Palayason kag pasabton si Sinas kag ang rehimen US-Duterte sa ila mga paglapas kag brutal nga mga krimen sa pumuluyo!

Ang Pambansang Katipunan ng Magsasaka (PKM-Negros) ang mabaskog nga nagakondenar sa wala sang aksyon sang inutil nga gobyerno ni Duterte sa paglapas ni NCRPO Chief Debold Sinas angot sa ginhiwat nga mañanita sa iya kaadlawan nga nagalapas sa protocol kag regulasyon sang Enhanced Community Quarantine kag sa iya malawig nga listahan sang makasiligni nga mga krimen nga nakomiter batuk sa pumuluyo.

Nagapamatuod lang sa ka-inutil, bugos kag indi patas nga laye sang gobyerno kag sang nagalala nga inhustisya sa pungsod sa diin nagapadayon nga hilway ang mga matuod-tuod nga kriminal, nagalapak sa tawhanon nga kinamatarung kag mamamatay-tawo samtang padayon nga naga-antus ang malapad nga sahing pigos kag ginahimuslan sa kapabayaan, kapalpakan kag kapintas sang reaksyunaryo nga gobyerno sa tunga sang pangkalibutanon nga krisis kag emerhensiya nga gina-atubang sang pumuluyo tuga sang Covid-19 nga pandemya.

Imbes nga hatagan sang matul-id nga imbestigasyon kag pasabton sang gobyerno ni Duterte si Sinas, hayagan pa ini nga ginadepensahan, apang ang mga pumuluyong pigos ang madali lang kag wala kalu-oy nga ginapangdakop, ginapriso, ginapintasan kag ginapamatay sang mga mersenaryo nga pwersa sang estado sa diin nagapakita lamang sa nagalala nga impyunidad kag ka berdugo sang tiraniko nga rehimen US-Duterte sa pungsod.

Magapabilin ang berdugo nga tatak ni Sinas partikular diri sa Isla sang Negros ilabi na sang siya ang nagtindog nga pamuno sang PNP-PRO 7 nga utok-utok sa paglunsar sang madinugu-on nga Synchronized Enhanced Managing of Police Operation (SEMPO) ukon “Oplan Sauron 1 & 2” sa diin masobra 20 ka mangunguma ang biktima sang makasiligni nga pagpamatay kag madamu pa ang biktima sang illegal nga pagpang-aresto base sa peke kag ginpangtanom nga mga ebidensya.

Kutob subong wala sang klaro nga imbestigasyon kag wala napasabat ang utok sa nasambit nga operasyon. Nagapadayon nga hilway kag may mataas pa nga posisyon sa gobyerno ang mga berdugo nga mga kriminal nga may kahimu-an sini. Gani, wala sang huya si Sinas sa ginhambal sini nga mag “move on” na ang pumuluyo sa iya ginhimo nga paglapas sa regulasyon sang kwarantina bangud mintras wala sang naangkon nga hustisya ang mga biktima sang ila demonyo nga operasyon padayon nga mangin preska sa huna-huna kag tagipusu-on sang pumuluyo ilabi na sang sahing mangunguma ang ila mga brutalidad kag pasismo.

Nagakadapat lamang nga kondenahon kag sukton si Sinas kag ang pasista nga rehimen US-Duterte sa ila brutal nga mga krimen nga ginkomiter sa malapad nga hanay sang mga mangunguma, aktibista, tigdampig sang tawhanon nga kinamatarung kag inosenteng mga sibilyan sa ila wala untat kag sistematiko nga pagpang-atake kag militarista nga mga tikang sa pagsabat sa demokratiko nga mga demanda sang mga pumuluyo.

Bilang mayorya nga sahi sa aton sosyedad, nagakadapat nga mag-isa kag maghulag ang minilyon sa aton nga hanay agud paslawon ang naga-agnas nga gobyerno ni Duterte nga ginaharian sang mga despotiko nga mga agalon mayduta kag dalagko nga mga burukrata kapitalista. Wasakon ang kakugmat kag palayason ang paantus, pabaya, korap, inutil kag diktador nga rehimen US-Duterte. ###

Palayason kag pasabton si Sinas kag ang rehimen US-Duterte sa ila mga paglapas kag brutal nga mga krimen sa pumuluyo!