Palayain si Ka Diego Padilla!

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa mariing pagkundena sa walang katarungang pag-aresto kay  Jaime “Ka Diego” Padilla ng pinagsanib na pwersa ng militar at pulis sa Cardinal Santos Medical Center noong ika-25 ng Nobyembre 2019.
Ang iligal na pag-aresto kay Ka Diego ay mukha ng pasismo ng rehimeng US-Duterte. Sa desperasyon nitong gapiin ang rebolusyonaryong kilusan, wala silang ni katiting na pagtalima sa Internasyunal na Makataong Batas. Malinaw na isinasaad sa naturang batas ng digma ang pagbibigay proteksyon sa mga kombatant na wala nang kakayahang lumaban o hors de combat.
Sa katangian tiraniko at pasista ng reaksyunaryong estado, sadyang hindi maaasahan ng mamamayan na kikilalanin nito ang mga karapatan kapwa ng mga kombatant o ng mga sibilyan. Walang ibang masusulingan ang masa kung hindi ang ibayo pang pagtibayin ang paglaban sa kontramamamayang gera at tuluyang pagpapabagsak sa pasistang rehimeng US-Duterte.
Palayain si Ka Diego Padilla! Mamamayan, Magkaisa laban sa Kontramamamayang Gera ni Duterte!
Palayain si Ka Diego Padilla!