Palakasin at Palawakin ang Solidong Nagkakaisang Prente ng Mamamayang Ilokano! Lubusang Durugin ang “Solid North” ng Marcos-Duterte!

,
Ang artikulong ito ay may salin sa Iloco

Ngayong eleksyon 2022, nangingibabaw ang paksyon ng mga dinastiyang Marcos at Duterte, hindi dahil ang mga ito ang gusto ng mamamayan, kundi dahil sa ang mga ito ang may hawak sa poder, pinakamalaking kayamanan, rekurso at makinarya sa pagbili ng boto, panliliniang at pananakot sa mamamayan. Hawak nila ang COMELEC at ang kompyuterisadong sistema sa pagbibilang ng boto, na inaasahang mandaya sa resulta ng eleksyon pabor sa kanila. Kayang-kaya nilang magbayad ng libu-libong taong mahahakot nila sa mga political rally, ng milyun-milyong pondo para sa mga political ad at troll sa social media na nagpapalaganap ng fake news at disimpormasyon upang pabanguhin ang sarili nila. Madali lang nilang bayaran ang mga pekeng surbey na nagpapalabas ng karamihang boto nila. Malaki ding bentahe ng paksyong Marcos-Duterte ang kontrol nila sa AFP-PNP at NTF-ELCAC na nagagamit sa panggigipit at red-tagging sa mga progresibong partylist, kandidato at demokratikong samahan ng mamamayan na nagkakampanya kontra sa kanila.

Dito sa llocos, kagaya ng dati, dinadala ng mga pulitikal na dinastiya ng Ortega sa La Union, Singson sa Ilocos Sur at Marcos sa Ilocos Norte ang tandem na Marcos-Duterte. Ang mga pulitikal na dinastiyang ito ang kabilang sa mga pinakamatagal nang dinastiya sa Pilipinas na nagtataguyod ng sagadsaring reaksyunaryong pulitika ng pagbili ng boto, warlordismo at pagpakat ng pasismo upang magpatuloy sa paghahari.

Pinakatampok na anyo ng pagbili ng boto ng taumbayan at katapatan ng mga lokal na upisyales sa gobyerno ng Ilocos ay ang paggamit sa pondo ng RA 7171 upang magpabango. Alinsunod sa layunin ng mga Singson, Ortega at Marcos sa pagbubuo at pagtutulak ng batas na ito, karaniwang pinalalabas ang malalaking pondo ng RA 7171 sa panahon ng paghahanda para sa eleksyon. Kung kaya’t pinag-aagawan din ng mga pulitiko ang pondong ito, na sa huli ay hindi umaabot sa mga magsasaka ng tabakong nararapat nitong pagsilbihan.

Sa pamamagitan naman ng NTF-ELCAC, ang mga naghaharing dinastiya sa Ilocos ay mahigpit na nakikipagtulungan at masugid na nagpapatupad sa kontra-insurhensiyang gera, na sa aktwal ay panunupil sa demokratikong pakikibaka ng mamamayan at kumikitil sa karapatang pantao. Kagaya ngayong pangangampanya para sa eleksyon 2022, ipinapakita lamang ng AFP-PNP at NTF-ELCAC sa Ilocos ang kanilang kabaliwan at kagaguhan na nagpapaskil ng mga poster na nagpapangalan sa mga lider ng mga progresibong samahan ng mamamayan at mga partylist na “rekruter ng NPA”, gayundin ng panghahatak nila sa masa upang magrali kontrasa mga “NPA rekruter” na ito. Kahangalan na ngayong panahon ng pangangampanya ay binibisita at tinatakot ng kanilang mga intel asset ang mga kampanyador ng mga makabayang kandidato at partylist. Todo-larga ang kanilang kampanya sa “pagpapasuko,” na karamihan ay mga inosenteng sibilyan, upang maibulsa ang milyun-milyong pondo para sa mga “NPA surrenderee.”

Pinayagan ng mga naghaharing dinastiya ng Ilocos ang mga yunit ng AFP na magkampo sa gitna ng mga komunidad sa Ilocos upang magsilbing gwardiya ng mga kapitalistang kumpanya kabilang ang Philip Morris- Fortune Tobacco Corp, gayundin ang mga kumpanya sa enerhiya tulad ng Pan Pacific Power Phils, Philnewriver, Team PH Renewable Energy, Sta. Clara Power Corp, Hedcor, North Luzon Renewable Energy Corporation, ang SATRAP na pag-aari ni Chavit Singson at ang Cordillera Exploration Inc. na nagpapalawak ng minahan sa llocos Sur. Satulong ng NCIP, tuloy-tuloy ang operasyon at pagpapalawak ng mga kumpanyang ito na nangangamkam sa mga natural na rekurso at ansestral na lupain ng taumbayan at pambansang minorya sa rehiyon. Malaki ang nasasagpang ng mga Marcos at ng mga naghaharing dinastiya sa Ilocos sa mga kontrata ng mga mapanganib na proyektong ito.

Ang mga pulitikal na dinastiya sa Ilocos ay kinalinga ng rehimeng US-Marcos. Kinonsolida ni Marcos ang katapatan ng mga ito sa pamamagitan ng pagpapalakas sa warlordismo upang pwersahin ang taumbayan na bomoto at igapos sa kanilang pulitikal na kampo. Binuhusan nito ng pondo, parte sa mga kontrata ng mga impraistruktura ng “Bagong Lipunan” at maraming pribilehiyo. Ang mga Ortega at Singson ay nagpakabusog sa mga malalaking parte sa nakaw na kayamanan ng mga Marcos. Ngayong halalan, si Chavit Singson ay isasa mga masugid na propagandista ng mga Marcos na nagtatanggol sa mga kasinungalingang “paninira lamang” ang mga kasalanan ng mga Marcos. Sa kabilang banda, ang mga Marcos ay nanatili sa poder at nagpayaman sa pamamagitan ng mahigpit na pagyakap ng mga dinastiya sa Ilocos sa kanila at ng mapanlinlang na paghahatak sa “loyalty” ng mamamayang Ilokano.

Habang tuloy-tuloy na nagpapayaman ang mga Marcos, Ortega at Singson sa pagkokonsolida sa Solid North, ang kabuhayan ng masang Ilokano ay tuloy-tuloy ding bumubulusok. Kung tamang makwenta ang mga litaw at nakatagong kayamanan nila, ang mga Marcos ang pinakamayamang pamilya sa Pilipinas, habang ang mayorya ng mamamayan sa “balwarte” nilang rehiyong Ilocos ay kabilang sa mahigit 99% mamamayang Pilipino na naghihirap at pinagsasamantalahan.

Ang karamihang magsasaka sa Ilocos ay nananatiling nakagapos sa mga suliraning dulot ng kawalan at kakapusan ng sariling lupa, sa sumisidhing pagsasamantala sa kanila ng mga komersyante-usurero, sa pangungurakot sa bilyones na pondong katas ng kanilang produksyon sa tabako, sa kakulangan ng irigasyon at iba pang serbisyo sa agrikultura. Ang mga mangingisda ay nawawalan ng kabuhayan dahil sa pang-aagaw ng mga monopolyo kapitalista kabilang ang China at US sa mga rekurso ng karagatan. Ang mga manggagawa ay nagtitiis sa abereyds na P200-P300 na arawang kita, pinakamababang minimum wage sa buong bansa, gayundin ang mga drayber at iba pang mala-manggagawa ay hindi makatugon sa kahit sangkapat ng araw-araw nilang pangangailangan. Ang mga tribu ng pambansang minorya sa rehiyon ay naaagawan ng ansestral na lupaing pinagmumulan ng kabuhayan nila dahil sa napakaraming naitatayong proyekto at tuloy-tuloy na pagpapalawak ng mga malalaking kapitalistang kumpanya sa mga negosyo nila sa enerhiya.

Walang ginawa ang mga naghaharing dinastiya sa Ilocos sa mga suliranin ng karamihang mamamayang llokano, kundi masunurin nilang ipinapatupad ang mga neoliberal na patakaran ng mga rehimeng pinagsilbihan nila mula sa rehimeng Marcos hanggang sa kasalukuyang rehimeng Duterte na nagpapanatili sa monopolyo sa lupa ng mga panginoong maylupa, ang monopolyo sa tabako ng mga kumpanya, ang labis-labis na importasyon sa mga agrikultural na produkto, ang pangangamkam sa mga ansestral na lupain at rekurso ng karagatan. Ang mga naghaharing dinastiya sa Ilocos ay mga panginoong maylupa’t malalaking burges kumprador na kasabwat ng mga kapitalistang kumpanya ng tabako at negosyo sa enerhiya.

Gagawin lahat ni Duterte upang maluklok si Marcos Jr. at ang anak niya upang maabswelto siya sa mga krimen sa paglabag sa karapatang pantao, korapsyon at pagbebenta sa soberanya ng Pilipinas sa imperyalistang China at US. Gagawin din lahat ng mga Marcos na makabalik sa Malacahang upang protektahan ang kanilang mga nakaw na kayamanan at ibayo pang magpayaman. Ang Solid North ang makinarya ng rehimeng Duterte sa Northern Luzon upang humalili sa poder sina Bongbong Marcos at Sara Duterte na sila ang magpapatuloy sa tiranya, pasismo, korapsyon at pagkatuta sa mga imperyalista upang ibayo pang magpayaman.

Mula’t sapul, hindi angkin ng mga Marcos ang loyalty ng buong mamamayang Ilokano. Ngayong eleksyon, muling napapatunayan ang kahungkagan ng Solid North dahil sa maraming llokano ang mulat at nagsisigaw na walang Solid North at humahamon sa alyansang Marcos-Duterte at bumabaling sa mga partido na nagtataguyod ng makabayang adyenda. Kailanman, hindi makakalimutan ng mamamayang Ilokano ang mga karahasang pinagdaanan nila sa panahon ng diktadurang Marcos kagaya ng masaker sa Bangui, Ilocos Norte, ang panununog ng mga pasistang tropa ni Marcos sa mga komunidad, ang mga pagsasalbeyds at marami pang pagyurak sa karapatang pantao.

Ang mga dinastiyang Marcos at Duterte ay di dapat na magpatuloy sa paghahari. Anumang pagbubura sa kasaysayan, naranasan ng mamamayang Pilipino ang pinakamasahol na kahirapan at kalupitan sa ilalim ng mga dinastiyang ito. At kagaya ng nilalaman ng sentro ng kanilang mga_ plataporma, maliwanag at walang pagdududa na itutuloy ni Marcos Jr. at Sara Duterte ang programa ni Rodrigo Duterte na madugong kontra- rebolusyonaryo at kontra-mamamayang gera, ang liberalisasyon sa ekonomiya na ibayo pang nagdudulot ng tuloy-tuloy na pagtaas ng buwis, presyo ng langis at lahat ng bilihin at gastos sa produksyon. Kaya’t inaasahan ng taumbayan, na kung magtatagumpay ang paksyong Marcos-Duterte ngayong eleksyon, lalo pang malulublob sa kahirapan at pang-aapi ang masang Pilipino.

Ang Solid North ay moog ng dinastiya ng mga mapagsamantalang uri ng malalaking burges kumprador at panginoong maylupa sa Ilocos at Northern Luzon. Ang Solid North ang anyo ng burukrata kapitalismo sa mga rehiyong ito. Ito ang sistema ng pamamahala sa gubyerno upang magpayaman, na siyang pinag-uugatan ng lahat ng mga katiwalian sa burukrasya. Sa pamamagitan ng burukrata kapitalismo, napapatibay ang pyudal na paghahari at pagpapayaman ng mga panginoong maylupa, ang mga malalaking burges kumprador at ang mga imperyalista.

Ngayong eleksyon, ang pakikibaka ng mamamayang llokano ay ang pagdurog sa ubod ng Solid North na makinarya ng pasista at tiwaling paksyon na Marcos-Duterte. Madudurog ang Solid North sa pamamagitan ng mapagpasyang pagtatakwil ng mamamayang Ilokano sa patronahe sa mga pulitikal na dinastiya sa Ilocos.

Walang duda na madudurog ang Solid North. Kung ang mga pulitikal na dinastiya sa Ilocos ay may moog na Solid North, ang rebolusyonaryong pwersa ng mayorya ng masang magsasaka, mangingisda, manggagawa at iba pang maralita, kasama ang mga panggitnang uri ay mayroon ding solidong nagkakaisang prente sa loob ng National Democratic Front. Mayroon din silang Hukbo — ang New People’s Army na tunay na nagtatanggol sa kanilang karapatan. Ang Communist Party of the Philippines naman ang kanilang pulitikal na partido na tunay na nagsusulong sa kanilang interes. Kinakailangan lamang na palawakin at palakasin ang nagkakaisang prente na ito upang lubusang madurog ang Solid North.

Ang pakikibaka ng masang Ilokano kontra sa pulitikal na dinastiya at warlordismo ay bahagi ng pambansa- demokratikong pakikibaka ng masang Pilipino. Ito ay digmang bayan upang durugin ang pyudalismo, imperyalismo at burukrata kapitalismo at itayo ang pampulitikang kapangyarihan nila. Habang pinanghahawakan natin na kahit sino sa mga pulitikal na partido ang manaig ngayong eleksyon ay hindi mareresolba ang krisis ng malakolonyal a malapyudal a lipunan, nararapat na ipanawagan at itulak ang pambansa demokratikong programa sa loob ng reaksyunaryong burukrasya, ipaglaban ang mga karapatan at ang mga mahahalagang reporma na magpapagaan sa kahirapan at kaapihan sa loob ng kasalukuyang bulok na sistema ng lipunan.

Ngayong halalan 2022, ang panawagan ng NDF sa mamamayang Ilokano ay dapat na matatag na manindigan laban sa panlilinlang at tiranya. Durugin ang ubod ng Solid North! Huwag payagang magpatuloy sa paghahari ang mga Marcos at Duterte! Igiit ang karapatan sa malayang pangangampanya ngayong eleksyon. Labanan ang red-tagging, harassment at pekeng pagpapasurender at isulong ang mga adyenda para sa kagalingan ng mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, pambansang minorya at lahat ng naghihikahos at inaapi.#

Palakasin at Palawakin ang Solidong Nagkakaisang Prente ng Mamamayang Ilokano! Lubusang Durugin ang “Solid North” ng Marcos-Duterte!