Palig-onon ang Partido, Pamunuan ang Subling Pagpakusog sa Armadong Rebolusyon sa Bohol

,

Mainitong pagsaludo sa tanang rebolusyonaryong martir, mga pamilya nila, mga rebolusyonaryong lider-masa, mga aktibista, mga rebolusyonaryong organisasyong masa, mga alyado sa rebolusyon ug sa tanang naghago alang sa pagpasulong sa nasudnong demokratikong rebolusyon.

Matud pa sa bantugang lider-rebolusyonaryo nga si Mao Zedong, kung walay rebolusyonaryong Partido nga giarmasan sa teoryang Marxismo-Leninismo, walay rebolusyonaryong kalihukan. Ang atong Partido karon giarmasan sa MLM (Marxismo-Leninismo-Maoismo), kini ang pinakaabante ug pinakabantugang teorya sa proletaryado ug ang lig-ong paghupot niini diha sa pagpatuman sa praktika sa rebolusyon sa kongkretong kahimtang sa katilingbang Pilipino pinaagi sa iyang pampulitikang linya nga Nasudnong Demokratikong Rebolusyon nga may sosyalistang perspektiba ug paggunit sa estratehiya sa malanatong gubat sa katawhan mao ang garantiya sa atong kadaugan ug tukoron ang Demokratikong Gubyerno sa katawhang Pilipino. Ang imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo ang dangan sa katilingban nga nagpaantus sa grabeng kalisod sa katawhan busa angay silang pukanon.

Sa miaging usa ka dekada gikan sa 2007 hangtud 2017, gideklarang insurgency-free ang Bohol. Nahubog ug grabe ka mapagarbohon ang militar ug ang reaksyunaryong rehimeng Arroyo ug Benigno Aquino lll ug lokal nga kagamhanan sa probinsya sa ilang giingong kadaugan. Gani gihimong modelo karon sa rehimeng Duterte ang Bohol model nga kontra-insurhensyang kampanya sa nasudnong langkob nga NTF-ELCAC. Tungod kay nagtuo sila nga kini ang pinaka-epektibong pamaagi sa kontra-insurhensyang kampanya ang kasinatian sa Bohol nga Gomez model Whole of Nation Approach.

Apan ang kamatuoran, wala nila madugmok ang Partido, hukbo ug rebolusyonaryong organisasyong masa sa ilang gihimong kontra-insurehensyang kampanya Gomez model tungod kay sa dihang gihimong national priority ang Bohol sa Oplan Bantay Laya ni Gloria Arroyo ug gibutangan ug subra ka dakong pwersa sa militar, mikabat og 8 ka battalion apil na niini ang 900 ka elemento sa CAFGU mibalhin ang dakong yunit sa NPA sa Bohol sa palibot nga isla sa sentrong kabisayaan aron sa pagkuha og dugang luna nga kamaniobrahan. Samtang ang nahibiling bag-ong gikomposar nga komite sa Partido, organisadong masa ug mga alyado nagpadayon sa pakigbisog. Padayong gipasulong ang rebolusyong agraryo, armadong pakigbisog ug pagmintenar sa organisasyong baseng masa hangtud nga niabot ang panahon nga mahimo na nga tukoron pagbalik ang regular nga mga yunit sa NPA dinhi.

Bisan kanus-a, wala mahunong ang armadong rebolusyonaryong kalihukan sa isla taliwala sa mga deklarasyon sa kaaway nga nasumpo na ang kalihukan o insurgency-free na ang Bohol. Hinuon, mas mihinay kini kompara sa nangaging mga katuigan tungod kay tua man sa mas dakong isla sa Negros ang dakong pwersa sa hukbo sa Bohol. Apan sa pikas bahin, dakong kadaugan sa kinatibuk-ang pag-abante sa rebolusyon sa nasudnong langkob ang natampo sa pwersa nga gikan sa Bohol sa pagpakusog sa rebolusyonaryong kalihukan sa Negros.

Sulod sa usa ka dekada nga gideklarang insurgency-free ang Bohol, wala gihapon mohunong ang grabeng militarisasyon sa tibuok probinsya ug gilansang sa militar ang deployment sa 302nd Brgd. dinhi aron pugngan ang pagtubo ug sumpuon ang nahibiling pwersa sa rebolusyonaryong kalihukan.

Apan imbis nga masumpo ang nahibiling rebolusyonaryong orgaisasyong masa, ilawom sa pagpamuno sa Partido, padayon hinuon kining mitubo ug milig-on. Nakapatumaw kini og sobra usa ka gatos nga tibuok panahong pwersa ug duolan katunga niini ang gipadala sa isla sa Negros aron pagtabang sa pagpundar og mga natarang gerilya didto. Nagmalampuson ang yunit sa Hukbo ug mga pwersa sa maong katuyoan sa pagtabang sa pagpakusog sa isla sa Negros.

Karon, panahon na nga subling ugmaron ug pakusgon ang rebolusyonaryong kalihukan sa Bohol. Naghinam-hinam ang masa sa relatibong kalambuan nga natukod na pagbalik ang ilang disiplinado ug maisog nga hukbo nga nanalipod sa ilang interes ug katambayayong sa pagsulbad sa ilang hinanali ug panglahutay nga mga problema. Sukwahi kini sa mga itom nga propaganda nga gipakuyanap sa militar nga “gisalikway na sa masa ang armadong pakigbisog”.

Ang grabeng walay sama nga kagutom ug kalisod nga gisinati sa masa ilawom sa tiraniko, brutal, korap, kawatan, mangingilad nga rehimeng Duterte nga diin gipatuman niini ang martial law sa tibuok nasud pinaagi sa pagpatuman sa Anti-Terror Act ug paggamit sa isyu sa Covid-19 para sa dugang pagpahamtang og terorismo ngadto sa katawhan kadungan ang dinagkong korapsyon, grabeng gikayugtan sa katawhan ug nagtukmod kanila nga mosubay sa dalan sa rebolusyon aron suklan ug tapuson ang rehimeng Duterte.

Sa maong kahimtang, paborable kaayo ang padayong pagtubo sa NPA sa iyang gidaghanon ug kusog.

Sukad natukod balik ang mga yunit sa hukbo sa Bohol ilawom sa absulotong pagpamuno sa Partido, hinay-hinay nga mitubo ug milig-on ang tanang rebolusyonaryong pwersa, Partido, hukbo, baseng masa ug mga kaalyado nga tungatungang pwersa. Ang komite sa Partido sa isla preparado sa ideolohiya, politika ug organisasyon aron atubangon ang dakong hagit sa pag-atubang sa bangis ug brutal nga rehimen ug sa armadong kusog niini diha sa pagpatuman sa mga tahas sa pulitikanhong gimbuhaton nga nagtumong sa subling pagpakusog sa armdong rebolusyon sa Bohol.

Ang namugnang sumada sa nahimong pagsulong sa armadong pakigbisog sa Bohol sukad sa tuig 2000-20016 nahimo kining dugang inspirasyon sa Partido ang mga positibong leksyon niini, isip iwag sa subling pagpakusog sa armadong rebolusyon sa isla aron makaduyog sa pagmartsa paabante sa nasudnong langkob para sa pagkompleto sa yugto sa estratehikong depensiba ug mosulod sa estratehikong pagkapatas sa umaabot nga panahon. ###

Mabuhi ang ika 52 nga anibersaryo sa PKP!
Mabuhi ang NPA!
Mabuhi ang masang Pilipino!

Palig-onon ang Partido, Pamunuan ang Subling Pagpakusog sa Armadong Rebolusyon sa Bohol