Pakyason ang kontrarebolusyonaryong gubat sa rehimeng US-Duterte! Labaw pang pakusgon ang Bagong Hukbong Bayan ug tibuok-bahin nga iasdang ang gubat sa katawhan!

“Atong gihatag ang pinakataas nga parangal sa tanang bayani ug martir sa BHB nga naghalad sa ilang tibuok kinabuhi sa katawhan. Karong adlawa, atong ihatag ang pinakataas nga parangal kang Kaubang Julius Soriano Giron, ang minahal natong si Ka Nars, kagawad sa Kawanihan sa Pulitika ug Komiteng Tigpatuman sa Partido Komunista ng Pilipinas nga lima ka dekadang walay puas nga nag-alagad sa Partido ug sa katawhang Pilipino.”

[Kini ang ikaduhang edisyon sa pamahayag sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas sa okasyon sa ika-51 nga anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan niadtong Marso 29. Subli (28 Agosto 2020) kining gipagula aron ipunting ang pagtagad sa mga hinanali nga tahas nga kinutlo sa lutaw nga pagtulun-an sa pag-asdang sa armadong pakigbisog sa brutal nga gyera sa rehimeng US-Duterte batok sa katawhang Pilipino, ingonman sa ilang tataw nga aspeto sa sitwasyong sosyo-ekonomiko. Gidahum kolektibong tun-an nga ang maong mga punto sa mga nangulong komite sa Partido ug kumand sa BHB ug magtibuok og nagkadaiyang plano sa paglihok. Aduna usay pipila ka bahin nga gipahugot ug gipahapsay ang pormulasyon sa pagsaysay sa pipila ka hisgutanan ug prinsipyo. Anaa sa pormang taho ang pipila sa dugang impormasyon aron makatabang sa panag-ambitay sa mga myembro sa Partido ug mga rebolusyonaryong pwersa.]

Ginasaludohan sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang tanang Pulang manggugubat ug kumander sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa okasyon sa ika-51 nga anibersaryo sa pagkatukod sa BHB. Gidumdum ug gisaulog sa Partido ug sa katawhang Pilipino ang tanang magilakon nga nakab-ot sa BHB nga natigum sa kapin lima ka dakada sa pagpaasdang sa armadong rebolusyonaryong pakigbisog.

Atong gihatag ang pinakataas nga parangal sa tanang bayani ug martir sa BHB nga naghalad sa ilang tibuok kinabuhi sa katawhan. Karong adlawa, atong ihatag ang pinakataas nga parangal kang Kaubang Julius Soriano Giron, ang minahal natong si Ka Nars, kagawad sa Kawanihan sa Pulitika ug Komiteng Tigpatuman sa Partido Komunista ng Pilipinas nga lima ka dekadang walay puas nga nag-alagad sa Partido ug sa katawhang Pilipino. Kauban ang duha pa, wala siyay kaluoy nga gipatay sa giusang pwersa sa PNP ug AFP sa pasistang rehimeng Duterte niadtong Marso 13 sa gipuy-an nila sa Baguio City. Nanguna si Ka Nars sa malampusong paglunsad sa ika-2 nga Kongreso sa Partido.

Ginaparangalan usab nato ang mga beteranong manggugubat nga walay kakapoy ug walay puas nga nag-asdang sa d
emokratikong rebolusyon sa katawhan kutob sa ilang makaya batok sa paghari sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo sa nasud.

Ginaasdang sa BHB ang makatarunganong rebolusyonaryong armadong pakigbisog aron ibagsak ang reaksyunaryong paghari sa imperyalismo ug sa mga lokal nga nagharing hut-ong sa dagkung burgesyang kumprador ug agalong yutaan sa nasud. Pinaagi sa BHB, natukod ang batakang alyansa sa hut-ong mamumuo ug mag-uuma sa kabanikanhan isip pundasyon sa kusog sa rebolusyonaryong pakigbisog samtang padayon nga ginatukod ang mas lapad nga pakighiusa sa uban pang positibong pwersa sa rebolusyon—ang hut-ong petiburgesya ug nasudnong burgesya aron kab-uton ang kadaugan.
Sa 51 ka tuig, lig-on nga giasdang sa BHB ang pagpatuman sa rebolusyonaryong programa alang sa tinuod nga reporma sa yuta sa kabanikanhan. Sa giya ug inspirasyon sa BHB ug Partido, giasdang sa lapad nga masang mag-uuma ug sa ilang mga demokratikong organisasyon ang mga pakigbisog aron paubsan ang abang sa yuta, patas-an ang suhulan, paubsan ang interes sa pautang, ihatag ang makatarunganong presyo sa mga produkto sa merkado ug uban pa. Natukod ang batakang alyansa sa hut-ong mamumuo ug mag-uuma sa kabanikanhan.

Sa mga organisasyong masa sa mga mag-uuma ug mamumuong panguma, kababayen-an, kabatan-onan, mga bata, mga mamumuong pangkultura ug uban pa, ginatukod ang mga organo sa pulitikanhong gahum kung asa nagatunhay ang lokal nga demokratikong gahum ug ginapatuman ang libreng pag-apud-apud sa yuta sa mga nagatikad.

Hugot ang relasyon sa mga Pulang manggugubat sa masang ilang gialagaran. Kanunay silang andam nga tukion ang panginahanglan ug pangayo sa katawhan, ug ipatuman ang lisod ug peligrosong tahas sa pag-alagad sa katawhan. Naila usab sila sa masa nga ilang mga tigpanalipud, kaabag, magtutudlo, duktor, ug ingonman, mga mang-aawit ug artista, nga kanunay nagaalagad sa ilang kaayuhan ug panginahanglan. Kanunay nga nagadangop ang katawhan sa BHB aron pangayuon ang ilang tambag o tabang sa higayon nga nangita sila og hustisya o kung kinahanglan og mga tigpatunga.

Kauban ang BHB, daku ang nakakab-ot sa katawhang Pilipino sa nangaging 51 ka tuig—gikan sa pakigbisog batok sa Chico River Dam project ug uban pang pagpangawkaw sa kinaiyahan, ngadto sa pakigbisog batok sa mga base militar sa US; gikan sa mabayanihon nga pakigbisog batok sa diktaduryang US-Marcos, sa pagpabagsak sa rehimeng Estrada ug sa kasamtangang pakigbisog batok sa tiraniko ug teroristang rehimeng US-Duterte.

Ginadumdum nato karong adlawa ang ika-51 anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan taliwala sa pag-atubang sa katawhang Pilipino ug sa katawhan sa tibuok kalibutan sa pandemya sa Covid-19. Busa husto lang nga saulugon sa BHB ang maong adlaw pinaagi sa subling pagpalig-on sa saad nga mag-alagad sa katawhan ug pagpalihok sa mga pwersa niini, kauban ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa, sa usa ka kampanya sa pangpublikong panglawas aron pugngan ang pagkuyanap sa sakit ug tabangan ang mga natakdan.

Gimanduan usab sa Partido ang mga myembro niini sa mga syudad nga ipatuman ang susamang mga kampanyang masa, samtang ginaduso ang pangayo alang sa dinaghang pagpangeksamen ug uban pang mga lakang panglawas. Lapas sa langkob sa pangpublikong panglawas, kinahanglang dalhon sa katawhang Pilipino ang kalihukan sa natad sa pulitikanhong pakigbisog. Mahinungdanon kini susama sa pagbatok sa militaristang mga restriksyon sa rehimeng Duterte ug ipanawagan ang pagpalagpot kang Duterte aron papanubagon siya sa kriminal nga pagsabotahe sa sistema sa pangpublikong panglawas.

Sa pagsumpo sa pandemya sa Covid-19, kinahanglang mokutlo ang katawhang Pilipino og mga pagtulun-an ug inspirasyon sa mga kadaugan ug mga nakab-ot nila pinaagi sa hiniusang paglihok. Luyo sa sobrang kapalpak sa gubyernong Duterte, sigurado nga mapatigbabawan sa katawhang Pilipino ang Covid-19 kung magkahiusa sila, sama nga nakab-ot nila ang daghang kalampusan sa rebolusyonaryong pakigbisog alang sa nasudnon ug katilingbanong paglingkawas.

Labaw nga gikinahanglang iasdang sa katawhang Pilipino ang nasudnon-demokratikong rebolusyon tungod sa nasinati nilang nagkagrabeng mga porma sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos. Ilalum sa pasistang rehimeng Duterte, labaw nga migrabe ang krisis sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema.

Ang nagkagrabeng krisis sa nasud hugot nga nakalambigit sa nagdugay na nga krisis sa pangkalibutanong kapitalistang sistema. Sa tibuok kalibutan, nagkakusog ang mga masang pakigbisog batok sa grabeng mapahimuslanong nga palisiya sa ekonomiya, korapsyon ug awtoritaryanismo. Labaw nga paborable alang sa mga proletaryong rebolusyonaryo ang mga kundisyon aron konsolidahon ang ilang han-ay, pakusgon ang mga partido komunista, ipataas ang katilingbanon ug pulitikanhong kahimatngon sa hut-ong mamumuo ug sa uban pang hut-ong dinaugdaug, aron pangulohan ang ilang mga rebolusyonaryong pakigbisog karon ug sa umalabot.

1. Nagkagrabeng kontradiksyon taliwala sa nagkagrabeng pangkalibutanong krisis sa ekonomiya ug pandemya

Nag-antus karon ang kalibutan sa pandemya sa Covid-19. Nabutyag ang pakyas nga pagtubag sa pandemya, ang pagkadunot sa pangpublikong sistemang panglawas sa mga nasud nga industriyalisado ug dili industriyalisado tungod sa pribatisasyon ug pagkibhang sa badyet ilalum sa neoliberal nga kahimtang. Ang pagtumas sa Covid-19 ug uban pang organismo nga mibalhin sa tao gikan hayop nagbutyag usab sa epekto sa walay pagtagad nga pagguba sa kalasangan tungod sa dinagkung kapitalistang agrikultura ug kaumahan sa mga hayop.

Ang mapanumpuon nga lakang nga gipahamtang aron pugngan ang pagkuyanap sa Covid-19 nagbunga og labaw pang pag-antus sa masang kabus. Ang mga lockdown (pagsirado sa mga dalan pagawas ug pasulod sa usa ka lugar) nga ginapatuman sa tibuok kalibutan ang nagpriso sa 2 bilyong katawhan sa ilang mga panimalay, ug nagpahunong sa operasyon sa mga pabrika, mall, transportasyon ug lain-laing empresa. Nagbunga kini sa temporaryong malukpanong disempleyo (nga posibleng mahimong permanente) resulta sa paghunong sa lokal nga produksyon ug internasyunal nga daloy sa pamatigayon ug suplay.

Ang pandemyang Covid-19 nagbunga pa sa labaw pang paghinay sa pangkalibutanong ekonomiya. Apan ayha pa man niini, pipila ka tuig na nga nakasinati ang pangkalibutanong kapitalistang sistema og istagnasyon human ang halos usa ka dekada sa malungtarong depresyon human ang krisis pangpinansya niadtong 2008. Ginadahum sa mga nagasubaybay niini nga labaw pang mograbe ang krisis sa pinansya bunga sa pagpatung-patong sa utang ug sa padayon nga pagkunhod sa produksyon.

Ang kinatibuk-ang utang sa kalibutan sa unang kwarto sa 2020 gidahum nga mosaka sa wala pa naabot nga gitas-on nga $257 trilyon, 322% sa GDP sa kalibutan. Ang pangkalibutanong utang sa mga gubyerno mikabat og $70 trilyon. Ang kinatibuk-ang utang sa US ug Europe mikabat og 383% sa ilang GDP, samtang halos 310% ang sa China. Misaka ang pangkalibutanong utang tungod sa ubos nga singil sa interes ug luag nga kundisyon sa pinansya nga gitakda sa mga nagdumala sa pinansya sa mga estado sa sulayng palagsikon ang produksyon. Ingonman, ang pangkalibutanong ekonomiya misaka lamang og $28 trilyon gikan niadtong krisis sa pinansya niadtong 2008, samtang ang pangkalibutanong utang misako og $84 trilyon sa parehong panahon.

Niadtong niaging tuig, mas hinay sa 2.9% ang tantos sa pagsaka sa pangkalibutanong GDP gikan 3.6% sa miaging tuig. Midaku lamang ang ekonomiya sa US og 2.3%; ang UK ug France og 1.3%; Japan og 1%; ug ang Germany og 0.6% lamang. Nalahi ang pagdaku sa ekonomiya sa China og 6.1% niadtong niaging tuig, apan kini na ang pinakahinay sukad niadtong 1990. Ginadahum sa mga ekonomistang burges nga dili molambo o mouk-uk ang pangkalibutanong ekonomiya karong tuiga, atuabngan pagpagrabe sa krisis tungod sa epekto sa Covid-19.

Ang hinay nga paglambo sa ekonomiya sa mga nangaging tuig, luyo sa ubos nga singil sa interes ug pagdaku sa utang, resulta sa padayon nga pagtunhay sa batakang problema sa kapitalistang sobra nga produksyon. Adunay sobra nga suplay sa halos tanang mga yaweng igbabaligya sama sa lana, natural gas, puthaw, sakyanan, memory chip (mga piyesa elektroniko), smartphone, telebisyon, tela, sinina, mais, trigo, bugas ug uban pa.

Dili kayang palapdon ang produksyon nga walay dugang nga sobrang suplay sa igbabaligya, nga nagabira sa presyo ug tantos sa kapitalistang tubo, ug miresulta sa pagkabangkarote ug pagsirado. Ang pagbalibad sa Saudi Arabia nga kulangan ang ilang produksyon sa lana niadtong sayong bahin sa tuig ang mibira paubos sa presyo niini ngadto sa $30 matag bariles, ug tungod niini, napugos nga miundang sa produksyon ang mga kumpanya sa US nga nagaprodyus sa shale oil. Sa Germany, nakibhangan ang produksyon sa mga makinarya ug sakyanan tungod sa ubos nga demand, nga nagresulta sa 5.3% nga pagbagsak sa produksyon sa industriya niadtong niaging tuig. Sa China, gipasirado ang gagmay nga pabrika sa puthaw gikan 2016 aron pugngan ang pagsobra sa suplay nga mibira paubos sa kita sa dagkung nagamanupaktura niini.

Dili usab mawala ang kahadlok sa dagkung mga bangko nga mahagba karong tuiga o sa duol nga umalabot ang sistemang pangpinansya sama sa nahitabo niadtong 2008. Lagmit nga mahitabo kini resulta sa kawalay katakus sa mga korporasyong nangutang (sama sa mga kumpanya sa lana, mga nagamanupaktura og sakyanan ug eroplano) nga bayaran ang ilang utang atubangan sa labaw pang paghinay sa ekonomiya. Lagmit nga magsugod kini sa serye sa mga pakyas nga pagbayad sa utang sama niadtong 2008. Ang pandemyang Covid-19 ang nagpapaspas sa proseso nga magresulta sa pagbagsak sa pinansya atubangan sa pag-undang sa produksyon, pagkansela sa mga order, restriksyon sa mga byahe ug uban pa.

Ang istagnasyon sa ekonomiya sa kalibutan nagresulta sa malukpanong pagkaguba sa mga produktibong pwersa. Niadtong niaging tuig, gianunsyo sa mga kumpanyang US ang planong magsisante sa mokabat 595,000, mas taas og 10% sa milabayng tuig. Nagsisante na ang mga bangko sa kalibutan og 78,000 ka mamumuo, kung asa 82% gikan sa Europe. Kapin 100,000 ka mamumuo usab ang gitangtang niadtong niaging tuig sa mga kumpanya sa pagmanupaktura sa Germany, lakip ang Siemens, Daimler, Audi ug Airbus. Gibanabana nga mokabat sa 25 ka milyong mamumuo ang mawad-an og trabaho karong tuig bunga sa pandemyang Covid-19.

Grabe ang pag-antus sa mga mamumuo ug masang kabus sa mga sentro sa kapitalismo tungod sa epekto sa nagdugay na nga krisis sa sistemang kapitalista. Gidaugdaug sila sa ubos nga suhulan, kawad-on sa trabaho, utang, kawad-on sa puy-anan, pagkagumon sa droga, kakulang sa pangpublikong serbisyong panglawas, ug pagsaka sa gastos sa panginabuhi. Ang mga migranteng mamumuo ug mga refugee nakasinati og labaw pang madaugdaugong kahimtang.

Ang bahandi ug kapital padayon nga nahakop ug natipun-og sa kamot sa pipila ka monopolyo kapitalista, samtang ang pagkabangkarote sa mga kumpanya, pag-usa ug pagpalit sa mga korporasyon padayon nga misaka. Niadtong 2018, 2,200 ka bilyunaryo ang nanag-iya sa halos katugbang sa gipanag-iyahan sa 3.8 bilyong katawhan. Migrabe ang dili pagkaangay-angay niadtong niaging tuig kung asa mas pipila lang ka bilyunaryo (2,153) ang nagnag-iya sa halos katugbang sa gipanag-iyahan sa 4.6 bilyung katawhan o 60% sa populasyon sa kalibutan. Gipanag-iyahan karon sa 1% pinakaadunahan sa kalibutan ang 44% sa bahandi sa kalibutan, samtang ang pinakamahirap nga 56.6% ang nanag-iya sa mas ubos pa sa 2%.

Ang nagdugay na nga istagnasyon sa ekonomiya miresulta sa nagkagrabeng panagbangi tali sa mga imperyalista sa natad sa ekonomiya ug militar. Ang mga monopolyo kapitalista ug mga estado sa ilang mga nasud naglaraw nga palapdon ang langkob sa ilang negosyo, impluwensya ug kontrol sa kalibutan.

Ginahagit ug ginahasol karon sa US, kanhing walang karibal nga imperyalistang gahum, ang kasamtangang multipolar nga kalibutan. Ilalum sa gubyernong Trump, naglunsad kini og makiusa nga lakang sa ekonomikanhon ug heopulitikanhong natad. Labaw nga nahimong agresibo ang US sa paghagit sa China ug Russia sa pagpatigbabaw niini sa ekonomiya ug militar.

Nalambigit sa gyera sa pamatigayon ang US ug China sukad niadtong katapusan sa 2018, kung asa nagpahamtang ang matag usa og taripa ug kontrataripa sa ginaeksport nga mga produkto. Nanghulga na usab ang gubyerno sa US nga pahamtangan og taripa ang mga produktong gikan Europe, ug gibatikos na niini ang industriya sa sakyanang German, sa partikular, isip hulga sa iyang nasudnong seguridad.

Ang nagkagrabeng panagbangi sa ekonomiya nagabunga usab sa nagainit nga panagbanging militar tali sa mga mayor nga imperyalistang gahum. Samtang gakalikayan pa nila ang direktang kumprontasyon sa karon, nagalunsad ang mga imperyaliyang gahum og gubat agresyon ug proxy war aron palapdon ug siguruhon ang langkob sa ilang impluwensya. Naglunsad sila og gubat sa Middle East (Iraq, Syria, Iran), Central Asia (Afghanistan) ug Eastern Europe (Ukraine, sa Balkans). Mipabilin ang US sa estratehikong presensyang militar sa tibuok kalibutan pinaagi sa 800 ka base militar niini, ilabina sa Middle East ug Europe isip pangontra sa impluwensya sa Russia.

Nagkagrabe ang banggaay sa internasyunal nga kadagatan samtang labaw nga nagpakita og kusog militar ang US sa ginatawag niining “Indo-Pacific” nga tinguhang palibutan ang China, samtang ginapakusog usab sa China ang presensya niini sa South China Sea, bisan sa Eastern Africa, aron protektahan ang estratehikong mga interes niini sa ekonomiya. Ang asasinasyon sa punong upisyal militar sa Iran gamit ang pag-atake sa drone sa US niining sayong bahin sa tuig timailhan sa kaandam sa imperyalistang US nga pasubsubon ang mga militar nga panaglantugiay sa kalibutan.

Midaku ang gastos militar. Ang pangkalibutanong budget sa depensa mitaas og 4.2% niadtong 2019, pinakadaku sulod sa usa ka dekada. Nagkakusog ang kumpetisyon sa pagmugna og armas sa paningkamot sa US nga magpabilin kining numero unong gamhanan sa natad sa militar. Human nga miatras niadtong milabayng tuig gikan sa 1987 Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, gipagrabe sa US ang pagpakusog niini sa iyang nukleyar nga arsenal, ug gipalupad ang usa ka intercontinental ballistic missile niadtong niaging tuig. Isip tubag, labaw nga naningkamot ang Russia ug China sa pagpalambo sa ilang armas nukleyar ug bisan ang bag-ong henerasyon sa mga hypersonic (lima ka pilo nga mas paspas) nga armas.

Ang nagdugay na nga istagnasyon ug proteksyunismo sa ekonomiya nagbunga sa pagkaylap sa nasyunalismo ug pasismo sa US, Russia, China ug Europe, ug bisan sa Brazil, India ug uban pang nasud. Ginapahimuslan sa mga demagogong pasista ang diskuntento sa hut-ong mamumuo ug ang ilang makaluluoy nga kahimtang sa ekonomiya. Nagagamit sila og mga populistang retorika aron magsaad og proteksyon ug kauswagan sa mga mamumuo aron ipaling ang ilang atensyon sa kapitalistang mga ugat sa krisis. Nanghulhog sila og panatisismo batok sa mga immigrant, refugee, relihiyoso ug grupong minorya, kababayen-an, biktima sa pagpangabuso sa droga ug uban pa. Dayag nilang ginapatuman ang diktadura ug pagharing militar.

Bisan pa og nagkagrabe ang panagbangi tali sa mga imperyalistang gahum, nagkahiusa sila sa hisgutanang pagpatuman sa palisiyang neoliberal sa atrasadong mga nasud sama sa Pilipinas. Ang maong mga palisiya nagtinguhang ablihan ang mga mineral ug uban pang rekursong natural sa langyawng kapitalistang pagpangawkaw ug pahugton ang integrasyon sa maong mga nasud sa pangkalibutanong assembly line sa higanteng mga korporasyong multinasyunal. Ginapabilin niining dili industriyalisado ug atrasadong ekonomiyang agrikultural ang maong mga nasud, nga nagpabiling nagsalig sa pag-import ug langyawng pagpangutang.

Adunay mga atrasadong nasud sama sa Cuba, Venezuela, Iran, Syria ug ang Democratic People’s Republic of Korea nga nagaduso sa nasudnong soberanya ug sosyalismo. Mibarog sila batok sa imperyalismong US ug napahimuslan nila ang mga kontradiksyon tali sa mga imperyalistang gahum aron panalipdan ang ilang kaugalingon batok sa agresyong militar ug pagpamig-ot sa ekonomiya, ug padayon nga palambuon ang panginabuhian sa tagsa-tagsa nilang katawhan.

Ginahimugso sa nagapadayon nga krisis sa pangkalibutanong sistemang kapitalista ang pagsukol sa masa pareho sa mga industriyal ug atrasadong mga nasud. Sa US, mikabat sa 500,000 ang nagwelga niadtong niaging tuig, usa sa pinakadaku sa milabayng upat ka dekada. Lakip dinhi ang 49,000 ka mamumuo sa pabrika sa General Motors nga naglunsad og unom ka semanang welga, usa sa pinakadugay sa milabayng mga dekada. Ang mga French nga mamumuo sa riles ug transportasyong pangkahanginan, drayber sa trak, ug bisan mga titser ug pangpublikong sektor sa mga mamumuo ang nakawelga sukad pa Disyembre niadtong niaging tuig. Gipakigbisugan nila ang mga reporma sa pensyon, lakip na ang pagpataas sa edad sa pagretiro sa daghang trabaho. Mayor nga mga welga usab ang gilunsad sa mga mamumuo sa Germany, sa UK ug sa uban pang nasud, lakip na ang tibuok-Europe nga welga sa mga mamumuo sa Amazon nga nagaduso sa mas taas nga suhulan ug mas maayo nga mga kundisyon sa trabaho.

Naglunsad usab og mga welga ug dagkung lihok protesta sa mga atrasadong nasud. Niadtong sayong bahin sa milabayng tuig, anaa sa 200 ka milyong mamumuo ug mamumuo sa agrikultura sa India ang naglunsad og nasudnong welga aron batukan ang pribatisasyon, ug iduso ang pagsaka sa suhulan ug permanenteng trabaho. Naglunsad usab og mayor nga mga welga ug aksyong masa ang mga mamumuo sa Brazil, South Africa, Russia ug uban pang nasud sa mga hisgutanan sama sa pagsaka sa suhulan, pagpamig-ot ug uban pa. Miulbo usab ang protestang masa sa minilyong katawhan sa Hongkong, mga nasud sa Latin America, Middle East ug Africa, nga nagpakita sa pagkadismaya sa katawhan sa lakang pagpamig-ot, ubos nga suhulan, pagsaka sa presyo, nagkagrabeng sosyo-ekonomikanhong kahimtang, pagsumpo ug korapsyon sa burukrasya.

Ang kahimtang sa tibuok kalibutan nagapabor sa konsolidasyon ug pagpakusog sa mga partido komunista sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon. Lalum nga nakaugat ang mga rebolusyonaryong proletaryo sa hut-ong mamumuo ug dinaugdaug nga masa, ug ginatukod nila ang mga organisasyong masa ug ginapangulohan ang ilang mga pakigbisog. Sa India, sama sa Pilipinas, ang Marxista-Leninista-Maoistang partido komunista anaa sa unahan sa gubat sa katawhan, nagalunsad og armadong pakigbisog pinaagi sa hukbong bayan, paglunsad sa reporma sa yuta ug pagtukod sa pulang pulitikanhong gahum sa kabanikanhan.

2. Preserbasyon sa naglunang-sa-krisis nga semikolonyal ug semipyudal nga sistema ang laraw sa brutal nga gyerang pagpanumpo ni Duterte

Naglunsad og madugoong gyerang pagpanumpo ang rehimeng Duterte ilalum sa National Task Force-ELCAC niini. Sa deklarado niining tumong nga “tapuson ang lokal nga komunistang armadong panagbangi,” ginapatuman sa rehimen ang walay puas nga mga atake batok sa katawhan ug sa ilang demokratikong mga organisasyong masa aron ipabilin ang semikolonyal ug semipyudal nga nagharing sistema ug ipabilin ang pagpahimulos ug pagpangdaugdaug sa masang kabus ug pagpangawkaw sa bahandi sa nasud sa dagkung langyawng kapitalista ug sa lokal nga dagkung burgesya kumprador.

Susama sa milabayng mga rehimen, wala giusab sa mga palisiya ni Duterte ang dili industriyal ug atrasadong baseng agrikultural sa ekonomiya. Labaw pa nioning giliberalisa ang pamatigayon ug mga palisiya sa pagpamuhunan aron paburan ang dagkung langyawng kapitalista, sa kadaut sa lokal nga produksyon. Nagpabiling nakasalig ang Pilipinas sa pag-import, langyawng utang ug pamuhunan. Nakahiagum kini sa kanhi nang depisito sa pamatigayon. Padayon nga ginaantus sa katawhang Pilipino ang taas nga tantos sa disempleyo, kawalay kasiguruhan sa trabaho, ubos nga suhulan, pagsaka sa mga presyo sa pagkaon ug batakang mga panginahanglan, kalisud ug kawalay puluy-anan.

Nagpabiling walay independyenteng industriya sa puthaw ang nasud, walay industriya sa pagmugna og mga makina ni katakus nga mamugna og mga kompyuter, kahimanang de-makina, sakyanan, medisina ug uban pang nag-unang manupaktura. Ang lokal nga pagmanupaktura nagpabiling nakasandig sa ginaimport nga mga makina ug hilaw na materyales. Limitado ang aktibidad sa industriya sa gitawag nga mga sona sa ekonomiya nga bulag sa uban pang bahin sa lokal nga ekonomiya, anaa sa semiprocessing ug pag-asembol, ug kasumpay lamang sa internasyunal nga aassembly line sa mga kumpanyang multinasyunal. Sa pikas bahin, sa nagpabiling atrasado, dili mekanisado, walay irigasyon ug adunay ubos nga ani ang produksyong agrikultural. Ang dakung produksyong agrikultural nga nagagamit og mga imported nga kahimanang mekanikal ginapatuman lamang sa mga plantasyong gipanag-iyahan sa langyaw ug nakapunting sa mga tanum nga pang-eksport.

Walay pagpaningkamot ang rehimeng Duterte nga magtukod og baseng industriyal o mamugna og kundisyon alang sa modernisasyon sa agrikultura. Padayon kining nagpatuman sa neoliberal nga mga palisiya sa ekonomiya nga nagresulta sa pagkaguba sa lokal nga produktibong mga pwersa. Niadtong niaging tuig gipatuman sa rehimen ang liberalisasyon sa pag-import sa bugas na naghulgang mopatay sa lokal nga produksyon sa bugas ug magpalayas sa 350,000 ka mag-uuma sa humay. Ginakontrabando ang asukal ug target usab nga iliberalisa ang pag-import. Walay puas ang malukpanong kumbersyon sa yutang agrikultural alang sa real estate, turismo, mga proyektong mina ug enerhiya ug nahimong hinungdan sa pagpalayas sa minilyong mag-uuma ug mamumuong bukid.

Atubangan sa pangkalibutanong pagkunhod sa ekonomiya, padayon nga nagbakikaw ang ekonomiya sa nasud nga nakapunting sa eksport. Niadtong niaging tuig mihinay og 5.9% ang paglambo sa GDP sa Pilipinas, pinakaubos sa milabayng walo ka tuig. Tataw niini ang 8.6% nga pagbagsak sa bolyum sa produksyon sa mga pabrika sa lokal nga manupaktura, ug hinay nga paglambo sa agrikultura og 0.7%. Nahimong hinay ang mga remitans gikan sa gawas sa nasud ug mga operasyong BPO, nga maoy nagpapalutaw sa ekonomiya sa nangaging mga tuig. Ang depisito sa badyet sa gubyernong Duterte miburot ngadto sa ₱660.2 bilyon niining niaging tuig, mas taas og 18.27% sa naunang tuig.

Binilyong piso ang giwaldas ni Duterte aron patagbawon sa kurapsyon ang mga upisyal sa militar ug dagkung burukrata, paburan ang mga maanomalyang kontrata sa iyang mga kroni ug pondohan ang pangbayad sa utang. Binilyon ang ginagastos sa puno-sa-korapsyon nga mga proyektong imprastruktura ilalum sa programang Build, Build, Build, lakip ang mga dili gikinahanglang pagpalapad sa mga kalsada sa prubinsya ug mga tulay, pantalan ug airport, bisan ang mga proyektong dam nga magpalayas sa liboan ug moguba sa produksyong agrikultural sa kapatagan[1].

Aron pondohan ang paggasto, gipaspasan sa gubyernong Duterte ang pagpangutang ngadto sa P43 bilyon kada bulan, doble kumpara sa nangaging mga rehimen, ug gilubong ang nasud sa pagabayarang utang nga ₱7.7 trilyon[2]. Ang kinatibuk-ang langyawng utang sa nasud misaka ngadto sa $83.6 bilyon gikan sa $78.96 bilyon niadtong niaging tuig, kung asa ang kapin sa katunga ang utang sa gubyerno nga nagkantidad karon og $42.8 bilyon, mas taas og 7.8% kaysa sa nangagig tuig.

Kapin-kun-kulang 10.6 milyon ka mamumuong Pilipino (halos 24% sa kinatibuk-ang kusog pamuo nga 45 milyon) ang wala o kulang ang empleyo. Tinuyo nga gipagamay ug dili matuuhan ang mga upisyal nga datos sa disempleyo. Dugang pa, adunay kapin-kun-kulang sa 12 milyong OFW nga migawas sa nasud aron mangita og trabaho tungod sa kakulang sa mga oportunidad sa nasud. Sa ilalum ni Duterte, nagpabiling yaweng estratehiya sa pag-empleyo sa gubyerno sa Pilipinas ang pag-eksport sa baratong pamuo.

Mihagba ang tinuig nga pagmugna og trabaho ilalum sa rehimeng Duterte—pinakaubos sulod sa pipila ka dekada—ug pakyas kining mosabay sa pagsdaku sa pwersa sa pamuo. Ang grabeng kahimtang sa kawad-on sa panginabuhian ginatabunan sa mga tigdumala sa ekonomiya ni Duterte nga nagpagawas sa dili katuuhan nga 5.1% tantos sa disempleyo pinaagi sa pagbag-o sa depinisyon sa disempleyo ug pagtangtang sa minilyon sa listahan sa kinatibuk-ang kusog pamuo gamit ang manipulasyon sa estadistika.

Ginatabunan sa rehimeng Duterte ang tinuod nga kahimtang sa kalisud sa nasud pinaagi sa pagtakda sa sobra ka ubos nga sukaranan nga ₱75 kada tawo matag adlaw, ug sa pagsulting 5.9 milyong Pilipino na ang nahaw-as sa kalisud sukad 2015.

Sa pagkatinuod, ang inadlaw nga kantidad aron mabuhi sa Pilipinas anaa sa ₱205 matag tawo sa kasamtangan. Langkob niini ang panggastos sa pagkaon, transportasyon, pabalay, tambal ug uban pang panginahanglan. Usa sa matag tulo ka Pilipino ang nag-antus sa mas ubos pa. Dili moubos sa 12.4 milyong pamilyang Pilipino ang nag-antus sa ₱132 kada tawo matag adlaw.

Ang kasamtangang minimum nga suhulan nga ₱537/adlaw nga gitakda sa National Capital Region wala pay katunga sa ₱1,025 nga makabuhi nga suhulan para sa lima-katawong pamilya. Minilyong Pilipino ang nag-antus sa kawad-on sa mapuy-an ug napugos nga magpuyo sa mga barung-barong sa syudad, sa mga bangketa ug ilalum sa tulay. Wala silay akses sa limpyo nga tubig ug kuryente, sanitasyon, ingonman sa mga pasilidad sa pangpublikong panglawas, eskwelahan ug uban pang katilingbaong serbisyo.

Ginasagubang sa katawhang Pilipino ang mas grabeng kalisud sa ekonomiya atubangan sa pandemya sa Covid-19 tungod sa hugot ug madaugdaugong mga lakang nga ginapatuman sa rehimeng Duterte. Ang lockdown sa militar sa Luzon ug uban bahin sa nasud ang naghikaw sa katawhan sa ilang katungod nga mobyahe, magtrabaho, manginabuhi o mangitag trabaho. Ang maong mga lakang midugang sa kasuko sa katawhan sa pagbalibad ni Duterte nga sirad-an ang mga utlanan sa nasud sa China, sa dihang gitugutan niyang mosulod sa nasud niadtong Enero ang liboan ka turista gikan sa Wuhan, kung asa unang mitumaw ang Covid-19.

Nasuko usab ang katawhan sa gimando ni Duterte nga pagkibhang sa badyet panglawas aron paburan ang mga dugang nga galastuhong militar. Tungod kay kulang ang pondo, mius-us ang sistema sa pangpublikong panglawas, kung asa nagkulang ang kahimanan sa mga pangpublikong ospital para mag-eksamin ug manambal sa mga pasyente, ug atimanon ang mga mamumuong panglawas aron dili matakdan sa sakit. Matud sa pinakaulahing mga taho, kapin 800 na ang natakdan, ug kapin 50 ang namatay, lakip ang dili moubos sa 10 ka duktor.

Ang militaristang mga lakang nga gipahamtang ni Duterte gipagrabe sa pagtudlo sa kanhing mga heneral aron pangulohan ang iyang task force batok sa Covid-19. Ginatubag sa rehimen ang pandemya sa Covid-19 isip hisgutanang “peace and order” ug pangseguridad, labaw sa hisgutanan sa pangpublikong panglawas. Busa, samtang nagalabay ang mga semana ug padayon nga nagakaylap sa nasud ang pandemyang Covid-19, minilyon ang nagutom ug nahigwaos.

Nakatakdang moulbo ang ilang mga protesta, ilabina atubangan sa kapakyas sa rehimen nga tubagon ang inadlaw-adlaw nga sosyo-ekonomikanhong panginahanglan sa katawhan, ug proteksyon alang sa mga mamumuong panglawas, samtang ang mga upisyal niini nagpahimulos sa mga pribilehiyo sa ekonomiya ug serbisyong medikal.

Magmugna og grabeng epekto ang pandemyang Covid-19 sa lokal nga ekonomiya ug labaw pa kini malubog sa krisis. Ginadahum na sa mga upisyal ni Duterte sa pagpaplano sa ekonomiya ang pagsigpit sa ekonomiya [3], kung asa gatusan ka bilyong piso ang mawala sa produksyon, transportasyon ug turismo; ingonman sa mga remitans gikan sa gawas sa nasud. Nakatakdang modaku ang ihap sa walay trabaho [4].

Ginapahimuslan sa nagharing pundok ni Duterte ang krisis sa Covid-19 aron labaw pang iduso ang pakana niining magpahamtang sa diktadurya. Ang gitanyag nga gahum pangkalamidad (emergency powers) kang Duterte naghatag sa kaniya sa binilyong piso para waldason, ug sa gahum nga kontrolon ang mga pribadong kumpanya sa takuban sa pagtubag sa pangpublikong panglawas. Ginapalugway niini ang mga naunang maniobra ni Duterte batok sa mga Lopez, Ayala ug Pangilinan ug uban pang “oligarko” pabor sa mga “Dutertegarko.”

Pinaagi sa lockdown sa militar, ginabutang ni Duterte ang tibuok nasud sa mas hugot nga kontrol sa militar ug pulis, nga labaw pang nagpalig-on sa iyang dili deklaradong balaod militar ug ginaduso ang iyang pakanang pasistang diktadurya. Sa pikas bahin, ginapagrabe usab sa maong mga lakang ang krisis sa nagharing sistemang pangpulitika ug labaw pang naghimulag sa iyang rehimen sa katawhan.

Labaw pang gikonsolida sa nagharing pundok ni Duterte ang gahum niini niadtong niaging tuig sa dihang gipwesto ang mga alagad ni Duterte sa Senado ug Kongreso gamit ang manipulasyon sa de-kompyuter nga pag-ihap. Tigpalakpak na lamang ni Duterte ang kongreso sa Pilipinas ug kakunsabo sa iyang rehimeng awtoritaryan. Epektibong nahukasan og gahum ang kaawayng pwersang oposisyon.

Labaw pang nahimulag ang rehimeng Duterte sa gawas sa nasud tungod sa rekord niini sa dinaghang pagpatay ug mga paglapas sa katungod-tawo. Niadtong milabayng tuig, nagpagula ang kongreso sa US og resolusyon nga nagbawal sa mga upisyal ni Duterte nga mosulod sa nasud, partikular kadtong mga ginatudlong responsable sa dili makatarunganong detensyon kang Sen. Leila de Lima. Sa kadugayan gikansela ang mga papeles sa pagbyahe padulong sa US sa tigtrapo ni Duterte nga si Sen. Bato dela Rosa.

Sa kapungot ni Duterte nagpadala siya niadtong Pebrero og taho sa US nga ginawad-an na og katumanan ang Visiting Forces Agreement (VFA), ug nagpakaarun-ingnong patriyotiko. Ingonman, ang pagkawang sa VFA wala nagpasabot sa pag-usab sa dili patas nga relasyong militar tali sa US ug Pilipinas. Nagpabilin ang 1951 Mutual Defense Treaty ug ang 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).

Ang duha ka kasabutan naghatag sa US og ekstrateritoryal nga katungod sa nasud, ug ginagamit sa US aron palig-onon ang paghari niini sa Pilipinas ug tabunan ang ilang interbensyong militar. Sa pagkatinuod, tago nga nangyangho ang rehimeng Duterte sa US para sa mga menor nga pag-usab sa VFA o negosasyon alang sa bag-ong kasabutan nga adunay mga kasiguruhan sa pangpulitikang suporta ug dugang nga ayudang militar.

Walay gihimo si Duterte aron kanselahon ang kapin 300 ka ehersisyong militar ug aktibidad nga ipahigayon sa mga pwersang US sa Pilipinas karong tuiga. Kundili tungod sa pandemyang Covid-19, pagalunsaron ang pagbansay militar nga 2020 Balikatan sa Abril. Nakatakda kining salmutan sa dili moubos sa 6,500 ka tropang Amerikano, pinakadaghan kini sukad nga gisugdan ang mga pagbansay. Padayon usab nga pagasuplayan sa US ang AFP sa P45 milyong kantidad sa surplas nga kahimanang militar ilalum sa programang Foreign Military Financing ng Department of State. Ilalum sa Operation Pacific Eagle-Philippines, padayon usab nga nagapahigayon ang US og mga operasyong militar sa takuban sa “kontra-terorismo,” nga dili pwedeng uriratin sa Kongreso sa US.

Sukad Mayo 2017, gihukas na sa rehimeng Duterte ang pakana niining maki-kalinaw, sa dihang magpahamtang kini og balaod militar sa Mindanao ug tapuson ang pakignegosasyon sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Pormal niining gitapos ang panaghisgot kalinaw pinaagi sa Proclamation 360, napulo ka adlaw human misaad si Duterte kang Trump nga hutdon niya ang PKP ug BHB. Sa kadugayan gipagula niini ang Proclamation 374 nga nagdeklara sa PKP, BHB ug kang NDFP Chief Political Consultant Prop. Jose Maria Sison isip mga “terorista” ug pagpasaka og kaso batok sa mga nahisgutan ilalum sa Human Security Act.

Sa paglaum nga tul-iron ang gikasilagang internasyunal nga reputasyon ug tungod sa presyur gikan sa internasyunal ug lokal nga komunidad nga nagaduso sa kalinaw, gisugo ni Duterte ang mga pundok sa kanhi niyang panel sa negosasyon alang sa impormal ug wala gipahibalo sa publiko nga pakig-istorya sa mga representante sa NDFP sa gawas sa nasud. Tungod kay kanunay abli ang pultahan niini alang sa kalinaw, gidawat sa NDFP ang mga tanyag apan gitin-aw nga kinahanglang mahawa ang mga babag nga gipahamtang ni Duterte. Lakip niini ang kanhing proklamasyon ug kamandoang ehekutibo nga nagduso sa iyang brutal nga gyera batok sa katawhan.

Sukad niadtong milabayng tuig, migrabe ang brutal nga kampanyang pagpanumpo ni Duterte sa ngalan sa anti-komunismo. Human kini sa pagpagawas sa Executive Order 70 niadtong Disyembre 2018 ug ang pagtukod sa NTF-ELCAC niadtong Mayo 2019.

Matud sa disenyo sa NTF-ELCAC, ginaapas sa pasistang rehimen ang paspas nga pagpagrabe sa mga opensibang militar sa pasistang terorismo nga naglarawng makagun-o, makapasurender, magpaluhod ug moguba sa rebolusyonaryong kalihukan. Yaweng elemento niini ang padayon nga pagpamomba sa antikomunistang pagpangdaut ug pagpanghadlok ug malukpanong pagpanumpo sa ligal nga demokratikong kalihukang masa sa kasyudaran ug kabanikanhan.

Nagpatuman ang militar, pulis ug mga death squad ni Duterte og mga pagpamatay, lakip ang pagpatay niadtong Pebrero 2019 kang NDFP consultant Randy Malayao, ang kanhi lang nga asasinasyon sa lider sa Partido nga si Julius Giron (Ka Nars) ug iyang mga kaubanan, ug daghan pang uban sa Negros, Samar, Bukidnon, Masbate, Sorsogon ug sa uban pang prubinsya [5].

Padayon nga nagapahigayon og red-tagging, pagpaniktik ug intimidasyon, dinaghang pagpangaresto, pagpasaka og ginama-gamang mga kaso subay sa gitanum nga mga ebidensya sa militar ug pulis. Aduna nay kapin 600 ka bilanggong pulitikal, kadaghanan giaresto ilalum ni Duterte. Pinakagrabe sa mga atake sa kaaway mao ang mga ekstrahudisyal nga pagpamatay ug mga pagpamomba ug pagpanganyon sa mga komunidad sa kabanikanhan aron ilugon ang yuta gikan sa mga mag-uuma ug katawhang minorya ug ihatag kini ngadto sa mga korporasyon sa mina, troso, plantasyon ug real estate.

Ilalum sa ginatawag nga “whole-of-nation approach,” giobliga ni Duterte ang tanang ahensya ug lokal nga gubyerno nga makigtinabangay sa NTF ug isentro ang ilang mga paningkamot sa kontra-insurhensiya. Ilalum sa NTF, dayag nga nahimong sentrong katungdanan sa tibuok makinarya sa estado ang “kontra-insurhensiya.” Gamit ang pondo sa katawhan, nagbubu og pondo ang rehimen sa pagpatuman sa kampanya sa disimpormasyon ug manipulasyon sa opinyong publiko pinaagi sa bayarang mga sarbey, troll sa social media, bayarang mga kolumnista ug espesyalista sa pangpublikong relasyon.

Sigon sa mga tumong sa NTF, ginatinguha ni Duterte nga labaw pang palig-onon ang iyang tiranya ug terorismo sa estado sa pagduso sa mga amyenda sa Human Security Act ug pagbalaod sa Anti-Terrorist Law nga nagpalapad sa depinisyon sa “terorismo” aron langkuban ang tanang porma sa pagsukol ug nagahatag sa estado og katungod nga mangaresto nga walay mandamyento, prisuhon nga walay kaso ang kinsaman sulod sa 14 ka adlaw o lapas pa ug haw-asan og tulubagon ang militar ug pulis nga nalambigit sa walay basihan nga pagbilanggo [6].

Ilalum sa NTF-ELCAC, naglunsad ang Armed Forces of the Philippines (AFP) og todong mga opensibang militar sa tibuok nasud. Sukad 2017, nagtukod kini og siyam ka bag-ong batalyon (gikan sa orihinal nga target niining 10-30 nga dugang batalyon) ug gipakat kini nag-una batok sa BHB. Ginaayudahan ang AFP sa militar sa US sa pagtukod ug pagbansay sa mga bag-ong yunit nga pangkombat sama sa Light Reaction Regiment, 1st Brigade Combat Team ug 2nd Brigade Combat Team nga pulos nakabase sa Fort Magsaysay, kung asa nagmantine sa mga pasilidad ang US ilalum sa EDCA.

Sa kinatibuk-an, adunay 140 ka batalyong pangmaniobra ang AFP, kung asa 35 ang nakadeploy sa Luzon; 19 sa Visayas; ug 83 sa Mindanao (19 ka batalyon sa mga eryang Moro, ug 64 sa mga erya sa BHB). Sa ingon, mikabat sa 85% o 118 ka batalyon ang nakapakat batok sa BHB. Halos 55% sa mga yunit sa AFP na nakapakat batok sa BHB ang nahimutang Mindanao, nag-una sa mga sidlakang rehiyon. Pinakadaghan ang gikumbinang mga tropa sa AFP ug PNP sa Southern Mindanao, misunod ang Southern Tagalog, Eastern Visayas, North Central Mindanao, Far South Mindanao ug Negros. Ang laraw sa AFP mao ang pagkonsentra sa usa ka batalyong tropa batok sa matag natarang gerilya sa BHB, sa desperasyong puuhon ang BHB pinaagi sa mga operasyong paniktik, saywar ug kombat.

Luyo sa dugang nga mga yunit, katag ang mga pwersa sa AFP. Sa nasudnong ang-ang, adunay mga rehiyon kung asa dili makapakat og usa ka tibuok batalyon ang kaaway batok sa matag natarang gerilya sa BHB.

Sa mga erya, dili kayang langkoban sa mga batalyong pangkombat sa AFP ang teritoryo ug populasyon sa natarang gerilya, kung asa adunay lapad nga pagkatag sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa, mga yunit milisya ug mga organo sa pulitikanhong gahum nga aktibong nagalunsad og mga kampanya ug pakigbisog sa masa. Naghawan kini sa lapad nga erya sa BHB aron magmaniobra, mangrekrut ug magpakusog sa kaugalingon.

Sa panahon nga naglunsad ang mga brigada o dibisyon sa AFP og mga nakapokus nga operasyong militar sa usa o daghang natarang gerilya sa mga eryang utlanan, ginakumbina niini ang daghang batalyon nga temporaryong gikuha gikan sa ilang mga nahilunaang erya sa operasyon, ug naghatag sa mga yunit sa BHB sa ubang erya og pabor aron maglunsad og gimbuhatong pangpulitika ug pangmilitar.

Nagapahigayon ang mga yunit sa AFP og kunuhay mga “community support programs” (kanhing ginatawag nga Peace and Development Operations) kung asa ginapwesto ang mga pasistang tropa sa mga komunidad. Ginahasol sa armadong presensya sa mga tropang militar ang kinabuhi ug panginabuhian sa katawhan. Ginahadlok nila ang masang mag-uuma ug arbitraryong ginaakusan isip mga “tigsuporta sa BHB” aron pugson silang makigtinabangay.

Nagapagawas og mga pekeng pagpasurender ang AFP, nagamuntar og mga tsekpoynt ug nagapahamtang og mga lakang aron kontrolon ang lihok sa katawhan. Ginaobliga nila ang masa nga mosalmot sa mga pwersang paramilitar, ginapugos ang mga sibilyan nga magtrabaho nga walay bayad ug ginalapas ang uban pang demokratiko ug sibil nga mga katungod. Nagapanganyon ug nagapanghulog sila og bomba gikan sa kahanginan kilid sa mga komunidad nga nagbunga og kahadlok ug truma sa sibilyang populasyon, ilabina sa mga bata, ug nagatukmod kanila nga biyaan ang ilang mga panimalay ug umahan.

Kadungan niini, nagaoperasyong saywar sila sama sa ginatawag nga “community integration programs” ug “delivery of service” nga puno sa korapsyon. Tumong sa maong mga programang nga tabunan ang pasistang bangkil sa pasistang tropa ni Duterte. Ilalum sa “enhanced comprehensive local integration program” ni Duterte, ginasaad sa mga “surenderi” ang ₱60,000 nga kasagarang ginabulsa usab sa mga upisyal sa brigada ug batalyon. Aron linglahon ang masa, nangampanya si Dutere ug giprisinta ang iyang kaugalingon isip tigpatuman sa reporma sa yuta sa desperasyong kumbinsihon ang masang mag-uuma nga “dili ninyo kinahanglan ang BHB.”

Tibuok kabangis ang kampanyang pagpanumpo ni Duterte batok sa masang mag-uuma. Pinakabangis ang pag-atake sa mga lugar nga aktibong misukol ang katawhan batok sa pagsulod sa mina, plantasyon, turismo, enerhiya ug uban pang dagkung proyekto sa mga korporasyon. Ginagamit niya ang todo-largang terorismo aron pugos nga itahan sa masa ang ilang demokratikong mga katungod ug pakigbisog aron panalipdan ang ilang yuta ug kaayuhan sa ekonomiya. Para ipatuman ang pagpanumpo, paspas nga nagtukod ang AFP og mga detatsment sa militar, paramilitar ug pulis sulod ug palibot sa mga komunidad sa kabanikanhan. Kapin 700 ka detatsment sa Mindanao pa lang.

Ang todong gyera sa pagpanumpo usa ka walay-kapaingnang pagsulay sa rehimeng Duterte ug sa AFP nga pahilumon ang pakigbisog sa masang mag-uuma alang sa yuta, hikawan sa suportang masa ang hukbong bayan ug pugson ang mga yunit niini nga moatras ug mobulag sa lisud nga tereyn, ug ipasinati sila sa nakapokus nga opensibang militar nga nagagamit og dakung ihap sa mga tropa nga adunay suportang pangkahanginan ug artileri. Nagapahigayon ang AFP og sunud-sunod nga opensiba sa tinguhang pakapuyon ang mga yunit sa BHB. Ang mga teroristang pamaagi nga ginagamitsa AFP sa mga operasyon aron ihikaw ang base tin-aw nga kontra-produktibo tungod kay labaw nga napukaw ang masang mag-uuma ug minorya nga suklan ang pasistang brutalidad sa rehimen, ug modangop sa BHB aron panalipdan ang ilang katungod ug panginabuhian.

Sukad 2017, pipila ka higayon na nga nagdeklara si Duterte ug ang iyang mga upisyal-militar nga puuhon ang BHB, una niadtong sa katapusan sa 2018, misunod niadtong katapusan sa 2019, ug pagkahuman ayha matapus ang termino ni Duterte sa 2022. Halos adlaw-adlaw nga nagamugna og mga pekeng pamahayag sa publiko ang mga kumander sa AFP nga ginapasundayag ang mga “sumukong” BHB, kadaghanan nagagamit sa mga kanhi nang karaang armas sa ilang armori ug ginapagawas nga mga gisurender nga armas. Nabutyag kanhi lang ang usa ka giduktor nga litrato sa kuno mga “misurender.” Gipanghinambog pa ni Duterte nga mapildi ang BHB sa “daling panahon” tungod sa gibalita nga pagkadugmok o pagpahuyang sa AFP sa 15 ka natarang gerilya sa BHB. Kining tanan usa ka walay pulos nga pagpanghinambog atubangan sa padayon nga pagpakusog sa BHB ug paglunsad sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog kadungan ng demokratikong mga pakigbisog sa masa sa katawhang Pilipino aron tapuson ang paghari sa teror sa rehimeng US-Duterte.

Ginaduso sa mga organisasyong masa, alyansa, unyon, institusyon, konseho ug uban pang mga pormasyon ang ilang ligal ug demokratikong mga katungod. Aktibo nilang gibabagan ang kampanyang red-tagging sa rehimen ug mga paningkamot niini nga himuon silang iligal. Maisugon nilang gibatukan si Duterte ug iyang mga upisyal-militar bisan pa og ginasubaysabayan sila, ginahulgang pagaarestuhon o pagapatyon. Gisuklan sa mga organisasyong estudyante ang sulayng pagsumpo sa aktibismo sa kampus.

Aktibo nilang ginabutyag ang mga pasistang pagpangabuso sa mga pwersang militar ug pulis ni Duterte. Naglunsad sila og mga lihok-protesta batok sa pagpamatay ug dinaghang pagpangaresto. Ginabatikos nila ang pekeng “pagpasurender” sa mga sibilyan, pagpasirado sa mga eskwelahang Lumad, pagpanganyon ug pagpanghulog og bomba duul sa mga komunidad, ug uban pang pagpangabuso ilalum sa kampanyang “kontra-insurhensyia” ni Duterte. Hugot nilang gikundena ang hulga batok sa midya. Gibutyag nila ang pekeng “gyera kontra droga” ni Duterte ug gikundena ang dinaghang pagpatay sa kabus. Naghaon sila og mga kaso sa International Criminal Court aron taralon si Duterte sa iyang mga krimen batok sa katawhan.

Gibutyag sa mga demokratikong pwersa ang korapsyon sa burukrasya ug militar. Ginabatikos nila ang paggahin og mas dakung pondong pangpubliko aron patagbawon ang mga sundalo ug pulis, samtang nagpabiling gamay o kulang ang badyet alang sa edukasyon ug serbisyong panglawas, ingonman sa suportang agrikultural. Gibatikos nila ang walay hunong nga langyawng pagpangutang sa rehimen. Gibutyag nila ang mini nga dagway sa paglambo sa ekonomiya. Gibatikos nila ang paantus nga mga buhis nga gipahamtang ni Duterte ug ang liberalisasyon sa importasyon sa bugas. Gibatikos nila ang pagpakatuta ni Duterte sa US ug pagyukbo niya sa China.

Naglunsad og mga welga ug laing porma sa hiniusang paglihok ang mga mamumuo aron manawagan og dugang suhol, mas maayo nga mga kundisyon sa pamuo ug regularisasyon sa trabaho. Nagpahigayon ang masang mag-uuma og mga aksyon aron iduso ang mas ubos nga abang, mas taas nga suhulan alang sa mga mamumuong panguma, mas ubos nga interes sa pautang, makatarungang presyo sa pagpalit sa ilang mga produkto ug uban pang reporma. Ginababagan nila ang malukpanong kumbersyon sa yuta. Bisan og wala pa ang pandemyang Covid-19, gibatikos na nila ang kainutilan sa rehimen nga tubagon ang panginahanglan sa katawhan panahon sa mga natural nga kalamidad sama sa pagbuto sa Taal Volcano ug mga lindol sa Mindanao.

Malangkubon ang mga pwersang patriyotiko ug demokratiko, lakip na ang konserbatibong oposisyong pulitikal, ingonman ang adunay kalagot nga mga upisyal sa militar ug pulis, ang nakahan-ay batok kang Duterte. Mohugot pa ang ilang panaghiusa ilalum sa usa ka lapad nga nagkahiusang prente samtang nagkagrabe ang krisis sa pulitika nga gikaatubang sa nagharing rehimen. Ang nagkagrabeng sosyo-ekonomikanhong mga kundisyon nagtukmod sa lapad nga masa sa katawhan nga dinaghang mobangon sa mga protesta ug iduso ang pagtapos sa brutal, tuta, korap ug paantus nga rehimen.

Ang pasismo ilalum ni Duterte nagaawhag sa armadong pagsukol. Ang panginahanglang mag-armas aron panalipdan ang katungod sa katawhan labaw nga tin-aw atubangan sa mga pagpangabuso ug madugoong pagpanumpo sa iyang mga armadong ahente sa tibuok nasud. Sa pagsumpo sa pagsukol sa katawhan gamit ang armadong pwersa, ginaawhag niya ang katawhan nga mosukol. Sama ni Marcos kanhi, si Duterte ang numero unong rekruter sa Bagong Hukbong Bayan karon.

Napakyas ang todo-largang teroristang mga atake sa rehimeng US-Duterte nga hadlukon o pahilumon ang katawhang Pilipino. Ang plano niining piangan ang rebolusyonaryong kalihukan nababagan sa nagkagrabeng krisis sa ekonomiya ug krisis sa pulitika. Ang pagbuto niining ulahi sa pandemyang Covid-19 labaw pang nahimong babag sa kontrarebolusyonaryong pakana niini.

Pinakadakung babag mao ang katawhang Pilipino nga pursigidong iasdang ang nasudnon-demokratikong rebolusyon. Ang nagkagrabeng mga porma sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos nga gibunga sa nagapadayon nga krisis sa sistemang semikolonyal ug semipyudal ang nagtukmod kanila nga maglunsad og armadong rebolusyon ug tanang porma sa masang pakigbisog.

Kinahanglan kaayo karon ang hustong pagpangulo sa Partido aron pahabulon, babagan ug pakyason ang pasistang opensiba, pakusgon ang rebolusyonaryong inisyatiba sa lain-laing langkob ug ang-ang, ug pasubsubon ang armado ug dili armadong pakigbisog. Labaw nga paborable ang mga kundisyon sa paglunsad ug pag-asdang sa gubat sa katawhan.

3. Mga panglantaw ug tahas sa pag-asdang sa gubat sa katawhan

Hugot nga batukan ug pakyason ang total war sa pasistang rehimeng Duterte ug tibuok-kusog nga pakusgon ang hukbong bayan, palapdon ug palig-onon ang mga sona ug baseng gerilya ug pasubsubon ang gerilyang pakiggubat. Kinahanglang pasubsubon ang mga taktikal nga opensiba aron hampakon ang pinakabangis nga mga pasistang berdugo. Gikinahanglan kini aron pahabulon ug pakyason ang malukpanong pasistang pag-atake, pagpanumpo ug pagpanghadlok, ug pakusgon ang diwang masukulon sa katawhan.

Sa nangaging tulo ka tuig, malampuson nga napatigbabawan sa Bagong Hukbong Bayan ang todong-opensiba sa rehimeng Duterte. Labaw pang napanday ang kalig-on ug determinasyon sa BHB aron subling pakyason ang bag-ong gipahamtang sa pasistang rehimeng Duterte ug sa tanang alipures niini nga tagal aron puuhon ang rebolusyonaryong kalihukan ayha mahuman ang iyang termino sa Mayo 2022.

Padayon nga nagalihok ang BHB sa kapin 110 ka natarang gerilya sa 73 sa 81 ka prubinsya sa tibuok nasud. Aduna kiniy pipila ka liboang gerilyang manggugubat. Armado sila sa tag-as ug mugbong kalibre sa armas nga nakumpiska gikan sa kaaway, pwersang pangseguridad ug uban pa. Nagagamit ang BHB og mga granada ug command-detonated explosive. Migamit usab sila og mga katutubong pamaagi sa pakiggubat sama sa paggamit og mga lit-ag ug suyak.

Nagaopereyt ang mga yunit sa BHB ilalum sa 14 ka kumand sa operasyon sa rehiyon nga nakapailalum usab sa Nasudnong Kumand sa Operasyon (National Operations Command o NOC). Anaa sa absolutong pagpangulo sa Partido Komunista ng Pilipinas ang Nasudnong Kumand sa Operasyon pinaagi sa Komite Sentral ug Kawanihang Pangpulitika ug Komiteng Tigpatuman niini ug sa Komisyong Militar sa Komite Sentral.

Hugot nga nagapatuman ang Bagong Hukbong Bayan sa linya sa malungtarong gubat sa katawhan, pagkubkob sa kasyudarang gikan sa kabanikanhan, ug pagtigum og kusog sa yugto sa estratehikong depensiba pinaagi sa kaylap ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa padayon nga nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa.

Ang platun ang batakang pormasyon sa BHB aron iasdang ang malukpanon ug subsub gerilyang pakiggubat subay sa padayon nga nagkalapd ug nagkalalum nga baseng masa sa tibuok nasud. Ang kadaghanan sa mga platung gerilya mga pwersang horisontal nga nakapakat sa mga natarang gerilya nga gitukod subay sa kusog-kompanya. Nagsilbi ang maong deployment aron makab-ot ang hustong balanse sa kalapdon ug kasubsub sa gerilyang pakiggubat sa ang-ang sa natarang gerilya, subrehiyon, rehiyon ug nasudnon.

Gipamatud-an sa milabayng pipila ka tuig nga ang mga platun sa mga kusog-kumpanya nga natarang gerilya kayang makasustine sa koordinado ug nagtinubagay nga mga taktikal nga opensiba, moasikaso pareho sa gimbuhatong militar ug gimbuhatong masa, ug makapalapad samtang nagkonsolida ug nakigsangka sa mga operasyong kombat, paniktik ug saywar sa kaaway.

Lagmit nga mahitabo ang grabe nga dispersal kung ginaabaga sa usa lang ka platun o pinagamay nga platun ang pag-asikaso sa natarang gerilya sa gidak-ong distrito. Dili paigo ang usa ka platun aron epektibong langkoban ang 60-100 baryo sa usa ka natarang gerilya nga may hustong balanse sa pagpalapad ug pagpalig-on.

Adunay mga rehiyon nga mihimo og gikinahanglang mga kausaban sa pipila ka natarang gerilya: gitapok ang migamay nga pwersa aron matukod ang gamay o tibuok nga gidak-ong kumpanya, gipahapsay ang pakat sa mga kadre aron pakusgon ang pagpangulo sa mga iskwad ug platun ug sa natarang gerilya, ug maayong gideplot ang bertikal nga pwersa aron padayon nga palagsikon ang lapad ug subsub nga gerilyang pakiggubat.

Kinahanglang magpahanas sa pleksibleng pagdeploy sa pwersa subay sa giya sa gitakdang istruktura sa pwersa alang sa lapad ug subsub nga gerilyang pakiggubat. Kinahanglang dihadiha nga matasa ang latag sa pwersa: kung grabe nga mikubus ang pwersa sa usa o pipila ka nataran nga bunga sa pagsigpit sa langkob niini, o kaha grabe nga pagbinat sa mga yunit ug pagluya sa sentralisadong kusog; kung hilabihan nga katag ang gagmayng pwersa; o kung grabe ang konsentrasyon ug naipit sa piot nga langkob dihang adunay lapad ug mas paborableng erya nga abton; kung adunay problema sa kwerpo sa kadre, limitadong opsyon sa epektibong paggamit sa mga bertikal nga pwersa ug uban pa.

Subay sa gilapdon ug gilawmon sa mga natarang gerilya, linakang-lakang nga ginatukod ang mga bertikal nga pwersa sa ang-ang rehiyon ug subrehiyon gikan sa platun ngadto sa pinadakung platun o pinagamay nga kumpanya hangtud nga kaya nang matukod ang hingpit nga gidak-ong kumpanya. Mamahimong sustenable lamang ang mga bertikal nga pwersa kung nakab-ot nato ang igong kusog ug latag sa mga nataran ug subrehiyon.

Nag-agad ang pagpalapad ug pagpasubsub sa gerilyang pakiggubat dili lang sa kusog sa hukbo ug mga taktika niini. Integral nga sangkap niini ang subsub nga gimbuhatong masa aron matibuok ang malangkubon ug lig-on nga rebolusyonaryong baseng masa nag-una pinaagi sa pag-asdang sa kalihukang antipyudal ug rebolusyonaryong programa alang sa tinuod nga reporma sa yuta, ingonman sa uban pang mga kampanyang masa. Sa ingon, natukod ang demokratikong gahum sa katawhan sa kabanikanhan sa nagkalapad nga ang-ang.

Ang Bagong Hukbong Bayan, gawas nga nag-unang pwersang pangsangka, nagsilbi usang nag-unang tibuok-panahong organisadong pwersa alang sa pagpatuman sa malangkubon ug subsub nga gimbuhatong masa. Ang mga horisontal nga pwersa sa mga natarang gerilya ang batakang yunit nga nagalunsad niini.

Sa pakigsangka ug pakiglantugi sa kaaway, labaw nga mitumaw ang mga limitasyon sa usa ka gipagamay nga platun para sa usa ka natarang gerilya, ang tibuok-panahon nga walay presensya sa mga yunit sa BHB sa mga klaster sa mga baryo o mga subdibisyon sa mga natarang gerilya nga ginapadumalahan sa huyang nga komiteng seksyon ug mga part-time nga yunit nga kulang ang katakus. Bisan sa gaay nga pagpamig-ot sa kaaway, dali nga mabungkag ang huyang komiteng seksyon, maparalisa o di kaha moikyas ang gamay nga yunit gerilya sa seksyon nga kulang sa armas, pagbansay ug kasinatian, putol-putol ang linya sa masa, ug nagkatibulaag ang masa, ug nahimong pasibo atubangan sa pasistang pagpangatake ug pagpanumpo sa kaaway.

Aron paspas nga mapatigbabawan ang ingon niining kahimtang, positibong kasinatian sa pipila ka rehiyon ang pagdeploy sa mga bertikal nga pwersa alang sa hinanali nga pagpadaku sa pwersa sa BHB sa natarang gerilya, paghimo og sistema sa relyebuhang tig-tulo o tig-unum ka bulang serbisyong pangkombat (tour-of-duty) sa mga yunit sa BHB sa pinakamasaligang lokal nga pwersang gerilya sa lokalidad aron andamon sila sa pultaym nga paglihok sa BHB, subsub nga kampanya sa propaganda ug edukasyon sa hanay sa kabatan-onan alang sa dinaghang pagrekluta, paglambigit sa mga organisasyon sa kabatan-onan sa mga hisgutanang depensa ug gimbuhatong milisya lakip na ang mga gikinahanglang pagbansay militar, pagpalagsik sa mga kampanyang masa partikular ang yaweng kampanyang antipyudal, aktibong pagtubag sa propaganda sa kaaway aron paspas nga mabatukan ang mga pagpanghadlok, pagpanglingla ug mga bakak, ug dikit ug makuti nga pakiglambigit sa mga nangulong kadre sa ang-ang sa nataran ug bisan subrehiyon sa mga gimbuhaton sa lokalidad.

Ang mga platun isip batakang pormasyon ginatukod nga may igong kusog, katakus ug kasinatian aron independyenteng molihok ug magpasiugda sa pagsakmit sa opotunidad sa pag-atake sa huyang nga bahin sa kaaway, may relatibong kusgan nga mga iskwad ug hanas sa sa mga taktika ng konsentrasyon sa iskwad, dispersal ug pagbalhin aron patas-on ang inisyatiba pareho sa pulitika ug militar. Nagabantay ug dihadiha nga ginatul-id niini ang sobra nga konsentrasyon ug sobra nga dispersal nga pulos makapahuyang sa inisyatiba sa platun ug pwedeng makahatag og kadaut dinhi.

Ang mga bertikal nga pwersa ang nagsisilbing sentrong tapukanan alang sa mga taktikal nga opensiba nga nanginahanglan sa dugang kusog gikan sa mga horisontal nga pwersa, naggahin og mas dakung panahon sa paglunsad sa mga taktikal nga opensiba, nag-una ang mga anihilatibong batakang taktikal nga opensiba, adunay igong kaugalingong katakus aron sakmiton ang mga oportunidad batok sa huyang nga bahin sa milihok ug nakapirming kaaway. Sa ingon, ang mga bertikal nga pwersa nag-unang nagsilbi sa labaw pang pagpalagsik ug pagpasubsub sa mga taktikal nga opensiba sa nagkadaiyang langkob. Nagsilbi usab kining tapukanan ug nag-unang pwersa sa pag-atake sa ulo sa kaaway kung adunay paborableng higayon.

Kinahanglang bantayan sa mga bertikal nga pwersa nga mahulog sa pagplano sa pagbira sa lig-ong target nga magbunga og dugay nga pagkonsentra dili lamang sa kaugalingong pwersa kundili lakip na sa mga pwersa sa mga natarang gerilya nga mokabat og 4-8 ka bulan o mas dugay pa. Nagaresulta kini sa taas nga panahong pagbakante sa mga natarang gerilya. Dali usab nga mosingaw ang dagkung konsentrasyon ug nagaresulta sa kapakyas nga malunsad ang planong na taktikal na opensiba. Lain pang konsiderasyon ang mismong mga kalisdanan ug dili-siguradong mga bahin sa lig-ong target nga mipakyas sa taktikal nga opensiba. Kung sumadahon, sukwahi kini sa linya sa pagpakaylap ug pagpasubsub sa mga taktikal nga opensiba.

Hugot nga huptan ang opensiba ug desentralisadong kinaiya sa gerilyang pakiggubat ug magpakamaayo sa pagpatuman niini sa mga natarang gerilya. Bantayan ang pagtumaw sa pipila ka bira sa sentralisasyon nga makaluya o magpasigpit sa inisyatiba. Ang mga platun sa mga natarang gerilya nakapailalum sa mga kumand sa hukbo sa teritoryo. Aduna kiniy kaugalingong katakus nga molihok ug adunay inisyatiba sa paglunsad sa mga kayanong taktikal nga opensiba. Kung kinahanglang, mamahimo kining itipo sa mga taktikal nga pormasyon sa mga bertikal nga pwersa alang sa mga siguradong plano sa taktikal nga opensiba. Misaka ang ihap sa mga anihilatibong taktikal nga opensiba gikan sa inisyatiba sa mga iskwad ug platung gerilya ug bisan sa mga iskwad o platun sa mga bertikal nga pwersa nga tinuyong taktikal nga gidispers.

Ang mga yunit sa milisyang bayan ug yunit depensa sa mga baryo ang reserba para sa rekrutment sa BHB. Isip aktibong kaabag, nagalunsad sila og mga operasyon alang sa internal nga seguridad, intelidyens ug pagpaniktik, nagatabang sa masa kung adunay ebakwasyon o mga emerhensiya, ug nagatabang sa BHB sa pagpatuman sa mga tahas niini.

Nagapatuman usab ang mga milisyang bayan sa mahinungdanong papel sa kaylap, subsub ug pangkinatibuk-ang pagpasubsub sa mga taktikal nga opensiba. Sila ang suplementaryong pwersa ug kaabag sa mga pultaym nga yunit sa BHB para sa paglunsad sa mga atritibong aksyong militar batok sa huyang nga bahin sa kaaway ug kung adunay maayong higayon, bisan pa sa paglunsad kaugalingong anihilatibong mga taktikal nga opensiba. Ang kahanas sa tereyn ug sa paghibalo sa lihok sa kaaway nagahatag og bentahe sa mga milisyang bayan alang sa kalihukang pasabog sa mga command detonated nga bomba batok sa nag-operasyong kaaway. Daku usab ang tabang sa mga milisyang bayan aron bulabugon ug pakyason ang mga operasyong ala-Oplan Sauron sa kaaway. Ginaayudahan sa mga milisyang bayan ang mga yunit sa BHB aron maghimo og mga sikretong ruta ug maniobra, pagpaniktik sa kaaway ug katingalahang mga tawo, pag-atiman ng suplay, suportang medikal, seguridad sa pagkampo ug nagsilbi usab sila nga reserbang pwersa nga tinubdan sa mga bag-ong rekrut alang sa mga pultaym nga yunit sa BHB.

Kinahanglan kitang manglimbasog aron padaghanon ug patas-an pa ang porsyento sa malampusong mga anihilatibong taktikal nga opensiba. Ang mga taktikal nga opensiba nga makapuo sa kaaway ug makakumpiska og armas ug mga kahimanang militar mao ang epektibong makapiang sa kusog sa kaaway, paspas nga makademoralisa kanila, nagahatag og dugang inspirasyon sa masang nagasukol sa kabanikanhan ug kasyudaran, makaagni sa dugang mga higala ug simpatisador ug makanyutralisa sa mga di lunod-patay nga kaaway sa hut-ong.

Mahinungdanong hisgutanan kalabot niini ang kongkretong pagbasa ug paghibalo sa kinaiya, laraw, taktika, ruta ug padron sa mga operasyon sa kaaway aron pilion ang hustong tyempo, lugar, pwersa ug mga taktikang pagagamiton; ang kaandaman sa pagsakmit sa mitumaw nga mga oportunidad batok sa huyang nga bahin sa kaaway; maayo nga pagpaniktik, pagplano ug kumand; pagpakamaayo sa gamit sa mga eksplusibong command-detonated ug padayon nga pagbansay militar sa mga yunit sa BHB.

Nakalunsad ang BHB sa dili moubos sa 710 ka aksyong militar nga adunay magkalahi nga ang-ang. Lakip dinhi ang mga operasyong haras, pagdisarma, demolisyon, sapper ug partisano, mga aksyong punitibo, reyd sa mga detatsment sa kaaway ug ambus. Kadaghanan sa maong mga aksyon ang wala nataho sa burgis nga midya. Dili moubos sa 651 ka tropa sa kaaway ang napatay, samtang kapin 465 ang nasamdan—katugbang sa 30 ka platun o duha ka batalyon sa tropa sa kaaway. Nakatampo sa mga taktikal nga opensiba ang tanang mga rehiyon sa nasud. Tataw sa malampusong taktikal nga opensiba sa Timog Katagalugan sa Luzon, sa Eastern Visayas ug Negros sa Visayas ug ang North Central ug Northeast Mindanao.

Gamit ang mga leksyon sa pagpaasdang sa kaylap ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa padayon nga nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa, determinado ang Bagong Hukbong Bayan nga doblehon o labwan pa ang maong ihap sa mga aksyong militar ug padaghanon pa ang ihap sa malampusong anihilatibong taktikal nga opensiba.

Aron pun-an pa ang panginahanglan nga armas sa BHB, gibutang usab ang mga ordnans ug espesyal nga yunit sa BHB aron maghimo ug mag-ayo sa mugbo ug tag-as nga armas, dugang pa sa paghimo og mga bomba ug uban pang armas.
Nag-unagg dahumon dinhi ang gidak-ong kumpanyang mga natarang gerilya ug mga bertikal nga pwersa, motampo taman sa ilang makaya ang mga gidak-ong platun nga natarang gerilya samtang anaa sa proseso ang uban sa subling pagtukod ug taktikal nga pag-atras ug rekoberi.

Usa sa batakang rekisito sa malampuson nga gerilyang pakiggubat ang taas nga ang-ang sa sikretong estilo ug pamaagi sa paglihok sa BHB, ingonman sa rebolusyonaryong masa. Sa ingon, kanunay nga magamit ang elemento sa surprisa batok sa kaaway, napabiling buta ug bungol ang kaaway, malikayan ang mga panagsangka nga wala sa atong inisyatiba ug mawad-an og katakus sa paggamit sa ilang bug-at nga armas ug teknolohiya.

Sa lakawan, kampohan o sa inadlaw-adlaw nga pagpatuman sa gimbuhaton, kanunay nga ikunsedera ang pagsiguro sa sikretong paglihok. Lakip dinhi ang paggamit sa mga sikretong ruta, pagmugna og masaligang mga dalan padulong sa mga utlanan, paggamit sa kangitngit ug paborableng mga tereyn, paglikay nga mapadronan ang mga lihok, disiplinadong pagsunod sa mga palisiya sa luwas nga paggamit sa mga elektronikong kahimanan, pag-andam sa kutay sa mga maniobrahan nga adunay pundong pagkaon ug uban pang panginahanglan, hugot nga pagsunod sa mga regulasyong anti-drone ug anti-bomba sa pagkampo, hilum ug tago nga paglinya ug pag-imbita sa masa sa mga pulong, mga sikretong lugar nga pwedeng lunsaran sa mga pulong, sistema sa pagkoda sa mga komunikasyon, ug uban pa.

Ginapatuman sa tanang yunit sa BHB ang mga batakang palisiya sa seguridad aron molikay sa pagkahon sa kaaway, apan andam usab sa unsamang oras nga manalipud sa kaugalingon atubangan sa mga pag-atake sa kaaway. Batakan alang sa mga pwersang gerilya ang kanunay nga pag-alerto ug andam sa posibleng depensiba o paglunsad og opensiba sa matag higayon.

Padayon nga ginalunsad sa BHB ang mga operasyong kontra-paniktik aron hinanali nga maila ug mabungkag ang mga kutay-paniktik sa kaaway, silutan ang mga despotiko ug nyutralisahon ang kaya pang manyutralisa. Ang pagluag sa maong pamaagi moresulta og kadaut sa han-ay sa BHB ug bisan sa han-ay sa rebolusyonaryong masa. Lambigit niini, kinahanglang gamiton sa mga lokal nga organo sa pulitikanhong gahum ang ilang awtoridad aron sa pagtigum sa mahinungdanong mga impormasyon ug untup sa panahon nga magtaho sa BHB. Kadungan niini, kinahanglang subaybayan sa mga milisyang bayan ug mga yunit dependa sa baryo ang mga pwersa sa kaaway ug posibleng target sa mga taktikal nga opensiba, ug maglunsad og mga pagbansay ug ehersisyo kalabot sa pangsulod nga depensa ug pagdepensa sa kaugalingon.

Mahinungdanong batokan ang taktika sa kaaway sa paggamit sa armadong pagpanghadlok aron obligahon ang mga upisyal sa barangay ug empleyado niini (sama sa baranggay tanod ug uban pa) nga maghatag og impormasyon batok sa mga target sa pagpatay ug likidasyon. Kinahanglan kining nyutralisahon nag-una pinaagi sa mga taktika sa pakighiusang prente sa mga lokal nga upisyal gamit ang gipundar natong maayoong relasyon kanila. Kinahanglan ang maampingon nga pagkunsidera sa pagdesisyon kung maghimo og pagsilot sa mga nagasupak sa rebolusyon.

Ang rebolusyonaryong baseng masa sa kabanikanhan ilabina sa mga anaa sa pokus sa kaaway ang militarisado. Kinahanglang ipakaylap ang tago nga pamaagi sa paglihok nga haum sa militarisadong sitwasyon. Nakat-onan sa rebolusyonaryong baseng masa ang lain-laing pamaagi sa patago nga pakiglambigitay sa ilang han-ay, pag-andam sa mga atrasan, paglunsad og mga pulong gawas sa mata ug pagsubaybay sa kaaway, pagtudlo og mga sikretong pamaagi sa pagbantay sa seguridad ug uban pa.

Pakusgon ang pagpangulo sa Partido sa BHB ug sa kinatibuk-ang pag-asdang sa malungtarong gubat sa katawhan, ug sa kaylap ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa padayong nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa. Padayon nga iangat ang teoretikal nga kahibalo sa gubat sa katawhan ug gerilyang pakiggubat. Maglunsad og mga pagtuon sa mga sinulat ni Mao partikular ang iyang sinulat nga “Mga Estratehikong Hisgutanan sa Pagpaasdang sa Gerilyang Pakiggubat Batok sa Hapon” ug sabton paunsa kini idapat sa kongkretong kahimtang sa Pilipinas.
Mahinungdanong katungdanan ang pagpalambo sa mosunod nga estilo sa pagpangulo: untup sa panahon nga pag-ases ug pagsumada sa pagsabot sa kinaiya ug mga taktika sa kaaway gikan sa mga kongkretong kasinatian; untup sa panahon nga pagsumada ug pagkutlo og mga leksyon gikan sa positibo ug negatibong kasinatian ug paspas nga pagpakaylap niini sa mga pwersa; hugot nga mag-inambitay sa kahimtang ug kasinatian tali sa mga natarang gerilya ug mga subrehiyon; untup sa panahon nga pag-ases ug pagtuki sa kinatibuk-ang sitwasyon ug pagtibuok og mga haum nga palisiya o amyenda sa kanhing mga palisiya; paglunsad og mga kumperensyang militar o pulitiko-militar sa lain-laing ang-ang; ug pagbansay sa dakung ihap sa mga kadre.

Ginaabaga sa Partido ang mga gimbuhaton sa pulitika, edukasyon/ideolohiya ug organisasyon alang sa pagpangulo ug pagpalig-on sa BHB. Nagahatag kini og giyang pangpulitika sa BHB sa hinanali ug malungtarong mga hisgutanan sa pulitika nga ginaatubang sa katawhang Pilipino ug nagalatag sa linya ug programa sa paglihok. Ginalunsad sa Partido ang pulitiko-militar nga pagbansay sa lain-laing ang-ang aron pakusgon ang kapasidad sa mga kumander ug upisyal sa BHB nga pangulohan ang gubat sa katawhan sa tagsa-tagsa nilang langkob. Nagalunsad kini og mga Marxista-Leninista-Maoistang programa sa edukasyon aron bansayon ang mga Pulang kumander ug manggugubat sa siyentipikong mga pamaagi sa pag-analisa ug pagplano. Sa organisasyon, kinahanglang padayon nga pakusgon sa Partido ang mga sanga ug komite niini aron magsilbing uyok ug lider sa matag kumand ug yunit sa BHB ug palig-onon ang panaghiusa ug disiplina sa ilang mga pwersa.

Mas mubo ug sunsun ang napahigayong pagbansay sa hukbo. Ginapatuman na ang pagtunga nga sa tibuok kurso sa pagbansay sa mugbong bahin (module). Nalikayan niini ang kanhing sistema nga tagdugay nga nakakonsentra ang dakung pwersa nga gibansay.

Tin-aw ang rekord sa BHB sa lig-on nga pagpatuman sa mga palisiya ug programa sa demokratikong gubyerno sa katawhan aron ampingang ang kinaiyahan ug batukan ang pagpangawkaw sa mga langyaw sa patrimonya sa nasud. Anaa kini sa unahan sa pagbatok sa iligal nga pagtotroso, magun-ubong mina, makahilo sa tawo nga pag-isprey sa dinagkung plantasyon nga gipanag-iyahan sa langyaw, pagbatok sa mga hinungdan sa pagbaha, pag-atiman sa mga anaa sa peligrong mawala nga mga klase sa hayop ug tanum.

Kanunay nga untup sa panahon ang BHB sa pagtabang sa masa sa nagkadaiyang langkob nga apektado sa mga kalamidad sama sa linog, bagyo, pagbuto sa bulkan, pagbaha ug uban pang natural nga katalagman. Gipalihok ang mga yunit sa BHB ug rebolusyonaryong pwersa aron motabang sa katawhan nga subling tukuron ang ilang mga balay ug umahan, manghatag og mga ayudang pangkalamidad, ug makiglambigit ug magdumala sa pagsulod sa mga rekurso alang sa katawhan.

Isip tubag sa panawagan sa United Nations Secretary General alang sa usa ka pangkalibutanong hunong-buto atubangan sa pandemyang Covid-19, nagdeklara og unilateral nga hunong-buto ang Komite Sentral sa Partido gikan Marso 26 hangtud Abril 16. Gimandoan sa Partido ang BHB, ilabina ang mga yunit medikal niini, nga maglunsad og kampanya sa pangpublikong panglawas kaabag sa mga komite sa panglawas sa mga baryo aron pugngan ang pagkuyanap sa sakit, maghatag og espesyal nga atensyon sa katigulangan ug mabdus, pag-atiman sa mga natakdan sa sakit ug ipakaylap ang personal nag kalimpyo ug sanitasyon sa komunidad.

Samtang gikinahanglang ihunong ug likayang maglunsad og mga opensiba, gikinahanglan nilang magmabinantayon ug andam nga depensahan ang kaugalingon batok sa mga opensiba o maniobra sa AFP, luyo sa naunang deklarasyon sa hunong-buto sa AFP. Itaho sa nahataas nga mga kumand sa BHB ug nangulong komite sa Partido ang tanang mga atake sa AFP.

May hunong-buto man o wala, kanunay nga palisiya sa BHB ang makitawhanong pag-ila sa tanang pwersang nagatabang sa masa sa lain-laing klase sa kalamidad. Ingonman, ang mga nagpaaron-ingnon lamang sa pagtabang sa masa ug may intensyong magsabwag og mas bangis nga teror ug kadaut sa masa nga katugbang o grabe pa sa kalamidad ang tibuok-kusog nga pagasuklan sa BHB ug rebolusyonaryong masa [7].

Sa umalabot nga tuig, ginamandoan sa Partido ang BHB nga labaw pang magpalig-on aron pakyason ang estratehikong plano sa kaaway nga puuhon ang armadong rebolusyon, ug tibuok-bahin nga iasdang ang gubat sa katawhan. Kinahanglang paspas nga patigbabawan ang BHB ang mga internal nga kakulangan ug limitasyon ug padayong pakusgon ang hukbo aron abagahon ang lisud nga tahas nga abton ang pinakalapad nga masa ug ipakaylap ang gerilyang pakiggubat sa mga sona ug baseng gerilya. Kinahanglang palig-onon ang mga sangay ug grupo sa sangay sa Partido sulod sa BHB hangtud sa batakang ang-ang sa mga platun ug iskwad, aron itaas ang katakus niini sa panahong nakakonsentra, ug sa panahong nakadispers.

Kinahanglang paspas nga palapdon ang Partido pinaagi sa pagrekrut sa mga Pulang manggugubat ug aktibistang masa ug paghatag kanila sa Batakang Kurso sa Partido. Kinahanglan paspas usab nga palapdon ang BHB ug dihadiha nga ihatag ang pagbansay pulitiko-militar sa mga bag-ong rekrut. Kinahanglang pasubsubon ang mga taktikal nga opensiba aron makatigum og armas, magmugna og bag-ong mga yunit sa BHB, atakehon ang kaaway ug ipalanog ang mensahe sa rebolusyon.

Kinahanglang ipakaylap ang tanang tipo sa tago nga rebolusyonaryong organisasyong masa isip pag-andam sa pagbawal sa mga dayag nga organisasyon. Ang mga anaa sa peligrong patyon sa bayarang mamamatay-tawo sa rehimen ginaaghat nga mosalmot sa kalihukang tago. Kadungan niini, ang mga ligal nga pwersang demokratiko kinahanglang awhagon nga pasubsubon ang ilang pagsukol ayha sila hingpit nga masumpo sa Anti-Terror Law ug sa dinaghang pagpatay.

Kanunay mahimong andam sa pagsakmit sa mga oportunidad nga ihimugso sa pagkahinog sa krisis tungod sa pandemyang Covid-19 aron labaw pang ihikmata, organisahon ug palihukon ang lapad nga masa sa kabanikanhan, papaspason ang pagtukod sa mas daghang natarang gerilya ug mga bag-ong yunit sa BHB, ibutang sa unahan sa mga propaganda ug edukasyon ang nasudnon-demokratikong programa, ug iandam ang hunahuna ug kalawasan aron hampakon og kusog ang kaaway pinaagi sa lapad ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa padayon nga nagkalapad ug nagkalaum nga baseng masa.

Iasdang ang gubat sa katawhan!

Pakyason ang gubat pagpanumpo ug pasistang iskema sa rehimeng US-Duterte!

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhi ang proletryado ug katawhang Pilipino!


[1] Labaw nga nagkagrabe ang korapsyon ilalum sa krisis sa pandemyang Covid-19 human gihatag kang Duterte ang dugang gahum aron hilabtan ang nasudnong badyet. Walay pagkwenta sa gatusan ka bilyong pisong napadulong sa distribusyon sa subsidyo ug sa pagpalit sa gamit medikal ug personal protective equipment (PPE) nga sobra-sobra ang patong sa presyo.

[2] Sa katapusan sa Hunyo 2020, ang kinatibuk-ang utang sa Pilipinas mokabat na og ₱9.9 trilyon, human ang wala’g tuo nga pagpangutang nga mikabat og ₱1.7 trilyon sa unang katunga sa 2020 sa ngalan sa paggasto aron atubangon ang Covid-19.

[3] Matud sa upisyal nga estadistika, ang ekonomiya sa Pilipinas mikunhod sa 16.7% sa ikaduhang kwarto, ang pinakalalum nga pagtiurok sa nangaging 36 ka tuig. Mikunhod kini og 0.2% niadtong unang kwarto sa tuig.

[4] Gibanabanang anaa sa 20.4 milyon na ang ihap sa mga wala ug kulang ang trabaho, lakip ang 14 milyong walay panginabuhian. Luyo sa paningkamot nga tabunan ang gigrabehon sa krisis sa disempleyo, giangkon sa gubyernong Duterte nga ang tantos sa disempleyo mikabat na sa walay-katugbang nga 17.7%.

[5] Nagpadayon ang kampanya sa sunud-sunod nga pagpatay kang Jory Porquia, koordinador sa Bayan Muna sa Iloilo City niadtong Abril 30; ang pagdagit ug pagpatay kang Carlito Badion, pangkinatibuk-ang kalihim sa Kadamay niadtong Mayo 28; ang brutal nga pagtortyur ug pagpatay niadtong Agosto 10 kang Randall Echanis, tsirman sa Anakpawis Partylist ug konsultant pangkalinaw sa NDFP; ug ang pagpatay sa aktibistang si Zara Alvarez sa Negros niadtong Agosto 18.

[6] Napatuman ang pagbalaod sa Anti-Terror Law pinaagi sa pagratsada niini sa House of Representatives niadtong Hunyo 3. Napatuman ang balaod niadtong Hulyo 18.

[7] Gihimong imposible sa rehimeng Duterte ang tumbasang hunong-buto sa pagprayoridad niini sa “kontra-insurhensiya” ug pagpondo sa brutal nga gyera sa kabanikanhan imbes nga ang mga lakang panglawas aron atubangon ang pandemyang Covid-19. Ang pagtapos sa hunong-buto, ingonman, nagahatag sa BHB sa dugang nga puwang aron maglunsad og mga taktikal nga opensiba samtang labaw nga ginainat sa kaaway ang kaugalingon sa pagpahamtang sa mapanumpuon nga lakang sama sa pagkontrol sa populasyon, pagpangotong sa mga tsekpoynt, mini nga proyektong CSP, ug mga operasyong pang-intelidyens ug pangsaywar nga naglimita sa ilang ginsakpan alang sa kombat.

Pakyason ang kontrarebolusyonaryong gubat sa rehimeng US-Duterte! Labaw pang pakusgon ang Bagong Hukbong Bayan ug tibuok-bahin nga iasdang ang gubat sa katawhan!