Palayain ang lahat ng detenidong pulitikal! — NDF-Rizal

Sa gitna ng patuloy na lumalalang pandemik na COVID-19 sa buong daigdig, nakikiisa ang National Democratic Front sa panawagan ng UN High Commissioner on Human Rights Michelle Bachelet na palayain ang lahat ng detenidong pulitikal.

Pagsikil sa demokratikong karapatan ng mamamayan ang makulong nang walang sapat na batayan. Ngunit kahit na labag ito sa International Humanitarian Law, nagpapatuloy ang hindi makatarungang pagkulong sa mga kritiko ng rehimeng US-Duterte sa mga kadahilanang pulitikal, na lalong nag-aanyaya sa paulit-ulit na paglabag sa karapatan ng mga ito.

Dagdag sa masahol na kalagayan sa bilangguan ay ang nakababahalang sitwasyon nito sa panahon krisis na dulot ng pandemik na COVID-19. Sa kabila ng mahigpit na pagpapatupad ng social distancing sa kalunsuran, nagsisiksikan ang mga bilanggo sa kulungan, na bulnerable sa mabilis na pagkahawa sa sakit. Dagdag pa rito, ipinagkakait ang karapatan sa makatao at mahusay na serbisyong medikal sa loob ng bilangguan. Walang isinasagawang testing sa mga bilanggo, at walang kongkretong hakbangin para magpatupad ng quarantine at panatilihin ang kalinisan para tiyakin ang kalusugan ng mga bilanggo.

Nauna nang isinalalim sa lockdown ang mga bilanggong pulitikal ng nagdaan at kasalukuyang rehimen. Bukod sa patuloy na nalalabag ang kanilang mga karapatan sanhi ng mabagal na usad ng hustisya, hindi makatao ang patuloy na pagpiit sa kanila sa batayan ng mga gawa-gawang kaso at sa gitna ng nakakaalarmang pagkalat ng COVID-19. Walang-awa ang pagpapanatili lalo sa mga may edad na detenidong pulitikal, na higit na bulnerable sa sakit.

Kaugnay nito, nananawagan ang National Democratic Front Philippines-Rizal sa kagyat n pagpapalaya sa mga detenidong pulitikal. Kabilang dito sina Jaime ‘Ka Diego’ Padilla, Jesus Abetria, Ed Legaspi, Jojo Doroja,  Dandoy Avellaneda, Rocky Torres, Edward Manansala, at iba pa na inaresto at ikinulong nang walang sapat na batayan.

Gayundin, nananawagan ang NDFP-Rizal sa mamamayan na kumilos upang igiit ang paglaya ng lahat ng detenidong pulitikal sa bansa at labanan ang lahat ng militaristang pakana ni Duterte. Kailangan nilang igiit ang pagpapatupad ng tigil-putukan sa mga lugar na lunsaran ng armadong tunggalian sa panahong ito ng pandemya bilang pagpapauna sa pagpapahalaga sa buhay ng tao upang kongkretong tugunan ang suliranin na atrasadong sistemang pangkalusugan ng bansa.

Nananawagan din ang NDF-Rizal na ituloy ang usapang pangkapayapaan, itaguyod ang CARHRIHL, at itutok ang lahat ng pagsusumikap sa pagsugpo ng nakamamatay na sakit na COVID-19. Higit na hinihingi ng panahong ito ang pagkakaisa ng malawak na hanay ng mamamayan. Walang ibang lunas kundi ang sama-samang pagkilos at pagsusumikap ng lahat para labanan ang COVID-19 kasabay ng pagpapabagsak sa rehimeng US-Duterte. ###

Palayain ang lahat ng detenidong pulitikal! -- NDF-Rizal