang pa gihapon sa lalum nga krisis ang kalibutanong kapitalistang sistema. Padayon nga ginaagwanta sa ekonomiya sa mayorya sa mga nasud ang resesyon sa tibuok kalibutan niadtong 2020 human ang pagkaputol sa mga suplay tungod sa mga lockdown ug paghunong sa produksyon tungod sa pandemyang Covid-19. Malukpanon ang kasuko ug miulbo ang mga pakigbisog sa masa sa mga mamumuo ug kabus nga nag-antus sa lapad nga kawad-on sa trabaho, nagtapun-og nga utang, dugang paantus nga mga buhis ug pagsaka sa presyo.

Padayong migrabe ang sosyo-ekonomikanhon ug pulitikanhong krisis sa nagharing sistemang semikolonyal ug semipyudal sa Pilipinas nga gipagrabe sa korapsyon, pagtraydor sa nasud, palpak nga pagresulba sa pandemya ug pasistang pagpanumpo sa rehimeng US-Duterte. Labaw pang gipalalum sa dayag nga mga palisiyang neoliberal ang atrasado, agraryo ug semipyudal nga ekonomiya nga nagsalig sa gina-import nga mga produktong pangkonsumo ug pangproduksyon ug nakapukos sa pag-eksport sa mga semiprosesong produkto nga adunay ubos nga dugang-bili, mga hilaw nga materyales ug baratong pamuo. Misangpot kini sa mas lalum nga krisis.

Giantus sa lapad nga masa sa mga mamumuo, mag-uuma ug uban pang hut-ong ug sektor nga dinaugdaug ang nagkagrabeng dagway sa pagpahimulos ug bangis nga terorismo sa estado. Wala silay laing kapilian kundili panalipdan ang ilang interes ug iasdang ang mga ligal nga pakigbisog ug ang rebolusyonaryong armadong pagsukol.

Labaw nga determinado ang Partido nga pangulohan ang katawhang Pilipino sa pakigbisog batok sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo ug sa pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan aron kab-uton ang tinguha alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan. Nagpabiling hinanali, gikinahanglan ug buhi ang nasudnon-demokratikong tinguha ug sosyalistang perspektiba niini samtang labaw pang nagpadayon ang pagpangdaugdaug ug pagpahimulos sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema ug kalibutanong kapitalistang sistema nga naglunang sa sunud-sunod nga krisis.

Ginahimo sa lunod-patay nga mga pasista ang tanan aron pukanon ang Partido ug ang tanang rebolusyonaryong pwersa. Migamit sila sa pinakabangis nga pamaagi aron panalipdan ug ipabilin ang ilang paghari sa korapsyon ug pagpangawkaw kakunsabo ang imperyalismong US.
Nanawagan ang Komite Sentral sa tanang pwersa niini nga magpabiling alisto ug mag-alerto aron batukan ug pakyason ang mga deklaradong plano sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) nga ipahamtang ang “ulahing paningkamot” niini aron tapuson ang armadong rebolusyon. Sa giya sa unibersal nga teorya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, labaw pang determinado ang Partido nga pangulohan ang demokratikong rebolusyon sa katawhan, abagahon ang tanang bug-at nga tahas, ug himuon ang tanang gikinahanglang sakripisyo aron pakyason ang kontra-rebolusyonaryong gubat sa kaaway, ug patigbabawan ang tanang babag aron iasdang ang gubat sa katawhan sa labaw pang mas taas nga ang-ang.

Ang nagkalalum nga imperyalistang krisis naghimugso sa nagkakusog nga panagbangi ug pagsukol

 

NAGLUNANG PA GIHAPON sa krisis ang kalibutanong kapitalistang sistema ug dili pa makasugakod sa malungtarong resesyon luyo sa ilusyon sa kauswagan human sa pag-untol gikan sa pagkatiurok sa kalibutanong ekonomiya niadtong milabayng tuig. Mihagba og 3.1% ang kalibutanong ekonomiya niadtong 2020 sa sukaranan sa gross domestic product (GDP) resulta sa pagsirado sa mga nasud, paghunong sa dagan sa suplay, pag-undang sa produksyon ug uban pang mga restriksyon aron pugngan ang pagkuyanap sa pandemyang Covid-19 sugod sa sayong bahin sa 2020. Dili pa gihapon istable ang pagkaarang-arang sa ekonomiya ug tataw ang pagdaku sa gintang tali sa abanteng mga kapitalistang nasud ug atradasong mga ekonomiya.

Nagtaho sa paspas nga pag-untol sa ekonomiya ang mga abanteng kapitalistang nasud gikan sa ikaduhang katunga sa 2020, mihinay sa unang katunga sa 2021, apan hingpit nga mikunhod sa ikatulong kwarto sa tuig. Dakung hisgutanan pa gihapon ang pandemyang Covid-19 ug hulga niini sa pagmanupaktura ug komersyo. Ang paglutaw sa bag-ong mga baryant nagresulta sa bag-ong pagsaka sa kaso. Ang pagluag sa mga restriksyon ug protokol sa pangpublikong panglawas sa US ug Europe sa unang katunga sa tuig napamatud-ang ahat sa dihang miatubang sila sa mga hulga sa bag-ong pagsulbong sa impeksyon.

Sa katapusan sa tuig, katunga sa mga ekonomiya gidahum nga nakalansang sa ubos nga ang-ang niadtong 2019 o sa wala pa ang pandemya. Nakakonsentra ang mga paghiuli sa mga abanteng kapitalistang nasud nga nagtaho og 90% nga rekoberi ug gibanabana nga makab-ot sa 2023 ug 2024 ang ang-ang sa tibuok kita sa ekonomiya sa wala pa nagpandemya. Kapin 75% sa direktang pamuhunan sa unang katunga sa 2021 napadulong sa “lambo nga ekonomiya.” Sukwahi niini, 30% lamang sa atrasadong nasud ang nagtaho sa paglambo, ug ang kinatibuk-ang ekonomikanhong kita gidahum nga magpabiling 5.5% nga mas ubos nga ang-ang sa wala pa ang pandemya. Sa 2025 pa gidahum nga makab-ot sa kalibutanong ekonomiya ang ang-ang sa wala pa ang pandemya.

Kung sa mabaw nga pagtan-aw, ang grabeng dili patas nga ekonomikanhong pag-untol gikan sa pagkahagba niadtong 2020 gibunga sa hilabihan ka dili patas nga distribusyon ug kanihit sa suplay sa mga bakuna, nga naghatag-dalan sa paglutaw sa bag-ong mga baryant. Samtang 70% sa katawhan sa US ug 62% sa Europe ang bakunado na, 4% lamang sa katawhan sa mga nasud nga ubos ang kita ang bakunado na. Gawas sa dili patas nga distribusyon, dili usab paigo ang suplay sa mga bakuna tungod sa pagdumili sa mga kumpanya sa parmasyutika nga ablihan ang teknolohiya sa pagmanupaktura aron sulohon ang produksyon. Gikan sa orihinal nga target nga 2 bilyon, ang Covax Facility sa World Health Organization naggahin lamang og 1.4 bilyong dosis alang sa dili lambo nga mga nasud.

Bisanpaman, sa mas batakan, ang dili patas nga pag-untol sa ekonomiya resulta ug labaw nga paggrabe sa layo nga gintang tali sa mga abanteng kapitalistang nasud ug mga atrasado, agraryo ug dili industriyalisadong ekonomiya. Samtang nagagamit og dagkung kantidad sa pinansyang kapital ang mga sentro sa kapitalismo ug gimonopolyo ang akses sa mga bakuna, ang kanhi nang naglunang sa utang nga mga semikolonya ug dili lambo nga nasud napugos nga mangutang og gatusan ka bilyong dolyar ug napadaplin sa merkado sa bakuna. Ang pagkaguba sa mga pwersa sa produksyon nga resulta sa mga restriksyon sa ekonomiya layong mas grabe sa mga atrasadong nasud.

Nagamit ang pandemya nga hinungdan sa mga imperyalistang gubyerno, bangko ug institusyon sa pinansya nga magbubu sa wala pay kaparehong kantidad sa piskal ug monetary stimulus sa takuban sa subling pagbalik sa mga ekonomiya. Timaan sa mayor nga pagkambyo sa mga imperyalistang nasud sa pagpangulo sa US ngadto sa pagpondo sa ayuda ug pundong pangrekoberi, dili moubos sa $14 trilyon nga pondong pangrekoberi ang gigahin alang sa subsidyo, pautang sa pang-emerhensiya, pamuhunan sa estado, pagkibhang sa buhis ug uban pang piskal nga lakang niadtong 2020 ug 2021. Kapin 90% sa pondong pangrekoberi ang nakakonsentra sa unum ka nasud: sa US ($5.9 trilyon), Japan ($2.9 trilyon), Germany ($1.5 trilyon), UK ($956 bilyon), France ($722 bilyon), ug China ($710 bilyon). Naggahin usab og signipikanteng kantidad sa pondong pangrekoberi, bisan og mas ubos kumpara sa nag-unang imperyalistang mga nasud, sa South Korea ($263 bilyon), India ($215 bilyon), Brazil ($206 bilyon), Russia ($85 bilyon) ug Indonesia ($38 bilyon).

Ang labing dakung nakapahimulos sa maong pondo alang sa rekoberi mao ang mga monopolyong burgesya sa pinansya, teknolohiya ug parmasyutika sa ngalan sa pagpondo sa kampanya sa pagbakuna, paghatag og tabang pang-emerhensiya sa mga mamumuo, ingonman ang paggasto alang sa pagtubag sa climate change. Ang dinagkung pagbubu sa pondo sa mga estado miresulta sa walay susama nga ang-ang sa utang. Sa milabayng dekada, gipagrabe niini ang pinakadaku ug pinakapaspas nga pagburot sa utang sa kasaysayan. Sa tungatunga niining tuig, misaka ang kalibutanong utang ngadto sa $296 trilyon, 13.9% mas taas sukad sa pagtumaw sa pandemya. Gibanabanang labwan niini ang $300 trilyong ang-ang. Ang kantidad sa kalibutanong utang katumbas 353% sa kalibutanong GDP, kapin 26% nga mas daku kumpara sa 280% nga proporsyon niadtong 2008. Ang mga pagpangutang ug pag-imprenta og kwarta sa mga gubyerno mitukmod sa pangpublikong utang ngadto sa mas taas nga ang-ang, kung asa mikabat kini sa 123% sa GDP sa mga abanteng kapitalistang nasud sa 2021, ug 63% sa dili kaayo lambo nga ekonomiya.

Labaw pang gipalalum sa pandemyang Covid-19 ang kalibutanong krisis sa kapitalistang sistema ug gipaigting ang mga kontradiksyon niini. Atubangan sa nagkagrabeng kapitalistang kumpetisyon ug anarkiya sa produksyon, ang higanteng monopolyo-burgesya padayong mihakop og mas dakung kapital pinaagi sa pagpagrabe sa pagpahimulos sa mga mamumuo sa paggamit sa artipisyal nga intelidyens, robotics, kompyuter ug uban pang teknolohiya. Ang resesyon, kanihit sa suplay ug paghunong sa transportasyon ug mga deliberi tungod sa pandemya nagresulta sa malukpanong pagkaguba o pagkatanggong sa produktibong mga pwersa ilabina sa mga atrasadong mga ekonomiya.

Ang mga krisis sa ekonomiya ug malukpanong pagkaguba sa produktibong pwersa misangpot sa labaw pang konsentrasyon sa kapital, ilabina sa mga bangko, institusyon sa pinansya, ug stock markets. Naghulagway usab kini sa pagkabangkrap, ingonman ang mga pag-usa ug pagpalit sa mga kumpanya, kung asa gilamoy sa dagkung kapitalista ang huyang ug gagmay. Ang ihap sa mga nabangkrap sukad sa pandemya napabiling ubos sa dinagkung paggahin og pondo sa estado apan gibanabanang moulbo sa duul nga umalabot. Mikabat sa 16% sa gagmay ug hatungang negosyo sa abanteng mga nasud sa Europe ug Asia-Pacific ang gibanabanang mabangkrap sa mosunod nga mga tuig, ug motaktak sa 20 milyong trabaho. Sa pangkalibutang langkub, ang gidaghanon sa mabangkrap gibanabanang mosaka ngadto sa 15% kadungan sa hinayhinay nga pagkahubas sa pondong pangrekoberi sa mga estado ug padayon nga paglunang sa resesyon sa mga ekonomiya. Sa unang siyam ka bulan sa 2021, adunay 44,000 pag-usa ug akwisasyon, pinakadaghan sa nangangi, nga adunay kinatibuk-ang kantidad nga $4.4 trilyon, mas daku sa kanhing pinakataas nga $4.3 trilyon niadtong 2015, nga gibanabanang motaas pa ngadto sa $6 trilyon sa katapusan sa tuig.

Sa katapusan sa tuig, gibanabanang mas ubos sa 125 milyon ang tibuok-panahong trabaho kumpara sa wala magpandemya. Nagpabiling taas ang tantos sa kalibutanong disempleyo samtang kapin 220 milyong mamumuo (o 6.3%) ang gibanabanang mawad-an og trabaho sa katapusan sa 2021, mas taas gamay kumpara sa katapusan sa 2020. Ginadahum nga mohagba kini sa 5.7% sa 2022 nga mas taas pa gihapon sa 5.4% tantos sa disempleyo niadtong 2019. Gibanabanang 119 milyon hangtud 124 milyong indibidwal sa tibuok kalibutan ang nag-ilaid sa grabeng kalisud sukad 2020, nga sa nga mikabat na sa 711 milyong indibidwal. Dugang 161 milyon ang nakasinari sa kagutom, nga sa mikabat na sa 811 milyon.

Sa pikas bahin, ang labing adunahang bilyunaryo sa kalibutan padayon nga naghakop og bahandi. Ang gamayng ihap sa ultra-bilyunaryo adunay kasagarang bahandi nga $147 bilyon. Karong tuiga, ang bahandi sa 500 ka labing adunahang indibidwal misaka ngadto sa $7.6 trilyon, ang pinakadakung paglambo sa kasaysayan. Samtang nag-ilaid ang katawhan sa kagutom ug katilingbanong kawad-on, ang maong mga labing adunahang indibidwal nag-usik-usik og kwarta sa dayag ug maluho nga paggasto, lakip ang pagbyahe sa mga pribadong jet ug yate, ug pagbyahe sa kawanangan alang sa multi-bilyong kalingawan.

Ang sentro sa kalibutanong kapitalismo nagpabiling anaa sa resesyon o wala pa gihapon milambo. Planong ipatuman sa gubyernong US ilalum ni Biden ang usa ka multi-trilyong dolyar nga programang neo-Keynesian sa paggasto sa sulayng pag-ayo sa dunot na nga imprastruktura ug palagsikon ang kapistalistang ekonomiya sa US nga nakasinati sa makadaghang siklo sa krisis, resesyon ug hinay nga paglambo ilalum sa palisiyang neoliberal. Sa kinatibuk-an, plano sa gubyernong US nga mogasto og mokabat sa $5.5 trilyon aron pondohan ang American Rescue Plan, American Jobs Program ug American Families Plan, nga sa batakan, pagpalapad sa “America First” policy sa gubyernong Trump. Ang paggahin og dakung kantidad sa kapital sa estado mamahimong artipisyal nga magpalagsik sa ekonomiya sa US, ilabina sa mubong panahon, apan ginapataas usab niini ang hulga sa nagkadakung pangpublikong utang ug taas nga tantos sa implasyon. Karong tuiga, halos 130% na sa GDP ang utang sa US, mas taas sa naabot niini niadtong World War II nga 120%.

Ang maong mga programa gitawag og “lunhaw” (o “maki-kinaiyahan”) ug “progresibo,” apan ang pundamental nga tumong niini nga mahatagan sa ekonomikanhon ug katilingbanon imprastruktura ang dagkung burgesya sa US aron makaagni sa mga negosyante ug magpakusog sa kapitalistang produksyon sa kaalautan sa mga mamumuong Amerikano. Tumong niining ibutang ang ekonomiya sa US sa pusisyon aron subling iduso ang kalibutanong pagdomina sa ekonomiya atubangan sa padayong paglambo sa China.

Mamatikdan ang paghinay sa paglambo sa China sa milabayng lima ka tuig tungod sa paspas nga pagtaas sa kapasidad niini isip prodyuser sa mga pyesang elektroniko, puthaw ug uban pang himan sa konstruksyon nga mitugub sa kalibutanong merkado. Miuk-uk ang mga paningkamot sa gubyerno sa China nga maghabwa sa sobrang kapital ug igbabaligya. Mihagba ang produksyon sa konstruksyon ug puthaw sa 2021. Malukpanon ang paghinay sa paggasto sa gubyerno dihang gibalibaran sa mga gubyerno sa ang-ang rehiyon ug prubinsya ang pondong gigahin sa sentrong gubyerno alang sa imprastruktura tungod sa kabalak nga dili igo ang kitaon ug kahadlok sa nagkadakung utang. Mihinay ang produksyon taliwala sa mga kakulangon sa enerhiya nga gitakda sa estado nga nagtukmod sa mga pabrika nga magsira niadtong Setyembre, ingonman sa subli-subli nga mga restriksyon sa pakyas nga pagsulay nga ipabiling ubos ang mga kaso sa Covid-19 hangtud siro. Sa paningkamot nga palig-onon ang negosyo, gimando sa gubyerno sa China kanhi lang ang pagpagawas sa $188 bilyon gikan sa mga bangko.
Anaa sa kangutngut sa krisis sa pinansya ang China resulta sa pag-ubos sa import sa US ug pagkahagba sa merkado niini sa real estate nga gipagrabe pa sa problema sa kwarta sa higanteng kumpanyang Evergrande Group nga makapila ka beses nga wala nakabayad sa dakung utang niining $300 bilyon sa miagi. Sa takuban sa pagdepensa sa sosyalistang mga prinsipyo, naglunsad ang nagharing gubyernong Chinese og mga atake batok sa mga kumpanya sa tekonolohiya, nag-una ang mga kumpanya sa mga monopolyo kapitalistang estado nga nga nailang nagasupak sa nagharing pundok ni Xi Jinping.

Human nakasinati sa 6.1% pag-uk-uk niadtong 2020, gipanghinambog sa European Union (EU) ang paspas kuno niining pag-untol diin nakabalik na sa ang-ang sa kinatibuk-ang produksyon sa ekonomiya sa wala pa ang pandemya. Ang paglambo sa EU gibanabanang mokabat sa 5% sa 2021, apan mohinay ngadto sa 4.3% sa 2022, ug 2.5% sa 2023. Luyo sa paglambo, nagpabiling taas ang disempleyo ug mas taas kumpara sa wala pa magpandemya. Napugngan ang paglambo sa konsumo sa pinakataas nga implasyon sa 13 ka tuig. Partikular nga naapektuhan ang EU sa grabeng pagsalig niini sa linya sa suplay sa langyawng pagmanupaktura kumpara sa US ug China, ug sa langyawng tinubdan sa enerhiya.

Ang Japan ang ikatulong pinakadakung kapitalistang nasud nga padayong naglunang sa deka-dekada nang istagnasyon sa ekonomiya. Mihagba ngadto sa 28.2% ang ekonomiya sa Japan niadtong Abril-Hunyo 2020 nga mipatataw sa 19 ka bulan nga pagluya sa ekonomiya. Bisan og nakabawi kini gikan Hunyo 2020, subling nagluya ang ekonomiya sa Japan niadtong Enero-Marso ug Hulyo-Setyembre niini nga tuig. Gipagrabe ang krisis sa ekonomiya sa Japan sa kalibutanong paghagba sa demand alang sa mga ginaeksport sa Japan nga mga elektronikong kagamitan, sakyanan ug mga pyesa.

Ang mga nasud nga atrasado ang ekonomiya, lakip ang Pilipinas, nagaatubang sa nagkagrabeng sosyo-ekonomikanhong kahimtang atubangan sa paspas nga pagdaku sa utang aron pondohan ang pagpalit sa mga bakuna, ang gikaltas nga buhis sa dakung korporasyon, katilingbanong subsidyo ug dayag nga korapsyon. Gikan niadtong milabayng tuig, nag-antus ang atrasadong mga ekonomiya atubangan sa dakung ihap sa nabangkarap nga gagmay ug impormal nga negosyo, ug makasaysayanong tantos sa kawad-on sa trabaho, kalisud ug kagutom. Mihugot ang kontrol sa mga imperyalista pinaagi sa pagpautang sa mga semikolonyal ug atrasadong ekonomiya. Sa umalabot nga mga tuig, nakatakdan ipahamtang sa International Monetary Fund ug World Bank ang labaw pang neoliberal nga mga lakang pagtipid, dugang nga mga buhis, ug liberalisasyon sa palisiya sa pamatigayon ug pamuhunan nga siguradong mosangpot sa labaw pang pag-antus sa katawhan.

Padayon nga migrabe ang inter-imperyalistang mga panagbangi atubangan sa makanunayong krisis sa kalibutanong kapitalistang sistema. Migrabe ang panagbangi sa ekonomiya ug pamatigayon, ingonman sa karera sa armas, militar nga mga pagpangandam, proxy nga mga gubat ug pagpanghulga sa lain-laing bahin sa kalibutan.

Padayon nga gipasubsub sa US ang mga anti-China niining mga palisiya ug lakang. Nagpahamtang kini og dugang nga restriksyon sa mga kumpanyang Chinese nga ginasulting nang-espiya ug nagagamit og kusog-pamuo sa mga piniriso, sa tinguhang pakusgon ang lokal nga produksyon ug demand alang sa mga produktong Amerikano. Tumong sa trilyong dolyar nga planong gastahon sa gubyernong Biden sa umalabot nga mga tuig nga palambuon ang imprastruktura ug kusog-pamuo aron agnihon ang lokal nga pamuhunan ug minusminusan ang pagsalig sa imported nga mga pyesang elektroniko. Ingonman, gikinahanglang batukan sa US ang mas taas nga gasto sa pamuo sa nasud, pinaagi sa pagpaubos sa suhulan o pinaagi sa pagpagrabe sa pagpahimulos sa mga mamumuong Amerikano, ilabina sa mga migranteng mamumuo ug mga mamumuo sa kabanikanhan. Makita kung magmalampuson ang neo-Keynesian nga mga lakang ni Biden nga mobulag sa China ug sa lapad niining dagat sa baratong pamuo ug taga-suplay sa pyesa, nga dili matalikdan ang lapad niining merkado sa China nga nagakonsumo sa kagamitang elektroniko ug uban pang produktong adunay tatak US.
Nagbubu usab og binilyong dolyar ang China aron papaspason ang panukiduki niini para palambuon ang teknolohiya alang sa produksyon sa bag-ong henerasyon sa mga semiconductor. Ginahulga sa US ang akses sa China sa teknolohiyang semiconductor pinaagi sa labaw pang pagpakusog sa relasyon ug presensyang militar sa Taiwan, nga maoy pinakadakung prodyuser sa kalibutan sa mga pyesang elektroniko.

Padayon ang panagbangi sa mga kapistalistang gahum sa produksyon ug pamatigayon sa lana. Gipahimuslan sa mga adunay monopolyo sa produksyon sa lana sama sa Saudi Arabia, Russia ug OPEC ang nagataas nga demand alang sa krudo dihang nagkasabot sila nga ilimita ang produksyon sa krudong lana aron iduso ang presyo niini ngadto sa $85 kada bariles niadtong Oktubre, pinakataas sa milabayng pito ka tuig. Human giantus ang kanihit ug nagmahal nga presyo sa lana, nagpagawas sa ilang reserbang diesel ug gasolina ang US, China, Japan ug South Korea ug uban pa sa pagsulay nga paubsan ang presyo. Katimbayayong sa bag-ong hulga sa kalibutanong pagsulbong sa impeksyon sa Covid-19, nabira niini paubos ngadto sa $70 kada bariles ang presyo sa lana niadtong sinugdanan sa Disyembre.

Padayon ang pag-apas sa nag-unang imperyalistang mga nasud sa karera sa armas. Misaka ang kalibutanong gasto militar og 2.6% ngadto sa $1,981 bilyon sa pagpanguna sa US, China, India, Russia ug United Kingdom. Sa badyet sa US nga $753 bilyon alang sa militar sa 2022, 39% ang bahin niini sa kalibutanong badyet sa militar. Naglumbaay ang mga imperyalistang gahum sa pagpalambo sa mga misayl nga hypersonic, mga armas kontra-satelayt, mga leyser, armas nukleyar, drone pang-atake, mga sundalong robot, tagulilong nga mga jet fighter, submarino ug uban pang teknolohiyang militar.

Niadtong Setyembre, gikumpleto sa US ang pag-atras sa Afghanistan human mapildi ang 20 ka tuig nga okupasyon niini sa nasud. Ingonman, wala kini planong kibhangan ang gidaghanon sa mga base militar ug pwersa niini sa gawas sa nasud. Sukwahi niini, laraw sa militar sa US nga labaw pang dugangan ang kusog niini subay sa pagpakusog sa presensya pareho sa Asia ug Europe, samtang ginapabilin ang presensya sa Africa, West Asia ug uban pang rehiyon sa kalibutan. Sa gambalay sa deklarasyon niini nga ang China ang “pinakadakung estratehikong hulga,” padayon nga ginapakusog sa US ang presensyang militar sa East Asia pinaagi sa pagdeploy sa pinakadakung grupo sa aircraft carrier sa East China Sea, South China Sea ug Taiwan Strait sa takuban sa mga “operasyon alang sa gawasnong paglawig,” samtang gipaspasan ang konstruksyon sa mga base ug pasilidad militar sa Pilipinas, Australia, Guam ug uban pang lugar. Padayon kining nagduso sa bag-ong mga alyansang militar sama sa Quad (lakip ang UK, India ug Japan) ug ang AUKUS (lakip ang UK ug Australia.) Naglunsad kini bag-o lang og mini nga Summit of Democracies sa tinguhang mokuha og suporta aron liyukan ug ihimulag ang China ug Russia.

Ginapagrabe usab sa US ang presyur militar, ug nagalunsad og mga operasyong pangkahanginan duul sa sidlakang utlanan sa Russia. Sa sulsol sa US, gipalawig sa UK ang barkong iggugubat niini sa Black Sea duul sa Crimea, nga nagahagit sa Russia nga magpabuto og mga misayl; ug gibabagan sa Germany ang konstruksyon sa mayor nga gas pipeline sa Russia. Padayon nga nagahatag og tabang militar ang US sa Ukraine nga nagsilbing pangontra sa pagpakusog sa impluwensya ug hegemonya sa Russia ngadto sa Europe, samtang nagapadayon usab ang Russia sa paghatag og suportang militar sa mga rehiyon sa Russia sa Donbass, Ukraine. Atubangan sa hulga sa pagpanakop sa Russia sa Ukraine, gipadaku sa US ang mga pwersang militar sa mga base militar niini sa Germany.

Nakatukod ang Russia ug China og de facto nga alyansang militar batok sa US ug NATO, nga adunay mga kasabutan alang sa giusang mga pagbansay militar ug giusang pagpatrulya. Gipahigayon nila ang hiniusang pagpatrulya sa Sea of Japan ug East China Sea. Ang China na karon ang adunay pinakadakung pwersang nabal, apan nagpabiling huyang kini kumpara sa militar sa US sa hisgutanang mga aircraft carrier.

Padayon ang mga imperyalistang gahum sa paglunsad og proxy nga mga gubat sa Middle East, Africa ug uban pang bahin sa kalibutan. Atubangan sa dayag nga suporta sa US, makapila ka beses nang giatake sa Israel ang Palestine gamit ang mga misayl ug bomba gikan sa kahanginan. Naglunsad kini og serye sa mga pagpatay ug naghulgang maglunsad og dayag nga pag-atakeng militar batok sa Iran. Padayon nga ginapulpog sa Saudi Arabia ang Yemen gamit ang mga bombang gisuplay sa US. Padayon nga nag-antus ang katawhan sa Syria sa pagpamomba gikan sa kahanginan sa mga pwersa sa US.

Minilyong katawhan ang napalayas sa mga hinulhog nga gubat ug banagbangi sa US sa Syria, Kurdistan, Libya, Ethiopia, Sudan, Afghanistan ug uban pang nasud. Sa unang katunga niining tuig, mikabat sa halos 90,000 ka tawo ang napugos nga motabok sa mga dagat aron magpadangup sa Europe ug ubang mga nasud apan wala gitugutang makasulod. Lapas sa internasyunal nga mga balaod sa pagprotekta sa mga refugee (nagpadangup), migasto og daku ang mga nasud para tukuron ang mga koral sa ilang mga utlanan ug abugon ang mga refugee nga nagresulta sa pagkamatay sa mga tawo sa peligrosong byahe sa kadagatan.

Nagmugna ang kalibutanong kapitalistang krisis sa nagkagrabeng kundisyon sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos nga mitukmod sa daghang katawhan sa tibuok kalibutan nga maglunsad og pakigbisog ug uban pang porma sa pagsukol. Mamatikdan ang pagdaghan sa ihap sa welga sa mga mamumuo karung tuiga, ilabina niadtong Oktubre sa US, diin giduso sa mga mamumuo ang pagpataas sa suhulan ug mas maayo nga mga kundisyon sa pamuo. Aduna usay mga nasudnong protesta ug welga sa mga mamumuo sa France nga mibatok sa grabe ka ubos nga suhulan, ingonman ang usa ka mayor nga welga sa mga mamumuo sa riles sa Germany, ug istap sa unibersidad sa tibuok UK.

Lapad ang lehitimong kabalaka ug pagmakmak sa mapanumpuong mga palisiyang restriksyon kalabot sa pandemya, pugos nga pagbakuna ug uban pang dili patas nga mga palisiya sa pagtrato sa mga wala nabakunahan. Ingonman, ang mga progresibo ug pwersang rebolusyonaryo wala nakalunsad og mga inisyatiba ug nakapangulo aron kundenahon ang dagkung kumpanya sa parmasyutika sa pagmonopolisa niini sa produksyon, suplay ug grabeng pagpresyo, ug sa pagdumili nga ablihan ug ipaambit ang pormula sa bakuna aron masuta sa mga independyenteng siyentista ang epektibidad ug kahilwasan niini, magsilbing basihan aron makapaagni sa dinaghang pagbakuna, ug aron hatagan og igong impormasyon ang katawhan aron makatibuok sila sa maalam nga desisyon. Tungod niini, nahimo sa mga grupong maki-too nga nagkaylap sa mga ideyang anti-siyentipiko ug atrasado ug nanghulhog sa mga aksyong protesta ug kalisang sa daghang mga nasud sa Europe ug sa uban pang bahin sa kalibutan.

Sa India, miulbo niadtong Nobyembre 2020 ang higanteng mga demonstrasyon sa minilyong pesante ug mag-uuma nga nagdusong tapuson na ang neoliberal nga mga palisiya sa agrikultura, nga mihawan sa dalan alang sa tibuok-tuig nga kampuhan ug protesta sa gatusan ka libo gawas sa sentro, ug malampuson nga nagpwersa sa rehimeng Narenda Modi nga ibasura ang kontra-mag-uuma nga mga balaod sa agrikultura. Gilunsad usab sa mga mamumuo ug masang kabus ang mayor nga mga protestang masa sa Myanmar, Thailand, Brazil, Palestine, Sudan, El Salvador, Colombia, Uruguay, Russia, Serbia ug uban pang mga nasud aron ipadayag ang mulo sa katawhan batok sa pasistang tiranya, neoliberal nga mga lakang ug palisiya ug imperyalistang interbensyon, ug para iduso ang demokratikong mga reporma. Sa tibuok China, ispontanyong miulbo gatusan ka welga sa mga mamumuo nga nanghingusog alang sa suhulan ug protesta sa mamumuo sa transportasyon batok sa dili patas nga mga kundisyon.

Subling misulbong ang “pink tide” sa Latin America sa pagkapili sa mga gubyernong anti-imperyalista sa Peru, Argentina, Bolivia, Dominican Republic Nicaragua, Honduras, Costa Rica ug Chile, ug gibanabanang labaw pang mokusog tungod sa taas nga posibilidad sa pagdaug sa mga anti-US nga kandidato sa Brazil ug uban pang mga nasud sa rehiyon. Gipakyas sa anti-imperyalistang mga gubyerno sa Cuba ug Venezuela ang bag-o lang nga subersibong pagsulay sa US aron “pulihan ang rehimen.” Tungod sa abanteng pangpublikong sistema sa panglawas, ang deklaradong sosyalistang gubyerno sa Cuba malampuson nga nakahimo ug nakapadaghan sa kaugalingon nining bakuna batok sa Covid-19, nagbakuna sa halos 100% sa populasyon niini, ug nagpaambit sa panukiduki sa ubang mga nasud sama sa Venezuela, Iran ug uban pa. Luyo sa paantus nga restriksyon sa US, nagpabiling militante ang Iran ug North Korea sa pagdepensa sa soberanya sa ilang mga nasud.

Padayon nga ginalunsad ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa India, Manipur, West Papua, Turkey, Syria, Kurdistan, Myanmar, Colombia, Peru ug ubang mga nasud aron suklan ang pasistang pagpahimulos ug langyawng agresyon. Sa India, ang makasaysayanong gubat sa katawhan nga ginaasdang sa People’s Liberation Army padayon nga miabante ilalum sa pagpangulo sa Communist Party of India (Maoist).

Atubangan sa grabeng krisis, gatusan ka milyong katawhang dinaugdaug ug pinahimuslan ang nangita sa komunistang pagpangulo aron makahatag og direksyon ug inspirasyon sa ilang pagsukol sa imperyalismo ug tanang porma sa reaksyon sa tagsatagsa nilang mga nasud. Ang nagbarog ug bag-ong-tukod nga mga grupo ug partido komunista nga adunay pundasyon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo nag-atubang sa paborableng kundisyon sa tibuok kalibutan alang sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa katawhan ug paglunsad sa mga pakigbisog sa masa ug armadong pagsukol.

Ang nagkagrabeng krisis ilalum sa rehimengUS-Duterte naghimugso sa mas dakung pagsukol

NAGLUNANG PA GIHAPON sa makanunayong krisis ang semikolonyal ug semipyudal nga sistema sa Pilipinas nga gipagrabe sa pagtiurok sa ekonomiya tungod sa pandemya niadtong milabayng tuig, ug sa militarista, nakasandig-sa-utang ug neoliberal nga tubag sa krisis sa pangpublikong panglawas. Labaw nga nabutyag ang dunot nga kinauyukan sa nagharing pulitikanhong sistema samtang nangatangkas ang burges demokratikong mga dekorasyon niini ug nagagamit sa bangis nga terorismo sa estado ang nagharing pundok nga mihawan sa dalan alang sa nagkadakung gahum sa militar.

Ang nag-unang mga himan sa produksyon nagpabiling atrasado, agraryo ug dili industriyalisado, nakapunting sa pag-eksport sa hilaw nga materyales, baratong kusog pamuo ug semimanupakturang mga igbabaligya, ug nagsalig sa pag-import sa mga produktong pangmanupaktura ug pangkonsumo. Ang dinugay nga mga lockdown nagresulta sa pagkahagba sa produksyon niadtong 2020 nga labaw pang nagbutyag sa himalatyong kahimtang sa ekonomikanhong sistema ug kapakyas niining isustine ang kaugalingon ug magmugna sa batakang panginahanglan sa katawhan. Ang nagpadayon nga kalibutanong kapitalistang pag-us-us nagresulta sa grabe nga pagluya sa lokal nga semi-prosesong mga eksport, nga labaw pang nagpaburot sa bahin sa agrikultura ug mga sektor nga ubos ang produktibidad, ug nagpagrabe sa dili patas nga bayloay sa ginaeksport nga baratong hilaw nga materyales ug semi-prosesong produkto nga adunay ubos nga dugang-bili, ug sa mga ginaimport nga adunay taas nga bili. Giguba ang agrikultura sa Pilipinas sa dinagkung pag-import sa bugas ug uban pang produktong pagkaon ug sa pagtago sa ubang nasud sa kita gikan sa eksport nga produktong prutas.

Mitiurok niadtong milabayng tuig ang dugay nang nagkagrabeng sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa mga mamumuo, mag-uuma, semiproletaryado, yanong mga empleyado ug gagmay nga propesyunal. Labaw silang nag-antus taliwala sa taas nga tantos sa disempleyo, kawalay kita, ubos nga suhulan, padayong pagsaka sa presyo sa pagkaon, petrolyo, uban pang batakang panginahanglang ug medikal nga pag-atiman, padayong pagsarado sa mga eskwelahan, dislokasyon gikan sa kabanikanhan, restriksyon sa mga byahe sa kadagatanan, pabug-at nga mga buhis, kawad-on sa puy-anan ug demolisyon sa mga komunidad sa kabus sa kasyudaran.

Gipadaku sa mga teknokrata sa rehimeng Duterte nga gibansay sa World Bank ang pagtaas sa GDP sa unang mga bulan sa 2021 bisan og untol lamang kini gikan sa 9.6% nga pag-uk-uk sa ekonomiya niadtong 2020, kini ang pinakagrabe sa kasaysayan sa Pilipinas, tungod kini sa grabeng kapalpak sa pagtubag sa pandemya nga gipatataw sa usa sa pinakadugay nga lockdown sa kalibutan.

Nagpabiling naulahi og 2 hangtud 11 ka tuig sa hisgutanang produksyon ang kadaghanan sa mga subsektor sa ekonomiya, ilabina ang mga hotel ug restoran, transportasyon ug pagbodega, real estate ug uban pang serbisyo. Naulahi og upat ka tuig ang pagmanupaktura. Samtang naulahi og duha ka tuig ang kinatibuk-ang abut sa subsektor sa agrikultura, forestry ug mangingisda.

Bangkrap nga gubyerno ang kabilin ni Duterte bunga sa nawalang kita tungod sa mga lockdown ug pagkibhang sa buhis sa dagkung korporasyon, sa gasto kaayo ug puno sa korapsyon nga programa sa imprastruktura, dinagkung pagpalit sa grabe ka mahal ug bag-ong himang iggugubat para sa armadong pwersa niini ug dinagkung korapsyon sa burukrasya ug militar. Midangop kini sa dinagkung pagpangutang nga pagapas-anon sa mga Pilipino sa umalabot nga mga tuig sa dagway sa grabe ka bug-at nga buhis.

Nangutang ang rehimeng Duterte og ₱2.75 trilyon sa unang napulo ka bulan sa 2021, labaw pa sa ₱2.74 trilyon sa kinatibuk-ang utang sa 2020, nga mitukmod sa utang sa nasud ngadto sa 63.1% tali sa proporsyon sa utang ug GDP. Mokabat sa ₱13.42 ang pangpublikong utang sa Pilipinas sa katapusan sa 2022, duha ka pilo nga mas daku kaysa ₱5.9 trilyong utang sa nasud niadtong Hunyo 2016. Bakak ang ginasulti sa gubyerno nga ang dinagkung pagpangutang maoy tubag sa pandemya. Katugbang lamang sa halos 13% sa kinatibuk-ang giutang gikan 2020 ang pondong gigahin partikular sa pagtubag sa Covid-19 (₱608 bilyon ilalum sa mga balaod nga Bayanihan 1 ug 2, ug ₱100 bilyon sa badyet sa 2021).

Luyo sa “paspas nga paglambo” human ablihan ang ekonomiya sugod sa ikatulong kwarto sa tuig, nagpabiling anaa sa 3.5 milyon ang banabana sa “upisyal” nga ihap sa disempleyo niadtong Oktubre 2021, nga mas daku pa gihapon og 1.1 milyon kumpara sa ihap sa mga walay trabaho niadtong Enero 2020. Gibanabanang dili moubos sa 1.4 milyong Pilipino ang nawad-an sa regular nga trabaho, lakip ang 621,000 empleyado sa mga pribadong negosyo. Ginasulti sa upisyal nga mga estadistika sa gubyerno nga 1.3 milyong katawo ang nahatagan og trabaho. Apan kadaghanan niini gikan sa agrikultura (midaku tungod sa mga nagabaligya og ornamental nga tanum) ug wholesale ug retail nga pamatigayon (ginaduso sa online selling). Kini nga numero gipaburot sa pagsaka sa ihap sa mga nag-empleyo sa kaugalingon o self-employed (misaka og 758,000), mga empleyado sa mga umahan o negosyo sa pamilya (misaka og 354,000) ug walay suhol nga trabahanteng kapamilya (misaka og 541,000). Ang empleyo sa manupaktura, akomodasyon ug serbisyong pagkaon, ug transportasyon ug pagbodega nagpabiling ubos kumpara sa lebel sa wala pa ang pandemya.

Gipagamay sa reaksyunaryong gubyerno ang datos sa disempleyo pinaagi sa pag-usab sa pang-estadistikang depinisyon ug manipulasyon, sa pagtangtang sa dili moubos sa 3.5 milyong mamumuo gikan sa upisyal nga “pwersa sa pamuo” ug pag-ila nga “naay trabaho” ang mga walay trabaho. Ang mini nga datos sa disempleyo gisubay sa sayop nga gibasihang datos ug pagpadaku sa pag-usab sa ihap matag karon ug unya. Sa Oktubre, adunay dili moubos sa 15.2 milyon hangtud 17.7 milyong Pilipino ang wala ug kulang ang trabaho, gikan sa 48.5 milyong tinuod nga ihap sa pwer sa pamuo.

Tungod sa mga lockdown ug kawad-on sa subsidyo gikan sa estado, napugos magsirado ang anaa sa 160,000 ka gagmay ngadto sa hatungang negosyo. Kaylap ang kumbersyon sa yutang agrikultural alang sa pagpalapad sa mga plantasyon, ug operasyon sa mga kumpanya sa mina, ug mga proyektong enerhiya, imprastruktura ug turismo. Tungod niini, kakumbina sa nagkataas nga gasto sa produksyon ug ubos nga presyo sa mga produktong pang-agrikultura, nabangkrap ug nawad-an og panginabuhian ang gatusan ka libong mag-uuma.

Padayon nga nabutyag ang malukpanong korapsyon sa higanteng pangpublikong pondo. Atol sa pandemya, gigamit ni Duterte ang gahum pang-emerhensiya aron ipaling ang napuluan ka bilyong pisong pondo sa katawhan ngadto sa mga bulsa sa iyang dagkung burukrata-kapitalistang upisyal ug ginapaburang korporasyon. Walay pangpublikong pagkutikuti sa pagpalit sa gubyerno og mga bakuna sa kantidad nga kapin ₱82.5 bilyon (nga dakung bahin gipalit sa China). Nabutyag nga nalambigit sa labing dakung kaso ang pinakasuud nga upisyal sa burukrasya ug militar ni Duterte. Mismong si Duterte ug iyang suud nga upisyal ang nalambigit sa usa sa pinakalinuog nga kaso sa pag-usik-usik sa binilyong pisong pondo sa katawhan alang sa pandemya nga gipalit sa labing mahal nga face mask, face shield ug uban pang himan sa pantalyang korporasyon ni Duterte nga Pharmally. Binilyong piso usab ang gikurakot sa pinakatag-as nga upisyal pangseguridad ni Duterte sa National Task Force (NTF)-Elcac kung asa ginabubu ang pondo sa maanomalyang mga proyektong imprastruktura sa takuban sa kontra-insurhensiya. Makita sa taho sa pangpublikong mga awditor nga puno sa anomalya ug kaso sa korapsyon ang halos tanang ahensya sa gubyerno.

Misaka ang tantos sa implasyon sukad pa niadtong milabayng tuig ug kasamtangang pinakataas sulod sa tulo ka tuig. Padayon nga misaka ang presyo sa pagkaon ug uban pang batakang panginahanglan tungod sa manipulasyon sa presyo sa dagkung burgesya-kumprador, mga buhis ug walay-hunong nga pagsaka sa presyo sa petrolyo gikan Enero. Kapin 20% nga mas taas ang presyo sa mga palaliton karon kaysa niadtong sinugdanan sa rehimeng Duterte, nga mibira sa bili sa piso. Wala pa sa 10% ang giusbaw sa minimum nga inadlawan, nagpasabot kini nga 10% mas naglisud karon ang mga mumumuo tungod sa implasyon.

Midaku ang gintang tali sa nagharing mga hut-ong ug sa lapad nga masa. Ang 40% kinatibuk-ang bahandi sa nasud gipanag-iyahan sa lang mas gamay pa sa 1% sa populasyon. Ang giusang bahandi sa 2,919 bilyonaryo (sa piso) ₱8 trilyon, diin 27.5% (₱2.2 trilyon) ang anaa sa kamot sa 17 ka labing adunahan. Ang labing adunahan kanila mao ang dagkung burgesyang kumprador sa mga bangko, negosyong eksport-import, mina, mga plantasyon, real estate, mga serbisyo (kuryente, tubig ug telekomunikasyon), ug pribado ug pangpublikong konstruksyon, nga padayonng nagasuporta ug nakapahimulos sa tiranikong paghari ni Duterte. Naghakop sila og bahandi gamit ang kuneksyon sa pulitika nga nagahatag kanila og paborableng mga kontrata sa gubyerno kakunsabo ang mga burukrata kapitalista. Ginausik-usikan nila ang ilang kwarta sa mga mansyon, mahal kaayong sakyanan, mga pribadong eroplano, byaheng pangkalingawan, mga salusalu, droga, alahas, branded nga mga sanina ug bag ug mga gadget. Gikasilagan sa lapad nga masa sa katawhan ang pag-usik-usik og kwarta sa mga tawong halos wala nagtrabaho samtang mayorya sa katawhan nga adlaw-adlaw nga nanimpalad walay makaon.

Tungod sa grabeng krisis sa sistemang semikolonyal ug semipyudal, nahimong imposible para sa reaksyunaryong nagharing mga hut-ong nga maghari sa karaang pamaagi sa bahinay sa gahum ug pagpatigbabaw sa sibilyan sa militar. Sa usa ka bahin, mas lisud ang bahinay sa poder ug pribilehiyo sa lain-laing reaksyunaryong pundok tungod kay hubas na ang mga rekurso sa ekonomiya ug sa estado ug samot nga nahimong hakog ang mga burukrata-kapitalista. Sa pikas bahin, misangpot ang nagharing estado sa pagpakusog pa sa militar ug pulis sa walay pulos nga pagsulay nga sumpuon ang nagkadakung pagsukol sa masa ug para tapuson ang nagpadayon nga armadong rebolusyonaryong pagsukol pinaagi sa superyoridad sa armas.

Ilalum sa rehimeng Duterte, paspas nga mipaling ang reaksyunaryong pulitikanhong sistema ngadto sa dayag nga tiranikong paghari, militarisasyon sa mga ahensyang sibilyan, ug bangis nga terorismo sa estado. Ilalum sa tiranya ni Duterte, kanunay nga ginalapas ang dekorasyon sa “checks and balance” (o pagbalanse sa mga sanga sa gubyerno) ug mga prosesong parlamentaryo. Walay nanunubag sa armadong mga pwersa sa estado ug sa pulis sa paglapas sa tawhanong katungod. Milapad ang papel sa mga aktibo ug retiradong mga heneral sa militar sa pulitika sa pagtino sa mga palisiya ug programa sa estado, pagpadagan sa burukrasya ug pagkontrol sa mga rekurso ug programa sa mga ahensya sa estado. Ang pakanang subling ibalik ang mga Marcos, mas gibwelo karon, timaan sa labaw pang pagkadunot sa nagharing pulitikanhong sistema, ug maghawan sa dalan sa walay-pugong nga pag-abuso sa gahum.
Hingpit nga gikasilagan sa katawhang Pilipino ang tiranikong rehimeng Duterte tungod sa pasismo ug terorismo sa estado niini, burukrata-kapitalismo, pagluib sa nasud, ug pagpiang sa ekonomiyang atrasado ug agraryo nga nagresulta sa labaw pang pagkahagba sa sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa masang kabus.

Ilalum sa rehimeng Duterte, ginapatuman sa armadong mga pwersa sa estado ang sustenidong kampanya sa bangis nga pagpangatake sa katawhang Pilipino sa porma sa pekeng “gubat kontra-droga,” gubat batok sa katawhang Moro ug kontra-rebolusyonaryong gubat batok sa mga pwersang demokratiko, progresibo, patriyotiko ug rebolusyonaryo. Gibwelo ni Duterte ug sa iyang mga alipures sa kongreso ang bangis nga Anti-Terrorism Law (ATL) nga dayag nga nagasupak sa batakang mga demokratikong katungod sa takuban sa “pagsumpo sa terrorismo.”

Sa sulsol ni Duterte, brutal nga giatake sa reaksyunaryong armadong pwersa, pulis ug mga armadong ahente ang mga pwersang nasudnon-demokratiko. Wala ug too ang grabeng paglapas sa tawhanong katungod. Nahimong notoryus si Duterte sa tibuok kalibutan isip pasistang tiranong uhaw sa dugo. Ginaimbestigahan karon sa International Criminal Court (ICC) ang iyang mga krimen batok sa katawhan kalabot sa iyang mini nga gubat kontra-droga.
Bugti sa mga gisaad nga pautang aron pondohan ang mga proyektong pang-imprastruktura nga gikalambigitan sa maanomalyang mga kontrata sa gubyerno, walay ulaw nga gisurender sa rehimeng Duterte ang soberanya sa nasud sa China sa pagtugot niining angkunon ang yuta, magtukod og mga pasilidad militar ug magdeploy og mga pwersang nabal ug pangkahanginan sulod sa teritoryong pangdagat ug eksklusibong sonang pang-ekonomiya sa Pilipinas. Mibalibad kining ipanghingusog ug panalipdan ang mga katungod sa nasud ilalum sa United Nations Convention on the Laws of the Seas (UNCLOS) ug ilalum sa desisyon sa International Arbitral Tribunal niadtong 2016 nga pabor sa Pilipinas kontra sa China. Traydor si Duterte sa pakigkunsabuhay sa China sa interbensyong militar ug pag-abog niini sa mga Pilipino sa kaugalingon nilang pangisdaanan nga nagresulta sa paggamay sa ilang kita.

Samtang miyukbo sa China, nagpabiling lider si Duterte sa neokolonyal nga estadong nakapailalum sa tibuok-bahin nga paghari sa US sa pulitika, ekonomiya, kultura ug militar. Gipabilin sa imperyalistang US ang gahum niini nag-una sa pagkontrol, padayon nga indoktrinasyon, pagbansay, pagpondo ug pag-armas sa reaksyunaryong armadong pwersa. Samtang nagpabilin ang Pilipinas ilalum sa imperyalismong US, ang dominanteng imperyalistang gahum sa nasud, hugot nga nakiglambigitay ang China sa pipila ka bahin sa mga nagharing hut-ong gamit ang pagpanuhol, kunsabuhay, ug pagbubu og dakung pondo sa pagsulay nga pahuyangon ang dominanteng impluwensya sa US.

Gipagrabe ni Duterte ang krisis pang-ekonomiya sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema ug gibangkrap ang gubyerno pinaagi sa pagpatuman sa mga dikta-sa-IMF nga palisiyang neoliberal. Labaw pa niyang giabli ang pamatigayon ug pamuhunan sa kaalautan sa lokal nga mga negosyo, mga mamumuo ug prodyuser sa agrikultura. Gimando niya ang liberalisasyon sa pag-import sa bugas ug karneng baboy, gikibhangan ang buhis sa dagkung korporasyon, gilubong ang nasud sa nagtabunok nga utang, misulod sa pabug-at ug maanomalyang mga kontrata sa imprastruktura, nagpahamtang sa katawhan og dugang nga mga buhis, gipaubsan ang suhulan ug gihatagag dalan ang malukpanong kumbersyon sa yuta.

Nagpadayon ang kapalpak sa rehimeng Duterte sa pagtubag sa pandemyang Covid-19 sa nasud. Gitudlo niya ang mga heneral imbes sa mga ekspertong medikal aron pangulohan ang pagtubag sa gubyerno sa krisis sa pangpublikong panglawas. Kapin usa og tunga ka tuig nga gipailalum sa madaugdaugong lockdown ang nasud, nga nagpasira sa produksyon, mga negosyo, eskwelahan ug mga kulturanhong aktibidad. Taliwala sa pandemya, kulang kaayo ang mga lakang nga pakusgon ang sistema sa pangpublikong panglawas. Hangtud karon, walay libre ug dinaghang testing, ug walay masaligang sistema sa contact tracing nga maoy hinungdan kung nganong kapin usa ka tuig paspas nga mikuyanap ang sakit. Pipila ka bulang natanggong ang paghatag sa mga benepisyo ug pondong pang-emerhensiya alang sa mga nars ug mamumuong panglawas, nga nagresulta sa grabeng kalisud sa medikal nga mga frontliner. Sa dagan sa tibuok-tuig nga lockdown, mas ubos pa sa binulang suhulan ang subsidyo nga gihatag sa rehimen, nga mitukmod sa minilyong pamilya ngadto kalisud ug kagutom.

Kulang ang suplay sa bakuna sa nasud. Kapin 40% pa lamang (o 46.95 milyon niadtong ulahing semana sa Disyembre) sa mga Pilipino ang nabakunahan, samtang naulahi ang katawhan sa kabanikanhan. Mokabat pa lamang sa 1.34 milyon ang natupukan og “booster,” busa mamahimong problema ang pagkawala sa epektibidad sa bakuna sa umalabot nga mga bulan ilabina atubangan sa mitumaw nga mga bag-ong mas makatakod nga baryant. Wala pa gihapoy mahinungdanong lakang aron palambuon ang imprastruktura sa sistema sa pangpublikong panglawas, gikibhangan pa ang badyet sa pipila ka pasilidad medikal nga anaa sa unahan sa pagtubag sa pandemya. Gipakita sa mga taho sa gubyerno ang mahinungdanong paggamay sa ihap sa inadlaw nga kaso sa Covid-19 gikan Nobyembre nga malambigit sa mga pagbakuna ug uban pang hinungdan. Sa pagtumaw sa bag-ong mga baryant sa Covid-19, nagpabilin ang hulgang subling motumaw ang di-makontrol nga pagsulbong sa bag-ong impeksyon sa Pilipinas tungod sa kakulang sa mga lakang sa gubyerno nga pakusgon ang sistema sa pangpublikong panglawas. Walay mga lakang para iduso ang lokal nga produksyon sa bakuna o suportahan ang mga syentistang Pilipino nga magpalambo og mga bakuna batok sa Covid-19, nga maoy hinungdan aron mosalig ang nasud sa imported nga mga bakuna. Sukwahi sa batakang mga demokratikong katungod, gihimo sa mga upisyal ni Duterte ug sa dagkung negosyo nga pinugos ang pagpabakuna bisan og kulang kaayo ang suplay. Gitago sa dagkung kumpanyang parmasyutika ang pormula ug teknolohiya sa produksyon sa ginaeksperimentong mga bakuna. Dili kini makatabang sa mga lakang nga kumbinsihon ang katawhan sa kaluwasan ug epektibidad sa mga bakuna ug ang pagmandato niini usa ka diktaduryang lakang. Ginatago usab niini ang kamatuuran nga walay igong bakuna, ug kulang ang lakang nga awhagon ug pasabton ang katawhan mahitungod sa mga bakuna.

Gitakdang ibutyag sa eleksyong 2022 ang pinakadautang aspeto sa nagharing pulitikanhong sistema nga nagkinaiya sa sistemang padrino, pulitika sa adunay kwarta, pagpanglimbong ug pagpanglingla. Dili moubos sa pito ka mayor nga pulitikanhong partido ang midagan alang sa mga yaweng pwesto nga timailhan sa lalum nga pagkasiak-siak sa nagharing mga hut-ong. Wala ni usa niini nga mga partido ang nagmalampuson sa pagtukod og kumpletong listahan sa ilang mga senador.

Laraw ni Duterte nga ipabilin sa pwesto ang kaugalingon ug ang ilang pulitikanhong dinastiya aron padayon nga maghakop sa bahandi pinaagi sa korapsyon ug para molikay sa imbestigasyon ug prosekusyon sa ICC. Kabahin sa iyang pakana ang limbungon ang eleksyong 2022 aron siguruhong pabor ang resulta niini sa iyang gibasbasan nga mga kandidato, sama sa paglimbong sa eleksyong 2019 aron ipwesto ang iyang mga alipures sa senado ug sa ubos nga kapunungan sa kongreso. Nakapwesto na ang makinarya sa pagpanglimbong ni Duterte sa pagtudlo sa mayorya sa mga upisyal sa Commission on Elections ug sa “dekompyuter nga sistema sa pag-ihap.” Pwede pa gihapon niyang piliong ipahamtang ang pasistang diktadurya kung dili niya makuha ang mga pabor sa iyang pulitikanhong alyansa o kung dili niya mapugngan ang nagkakusog nga mga protesta sa umalabot nga mga bulan ayha ang eleksyon.

Nakonsolida sa nagharing pundok ni Duterte ang alyansa niini sa mga Arroyo, Marcos ug Estrada, nailang mga tirano sa reaksyunaryong sistema sa Pilipinas, nga mirepresenta sa pinakabrutal ug pinakakorap nga mga pundok sa mga nagharing hut-ong. Sa kasamtangan, naplantsa nila ang ilang mga panagbangi sa bahinay sa gahum ug kontrata sa gubyerno, bisan og dayag nga gisulti ni Duterte ang iyang kahigawad nga wala napiling kandidato isip presidente ang iyang anak nga babaye. Ang mga Marcos ang adunay pinakadaghan og kwarta niini nga mga pundok, ug mao usab ang dominante sa presidente ug bise-presidente nga panagtandem nilang Ferdinand Marcos Jr. ug Sara Duterte-Carpio. Gibubu sa ilang kampanyang pang-eleksyon ang higanteng kantidad sa rekursong gikawkaw sa giusang 20 ka tuig sa tiranikong paghahari sa ilang mga amahan. Pagdapig sa pinakabrutal ug korap nga reaksyunaryong pundok ang ginapakita sa pipila ka oligarko, lakip ang pipila ka kroni niadtong balaod militar, sa pagsuporta nila kang Marcos. Ang ubang dagkung burgesya-kumprador, sa kahadlok nga sumbalikan sila kung motumaw ang ikaduhang diktaduryang Marcos, nagbubu usab og suporta sa kampanya ni Marcos Jr.

Ang pinakadakung oposisyong nga mibatok sa Marcos-Duterte tandem mao si Bise Presidente Leni Robredo, kandidato sa Liberal Party sa pagka-presidente. Bisanpaman, gipili niyang modistansya sa nasudnon-demokratikong mga pwersa nga adunay napamatud-ang base sa eleksyon nga dili moubos sa pipila ka milyong boto. Labaw pa siyang nagmugna og disgusto sa patriyotiko ug demokratikong mga pwersa dihang giendorso niya ang NTF-Elcac ni Duterte sa pagsulay nga siguruhon ang suporta sa militar. Mamahimo pa gihapon niyang makuha ang suporta sa patriyotiko ug demokratikong mga pwersa pinaagi sa labaw pang pagpakusog sa iyang oposisyon sa rehimeng Duterte ug pagbatok sa pagbalik sa mga Marcos, ug maghimo og tinong barog alang sa libreng pag-apud-apud sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon, pagpalingkawas sa tanang bilanggong pulitikal, pagtapos sa mga brutal nga taktika sa AFP, dugang suhulan ug pagtapos sa kontraktwalisasyon ug seryosong pagpadayon sa pakighinabing kalinaw sa NDFP.

Kinahanglang paningkamutan sa pulitikanhong oposisyon nga hugpungon ang minilyong-kusog nga kalihukang masa batok sa Marcos-Duterte tandem aron pugngan ang laraw sa nagharing pundok nga limbungon ang eleksyong 2022. Pinaagi niini, tin-aw nilang mabutyag ang manipulasyon sa mga resulta kung limbungan kini pabor sa mga Marcos ug Duterte. Kinahanglang hingpit nga nakaandam ang kalihukang masa sa patriyotiko ug demokratikong pwersa nga maglunsad og mga aksyong protestang masa aron pakyason ug pildihon ang pakana sa mga Duterte nga limbungon ang eleksyon, ug kung kawaton kini nilang Marcos-Duterte, pugngan silang makakonsolida sa gahum, ug hagiton ang ilang paghari gikan sa unang adlaw hangtud sa pagpalagpot kanila.

Gipatuman sa rehimeng Duterte ang walay puas nga kontra-rebolusyonaryong gubat batok sa patriyotiko, progresibo ug rebolusyonaryong mga pwersa sa desperasyong ipreserba ang dunot nga nagharing sistema ug ipabilin ang kaugalingon sa gahum. Ilalum sa doktrina sa kontra-insurhensiya ug “anti-terorismo,” ginapatuman sa mga pasista ang malukpanong pagpanumpo nga nagaatake sa tanang direksyon ug nagatarget sa lapad nga bahin sa katilingban. Migrabe ang maong mga atake sukad sa pagtumaw sa pandemyang Covid-19 dihang gipailalum ang tibuok nasud sa kontrol sa pulis ug militar sa takuban sa pagdumala sa pangpublikong panglawas.

Ang National Task Force (NTF)-Elcac, ang huntang sibilyan-militar ni Duterte, ang nagsilbi karong utok sa rehimen sa kampanya sa terorismo sa estado. Lapas sa prinsipyo sa paglahi ilalum sa internasyunal nga makitawhanong balaod, malisyoso niining giakusahang “komunista” (red-tag) ang tibuok nga mga komunidad, ligal nga mga organisasyon, mga progresibo, grupong sibiko, midya, myembro sa akademya, mga pulitiko, tawong simbahan, ingonman ang internasyunal nga mga organisasyon.

Gamit ang ATL, gipalabnaw sa NTF-Elcac ang kalainan sa mga armadong kombatant sa mga sibilyan. Gibiktima niini ang mga lider ug aktibista sa mga organisasyong pangmasa ug mga komunidad sa mga masaker ug ekstrahudisyal nga pagpamatay, pagpaniktik, pagdagit, tortyur, iligal nga pag-aresto ug detensyon, pagpanghulga ug intimidasyon ug uban pang grabeng paglapas sa tawhanong katungod. Gipwersa niini ang mga mamumuo nga itiwalag ang pipila ka mga unyon sa mga nasudnon-demokratikong sentro sa militanteng unyonismo. Gipwersa niini ang mga organisasyon sa mag-uuma nga moluwat ug magtukod og pasistang mga organisasyon sa pagpanguna sa AFP nga uyon sa mga interes sa mga kumpanya sa mina ug dagkung plantasyon.

Sa kabanikanhan, mga sibilyan ang ginatarget sa ginalunsad nga gubat sa AFP sa takuban sa “community support program” o “barangay development program” diin gipailalum ang mga residente sa pinakagrabeng dagway sa pagpanumpo. Sa hulhog sa NTF-Elcac ug saad nga ₱20 milyon matag “cleared” o nalimyo nga barangay, naghuramentado ang mga yunit pangkombat sa AFP sa mga “kampanyang pasurender” niini sa mga baryo sa kabanikanhan. Nagpahamtang ang AFP og balaod militar sa mga komunidad ug nagagamit sa bangis nga mga taktika nga nagsabwag og kahadlok sa mga sibilyan. Padayon nga gilapas ang batakang mga sibil ug pulitikanhong katungod sa katawhan. Ginapailalum sila sa walay puas nga intimidasyon.

Ginasulod sa mga sundalo ang mga balay nga walay mandamyento. Balik-balik nga ginapatawag sa mga kampong militar ang mga residente aron “i-clear” ang ilang mga pangalan ug gipailalum sa mga interogasyong nagalungtad og pipila ka oras. Ginahulhugan ang katawhan nga “itudlo” ang ilang mga silingan isip “tigsuporta sa NPA.” Nagpahamtang og blokeyo sa pagkaon ug panginabuhian ang nag-operasyong mga yunit sa AFP. Ginapugngan ang mga mag-uuma ug mamumuong-panguma nga mag-ugmad sa ilang mga yuta.

Nagkanunay ang pagpamomba sa AFP gikan sa kahanginan aron hadlukon ang mga sibilyan, ug paluhuron ang katawhan sa ilang superyoridad militar, nga walay ulaw nga paglapas sa internasyunal nga makitawhanong balaod. Ginatarget ang mga bukirong lugar, umahan ug eryang duul sa mga komunidad sa 500-librang mga bomba nga ginahulog sa mga eroplanong iggugubat, mga rocket gikan sa mga pang-atakeng helikopter, ug pagpanganyon. Mao kini ang kinaiya sa paturagas nga pagpamomba gikan sa kahanginan ug pagpanganyon, ug ginabutang sa peligro ang kinabuhi sa mga sibilyan ug miguba sa pipila ka kabtangan. Napuloan ka libong katawhan ang napugos nga magbakwit gikan sa ilang mga komunidad tungod sa kahadlok nga gibunga sa kampanyang pagpamomba sa AFP. Hilabihan nga natroma ang katawhan, ilabina ang mga bata ug tigulang. Pipila ka sibilyan na ang namatay tungod sa pagkataranta ug kahadlok. Giguba sa mga bombang gihulog sa AFP ang mga umahan ug gisunog ang mga kalasangan nga mao usay tinubdan sa pagkaon, tubig, tambal ug panginabuhian sa mga mag-uuma ug minoryang katawhan.

Ginapakita sa gipagrabeng militar ug pulitikanhong pagpanumpo ang nagkadakung desperasyon sa nagharing reaksyunaryong rehimen nga pugngan ang pagkusog sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Binilyong pisong pondo sa katawhan ang giusik-usikan sa pagpalit og mga jet fighter, mga pang-atakeng helikopter, drone, bomba, rocket, kanyon, artileri, riple ug bala, ingonman sa mga GPS tracker, kamera alang sa paniktik ug uban pang himan. Nagsaad ang AFP nga pasubsubon ang opensibang militar niini sa umalabot nga mga bulan tungod sa subli-subli niining deklarasyong “puuhon” ang BHB ayha mahuman ang termino ni Duterte.

Pulos walay-silbi ang maong mga deklarasyon. Luyo sa nahiagumang kadaut sa pipila ka yunit sa BHB, ang labing mayorya sa mga yunit gerilya sa BHB nakatigbabaw sa superyoridad sa kaaway ug malampuson nga nakapakusog ug nakapalapad sa ilang suportang base.
Ang nagkagrabeng katilingbanong kahimtang, nagtukmod sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino nga mosukol sa tanang pamaagi. Sa pagpaling sa bangis nga teroristang mga atake sa estado sa tiranikong rehimeng Duterte labaw nga midaghan ang misampa sa BHB, miasdang sa armadong pakigbisog ug mitampo sa pag-abante sa gubat sa katawhan.

Nagpadayon nga pagsukol atubangan sa gipagrabeng pagpanumpo

ANG KRISIS SA semikolonyal ug semipyudal nga nagharing sistema nagbunga sa labaw pang dili maagwantang mga porma sa pagpahimulos ug pagpangdaugdaug ug labaw pang mitukmod sa katawhang Pilipino ngadto sa dalan sa rebolusyonaryong pagsukol. Atubangan sa nagkagrabeng terorismo sa estado, korapsyon ug nasudnong pagtraydor ilalum sa tiranya ni Duterte, labaw nga determinado ang lapad nga masa nga panalipdan ang ilang nasudnon ug demokratikong mga katungod ug interes ug iasdang ang nasudnong demokrasya.

Luyo sa brutal nga mga taktika sa kontra-rebolusyon, padayon nga miabante ug mitigum og kusog ang gubat sa katawhan. Kadungan niini, sustenido ang mga protestang masa atubangan sa palpak nga tubag sa pandemya, kanihit sa ayudang pang-ekonomiya, dagkung kaso sa korapsyon, dinagkung pagpangutang, pagsirit sa presyo sa pagkaon ug lana, liberalisasyon sa importasyon sa bugas ug karne, pagkibhang sa buhis sa dagkung korporasyon, pabug-at nga buhis sa katawhan, pagtaas sa gasto sa militar, nagkadakung ihap sa paglapas sa tawhanong katungod, nagkadaghang kaso sa pagpamomba gikan sa kahanginan, ug uban pa.

Ang mga kadre ug aktibista sa Partido Komunista ng Pilipinas ang anaa sa ubod sa nagkakusog nga pagsukol sa masa sa tiranya ni Duterte ug sa nagaabante nga demokratikong rebolusyon sa katawhan. Ang mga tago nga sanga ug komite sa Partido padayon nga ginatukod ug ginapakusog parehon sa kasyudaran ug kabanikanhan. Anaa sa unahan sa mga demokratikong pakigbisog sa masa ug armadong pakigbisog ang mga kadre sa Partido. Kauban ang mga Pulang manggugubat sa BHB ug mga rebolusyonaryong pwersang alyado sa National Democratic Front of the Philippines, padayon nga maisugon ug mapangahasong ginaabaga sa mga kadre sa Partido ang malisud nga tahas aron iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan, bisan atubangan sa pasistang kakulian ug brutalidad.

Sa kabanikanhan, padayon nga giasdang sa Bagong Hukbong Bayan ang gubat sa katawhan sa tibuok nasud. Nagahatag og estratehikong pagpangulo ang Komite Sentral sa Partido, pinaagi sa Komiteng Tigpatuman ug Komisyong Militar, kaabag ang mga upisyal sa Nasudnong Kumand Pang-operasyon sa BHB. Nagapatuman usab sa taktikal nga pagpangulo ang mga pangrehiyong komite sa Partido ug mga pangrehiyong kumand sa operasyon sa BHB sa 14 ka rehiyon ug ang ilang mga kumand sa subrehiyon ug mga nataran.

Ang nasudnon ug pangrehiyong kumand sa operasyon sa BHB nagpabiling tibuuk luyo sa walay-hunong nga mga dibisyon ug batalyon nga gidak-ong mga operasyon sa AFP. Sa Mindanao, kung asa ginalunsad sa AFP ang pinakabrutal nga mga porma sa pagpanumpo gikan 2017, paspas nga nakapahaum ang mga yunit sa BHB sa dagkung estratehikong opensiba sa AFP, ug nagpasubsub sa gimbuhatong masa ug gimbuhatong militar. Padayon nilang gitagamtam ang lalum nga suporta sa masang mag-uuma ug Lumad, ilabina nga dayag kaayo ang mga bakak, korapsyon ug pakigkunsabo sa AFP sa mga kumpanya sa mina ug plantasyon.

Sa milabayng tuig, napakyas usab sa BHB ang mayor nga mga estratehikong opensiba sa kaaway sa mga prubinsya sa Cagayan, Ilocos Sur, Quezon, Camarines Norte, Masbate ug uban pang prubinsya sa Bicol, ingonman sa mga isla sa Mindoro, Palawan, Samar ug Negros.
Sa tibuok nasud, gipakita sa BHB ang kahanas niini sa paggamit sa mga gerilyang taktika sa pagkatag, pagbalhinbalhin ug konsentrasyon aron likayan ang pagkubkob sa kaaway ug pagbira sa kaaway gikan sa likod o mga kiliran. Padayon silang nagpalig-on, nangrekrut ug nagbansay sa bag-ong mga Pulang manggugubat, nagpalapad sa teritoryo ug nagpakusog sa Bagong Hukbong Bayan. Subay sa gitakdang direksyon sa Partido, gipakusog sa mga yunit sa BHB ang pagpalalum ug pagpalapad sa gimbuhatong masa aron palapdon ang mga erya sa operasyon niini ug pakyason ang mga estratehikong opensiba sa kaaway.

Sa milabayng tuig, malampuson nga napatuman sa mga yunit sa gimbuhatong masa sa BHB ang mga kampanya aron ihaw-as ang masa gikan sa grabeng pag-antus, ilabina sa mga lugar na naigo sa dangan, kusog nga pag-ulan, bagyo ug grabeng pagbaha. Ginapalihok ang mga grupong pangproduksyon sa Pulang manggugubat alang sa pag-abag sa mga umahan, pagtanum ug pag-ani. Gipatuman ang mga kampanya sa pagtanum og utan ug kamote para siguruhon ang suplay sa pagkaon ug pagaanon ang epekto sa lockdown sa mga komunidad. Ginatabangan sa mga komite sa Partido ug yunit sa BHB ang masang mag-uuma nga mag-organisa ug ipataas ang kapasidad sa hiniusang produksyon pinaagi sa pagtigum sa ilang rekurso ug kusog pamuo.

Atubangan sa hulga sa pagkuyanap sa Covid-19, nagpahigayon ang mga yunit sa BHB kaabag ang mga lokal nga organisasyong masa ug mamumuong panglawas og mga kampanya sa edukasyon sa mga baryo aron ipataas ang kahibalo ug pagsabot sa katawhan sa kinaiya sa pandemya, sa mga lakang panglawas sa publiko aron pugngan kining mokuyanap, ug sa mga herbal nga medisina para sa pang-alkontra sa mga sintomas, ug pag-awhag sa pagpabakuna kung asa naa kini. Kadungan niini, nagmontar og mga klinikang masa ang mga medik sa BHB aron magpahigayon og mga pagtsek-ap para magdayagnos sa sakit, pag-atiman ug pagtambal sa mga yanong sakit ug maghatag og serbisyong dental, simpleng mga pag-opera ug uban pang serbisyong medikal.

Daghang kabus nga mga estudyante sa kasyudaran ug kabanikanhan ang naulahi tungod sa pagsira sa mga eskwelahan niadtong milabayng tuig ug sukad gipatuman ang “distance learning system” tungod wala silay pondo o akses sa mga serbisyong pangtelekomunikasyon (internet). Aron sulbaron ang panginahanglan sa mga bata, daghang mga Pulang manggugubat ang nagsilbing titser sa komunidad aron magtudlo og mga leksyon sa mga bata aron mapadayon nila ang pagkat-on ug tabangan sila sa ilang mga asaynment.

Sa daan ug bag-ong mga erya, nagtukod ang mga yunit sa BHB og mga batakang organisasyong masa sa mga mamumuo, mag-uuma, kababayen-an, kabatan-onan ug mga bata. Ginatukod dinhi ang mga komite aron ipatuman ang nasudnon demokratikong edukasyon, pagrekrut, pagpalutaw og pondo ug uban pang tahas. Nagarekrut ug nagabansay og mga Pulang manggugubat alang sa mga yunit niini sa milisyang bayan. Ginatukod sa mga organisasyong masa ang ilang mga yunit depensa-sa-kaugalingon aron ipabilin ang kahusay sa mga komunidad ug makigkoordina sa mga milisya.

Ginalunsad ang mga kampanyang masa nga nagapalihok ug nag-unang nakasandig sa kabus nga mag-uuma ug mamumuong-panguma alang sa pagpaubos sa abang sa yuta, pagtangtang sa usura, pagpataas sa suhulan, pagpaubos sa presyo sa abono ug uban pang himan sa agrikultura, makatarunganong presyo sa mga produkto ug uban pang repormang agraryo nga gilangkuban sa minimum nga programa sa reporma sa yuta. Sa mga lugar nga igo ang kusog sa BHB ug mga lokal nga organisasyon sa Partido, ginapatuman ang maksimum nga programa sa pag-apud-apud sa yuta.

Ginatukod ang mga organo sa pulitikanhong gahum sa ginapatawag nga mga asembliya sa baryo o sa mga representante sa mga lokal nga organisasyong masa aron pilion o ituboy ang mga upisyal sa mga rebolusyonaryong komite sa baryo, ug tukuron ang mga komite sa depensa, hustisya, edukasyon, panglawas, kultura ug uban pa. Ginatukod ang mga organisasyong pangkultura aron palambuon ang kulturang makinasudnon, siyentipiko ug makamasa ug ipataas ang militansya ug determinasyon sa katawhan nga mosukol.

Pabaludbalud nga nagpalapad ug nagpakusog ang BHB pinaagi sa hustong balanse sa pagpalapad ug konsolidasyon. Ang mga yunit nataran sa BHB nagamantine sa kumpanyang istruktura sa pwersa aron makadeploy kini og mga platun sa gimbuhatong masa sa erya palibot sa sentro sa kumpanya, samtang pupanahong ginabalhin ang sentro aron molikay sa pagkubkob sa kaaway, labaw pang palapdon ang erya sa operasyon niini ug maglunsad og mga taktikal nga opensiba batok sa huyang ug nabulag nga yunit sa kaaway.

Samtang nagapalapad sa erya sa operasyon ang BHB, nagpabilin ang hugot niining kontak sa masa sa mga konsolidadong erya, ilabina kadtong mga nakasinati sa grabeng operasyong militar sa kaaway. Hugot ang koordinasyon ug pagtinabangay sa BHB sa masa sa ilang pagsukol sa mga mapanumpuong lakang nga gipahamtang sa kaaway. Nagalunsad ang mga yunit sa BHB sa napanahon nga mga taktikal nga opensiba aron silutan ang pinakabrutal nga mga yunit sa kaaway sa tumong nga idiskaril ang operasyon ug palayason sila.

Mabayanihong gisuklan sa rebolusyonaryong masa ang armadong pagpanumpo sa kaaway. Napukaw silang mosukol tungod sa pasistang mga pagpangabuso ug pagtugaw sa kahusay. Aktibo ug mamugnaon nilang gisuklan ang presensya sa kaaway sa ilang mga komunidad pinaagi sa dayag ug tago nga protesta. Padayon nilang ginapakusog ang ilang mga organisasyon ug naglunsad og mga tigum ug pagtuon layo sa kasayuran sa intel sa kaaway. Padayon silang nagmintine og kontak ug nakigkoordina sa mga lokal nga yunit sa BHB. Nagahatag sila sa BHB og mga bag-ong impormasyon mahitungod sa aktibidad ug lihok sa kaaway. Sa pipila ka komunidad, nagpakana silang mga “misurender” aron himuong kampante ang kaaway. Nagpakana silang mga “impormante” apan ang tinuod kakoordina nila ang BHB. Ginailad lamang sa kaaway ang ilang mga kaugalingon sa pagsulting midaghan ang masang “misurender” ngadto kanila.

Atubangan sa gipaigting nga paggamit sa kaaway sa mga drone ug elektronikong pagpaniktik, gimandaon ang mga yunit sa BHB nga magpakahanas sa gerilyang mga maniobra ug pamaagi sa pagtrabaho. Lalum ang pagsabot sa mga Pulang manggugubat sa prinsipyong “Ang katawhan, dili ang mga butang, ang mahukmanon” nga gisulti ni Tsirman Mao. Bisan anaa sa kaaway ang dakung bentahe sa armas ug kusogbuto, apan pildi sila sa superyoridad sa pulitika sa BHB. Pinaagi sa lalum nga suporta sa masa, napabilin sa mga yunit sa BHB nga bungol ug buta ang kaaway sa lihok ug mga operasyon niini. Pinaagi sa kahanas sa lokal nga tereyn ug taas nga ang-ang sa disiplina aron ipabiling tago, pisikal man o elektroniko, sa kinatibuk-an pagkawang sa BHB sa mga drone ug himan sa paniniktik sa kaaway.

Malampuson ang labing daghang yunit sa BHB nga molikay sa gitawag og nakapokus nga operasyong militar o mga opensiba sa kaaway ug gipakyas ang laraw sa kaaway nga ipatuman ang mga mahukmanong panagsangka. Mikutlo ang Partido ug BHB sa mahinungdanong mga pagtulun-an gikan mga taktikal nga kapildihan sa pipila ka yunit gerilya, lakip kadtong gibunga sa pagpamomba sa kaaway, nga nagresulta sa pagkamartir sa pipila mga Pulang manggugubat.
Padayon nga ginasakmit sa BHB ang inisyatiba sa paglunsad sa mga taktikal nga opensiba sa lain-laing bahin sa nasud, ginatarget ilabina ang mga yunit sa AFP nga adunay grabeng kalapasan sa tawhanong katungod ug kaso sa terorismo. Kauban ang mga mag-uuma ug masang minorya, padayon usab nga nagsilbi ang BHB isip mga tigpanalipud sa kinaiyahan batok sa mga kumpanya sa mina, plantasyon ug uban pang pagpanggun-ub ug pagpangawkaw.
Nagpadayon ang pagsukol sa neoliberal nga mga palisiyang pang-agrikultura, ilabina ang liberalisasyon sa pag-import og bugas, lakip na sa ismagling sa uban pang produktong pang-agrikultura nga mipaubos sa presyo sa mga produkto ug mibangkrap sa liboan ka mag-uuma. Ginabatukan usab sa masang mag-uuma ug masang minorya ang walay puas nga kumbersyon sa mga yutang agrikultural, pagpangilog sa yuta ug pagguba sa kinaiyahan.

Kaabag sa masang mamumuo ug semiproletaryado, ug uban pang kabus, naglunsad usab ang masang mag-uuma og protesta batok sa pagtaas sa presyo sa lana, buhis sa mga produktong petroloyo ug uban pang pabug-at nga buhis, pagsaka nga presyo sa pagkaon ug batakang mga igbabaligya ug serbisyo, liberalisasyon sa importasyon sa isda ug karne, ug uban pang palisiya nga labaw pang midaugdaug kanila.

Taliwala sa pandemya, walay hunong ang mga pakigbisog aron iasdang ang kaayuhan ug interes sa lain-laing sektor sa tibuok nasud. Naghiusa sila aron iduso ang ayudang pinansya ug mga subsidyo, ug ang pagpalapad ug pagpakusog sa sistema sa pangpublikong
panglawas. Malampuson ang gilunsad nga mga aksyong protesta sa mga nars ug mamumuong panglawas aron iduso ang mas taas nga sweldo ug uban pang benepisyo.

Miulbo ang mga welgang mamumuo ug aksyong protesta alang sa umento sa suhulan ug kasiguruhan sa trabaho. Naglunsad og subli-subli nga mga protesta ang mga pangpublikong magtutudlo aron ipataas ang sweldo, ug bayaran ang obertaym ug dugang alawans aron hulipan ang nagkadakung gasto nila sa pagpahaum sa siradong mga eskwelahan. Gipanawagan sa mga estudyante ang luwas nga pag-abli sa mga eskwela ug ipinadayag ang kolektibong reklamo batok sa sistemang “blended learning.” Nagprotesta usab ang mga drayber aron ibalik sa ruta ang ilang mga dyip, paubsan ang presyo sa lana, bayaran ang serbisyong gihatag nila sa gubyerno ug uban pa. Miulbo ang mga protesta sa mga tigdeliber batok sa madaugdaugong kundisyon nga ginatakda sa mga opereytor sa maong mga serbisyo.

Sigurado nga modaghan pa ang mga aksyong protesta ilabina atubangan sa pagsaka sa mga galastuhon nga nagresulta sa paggrabe sa sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa katawhan. Labaw nga gisugnuran ang kasuko sa katawhan sa paglapad sa gintang tali sa dakung mayorya sa masang kabus sa usa ka bahin, ug pikas bahin tali sa mga adunahang burukrata ug dagkung kapitalista nga padayon nga miadunahan sa korapsyon ug pabor sa gubyerno.

Atubangan sa nagkagrabeng pulitikanhong pagpanumpo, mikusog usab ang pagsukol sa terorismo sa estado ug pasismo. Tungod sa mapanumpuong ATL ni Duterte, naghiusa ang lapad nga mga pwersang demokratiko aron ipanawagan ang pagbasura niini. Lapad usab ang pagbabag batok sa NTF-Elcac ug kusog ang panawagan aron tangtangan og pondo ug bungkagon kini. Nagprotesta usab batok sa red-tagging, ekstrahudisyal nga pagpamatay, pag-aresto, tortyur ug walay tagal nga detensyon ilalum sa gama-gamang mga kaso. Adunay pipila ka aktibistang dili makatarunganong giaresto ug gipasakahan og palsipikadong kaso subay sa ebidensyang gitanum sa pulis ang nakaangkon og mga ligal nga kadaugan ug nakagawas na gikan sa pagkapriso.

Usa ka lapad nga han-ay sa mga pwersa ang nag-atubang karon batok sa Marcos-Duterte tandem sa eleksyon, bisan og napakyas ang pwersang oposisyon sa pagtukod sa hiniusang mga kandidato. Aktibong ginasuklan sa kabatan-onang Pilipino ang pagbalik sa mga Marcos ug pagpabilin sa pulitikanhong dinastiya sa mga Duterte, sayod kaayo sila nga ang ilang kaugmaon ang mabutang sa kaalautan. Lagmit nga moulbo ang usa ka dakung pag-alsa sa katawhan sama niadtong 1986 human hingpit nga nabutyag ang pagpanikas ni Marcos sa eleksyon.

Ang mga rebolusyonaryong organisasyong kaalyado sa NDFP padayon nga nakapalapad ug nakapakusog. Sa paggrabe sa pasistang pagpanumpo, labaw nga natin-aw sa nagkadakung ihap katawhan nga kinahanglang pakusgon ang tago nga kalihukang rebolusyonaryo ug armadong pakigbisog.

Nagbansiwag nga tahas sa Partido

GINAPANGULOHAN UG GINAPAASDANG sa Partido and demokratikong rebolusyon sa katawhan sa Pilipinas aron kab-uton ang nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan. Ang batakang tinguha mao ang ilingkawas ang katawhang Pilipino gikan sa kuko sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo, ibagsak ang semikolonyal nga estado ug maki-hut-ong nga paghari sa dagkung burgesyang kumprador ug dagkung agalong yutaan ug tapuson ang semikolonyal ug semipyudal nga sistema. Pagatukuron niini ang demokratikong gubyerno sa katawhan nga magpatuman sa reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon, magpasiugda sa demokrasya sa katawhan aron iandam ang mga basihan alang sa sosyalistang rebolusyon ug konstruksyon.

Nagmalampuson ang Partido sa pagpatuman, ug sa makugihon ug mamugnaong pagdapat sa Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kongkretong kahimtang sa Pilipinas. Nahimo niining usa ka dili mabuntog nga pwersang materyal ang unibersal nga teorya sa proletaryado. Gitukod sa Partido ang kaugalingon niini isip abanteng destakamento sa proletaryadong Pilipino ug gigiyahan ang paglambo ug pag-abante sa rebolusyonaryong kalihukan sa milabayng lima ka dekada.

Natukod sa Partido ang pinakalig-ong organisasyon nga nagatuman sa mga prinsipyo sa demokratikong sentralismo, o demokrasyang gigiyahan ug gihiusa sa sentralisadong pagpangulo, sentralismong nakasubay sa demokrasya. Ginapatuman ang kolektibong pagpangulo pinaagi sa sistemang komite. Ang Komite Sentral sa Partido, Kawanihan sa Pulitika ug Komiteng Tigpatuman, mga pinili sa Ikaduhang Kongreso sa Partido niadtong 2016, ang naghiusa ug nangulo sa tibuok Partido ug sa mga rebolusyonaryong gimbuhaton niini.
Kapin 150,000 ang myembro sa Partido, ug baseng masa nga adunay minilyong katawhan, pareho sa kasyudaran ug kabanikanhan. Lalum nga nakaugat ang Partido sa mga mamumuo ug mag-uuma, ingonman sa semiproletaryado ug mga intelektwal nga petiburges sa kasyudaran. Nagapailalum ang tanang myembro sa Partido sa proseso sa rebolusyonaryong pagremolda pinaagi sa pagtuon ug pagpraktika sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug pagpuna ug pagpuna-sa-kaugalingon. Nakapatumaw ang Partido sa dakung ihap sa maayong mga komunista ug rebolusyonaryong manggugubat, kadaghanan kanila ang mihalad og pinakadakung sakripisyo alang sa kawsa sa proletaryado ug mga dinaugdaug nga hut-ong. Magpabiling buhi ang ilang mga handumanan. Padayon nga palambuon sa Partido ang bunga sa ilang mga paningkamot ug mga sakripisyo.

Gitukod sa Partido ang Bagong Hukbong Bayan gikan sa usa ka platun sa mga Pulang manggugubat niadtong 1969 nga nagsilbing binhing pwersa alang sa pagsagubang sa malungtarong gubat sa katawhan subay sa estratehikong linya sa pagliyok sa kasyudaran gikan kabanikanhan. Natukod sa BHB ang baseng masa nga adunay minilyong kabus nga mag-uuma ug mamumuong-panguma pinaagi sa lig-on nga pagpatuman sa rebolusyong agraryo subay sa rebolusyonaryong giya sa reporma sa yuta sa Partido. Nakapalambo sa kaugalingon ang BHB ngadto sa usa ka nasudnong pwersang gerilya, nga naga-opereyt sa kapin 110 ka gerilyang nataran sa 90% sa mga prubinsya sa Pilipinas. Paspas ug malukpanong milipang ang Partido sa 14 ka tuig sa armadong pagsukol sa balaod militar ni Marcos, ug gipatigbabawan ang mga opensibang militar sa unum ka presidente gikan 1986. Pagapakyason usab sa Partido ug sa BHB ang walay-pulos nga deklarasyon ni Duterte nga pagapulbuson ang armadong pagsukol ayha mahuman ang termino niya sa umalabot nga tuig.

Gitakda sa Komite Sentral ang tinguhang kumpletuhon ang rekisito sa pagtikang ngadto sa abanteng subyugto sa estratehikong depensiba ug moabante sa mosunod nga yugto sa gubat sa katawhan pinaagi sa malukpanon ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa. Kinahanglang aseson sa Partido ang kasamtangan niining Lima ka Tuig nga Programa. Kinahanglang sumadahon sa mga sentro ug pangrehiyong komite sa Partido ang mga nakab-ot ug puntingon ang mga kahuyangan sa pagpatuman niini.

Kinahanglang mokutlo kita og mga pagtulun-an gikan sa mga abanteng kasinatian, lakip gikan sa mga kapakyasan. Sama nga nakabarog ang Partido sa todo-largang mga estratehikong opensiba sa diktaduryang Marcos, nahimo usab niining nakabarog sa kapin lima ka tuig sa pinakabrutal nga pagpangatake sa pasistang tiranyang US-Duterte. Malampuson ang mga nangulong komite sa Partido sa pagpreserba, pagpakusog ug pagpalapad sa gipangulohan nilang rebolusyonaryong pwersa. Kinahanglang hatagag pagtagad ang pagpalambo sa mga internal nga mga paktor sa pagpakusog sa Partido, BHB ug nagkahiusang prente sa mas dakung bahin, ug ang pagpatigbabaw sa mga paktor nga nagresulta sa pag-ungot o nakapahuyang sa laing bahin.

Kinahanglang andam ang Partido nga sagubangon ang malisud nga pakiglantugi sa pulitika ug militar sa umalabot nga mga bulan, atubangan sa subsub nga mga opensibang militar ug subsub nga gubat batok sa katawhan sa pakyas nga larawng puuhon ang demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Sa usa ka bahin, wala nahadlok ang Partido ug ang mga rebolusyonaryong pwersa sa pagpakitag kusog sa kaaway, tungod kay sayud sila nga luyo sa puthaw niining kalasag mao ang nagnana nga ubod sa grabeng gikasilagan ug gisalikway nga nagharing sistema sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos, korapsyon, pagtraydor ug terorismo sa estado. Sa pikas bahin, angayang makugihon natong tun-an ang mga kusog sa kaaway ug tukion ang mga pamaagi aron pakyason ang mga laraw niini. Andam ang mga kadre sa Partido ug mga rebolusyonaryo nga patigbabawan ang tendensiyang mangita og lingaw o kahamugaway, ug atubangon ang dagku ug gagmayng sakripisyo aron iasdang ang rebolusyonaryong pagsukol sa katawhan.

Kinahanglan natong batukan ang labaw pang brutalidad sa rehimeng US-Duterte nga nagagamit sa terorismo sa estado aron payukbuon ang katawhan sa iyang gahum. Kinahanglang mahukmanong sulbaron ang dili mareport nga mga kaso sa pagpangabusong militar ug paglapas sa tawhanong katungod. Kinahanglang pasubsubon ang mga kampanya aron hingpit nga ibutyag ug batikuson ang matag kaso sa pagpanghadlok, iligal nga pagpangutingkay, pagyatak sa katungod sa pagpuyo, dili makatarunganong pag-aresto, pagdagit, pugos nga “pagpasurender,” ug mga ekstrahudisyal nga pagpamatay, ilabina sa mga baryo nga gina-hamlet sa takuban sa “community support program” o “barangay development program” sa AFP. Kinahanglang adunay kampanya aron pakusgon ang panawagan sa pagpahunong sa walay puas nga pagpamomba gikan sa kahanginan, pag-istraping ug pagpanganyon sa AFP nga nagtinguhang hadlukon ang katawhan sa dayag nga paglapas sa internasyunal nga makitawhanong balaod.

Kinahanglang sakmiton sa Partido ang hait nga pulitikanhong krisis sa nagharing sistema aron ihimulag ang rehimeng US-Duterte. Muulbo ang maong krisis sa umalabot nga mga bulan sa gitakdang eleksyong presidensyal. Kinahanglang hingpit nga ibutyag ang mga pagsulay nga limbungon ang dekompyuter nga pag-ihap sa boto pabor sa nagharing pundok ni Duterte. Kinahanglang tigumon sa usa ka lapad nga nagkahiusang prente ang pinakalapad nga pwersa batok sa rehimeng Duterte. Kinahanglang pakyason pinaagi sa higanteng mga protesta sa kadalanan ang mga pagsulay ni Duterte nga palanaton ang iyang poder pinaagi sa pagpanglimbong o pagpahamtang sa dayag nga pasistang diktadurya.

Kinahanglang walay kapuul nga dinaghang pukawon, organisahon ug palihukon ang katawhan sa tanang porma sa armado ug dili armadong pagsukol. Kinahanglang hugot nga gunitan ang inisyatiba, iandam ang katawhan ug iasdang ang ilang mga pakigbisog atubangan sa posibleng mga pag-usab sa sitwasyon nga ibunga sa nagtinga nga nagharing sistema.

Sa umalabot nga mga tuig, kinahanglang padayon nga magpakusog ang Partido sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon. Kinahanglang pangulohan sa Partido ang pakigbisog sa katawhang Pilipino aron ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte ug iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Kinahanglang padayon nga magpakalig-on ang Partido sa ideolohiya pinaagi sa pagtuon sa Marxismo-Leninismo-Maoism aron pakusgon ang proletaryong maki-hut-ong nga baruganan ug panglantaw sa tanang mga kadre ug myembro niini, ug ang pagsabot nila sa makasaysayanong misyon sa proletaryado ug mga tahas sa pagpangulo sa bag-ong demokratikong rebolusyon sa Pilipinas.

Ang tulo ka ang-ang na kurso sa Partido kinahanglang madasigon ug lagsik nga ipatuman samtang ginaabaga ang hinanali nga mga tahas sa propaganda ug pagpalihok. Matag sanga ug komite sa Partido kinahanglang may upisyal o komite sa edukasyon. Kinahanglang siguruhon nga adunay gikinahanglang libro ug artikulo, papel man o elektroniko, alang sa pagbasa ug diskusyon sa tanang ang-ang.

Kinahanglang padayon nga palalumon sa mga kadre ug komite sa Partido ang ilang kahibalo ug pagsabot sa Marxismo-Leninismo-Maoismo pinaagi sa pagpatuman sa katilingbanong imbestigasyon aron hibaluon ang partikular nga kundisyon ug problema sa masa, aron aseson ang ilang kalig-on ug mga kahuyangan, aron ilhon ang kaaway ug magtibuok og mga plano aron ipataas ang ang-ang sa gimbuhaton sa langkub sa ilang pagpangulo. Kinahanglang matngon ug sistematikong ginagamit sa mga komite sa Partido ang diyalektikong materyalistang pamaagi sa pagtuki aron makamugna og mga obserbasyon ug kongklusyon gikan sa datos, ug aron mapataas ang ang-ang sa rebolusyonaryong praktika gikan sa usa ka ang-ang ngadto sa mas taas nga ang-ang.

Kinahanglang siguruhon ang regular nga tigum sa tanang komite sa Partido aron hiusahon ang kolektibong kabubut-on sa mga kadre ug aktibista. Kinahanglan nilang ipatuman ang mga pag-ases ug kumperensya sa pagsumada, ug mga tigum alang sa pagpuna ug pagpuna-sa-kaugalingon. Kinahanglang pupanahong ilunsad ang mga kumperensya alang sa mga gimbuhaton aron mag-inambitay sa kasinatian ang mga kadre sa tumong nga ipataas ang ang-ang sa ilang gimbuhaton. Kinahanglang magdawat ang mga nangulong komite og regular ug espesyal nga taho gikan sa gipangulohan niining mga komite, ug pupanahong magpagula og mga giya o mando. Tanang mahinungdanong impormasyon kinahanglang ipadangat sa Komite Sentral sa Partido.

Kinahanglang padayon nga pakusgon ang mga sanga sa Partido isip yawe sa pagpataas sa kapasidad sa Partido nga pangulohan ang masa ug ang ilang mga pakigbisog. Kinahanglang sistematiko ug walay hunong ang pagpangrekrut og bag-ong mga kadre gikan sa han-ay sa mga abanteng aktibistang masa. Kinahanglang paningkamutan sa matag sanga sa Partido ug nangulong komite sa teritoryo nga magtukod og bag-ong mga sanga sa Partido sa matag takdang panahon aron siguruhon ang padayon nga paglapad sa Partido.

Kinahanglang padayon nga tukuron ug pakusgon sa Partido ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa aron matibuok ang panaghiusa sa katawhan subay sa ilang maki-hut-ong ug pangsektor nga interes, ingonman, subay sa malukpanon o partikular nga hisgutanan. Mamahimong tukuron ang lain-laing porma sa asosasyon aron mohaum sa partikular nga sitwasyon sa usa ka lokalidad. Kinahanglang paningkamutan nga matibuok ang mga sanga sa Partido sa tanang pinakadakung enklabo sa mamumuo ug sa mga estratehikong empresang industriyal ug komersyal, mga mina ug plantasyon, kolehiyo ug unibersidad, upisina, mga sektor, institusyon, komunidad ug uban pa. Kinahanglang sakmiton ang kundisyon aron iduso ang mayor nga pagkusog sa kalihukang mamumuo sa nasudnon ug rehiyonal nga mga sentrong urban.

Kinahanglang padayon nga palagsikon sa Partido ang gimbuhatong propaganda aron kontrahon ang anti-komunistang mga bakak ug dis-impormasyong ginapakaylap sa midya ug social media sa mga lunod-patay nga pasistang reaksyunaryo. Kinahanglang subsub nga ipakaylap ang programa alang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan ug ang mga panukiduki sa Partido sa mga nag-unang isyung nasudnon ug lokal. Kinahanglang padayon nga ipakaylap ang Ang Bayan ug mga rebolusyonaryong mantlaan, ug magmugna og lain-laing porma sa propaganda aron abton ang minilyong masa ug ipataas ang ilang kahimatngon ug militansya. Matag kadre ug aktibista sa Partido kinahanglang walay kapuul nga magsilbing mga sundalo sa hukbong pangpropaganda alang sa nasudnong demokrasya.

Kinahanglang tukuron sa Partido ang pinakalapad nga posibleng nagkahiusang prenteng anti-pasista isip yawe sa pagpalihok sa minilyong katawhan aron pakyason ang iskema sa terorismo sa estado ug pagpanglingla sa rehimeng US-Duterte aron palanaton ang iyang tiranya, korapsyon ug pagtraydor. Kinahanglang pakyason sa Partido ug sa lapad nga demokratikong mga pwersa ang sulayng paglimbog ang eleksyong 2022 ug ibutang ang Marcos-Duterte tandem o lain pang reaksyunaryong kandidato nga mosunudsunod kang Duterte. Kinahanglang palambuon ang kalihukan, ilabina sa han-ay sa kabatan-onang Pilipino, aron babagan ang hingpit nga pagbalik sa mga Marcos. Kinahanglang ikumbina kini sa mga protestang masa aron iasdang ang hinanali nga mga pangayo alang sa dugang suhulan, trabaho, subsidyo sa ekonomiya ug uban pang mga lakang aron ihaw-as ang katawhan gikan sa krisis sa ekonomiya.

Kinahanglang padayon nga palambuon sa Partido ang mga anti-imperyalista ug antipasistang pakigbisog sa kasyudaran ug ilambigit kini sa antipyudal ug antipasistang mga pakigbisog sa kabanikanhan. Kinahanglang paningkamutan sa kalihukang mag-uuma nga dinaghang palihukon ang masa pinaagi sa paghikyad sa hinanali nga mga pangayo aron tapuson ang liberalisasyon sa pag-import, kumbersyon sa yuta ug pagpangilog sa yuta, alang sa makatarunganong presyo sa mga produktong pang-agrikultura, subsidyo sa produksyon, kanselasyon sa mga utang sa mga lugar nga gidaut sa kalamidad, ug uban pa.
Kinahanglang padayon nga pangulohan sa Partido ang Bagong Hukbong Bayan sa paglunsad sa lapad ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa. Kinahanglang palapdon ug palig-onon ang baseng masa sa BHB pinaagi sa malukpanong pagpaasdang sa agraryong rebolusyon ug pag-atubang sa dinugay ug hinanali nga panginahanglan sa masang mag-uuma.

Kinahanglan natong mapalapad ang mga gerilyang nataran ug magtukod og bag-ong mga gerilyang nataran ug mga subrehiyon aron palapdon ang erya sa operasyon sa BHB aron pakyason ang taktikang blockhouse sa kaaway ug kampanya niining kubkubon ang mga yunit sa BHB ug itukmod sila sa mahukmahong mga panagsangka. Kinahanglang magpakahanas ang mga nangulong komite sa Partido ug kumand sa BHB sa balanseng pagdeploy sa pwersa para sa pagpalapad ug konsolidasyon, ug para sa gimbuhatong masa ug gimbuhatong militar. Ang horisontal nga ekspansyon sa baseng masa kinahanglang tugbangan sa konsolidasyon ug pagpakusog sa mga sanga sa Partido ug yunit sa BHB. Kinahanglang ipatuman ang mga pagbansay sa pulitika ug militar sa mga kadre sa Partido ug Pulang manggugubat ug kumander sa BHB para abagahon ang nagkabug-at nga mga tahas aron mapangahasong iasdang ang rebolusyon.

Kinahanglang paningkamutan natong mahukmanong sulbaron ang mga pangsulod nga problema ug patigbabawan ang tanang babag alang sa pagpaabante sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Kinahanglan natong ipataas ang rebolusyonaryong diwa ug determinasyon sa tanang kadre sa Partido, Pulang manggugubat ug aktibistang masa sa pag-atubang sa labing brutal ug bangis nga kaaway.

Kinahanglang sakmiton sa Partido ang paborableng kundisyon aron pakusgon ug palapdon ang koordinasyon niini sa kalibutanong proletaryado ug tanang dinaugdaug nga katawhan, pag-awhag sa pagtuon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug ang pagpraktika niini sa kongkretong kundisyon sa lain-laing nasud aron ipahamtang ang anti-imperyalistang panaghiusa sa lapad nga pwersang demokratiko, patriyotiko ug progresibo ug mga gubyernong nakigbisog alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan. Kinahanglang aktibong ipaambit sa Partido ang iyang kasinatian sa pag-asdang sa rebolusyong Pilipino samtang nagkat-on sa abanteng kasinatian sa mga rebolusyonaryo, ug uban pang kalihukan alang sa nasudnon ug katilingbanong pagpalingkawas sa lain-laing bahin sa kalibutan.

Sa pagdumdum sa Partido sa ika-53 nga anibersaryo sa pagkatukod niini, kinahanglan natong saulugon ang atong mga nakab-ot, samtang ginalantaw nato ang pagpatigbabaw sa tanang babag aron iasdang ang demoratikong rebolusyon sa katawhan sa wala pa naabot nga ang-ang.

 

Pakyason ang bangis nga kontra-rebolusyonaryong gubat sa rehimeng US-Duterte! Patigbabawan ang tanang babag aron iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!