Palig-onon ang Partido! Pangulohan ang pagsulbong sa pagsukol sa masa aron palagputon ang pasistang rehimeng US-Duterte! Iasdang ang rebolusyon!

 

I. Nagkalapad nga pagsukol taliwala sa kalibutanong kapitalistang resesyon

II. Ginapagrabe sa rehimeng US-Duterte ang krisis sa sistemang semikolonyal ug semipyudal

III. Maisugon nga pagsukol batok sa kontra-rebolusyon ni Duterte

IV. Pakusgon ang Partido, pangulohan ang pagsulbong sa pagsukol ug iasdang ang rebolusyon

Translation/s: Pilipino | Hiligaynon | English

Download here: PDF | EPUB | MOBI


 

Puno sa rebolusyonaryong kadasig ug determinasyon, gihatag sa Komite Sentral ang pinakamainiton nga pagtimbaya sa tanang myembro ug kadre sa okasyon sa ika-52 anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Rebolusyonaryong pagtimbaya usab ang gihatag sa tanang Pulang manggugubat ug kumander sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), mga myembro sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), mga aktibista sa nasudnon-demokratikong kalihukan, mga higala ug alyado sa sulod ug gawas sa nasud, ug mga rebolusyonaryong manggugubat sa tibuok kalibutan.

Niini nga okasyon, among gipasidunggan ang tanang bayani ug martir sa Partido ug rebolusyong Pilipino. Among gihatag ang espesyal nga pagsaludo kay Ka Julius Giron, Ka Fidel V. Agcaoili, Ka Eugenia Magpantay, Ka Agaton Topacio, Ka Randall Echanis ug sa uban pang rebolusyonaryong manggugubat sa ilang tibuok-kinabuhi nga pag-alagad sa katawhan ug sa nasudnon-demokratikong kalihukan. Atong pasidunggan ang ilang kinabuhi ug ang ilang bililhong tampo sa pag-asdang sa nasudnong demokrasya.

Sa kapin 50 ka tuig, lig-on nga gipangulohan sa Partido ang demokratikong rebolusyon sa katawhan sa Pilipinas. Nakatigum kini sa dili maihap nga mga kadaugan ug kalampusan sa pagtukod sa Partido subay sa pang-ideolohiyang linya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, sa pagtukod ug pagpangulo sa hukbong bayan ug sa gubat sa katawhan ug sa patukod ug pagpalapad sa NDFP.

Lalum nga nakaugat ang Partido sa hut-ong mamumuo ug sa tanang masang kabus ug padayon nga miorganisa ug mipalihok sa dalan sa nasudnon-demokratikong rebolusyon. Sa paglalum ug paggrabe sa krisis sa nagharing sistema, labaw nga gikinahanglan karon nga iasdang ang pakigbisog aron tapuson ang semikolonyal ug semipyudal nga sistema ug ibagsak ang maki-hut-ong nga paghari sa dagkung burgesyang komprador, ang hut-ong dagkung agalong yutaan ug mga burukratang kapitalista.

Padayon nga nagpakusog ang Partido sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon. Luyo sa bangis nga pagpangatake sa kaaway, nagpabiling solido ug lig-on ang Partido, nagkahiusa ug determinadong pangulohan ang proletaryado ug ang dinaugdaug nga masang Pilipino sa pag-asdang sa mga rebolusyonaryong pakigbisog ug pagkab-ot sa mas dagkung kadaugan. Kadungan niini, ang mga kadre sa Partido nagpabiling kritikal-sa-kaugalingon ug determinadong patigbabawan ang mga kahuyangan ug kasaypanan aron nga mas epektibong mapangulohan ang katawhan sa mga masang pakigbisog ug armadong pagsukol.

Hait ang pagsabot sa Partido ug sa tibuok pangkalibutang kalihukang komunista sa krisis nga milukop sa tibuok sistemang kapitalista kung asa hingpit nga nabutyag ang kadunot niini tungod sa pandemyang Covid-19 ug ang pagkapakyas sa mayorya sa mga reaksyunaryong estado nga hustong dumalahan ang krisis nga nagbunga sa wala sukad nasinati nga kalisud sa masang kabus sa tibuok kalibutan. Ang maong krisis nagbunga sa pagtay-og sa mga nagharing rehimen ug naghulma sa malukpanong pagsukol sa lain-laing bahin sa kalibutan. Mitunhay ang mga kundisyon alang sa dinagkung pagsulbong sa mga rebolusyonaryong pakigbisog sa masa ug pagtukod ug pagpalig-on sa mga partido komunista nga adunay katakus nga pangulohan ang higanteng ihap sa mga mamumuo ug masang kabus sa mga imperyalista, mga kapitalista ug sa semikolonyal ug semipyudal nga mga nasud.

Sa milabayng tuig, ang krisis sa nagharing sistemang semikolonyal ug semipyudal labaw nga gipagrabe sa anti-katawhan, militarista ug neoliberal nga tubag sa rehimeng US-Duterte sa pandemyang Covid-19 ug sa pagtamparus sa sunud-sunod nga kalamidad. Labaw nga dili maantus ang kalisud sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino tungod sa walay katugbang nga pagpangdaugdaug ug pagmahimulos sa imperyalismo, pyudalismo ug burukratang kapitalismo. Malimbasugon ang laraw sa lapad nga masa nga tapuson ang ilang pag-antus.

Aron ipabilin ang dunot ug puno-sa-krisis nga nagharing sistema ug aron makapadayon sa malukpanong korapsyon ug pagpangawkaw, gipagrabe sa rehimeng Duterte ang anti-komunistang pag-atake sa lapad nga masa sa dagway sa terorismo sa estado ug sa dili deklarado nga balaod militar. Gipailalum niini ang tibuok estado ug katilingban sa hingpit nga militarisasyon ug pasismo. Padayong ginapatuman ang mga iskema aron magpabilin sa gahum si Duterte ug ang iyang dynastiya lapas sa 2022. Ang tumong mao ang paglikay sa mga demanda sa iyang dili maihap nga krimen ug ipalungtad pa ang paghari niya sa teror ug korapsyon. Mipaling ang reaksyunaryong estado sa gipagrabeng pulitikanhong pagpanumpo aron pugngan ang malukpanong pagbarog sa masa. Mabayanihong mibarog ang katawhang Pilipino ug rebolusyonaryong kalihukan sa kinabuhi-ug-kamatayong pagsukol. Nagpabiling paborable ang kahimtang alang sa pag-asdang sa rebolusyon.

Nagkalapad nga pagsukol taliwala sa kalibutanong kapitalistang resesyon

Ang pandemyang Covid-19 ug ang kapakyas sa mga reaksyunaryong estado nga patigbabawan ang krisis sa pangpublikong panglawas ang nagpagrabe sa krisis sa kalibutanong sistemang kapitalista. Miresulta kini sa dinaghang pagkadaut sa mga produktibong pwersa dihang kalit nga nahunong ang produksyon gumikan sa milungtad nga mga lockdown nga gipatuman atubangan sa paghugno sa mga sistema sa pangpublikong panglawas. Ginaatubang karon sa mayorya sa mga nasud ang daghang matang sa krisis nga wala sukad masinati nga miresulta sa nagkagrabeng porma sa pagpanglupig ug pagpahimulos nga mimugna sa mga kundisyon alang sa lapad nga pagsukol.

Gihapak sa paspas-makatakod nga sakit ang kalibutan nga lalum nga naglunang sa krisis ug kadunot. Sayon lang niining gihagsa ang mga sistema sa pangpublikong panglawas nga daan nang gipahuyang sa mga pagkibhang sa badyet ilalum sa mga rehimeng nagpatuman og mga palisiyang neoliberal nga mitukmod sa programang panglawas sa mga gubyerno gikan sa katilingbanong katungod ngadto sa kapitalistang paggukod sa ginansya. Ang mga sistema sa panglawas nga wala o kulang sa pagpangandam dali ra nga napuno sa pagsirit sa ihap sa kaso sa mga natakdan sa Covid-19.

Isip resulta, walay kapasidad o nagdumili ang mga gubyerno nga magpalihok og igong ginsakpan ug rekursong pinansyal aron magpatuman og demokratikong tubag sa problema sa pangpublikong panglawas, dungan sa mga sosyo-ekonomikanhong lakang sama sa paghatag og hinabang ngadto sa mga nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Labaw pa, gigamit sa malupigong mga rehimen ang pandemya aron mohakop og dugang gahum ug mopatuman sa mapanumpong mga lakang.

Padayon nga mikuyanap ug gipahagba sa pandemya ang mga nasud sa kalibutan. Kapin 79 milyon ka tawo na ang natakdan sa Covid-19 samtang 1.7 milyon ang namatay tungod niini. Sukad Oktubre, paspas nga misirit ang ihap sa natakdan, diin pinakadaghan ang nataho sa United States. Wala pay siguro kun ang mga bakuna nga gisugdan nang gipagula sa mga kompanya sa medisina, mopahunong ba o mopahinay sa pagkaylap sa sakit. Naglumba ang mga adunahang kapitalistang nasud sa pagmugna ug pag-angkon og mga bakuna alang sa Covid-19 aron subling palagsikon ang ilang nagkadaiyang nasudnong ekonomiya. Setyembre pa lang, sobra katunga na sa mga kasabutan aron paliton ang 5.3 bilyon ka dosis sa bakuna ang giangkon sa pipila ka mga adunahang nasud kung asa milangkub lang sa 13% sa populasyon sa tibuok kalibutan.

Ang kawalay kapasidad sa kadaghanang mga reaksyunaryong estado nga magpatuman sa balansyadong ekonomikanhon ug lakang alang sa pangpublikong panglawas isip tubag sa pandemyang Covid-19 miresulta sa labaw pang pagsamot ug paglalum sa krisis sa kalibutanong kapitalistang sistema ug mipahamtang og grabeng kalisud sa gatusan ka milyon ka mamumuo, mag-uuma ug anakpawis.

Bisan sa wala pa ang pandemyang Covid-19, ginasinati sa kalibutanong kapitalistang sistema ang usa ka malungtarong yugto sa resesyon, istagnasyon ug paghinay sa paglambo sukad sa internasyunal nga krisis sa pinansya ug ekonomiya. Ang milabayng mga tuig timaan sa dagkung mga imbentaryo sa wala mabaligya nga mga igbabaligya, sa pagkahagba sa dagkung kapitalistang kompanya, sa mga merger ug acquisition (pag-usa ug pagpalit og mga kompanya), sa pagpundo ug pagkaguba sa mga makina ug paktorya ug kaylap nga kawalay trabaho.

Ang mga lockdown, pagsira sa internasyunal nga mga utlanan ug uban pang lakang aron pugngan ang pandemyang Covid-19 miresulta sa pinakagrabeng kalibutanong resesyon sukad sa Great Depression niadtong dekada 1930. Mas kaylap ang kasamtangang resesyon inubanan sa dungang pagkunhod sa kadaghanan sa mga ekonomiya. Gibana-bana sa International Monetary Fund nga mokunhod og 5% ang pangkalibutang gross domestic product (GDP) karong tuiga nga mas grabe pa sa 0.1% nga pag-ubos sa GDP niadtong 2009 human sa krisis sa pinansya. Ginalantaw nga mosamot pa ang kalisud, nga nagresulta og grabeng epekto sa pisikal ug mental nga kahimsog sa katawhan, lakip na sa edukasyon ug kaayohan sa kabataan.

Ayha ang tuig 2020, mitiurok na ang kalibutanong ekonomiya kun sukdon pinaagi sa pagsulod sa langyawng direktang pamuhunan. Gikan sa US$2 trilyon niadtong 2015, mikunhod kini ngadto sa US$1.6 trilyon niadtong milabayng tuig ug ginalantaw nga labaw pang mokunhod ngadto sa ubos pa sa US$1 trilyon karong tuiga o ubos pa niadtong ayha 2005. Mikunhod usab og 30% ang pamuhunan sa mga operasyon sa bag-ong mga empresa.

Gipasamot sa kalibutanong resesyon ang kahimtang sa istagnasyon sa ekonomiya. Ang optimistikong banabana sa IMF ug sa uban pang mga ahensyang imperyalista nga subling molagsik og 4 hangtud 5% ang ekonomiya sa mosunod nga tuig nag-agad sa bakuna kontra Covid-19 nga gilaumang motangtang sa mga lockdown, pag-abli sa mga utlanan ug subling pakigpamatigayon. Sa subling pagbwelo sa ekonomiya gikan sa sero, lagmit nga magposiitibo gyud ang mga numero. Pero bumalik lang kini sa kanhing padron sa istagnasyon ug hinay nga paglambo sa wala pa ang pandemya, ilabina atubangan sa mga hulga sa kaylap nga pagkabangkarote ug paspas nga pagkunhod sa suhulan ug kita sa mga mamumuo ug kabus.

Aduna pa gihapoy sobrang suplay sa yaweng mga igbabaligya saka ang lana, puthaw, mga semiconductor, produktong agrikultural, mga kotse ug eroplano, ug lakip ang mga serbisyong transportasyon ug komunikasyon. Ang kapasidad sa produksyon padayon nga mitaas tungod sa nagkadakung pagpamuhunan sa mga nag-unhanay nga mga monopolyo kapitalista sa bag-ong teknolohiya (robotics, artificial intelligence, nanotechnology ug uban pa) nga sobra ra kaayo sa demand nga ginabira sa pagkahagba sa abot sa mga pamilya ug pagkabangkarote sa gagmay ug hatungang mga empresa.

Nakabenepisyo usab ang mga kumpanya sa teknolohiyang digital sa mga restrikyon sa pandemya tungod sa pagburot sa demand sa mga serbisyo sa internet sa panahon sa lockdown sama sa deliberi ug sa semiconductor nga mga trabaho ug kumperensa. Apan, sa mas malangkubong aspeto sa pagdugang-bili sa ekonomiya, mihagsa ang kadaghanan sa halin ug kita.

Dili sarang ang pagbwelo sa pagbaligya sa mga produktong agrikultural ug metal human sa pagluag sa mga lockdown ug pag-abli sa mga utlanan aron apson ang labaw pang pagdaku sa gintang tali sa suplay ug demand sa uban pang natad sa produksyon.

Ginadahum nga ang presyo sa lana, sa partikular, mosaka ngadto sa US$44 matag barel sunod tuig (gikan sa abereyds nga US$41 matag barel karong tuiga) nga labihang ubos pa gihapon sa presyo niini nga US$61 matag barel niadtong 2019, bisan pa sa agresibong interbensyon sa OPEC ug Russia aron kunhoran ang produksyon. Misugod og saka ang halin sa mga semiconductor niining 2020 human sa pag-us-us niini sukad hinapos sa 2018, dungan sa pagsaka sa demanda sa mga autonomous vehicle, internet of things, big data ug paspas nga wireless communications, apan lagmit dili niini kayang tugbangan ang gidahum nga pinakataas nga pagdaku sa kapasidad sa produksyon pagtungtong sa 2021. Nagpadayon ang pagsaka sa kalibutanong kapasidad sa pagmugna og puthaw karong tuiga, labaw na sa China, bisan pa sa pag-us-us sa demanda ug gibana-bana nga moresulta sa gintang sa sobrang suplay nga 700 ka milyong metriko tonelada (gikan sa 514 ka milyon nga metriko tonelada sa milabayng tuig).

Makasaysayanon ang giabot nga ang-ang sa kawad-on sa trabaho ug sa gipagrabeng pagpahimulos sa mga mamumuo. Gibana-bana sa International Labor Organization (ILO) nga sa tunga-tunga sa 2020, mga 495 ka milyong mamumuo ang nawad-an og trabaho. Dugang pa, gibana-bana nga 1.6 ka bilyong mamumuo nga adunay ubos nga kita sa “impormal nga sektor” ang grabeng naapektuhan sa temporaryo o permanenteng pagkawala sa ilang panginabuhian. Migrabe ang pagpahimulos sa pamuo pinaagi sa pagpalawig sa adlaw-sa-pagtrabaho pinaagi sa pleksibleng pamuo, work-at-home ug susamang mga remote working arrangement, pagkibhang sa gasto sa produksyon pinaagi sa pagpakunhod sa suhulan o pag-usab sa iskedyul nga usbaw sa suhulan. Gibana-bana sa ILO nga paspas nga mikunhod ang suhulan og 11% o katugbang sa US$3.5 trilyon sulod sa unang tulo ka kwarto niining tuig.

Mihagba ang ihap sa ginaempleyong mga migranteng mamumuo sa 2020. Gibanabanang mous-us og 7.2% (ngadto sa US$508 bilyon) ang remitans sa atrasadong mga nasud. Gibanabana nga moubos pa ito og 7.5% (US$470 bilyon) sa 2021. Adunay 3 milyon ka migranteng mamumuo sa tibuok kalibutan ang nawad-an og trabaho ug wala nakauli sa tagsa-tagsa nilang nasud sa panahon sa mga lockdown sa sayong bahin sa tuig.

Sa padayong pagkabangkrap sa daghang dagkung korporasyon lakip ang mga airline, mga tindahan ug mall, restoran, gym, mga kumpanya sa turismo ug kalingawan, labaw nga makonsentra sa kamot sa pipila ka dagkung kapitalista ang kapital ug bahandi. Ang ihap sa 30 ka pinakaadunahang bilyunaryo mas daku na kumpara sa 4 ka bilyong pinakakabus nga tawo o sobra sa katunga sa populasyon sa kalibutan.

Bulnerable sa debt shock (kalisang sa utang) ang kalibutanong kapitalistang sistema sa umalabot nga katuigan. Paspas nga misaka ang balor sa kalibutanong utang sulod sa milabayng pipila ka bulan. Misirit ang kalibutanong utang og US$11 trilyon sa dihang nagkara-kara ang mga nasud sa rekurso alang sa pandemya nga gitubag sa IMF, sa ADB ug uban pang institusyong pinansyal pinaagi sa pagpaluag sa mga rekisito ug pagtugyan og sobra US$1 trilyon nga pautang. Upat ka pilo ang kantidad niini kun itandi sa gipautang panahon sa kalibutanong krisis sa pinansya niadtong 2008.

Anaa na sa wala-sukad-tupngi nga gitas-on ang utang. Gikan sa US$255 trilyon o 322% sa kalibutanong GDP niadtong 2019, ginadahum nga moabot na kini sa US$277 trilyon o 365% sa kalibutanong GDP sa katapusan sa tuig. Sa miaging tuig, kapin 70% sa kalibutanong utang ang iya sa mga abanteng kapitalistang nasud. Ang dili mabayrangg sa utang, lakip ang malungtarong epekto sa lockdown sa ekonomiya, nagpadaku sa posibilidad sa usa ka debt shock sa labing duul nga panahon diin ang kalit nga pagtaas sa gasto sa kinahanglan bayran nga utang nga moresulta sa mga pagdaghan sa mga nasud nga dili na makabayad sa mga utang sa gubyerno, korporasyon o mga pribadong indibidwal, sa paspas nga paggawas sa kapital nga portfolio. Moresulta kini sa krisis sa kwarta sa nga nasud nga mopadulong sa depisitong piskal ug pagkahugno sa lokal nga produksyon.

Ang kalisang sa pandemya sa 2020 labaw pang nagpalalum sa istagnasyon ug paghinay sa paglambo sulod sa mga kalibutanong sentro sa kapitalismo. Labihang nag-ilaid kining mga nasud sa utang nga katugbang sa 432% sa ilang hiniusang GDP. Ginalantaw nga ang kinatibuk-ang pampubliko ug panggobyernong utang motupong na sa 100% nga bili sa kalibutanong ekonomiya, pinakataas sukad nga nataho, samtang ang mga gubyerno nagabayad og Keynesian-type nga mga corporate ug consumer subsidy aron napugngan ang paghugno sa ilang nga ekonomiya. Labaw pang modaku ang utang sa publiko sa mosunod nga mga tuig tungod sa pagpangandam sa mga gubyerno og mga pondo aron salbaron ang nga kompanya nga hilabahang apektado sa krisis sama sa dagkung transportasyon, mga airline ug uban pa.

Mikubos ang ekonomiya sa US og 31.4% sa ikaduhang kwarto sa tuig, pinakagrabe sukad 1947 dihang nagsugod og pagtala sa ekonomiya. Ang US ang pinakagrabeng naigo sa pandemya diin dul-an 19 ka milyon ang natakdan ug sobra 334,000 ang namatay. Human migasto og kapin $3 ka trilyon sa alibyo niadtong Abril-Setyembre aron palagsikon ang ekonomiya, gibana-banang mohapak sa US$3.3 ka trilyon ang mahimong depisito sa gubyerno sa US paghuman sa kasamtangang tuig, tulo kapilo ang gidak-on kun itandi sa milabayng tuig. Gitantya nga mogasto na usab kini og $900 bilyon alang sa “stimulus” aron salbaron ang mga kompanya ug makapadayon ang paggasto sa mga katawhan. Human sa pagkunhod sa ikaduhang kwarto, kalit midaku ngadto sa 33.4% ang ekonomiya sa US sa ikatulong kwarto, apan mikunhod na usab og kapin 5% sa ulahing kwarto. Gidahum nga moungot kini o padayong mokunhod sa unang kwarto sa 2021. Ingon kadaghan sa 62 milyon ka Amerikanong mamumuo ang nawad-an og trabaho sukad Marso, ug halos 25 ka milyon ang nanukot og subsidyo tungod niini. Kutob sa 22 milyon ka pamilya sa US ang miingon nga wala silay igong pagkaon (14 ka milyon niini dunay mga anak) ug 12 ka milyon ang nawad-on og health insurance. Gikan US$71 ka trilyon niadtong 2019, lagmit motungtong sa US$80 ka trilyon ang kinatibuk-ang utang sa US sa hinapos sa 2020, kapin-kun-kulang sama kadako sa ekonomiya niini. Sa susamang panahon, miburot og US$931 bilyon ang bahandi sa 644 ka Amerikanong bilyonaryo ngadto sa US$3.9 ka trilyon sukad Marso, nga mokabat sa kinatibuk-ang bahandi sa ubos nga katunga o 165 ka milyon ka mga Amerikano.

Ginalantaw nga moabot sa US$53 ka trilyon ang kinatibuk-ang utang sa mga nasud sa Europe. Padayon kining nagahatag og tumang kalisud sa mga nasud sama sa Greece, Spain ug Ireland. Ang lakang sa ilang mga gubyerno aron abagan ang suhulan sa mga mamumuo nagtinguha nga pugngan ang pagkawala sa trabaho sa kapin 59 milyon ka mga mamumuo kinsang mga trabaho nabutang sa peligro sa pagpagamay sa oras sa pagtrabaho ug suhulan, temporaryo o permanenteng gitangtang sa trabaho panahon sa lockdown ug pagsarado sa mga utlanan. Apan gilangan lamang niini dinagkung pagpalagpot sa trabaho nga ginadahum nga mokaylap human mahurot ang mga subsidyo. Gipalagpot kun dili man ginaplanong palagputon sa trabaho ang gatusan ka libong mamumuo sulod sa dagkung kompanya sa Lufthansa (22,000), Renault (14,600), British Petroleum (10,000), Air France-KLM (7,500) ug ub an pa. Walay kasegurohan ang ekonomiya sa United Kingdom sa paggawas niini sa European Union sa hinapos sa tuig nga gibana-banang mosangko sa mga problema sa suplay, pagkibhang sa produksyon ug pagkabungkag sa serbisyo sa pinansya bisan pa sa mga paapas nga kasabutan.

Padayong nagadaku ang nasudnong utang sa Japan sa dugang nga US$2 ka trilyon karong tuig, nga mokabat na ang kinatibuk-an ngadto sa US$2 ka trilyon or sobra 260% sa GDP niini. Nagplano usab kini nga mangutang pa og dugang US$960 ka bilyon aron palagsikon ang ekonomya. Mikunhod ang ekonomiya niini og 8.2% sa tunga sa tuig, pinakadako sukad 1955. Gilantaw sa mga ekonomista nga makabangon ang ekonomiya sa Japan sa ikatulong kwarto apan dili kini molungtad tungod kay nagpabiling ubos ang demand sa mga eksport gikan Japan (kotse, produktong elektroniko ug uban pa).

Dugang nga mipaluya sa kalibutanong kapitalistang sistema ang paghinay sa ekonomiya sa China. Gikan 2016, nagsugod na ang paghinay sa ekonomya niini gikan 10.6% niadtong 2010 ngadto sa 6.1% sa 2019 (tunga na lang sa pungkay nga paglambo niini nga 14.2% sa 2007). Misigpit ang ekonomiya sa China niining unang bahin sa 2020 human sa mga lockdown. Gidahum nga mosaka kini og 2% sa katapusan sa tuig. Giabaga sa China ang utang nga upat ka beses nga midaku sa milabayng dekada ug mamahimong mokabat og 335% sa GDP niini sa katapusan sa tuig.

Ang pagkahagba sa ekonomiya tungod sa pandemya naghatag og rason sa mga gubyerno sa mga atrasado ug nangulahing mga ekonomiya aron pakusgon ang langyawng pagpangutang, labaw pang moabli ngadto sa langyawng pamatigayon ug puhonan ug labaw pang hatagan og insentibo ang langyawng kapital alang kuno sa pagpapaspas sa pabangon. Kapin 240 ka milyong trabaho ang gibana-bana nga nawala sa mga atrasadong nasud. Gibanabana sa mga tigpanuki-duki nga mosaka og 420-580 milyon ang ihap sa mga kabus nga katawhan ngadto sa 1,178 milyon (ang adunay abot nga mokabat lang sa $1.90 o ₱95 kada adlaw o mas ubos pa); o ngadto sa 2,480 milyon (US$3.20 o ₱160 matag adlaw) ka tawo. Kadaghanan sa katawhan nga nagpuyo sa tumang kalisud anaa sa South Asia ug sa Sub-Saharan Africa.

Labaw nga mitataw ang nasudnong kinaiya sa mga monopolyo kapitalista taliwala sa istagnasyon sa kalibutanong kapitalistang sistema. Padayon nga nagpahamtang ang US ug ang uban pang nag-unang kapitalistang nasud og mapadayunong proteksyonistang mga palisiya sa ekonomiya sukad sa krisis sa pinansya niadtong 2008. Sa susamang panahon, ginaduso nila ang dugang pang liberalisasyon sa mga palisiya sa pamatigayon ug pamuhunan sa mga atrasadong kliyenteng-estado, sa paningkamot nga padak-on ang tubo sa mga monopolyo kapitalista ug buhion balik ang ilang kaugalingong nasudnong ekonomiya.

Samot ginapagrabe sa kalibutanong resesyon ang mga kontradiksyon ug krisis sa pulitika. Padayong nagaigting ang mga kontradiksyon tali sa mga imperyalista. Naglumba karon ang dagkung monopolyo kapitalista sa industriya sa parmasyutika alang sa dominasyon sa produksyon ug distribusyon sa bakuna batok Covid-19.

Labaw nga mikaylap ang gyera sa pamatigayon ug ekonomiya tali sa US ug China sukad nga miulbo kini niadtong sayong bahin sa 2019. Agresibong gikontra sa gubyerno sa US ang dagkung Chinese nga kompanya sa electronics nga Huawei ug ZTE nga giakusahan og pagpaniktik, ug ang internet company nga TikTok. Ginaplano sa US nga mogahin og kapin $2 bilyon aron “langkaton ug pulihan” ang mga gamit sa imprastrukturang digital niini nga ginama gikan sa China. Gihikaw usab niini ang mga pondo ug kabtangan sa mga pang-estado nga kapitalistang Chinese ug gibawalan ang daghang mga kompanyang Chinese nga nalambigit sa pagtukod og pasilidad militar sa South China Sea.

Napuliki usab sa mga imperyalistang US sa pagmugna og alyansang pulitikal ug militar tali sa Japan, United Kingdom, Australia ug uban pang nasud batok sa China ug Russia. Gipangulohan mismo sa US ang grupong militar sa pag-deploy niini og duha sa iyang pinakadakung carrier group sa kadagatan sa South China Sea ug East China Sea duol sa Japan nga ginaangkon karon sa China. Nagaplano usab ang United Kingdom nga mag-deploy og aircraft carrier ug strike group sayong bahin sunod tuig ug magpahigayon og ehersisyong militar kuyog ang US ug Japan. Gibabagan usab niini ang paningkamot sa China nga palig-onon ang pulitikanhong kontrol sa Hong Kong diha sa pagtanyag og British citizenship ngadto sa mga residente sa Hong Kong. Dayag nga gipanawagan sa Japan ngadto sa Germany nga moapil sa alyansang nabal batok sa China.

Sa pikas bahin, padayong ginasiguro sa China ang kalibutanong ekonomikanhong interes niini. Ginapalig-on sa China ang pwersang nabal niini pinaagi sa pagpadaghan sa iyang mga aircraft carrier alang sa paghatod sa tropang Chinese gawas sa nasud ug sa pagdugang og mga bapor sa gikusgong-500-ka-barko nga Coast Guard niini ug sa mga “milisya” aron alirongan ang South China Sea ug East China Sea. Bag-ohay lang gipakusog sa China ang iyang Coast Guard nga ilalum sa militar niini, aron bungkagon ang mga istruktura sa ubang mga nasud ug atakehon, pahawaon o pamusilon ang mga langyawng bapor sulod sa teritoryong iligal nga ginaangkon sa China.

Gipalig-on sa China ang bentahe niini sa ekonomiya pinaagi sa iyang pagduso sa Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), usa ka multilateral nga kasabutang pamatigayon tali sa ASEAN ug 5 ka lain pang nasud sa Asia-Pacific ug walay labot ang US. Gamit ang gidak-on sa ekonomiya niini, gitanyagan sa China ang United Kingdom og mas dakung pamatigayon ug pamuhunan atubangan sa umalabot nga kapakyasan sa UK nga makasakmit og kasabutan sa paghawa niini sa EU. Tataw nga ang tumong mao ang pag-alkontra sa nagkakusog nga agresibong barug sa alyansa sa US batok China.

Ginapadaku usab sa mga kontradiksyon tali sa mga imperyalista ang gasto sa panukiduki, produksyon ug pagbaligya sa mga himang iggugubat. Gipakusog sa US ang iyang panukiduki ug produksyon alang sa armas nukleyar human kini mibiya sa Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF). Nakatakda usab mawa-ad og kapuslanan ang New Start, lain pang tratado nga nagpakunhod sa produksoyon sa armas nukleyar nga gipirmahan sa US ug Russia niadtong 2010. Niadtong 2019, misaka ang kalibutanong gastos militar ngadto sa US$1.917 trilyon, mas daku og 3.6% kumpara niadtong 2018, diin US, China, India, Russia ug Saudi Arabia ang nag-unang adunay pinakadaku nga gasto nga molangkob sa sobra 60% sa kinatibuk-ang gasto. Mogasto ang United Kingdom og $78 ka bilyon para sa militar niini, pinakado niining gasto sukad 1980s. Ang kinatibuk-ang halin niadtong 2019 sa nag-unang 25 ka kompanya mikabat sa US$361 bilyon nga mas dako og 8.5% kaysa 2018. Misaka ang kinatibuk-ang gieksport nga armas sa US karong tuig ngadto sa US$175 bilyon, 3% nga usbaw kaysa 2019, o tersera sa kinatibuk-ang halin sa armas.

Padayong ginalupig sa mga imperyalistang nasud, labaw na sa US, ang mga nasud nga nagaduso sa ilang soberanya pinaagi sa mga pagpamig-ot sa ekonomiya, dayag nga interbensyon sa pulitika ug armadong atake. Sa Venezuela, walay lipud-lipod nga gisuportahan sa US ang pwersang oposisyon aron palagputon ang Bolivarian nga rehimeng Maduro. Sayong bahin niining tuiga, gipahigayon sa pwersang militar sa US ang usa ka atake gamit ang drone aron patyon ang nag-unang lider militar sa Iran. Gituohan nga ang pagpatay sa usa ka yaweng siyentistang nukleyar sa Iran niaging Nobyembre gipatuman subay sa mando sa US. Nagpabilin ang nga pwersang militar sa US sa amihanang dapit sa Syria aron suportahan ang armadong paggun-ob sa rehimeng Assad ug protektahan ang mga operasyon sa pagmina og lana sa Delta Crescent Energy LLC, usa ka Amerikanong kumpanya nga gipangulohan sa mga kanhing upisyal sa diplomasya ug militar.

Atubangan sa kanhi nang krisis, dugang gipagrabe sa mga monopolyo kapitalista ang mga nagkabangis nga porma sa pagpahimulos ug pagpangdaugdug sa mga mamumuo ug anakpawis. Gimaksimisa niii ang pagpuga sa sobrang bili nag-una pinaagi sa intensipikasyon sa pamuo, ug sa pagpalungtad sa adlaw sa trabaho ug pagkunhod sa suhulan. Panahon sa pandemya, migrabe ang pagpamig-ot sa mga katungod sa pag-unyon sa mga mamumuo aron pugngan silang suklan ang mga palisiya sa pabrika ug kasabutan sa pagtrabaho. Isip resulta, nag-antos ang mga mamumuo ug anakpawis sa nagkagrabeng sosyo-ekonomikong kondisyon ug sa pagkaut-ot sa ilang pisikal ug mental nga kahimsog.

Sa takuban sa kontra-terorismo, migrabe ang militarismo sa mga kapitalistang nasud sa militarisasyon sa pulisya, makanunayong paggamit sa pwersang militar ug nagkakusog nga sarbeylans sa estado sa tinguhang bungkagon ang dinagkung protesta. Ang pinakadautan nga ultra-reaksyunaryong ideya ug palisiya sama sa pasismo, rasismo, pagpamihig sa relihiyon ug kaliwat, ug panghuna-hunang kontra-kababayen-an dayag ug dili direkta nga pagpanghulog sa mga estadong burges aron siak-siakon ang mga mamumuo og katawhan. Sa ubang mga nasud, gipahimuslan sa mga rehimen ang pandemyang Covid-19 aron mokawkaw og dugang gahum ug pitulon ang demokratikong katungod sa katawhan.

Misukol ang mga mamumuo ug linupigang katawhan sa tibuok kalibutan. Miulbo ang mga protestang masa ug welga sa pipila ka mga nasud diin gisinggit nila ang ilang pangayo alang sa trabaho, subsidyo sa ekonomiya ug panglawas taliwala sa lockdown, luwas nga lugar sa trabaho ug luwas nga tulunghaan atubangan sa pandemya. Ginasuklan usab nila ang pagpamig-ot sa ilang mga katungod. Miulbo usab ang mga aksyong protesta niadtong tunga-tunga sa tuig nga gitambongan sa 26 milyon ka tawo ang United States batok sa rasismo ug kamangtas sa kapulisan. Sa India, mikabat sa kapinkun-kulang 250 milyon ka mag-uuma ug mamumuo ang milihok sa makasaysayanong nasudnong mga welga ug demonstrasyon niadtong ulahing bahin sa Nobyembre aron batukan ang mga palisiyang neoliberal nga nagapabor sa dagkung kompanyang agrikultural ug iduso ang mga lakang sa pagpaniguro sa kahimsog ug ekonomikanhong kaayohan sa katawhan. Miulbo usab ang mga protestang masa sa France, Belarus, Guatemala, Nigeria, Hong Kong, Thailand, Indonesia ug uban pang nasud batok sa pasismo ug mga kontra-katawhang palisiya ug sa pagpangayo sa mga demokratikong reporma. Ginalunsad usab ang mga armadong pagsukol sa Afghanistan, Kurdistan ug ubang nasud batok sa langyawng agresyon ug sa mga malupigong rehimen.

Nagamugma og paborableng kondisyon ang kalibutanong resesyon ug krisis sa panglawas para sa pagtunhay ug paglambo sa mga proletaryong rebolusyonaryong pwersa sa tibuok kalibutan. Padayong nagatumaw ang mga abanteng elemento sa proletaryado sa lain-laing nasud. Adunay mga paningkamot nga tun-an ug ipraktika ang Marxismo-Leninismo-Maoismo subay sa mga ispisipikong kahimtang sa lain-laing nasud aron pangulohan ang rebolusyonaryong pakigbisog sa mga mamumuo ug katawhan. Padayong nagapalig-on ang mga komunistang partido ug nagpalalum sa ilang pag-ugat sa masa. Gipangulohan nila ang mga armadong pakigbisog sa India ug sa Pilipinas ug determinadong magtukod og mga hukbo sa katawhan ug maglunsad og gubat sa katawhan sa ubang semikolonyal ug semipyudal nga mga nasud.

Ginapagrabe sa rehimeng US-Duterte ang krisis sa sistemang semikolonyal ug semipyudal

Samtang nagpakanang kusgan ug gamhanan, sa tinuod lang, huyang ug nangurog ang tiranong si Duterte ibabaw sa usa ka dunot nga sistemang nabangkrap sa iyang korapsyon ug pagyukbo ngadto interes sa mga langyawng kapitalista. Dili niya kayang tagbawon ang ilang kahakog nga mohurot sa rekurso sa estado alang sa batakang panginahanglan sa katawhan. Sa milabayng tuig, labaw nga mitiurok ang kanhi ng krisis sa sistemang semikolonyal ug semipyudal sa Pilipinas atubangan sa kapakyas sa rehimen nga hustong tubagon ang pandemyang Covid-19 ug ang sunud-sunod nga mga kalamidad nga mihapak sa nasud sa milabayng mga bulan.

Gipagrabe sa rehimeng US-Duterte ang krisis sa katilingban ug ang pag-antus sa katawhang Pilipino tungod sa militarista ug inutil nga pag-atubang sa pandemya, sa korapsyon niini, hilabihan nga pagsalig sa langyawng pagpangutang, pagbalibad nga unahon ang pag-atiman sa panglawas sa katawhan, ug hingpit nga pagsalikway sa ilang kaayohan sa ekonomiya. Minilyon ka mamumuo ug kabus ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian ug nakasinati sa grabeng kalisud ug kagutom. Samtang giubsan ug gilibre sa rehimen ang buhis sa dagkung korporasyon, plano usab niining magpahamtang og bag-ong mga buwis sa katawhan.

Aron sumpuon ang pagsukol sa katawhan, gipagrabe sa pasistang rehimen ang terorismo sa estado pareho sa kasyudaran ug kabanikanhan sa takuban sa “kontra-insurhensiya” ug nagpahamtang og dayag nga pasistang paghari pinaagi sa pagbalaod sa Anti-Terrorism Law.

Sa kahadlok niini sa hulgang ipaatubang siya sa mga lokal ug internasyunal nga korte lambigit sa iyang malukpanong mga krimen, pag-abuso sa tawhanong katungod ug korapsyon, nagmugna og mga pakana ang nagharing pundok ni Duterte aron magpabilin sa poder. Sa kapin 500 ka adlaw na lang nga nahabilin niya sa poder, gipaspasan ni Duterte ang pagpatuman na hiwi nga iskema aron ipalugway ang iyang tiranya: magdeklara og usa ka “rebolusyonaryong gubyerno” ug tukuron ang usa ka pasistang diktadurya, iratsada ang pag-usab sa konstitusyon sa ngalan sa “pederalismo,” o siguruhon ang dinastikong paghulip pinaagi sa kontroladong eleksyon aron ituboy ang susama niyang pasista, kurakot ug uhaw-sa-gahum nga babayeng anak o sa usa sa iyang alipures.

Usa ka dakung kapalpakan ang tubag sa rehimeng Duterte sa pandemya. Sa sinungdanan palang sa pandemya, wala na niini gitagad ang mga panawagan nga sirad-an ang internasyunal nga mga utlanan ug gitugutan na hinuong mosulod sa nasud ang 500,000 turista gikan China sa gikan Disyembre 2019 hangtud Pebrero karong tuiga nga maoy sinugdanan sa pagkuyanap sa Covid-19 sa nasud. Sa takuban sa pagtubag sa pandemya, giangkon ni Duterte ang mas lapad nga diktaduryang gahum dihang iyang gipahamtang ang usa sa pinakadugay nga lockdown sa militar ug pulis ug giangkon ang talagsaong mga gahum aron hilabtan ang pondo alang sa katawhan. Dili andam ug mihagba ang sistemang panglawas ilabina sa pangpublikong mga ospital ug laboratoryo lakip na ang mga ahensya sa syentipikong pagpanukiduki tungod sa pagkibhang sa badyet sa miaging mga tuig. Kulang ang mga nars ug mamumuong panglawas nga ginaila isip mga bayani. Wala usab sila gigarantiyahan og makatarunganong sweldo. Gibalewala ni Duterte ang mga panawagan alang sa libreng mass testing, libreng pagpanghatag sa mga face mask ug gamit pangsanitasyon, ug agresibong contact-tracing. Nahadlok ang lapad nga masa sa Covid-19, dili lang sa makapatay kini, kundi tungod pa sa taas nga balayrunon sa pagpatambal nga mamahimong mokabat sa tunga sa milyong piso alang sa duha ka semanang pagpaospital. Usa ang Pilipinas sa adunay pinakapalpak nga pagtubag sa Covid-19 matud pa sa internasyunal nga tigmantala.

Imbes nga ikambyo ang badyet aron palig-onon ang kapasidad sa sistemang panglawas ug gahinan ang panginahanglan sa minilyong nawad-an og panginabuhian tungod sa lockdown, gibalhin ni Duterte ang pondo alang sa paborito niyang mga proyektong imprastruktura. Minilyon ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Gipugngan sa mga restriksyon sa pagbyahe ang pagbaligya sa mga produktong agrikultural nga nagresulta sa pagkawala sa kita ug pagkalugi sa mga mag-uuma. Ulahi ug kulang kaayo ang subsidyo sa gubyerno. Gipahimuslan sa rehimen ang mga lockdown ug gipasilbi kini sa interes sa mga korporasyon sa transportasyon pinaagi sa pagbawal sa liboan ka mga drayber sa dyip nga mamasada sa ilang mga ruta. Samtang midagsang ang pandemya, gipabalik sa trabaho ang mga mamumuo nga walay igong pangpublikong transportasyon, walay garantiya sa luwas ang trabahuanan ug gipaubsan ang suhulan. Tungod kay walay pondo aron sigurohon ang luwas nga kahimtang sa pagtungha, gipasirad-an sa rehimen ang mga eskwelahan pabor sa palpak nga “distance” ug “blended” nga sistema sa pag-tuon nga nagpaantus sa minilyong magtutudlo, estudyante ug sa ilang mga ginikanan.

Subling nagpakita ang rehimen og dayag nga kawalay-pagpakabana taliwala sa sunud-sunod nga kalamidad nga miigo sa Luzon nga labaw pang nagpatataw sa kahuyangan sa tubag nga resulta sa pagkibhang sa kanhi nang gamayng pondo. Gatusan ka libong pamilya ang nawad-an og balay ug mga kabtangan tungod sa kusog nga hangin, pagbaha, pagkabanlas sa lapok ug pagdahili sa yuta. Tungod kay walay pondo aron tabangan ang katawhan nga makasugakod sa nawala kanila, minilyon nga katawhan ang gipasagdan sa rehimen nga iya-iyang maningkamot aron subling ipabarog ang ilang mga balay at panginabuhian.

Nabutyag ang kadunot ug pagkaatrasado sa sistemang semikolonyal ug semipyudal ilalum sa rehimeng US-Duterte. Sa milabayng upat ka tuig, nakasinati og grabeng mga porma sa pagpahimulos ug pagpangdaugdaug ang masang Pilipino. Ang rehimeng US-Duterte karon ang pinakadaotan nga representasyon sa imperyalismo, pyudalismo ug burukratang kapitalismo ug mao usab ang pinakahinanaling hinungdan sa paglunsad sa rebolusyonaryong pakigbisog. Bisan ilalum sa pandemyang Covid-19, nagpahamtang kini sa anti-katawhan ug neoliberal nga mga palisiya nga pabor sa dagkung burgesyang kumprador, sa hut-ong dagkung agalong yutaan ug sa dagkung langyawng kapitalista. Gipagrabe sa maong mga palisiya ang pagpangdaugdaug ug pagmahimulos, gipalalum ang kawalay kaangayan sa katilingban, ug gipagrabe ang sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa lapad nga masa sa mga mamumuo, mag-uuma ug uban pang kabus nga katawhan.

Tungod sa pandemya ug kawalay katakus sa rehimen nga maghatag og sakto nga tubag, nabutyag ang dunot nga kahimtang sa nagharing sistema, partikular na ang dili industriyal, atrasado ug agraryong kinaiya sa ekonomiya sa Pilipinas. Walay kaugalingong kapasidad ang nasud nga magmanupaktura sa igong mga personal protective equipment, face mask, testing kit ug uban pang panginahanglan, ug nag-apas na hinuon sa mga imported nga hilabihan ka mahal. Gibutyag usab niini ang hingpit nga kawalay independyenteng industriyang parmasyutika ug panukiduki sa bakuna nga naghikot sa nasud sa dagkung langyawng kumpanya sa tambal.

Walay kapasidad ang nasud nga mognaon ang kasagarang panginahanglan alang sa lokal nga produksyon ug konsumo. Kontrolado ug gipahimuslan sa multinasyunal nga mga korporasyon ug sa ilang mga lokal nga kasosyo ang lapad nga bahandi ug mga natural nga rekursong ug kusog pamuo sa nasud. Nagsalig ang produksyon sa ginaimport nga mga makina ug sangkap. Walay kaugalingong lokal nga mga industriya ug kontrolado sa dagkung kumpanyang langyaw ang industriya ug ang limitado nga mga export-processing zone nga kabahin sa pangkalibutang assembly line sa mga korporasyong multinasyunal. Atrasado ang produksyong agrikultural, nga kasagaran naggamit og sa manwal nga pamuo, mga gamit nga demano ug mga hayop pang-uma. Limitado kaayo ang mga pasilidad sa irigasyon ug daghang ang guba na. Ginagmay ang produksyon sa bugas, ug kadaghanan dili mekanisado ug ginapaantus sa ubos kaayong presyo tungod sa liberalisasyon sa pag-import sa mga sobrang langyawng produktong agrikultural nga ginapondohan sa ilang mga gubyerno. Labaw pa kining gipagrabe sa milabayng mga bagyo ug kawad-on sa subsidyo sa estado aron moabag sa lokal nga mga mag-uuma.

Tungod sa pagsalig sa nasud sa imported nga mga himan sa produksyon ug human-daang produkto, ug sa produksyon nga nakasentro sa pag-eksport sa baratong hilaw nga materyales ug semi-manupaktura nga adunay gamayng dugang nga bili, nakasinati ang Pilipinas sa makanunayong depisito sa pamatigayon. Ayha ang 2020, misirit na ang depisito sa pamatigayon sa Pilipinas ngadto sa US$41.44 bilyon niadtong 2018 ug US$42.5 bilyon niadtong 2019. Miubos kini sa Abril niining tuiga, dili tungod sa paglambo sa katakus sa nasud nga magkinaugalingon, apan tungod kini sa dakung pagkunhod sa mga ginaimport nga produkto (20%) ug serbisyo (19%), ug sa kinatibuk-ang pagkunhod sa mga eksport atubangan sa lockdown sa ekonomiya ug nagapadayong paghinay sa baligya sa mga produktong semi-manupaktura ilalum sa malungtarong kalibutanong istagnasyon. Mitriple ang paggawas sa kapital nga portfolio gikan US$1.2 bilyon sa unang napulo ka bulan sa 2019 ngadto sa US$3.9 bilyon sa parehong panahon karong tuiga.

Labing nakaapekto sa ekonomiya ang dugay nga lockdown. Miubos og 10% ang ekonomiya sa unang tulo ka kwarto ning tuiga, pinakagrabe kun itandi sa 7.3% niadtong 1984-1985. Bisan sa panahon nga wala pa ang pandemya, miubos na ang tantos sa pagsaka sa GDP sa milabayng upat ka tuig ilalum sa rehimeng Duterte tungod sa pag-ubos sa demand para sa mga eksport gikan sa Pilipinas nga resulta sa istagnasyon ug hinay nga paglambo sa kalibutanong sistemang kapitalista.

Dili muubos sa pito ka milyong mamumuo ang nawad-an og trabaho sa Abril pa lamang nga maoy nagpasaka sa tantos sa disempleyo sa dili katupngang ang-ang, ug mibira sa dili katupngang pag-ubos sa tantos sa “pagsalmot sa kusog pamuo.” Sa kinatibuk-an, dili muubos sa 8.5 milyong Pilipino ang walay trabaho o 19.4% nga tantos sa disempleyo. Dugang niini, dili muubos sa 6.3% ang tantos sa kulang sa trabaho nga, sa kamatuoran, wala usay mga trabaho. Gikan 2016, kapin usa ka milyong trabaho sa agrikultura ang nawala tungod sa pagpalayas sa mga mag-uuma gikan sa ilahang mga yuta nga resulta sa mga operasyon sa dagkung burgesya kumprador, konsentrasyon sa yuta, pagkabangkarote ug uban pang hinungdan.

Liboan ka mga gagmay ug medium nga negosyo ang nagsira tungod sa pagkabangkrap. Pagka-Nobyembre, halos 685,000 ka migranteng mamumuong Pilipino (o OFWs) ang nangayo og ayuda. Minilyon nga katawhan ang naglisud. Samtang adunay mga plano nga magpahamtang og dugang buhis nga pagaabagahon sa katawhan, tumong usab sa rehimen nga minusan ang buhis sa mga korporasyon og ₱249.4 bilyon hangtud sa 2022. Gilauman nga muubos ang makolektang buhis og ₱696.2 bilyon karong 2020. Ginalauman usab nga modoble ang depisito ngadto sa ₱1.38 trilyon karong tuiga gikan sa ₱677.6 bilyon niadtong 2019.

Tungod kay kulang ang kita ug desperadong pondohan ang mga proyektong imprastruktura sa mga dagkung oligarko, nagkara-kara ang rehimeng Duterte sa pagpangutang nga maoy hinungdan sa walay kaparis nga pagburot sa utang sa Pilipinas. Niadtong Agosto 2020, mikabat sa ₱9.6 trilyon ang nasudnong utang sa gubyerno, mas mitaas og ₱1.9 trilyon kung itandi sa pagsugod sa tuig. Modaku pa kini hangtud ₱10.2 trilyon sa katapusan sa tuig, ₱12 trilyon sa katapusan sa 2021 ug ₱13.7 trilyon sa katapusan sa termino ni Duterte. Sa ingon niining gipaspason, sobra doble o 59.9% sa GDP sa nasud ang pagdaku sa utang sa Pilipinas sulod sa unum ka tuig gikan sa ₱6.1 trilyon sa pagsugod sa pagpangatungdanan ni Duterte. Resulta niini, ang mga balayrunon sa interes sa utang ug sa prinsipal nga kantidad niini nga miabot na og ₱1.8 trilyon sa 2021, pinakadaku kini nga nataho sa milabay nga napulo ka tuig ug katugbang sa 40% sa badyet sa sunod tuig o 8.1% sa GDP sa nasud.

Tungod kay desperadong mangutang ug makakuha og taas nga grado sa pagpangutang gikan sa mga langyaw, nagapatuman ang rehimeng Duterte og mga palisiya nga dikta sa mga langyawng bangko ug institusyon sa pinansya. Luyo sa pandemya, nagdumili si Duterte ug ang iyang mga upisyal sa ekonomiya nga balihon ang palisiya sa pagkibhang sa mga subsidyo sa pangpublikong panglawas ug edukasyon, ug wala gisuspinde ang pagbayad sa mga pabug-at nga utang. Padayong ginaduso ang pag-usab sa konstitusyon, mga amyenda sa Public Services Act, ang balaodnong National Land Use ug uban pang lakang nga nagtumong nga wagtangon ang pagbawal sa langyawng pagpanag-iya sa yuta ug negosyo.

Tataw ang anti-katawhang programa sa badyet sa rehimen sa 2021 nga naghatag og pinakaubos nga prayoridad sa pangpublikong panglawas, edukasyon ug serbisyo-sosyal. Mikabat sa ₱1.1 trilyon ang gitakdang pondo para sa mga pork barrel nga proyektong imprastruktura nga walay tampo sa tinuoray nga paglambo sa ekonomiya ug kasagarang mga dagkung oligarko ug mga loyalista sa pulitika lamang ang nabulahan. Sa pikas bahin, walay plano kung unsaon pagsuporta sa pagbuhi balik sa mga gagmay ug midyum ang gidak-on nga negosyo nga nangalugi tungod sa lockdown. Giseguro niini ang pondo alang sa kontra-insurhensiya, partikular sa pagpalit og mga bag-ong helikopter, eroplanong iggugubat, mga bomba, kanyon, drone ug uban pang armas, apan walay plano aron sigurohon ang luwas nga mga eskwelahan aron makabalik na sa mga klase. Samtang naggahin lamang ang rehimen og ₱2.5 bilyon aron pondohan ang pagpalit og bakuna alang sa Covid-19 (gikan sa kinatibuk-ang bana-banang kantidad nga ₱70 bilyon), naggahin kini og ₱19 bilyon para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ug sa hugaw nga gyera niini. Mihatag si Duterte sa kapin kun kulang ₱33 bilyon alang sa “modernisasyon sa AFP”, apan wala alang sa hinanali nga panginahanglang modernisasyon sa sistema sa edukasyon ug panglawas.

Samtang nagkalalum ang krisis sa ekonomiya, nagkagrabe ang krisis sa pulitika sa nagharing sistema ilalum sa rehimeng Duterte. Nahimulag kini sa halapad nga han-ay sa masang Pilipino ug misalig sa tiranikong pamaagi sa paghari nga inubanan sa walay puas nga kampanya aron magsabwag og disimpormasyon ug kahadlok. Mipakita kini og pagyukbo sa ekonomiya sa China ug pagpakaitoy sa imperyalistang US.

Walay nadawatang boluntaryo ug kinasing-kasing nga suporta si Duterte gikan sa masa. Busa ginapugos niya sa katawhan nga mosunod ug motuman pinaagi sa militar ug pulis nga nagsamok-samok na sa halos tanang aspeto sa kinabuhing sibilyan. Ginalantaw sa masa si Duterte nga responsable sa kampanya sa sagunsong pagpamatay batok sa mga kabus sa mini nga gyera kontra droga, sa pagmasaker sa ilahang trabaho, kawalay panginabuhian, pagkabangkarote, paantus nga mga buhis ug pagsaka sa presyo, kagutom, kaylap nga kapit-os, ug ekonomikanhong desperasyon. Gikasilagan sa lapad nga masa ang dayag nga korapsyon ni Duterte ug pagratsada sa mga proyektong imprastruktura ug pagpangabuso sa gahum aron mahimong nag-unang protektor sa mga sindikato sa droga dinhi sa nasud.

Gitagbaw ni Duterte ang mga militar ug pulis aron maseguro ang pagkamatinud-anon sa mga heneral ug sundalo pinaagi sa paghatag kanila og bilyun-bilyong kita sa dagway sa kikbak sa mga kontratang militar ug bahin sa ginatawag nga mga “programang integrasyon.” Nahimong sentrong palisiya sa rehimen ang kontra-insurhensiya nga naghatag og gahum sa AFP ug mga heneral niini nga idirehe ang mga hisgutanang pang-estado.

Mini ang kampanyang “kontra-korapsyon” ni Duterte. Walay katagbawan ang iyang rehimen ug gihakop ang tanan. Pinaagi sa iyang tiraniya, gipailalum niya sa iyang kontrol ang tanang korapsyon sa gubyerno. Sa takuban sa “kontra-korapsyon,” gisagudsud niya ang mga ahensya ug gipulihan og mga mas masaligang suluguon nga iya-iya usang nangurakot. Nakig-alyansa siya sa mga Arroyo ug mga Marcos nga gitugutan niya nga makaikyas sa silot. Gipailalum niya ang Bureau of Customs sa direktang kontrol sa militar aron seguruhon ang iyang hingpit nga kamanduan ang ismagling sa ilegal nga droga. Gigamit niya ang “narcolist” aron magpailalum sa iyang mando ang Kongreso, mga upisyal sa lokal nga gubyerno, ug mga upisyal sa korte. Gigamit niya ang badyet sa 2021 aron mag-apud-apud og pork barrel sa iyang alipores. Samtang naghilaid sa kalisud ang katawhan, gigamit niya ang “emergency powers” aron igahin sa mga ginapaborang pulitiko ang pondong subsidyo, pagpatukod og isolation facilties, pagpalit sa mga kahimanan ug bakuna, ug uban pa.

Ang kahakog sa nagharing pundok ni Duterte ang maoy hinungdan sa lalum nga siak ug antagonismo tali sa lain-laing mga paksyon sa mga nagharing hut-ong. Misangpot ang rehimen sa pagpatay ug pagpapreso sa iyang mga kaaway sa pulitika ug kaaway nga sindikato. Ginagamit ni Duterte ang pagpanghasi batok sa mga kaatbang nga oligarko aron mapugos sila nga makig-alayon ug mosuporta o kung dili, ilugon ang ilahang negosyo. Ginagamit niya ang gahum sa estado aron maghatag og pabor ug pribilehiyo sa mga kroning oligarko. Tungod wala miyukbo ang mga Lopez sa kabubut-on ni Duterte, gihikawan niini og prangkisa ang higanteng kumpanya sa midya nga ABS-CBN. Naglunsad usab si Duterte og brutal nga kampanya batok sa konserbatibong oposisyon sa pulitika, ug determinadong hikawan sila og mga pribilehiyo ug gahum sa eleksyon sa 2022. Nitumaw usab ang disgusto sa han-ay sa mga alyado sa pulitika ni Duterte nga mipungkay sa pagkudeta sa ubos nga balay-balaoranan niadtong Oktubre. Nagkompetisyon usab ang mga alipures ni Duterte aron makakuha og pinakataas nga porsyento sa pagpalit ug distribusyon sa bakuna batok Covid-19.

Ang lalum nga siak sulod sa militar ug pulis siguradong motumaw samtang labaw nga nahimong agresibo ang pundok sa kaatbang nga nagharing hut-ong kadungan sa pagsulbong sa mga protesta sa kadalanan. Adunay mga maki-US nga upisyal sa militar nga naay pinahipi nga kasuko sa rehimen tungod sa pagtraydor kabahin sa teritoryong dagat sa nasud ngadto sa China ug sa kontratang mitugot sa bag-ong kumpanya sa telekomunikasyong kontrolado sa China nga magtukod og mga cell tower sulod sa mga kampo militar. Samtang ginapalambo ni Duterte ang kamatinud-anon sa iyang mga piniling upisyal sa militar ug pulis, daghan usab ang wala nalipay sa pagpabor ni Duterte sa mga upisyal nga kunektado gikan sa Davao.

Hingpit nga gipatuman ni Duterte ang pagka-hepe sa neokolonyal nga estado sa US. Kadungan niini, nagpaka-itoy si Duterte sa duha ka imperyalistang amo: ang US ug ang China. Samtang nagsunud-sunod siya sa mga upisyal sa US ug China, nameligro usab siya nga initan sa usa sa duha ka magkasumpaki nga imperyalistang gahum.

Miyukbo si Duterte sa imperyalistang China, ug miuyon nga sakupon ang teritoryo sa Pilipinas ug magtukod og mga istrukturang militar sulod sa eksklusibong sonang pang-ekonomiya sa nasud sa South China Sea. Gitugutan niya ang China nga pahimuslan ang mga rekurso sa dagat, gub-on ang gatusan ka ektarya sa bahura o coral reefs, ug hakuton ang mga tuway, isda ug uban pang bahandi gikan sa teritoryo sa Pilipinas. Bugti niini, nakadawat si Duterte og mga kikbak gikan sa pautang ug ayuda alang sa mga proyektong imprastruktura, ingonman ang mga kasabutan tali sa iyang mga kroni ug kumpanyang Chinese.

Sa pikas bahin, nagpaka-itoy usab si Duterte sa imperyalismong US ug miyukbo sa dominanteng gahum niini. Padayon niya nga ginapatuman ang mga imposisyong pang-ekonomiya sa mga institusyong pinansyal nga kontrolado sa imperyalismong US, ug nagpabiling matinahuron sa gubyernong US ug pwersang militar niini. Protektado ni Duterte ang tanang dili patas nga kasabutang militar tali sa US ug Pilipinas. Nagpakaaron-ingnon si Duterte nga wagtangon ang Visiting Forces Agreement (VFA) niadtong Pebrero, apan gisuspinde niya sa kinaulahian. Ang iyang intensyon mao ang renegosasyon aron iduso ang ginapangayo niya nga mas dakung suportang militar alang sa kontra-insurhensiya nga gitugutan usab sa US. Sa padayong pagpondo, pagbansay ug pag-armas sa AFP, ang imperyalismong US ang dagkung tigsulsol sa pasistang rehimeng Duterte. Ilalum sa Operation Pacific Eagle-Philippines, padayong ginagamit sa pwersang militar sa US ang nasud isip base sa mga operasyong militar sa lain-laing bahin sa kalibutan, sa kamuplaheng war games ug training, ug ang ginatawag nila nga “freedom of navigation operations” o operasyon sa gawasnong paglawig sa South China Sea ug East China Sea.

Lig-ong gibutang ni Duterte ang iyang kaugalingon isip usa ka pasistang tirano bisan wala dayag nga gideklara sa balaod-militar. Nahimo niya kini pinaagi sa pag-apruba ug pagpatuman sa Anti-Terrorism Law niadtong Hulyo, nga usa ka balaod sa terorismo sa estado. Daw ginapadagan ang rehimen sa usa ka huntang sibil-militar sa porma sa NTF-ELCAC nga nagpailalum sa tanang ahensya sa estado sa kontrol sa militar. Hingpit na nga gisirad-an ang pultahan alang sa hinabing pangkalinaw niadto pang 2017. Kaylap ug nagkadaghan ag mga paglapas sa tawhanong katungod.

Sa kahadlok sa nga mahitabo ang pagsulbong sa mga protesta sa katawhan batok sa tiraniya, korapsyon ug pagpasagad sa kaayuhan sa katawhan, gipagrabe sa rehimeng Duterte ang kampanyang pagpanumpo sa mga ligal nga demokratikong pwersa sa kasyudaran ug kabanikanhan. Ang sunud-sunod nga walay kukaluoy nga pagpamatay sa mga peace consultant, rebolusyonaryo ug aktibista, inubanan sa lain pang porma sa pagpanumpo sa milabayng mga bulan ang nagpadilaab sa internasyunal nga pagkundena ug pagkahimulag sa rehimeng Duterte.
Aron maghakop og dugang pulitikanhong gahum, ug aron mapalig-on ang iyang tiraniya ug ipabilin ang iyang paghari, gipagrabe ni Duterte ang mga operasyong kontra-insurhensiya nga adunay deklaradong laraw nga dugmukon ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ayha mahuman ang iyang termino sa 2022. Gipalapad ang langkub sa kampanyang kontra-insurhensiya sa AFP ilalum ni Duterte aron damayon ang dili armadong populasyon sa kabanikanhan ug kasyudaran.

Sukad 2017, ang AFP, kauban ang PNP, nagtukod og 27 ka bag-ong mga batalyong pangmaniobra ug gikonsentra ang ilang pwersa sa walo ka rehiyon: sa Southern Tagalog, Southern Mindanao, Eastern Visayas, North Central Mindanao, Bicol (nga adunay 14-20 ka batalyon matag rehiyon); ug Northeast Mindanao, Negros ug Far South Mindanao (nga adunay kapin-kun-kulang 10 ka batalyon kada rehiyon). Mokabat sa 124 ka batalyon o 40 ka brigada sa kontra-insurhensiyang tropa sa AFP ang nakadeploy sa Western Mindanao, Cagayan Valley, Ilocos-Cordillera, Central Luzon, Panay ug Central Visayas. Tumong sa AFP nga kumpletuhon ang pagrekrut sa 9,000 ka ginsakpan sa CAFGU nga maoy modala sa tinibuok nga ihap sa tropang paramilitar ngadto sa 70,000. Nagpakitabang usab ang AFP sa US pinaagi sa pagpaniktik gamit ang drone ug sakyanang pangkombat.

Nagkalas-kalas og binilyong piso ang AFP aron ipabilin ang pagdaghan sa tropa ug arsenal niini sa mga drone pangsarbeylans, mga fighter jet ug helikopter, bomba, mga mortar ug howitzer. Naggahin ang rehimeng Duterte og kapin ₱200 bilyon alang sa militar ug aduna pay plano nga mopalit og mga sarplas nga modernong armas nga ginabaligya sa US ug mga subsidyaryo niini.

Nagalunsad sa sagunson ug nakapokus nga operasyong militar ang mga pasistang armadong pwersa sa tibuok nasud. Milungtad ang mga nakapokus nga operasyong militar og pipila ka semana hangtud sa unum ka bulan ug kasagarang naglangkub sa mga prontera sa mga prubinsya. Migamit ang maong operasyon sa mga taktika sa “gradual constriction” sa tumong nga utingkayon ang mga yunit sa BHB ug makigsangka pabor sa kaaway. Ang maong mga malukpanong operasyon usab ang nakaingon sa pagkabungkag sa pipila ka yunit sa BHB. Apan, mayorya sa mga yunit sa BHB ang nakapahaum ug nagpakahanas sa gerilyang kontra-maniobra aron pakyason ang mga dinagkung operasyon sa kaaway, ug sa ingon, siguradong pagkalas-kalas ra kini og kwarta ug rekurso.

Bag-ong kinaiya sa mga operasyong kontra-gerilya sa AFP ang mga “surgical bombing” nga nagagamit og 500-librang mga bomba. Mas musagunson ang ingon niini nga mga operasyon sa mosunod nga mga tuig atubangan sa pagpalit og mga bag-ong fighter jets sa militar, mga helikopter ug drone. Tumong sa mga pagpabomba gikan sa kahanginan ug pagpanganyon nga “bulabugon ug hadlukon” ang BHB ug ang masa. Apan, kasagarang ginahulog ang mga bomba duul sa mga baryo sa kabanikanhan nga nagresulta sa pagkadaot sa mga umahan ug imprastrukturang sibilyan. Sa usa ka panghitabo sa pagpamomba sa Pambujan, Northern Samar, ang kaugalingong tropa sa AFP ang natagakan sa ilang bomba.

Gipagrabe sa pasistang rehimen ang brutal nga gyera niini batok sa sibilyang populasyon sa kabanikanhan kung asa nalambigit ang pwersang militar ug pulis ni Duterte sa nagkadaghang ihap sa mga teroristang krimen. Karong tuiga, sunud-sunod ang mga masaker ug pagpamatay, pag-aresto, tortyur ug pagpreso sa mga residenteng gipasanginlang mga myembro o tigsuporta sa rebolusyonaryong kalihukan. Ang mga pasistang armadong tropa ilalum sa grupong gitawag og Retooled Community Service Program o RCSP ang nakakampo sulod sa mga sibilyang komunidad aron pugson ang masa nga “mosurender”, magpasiugda og kagubot, droga, sugal, pag-inum, pornograpiya ug uban pang makadaot nga impluwensya ngadto sa komunidad ug sa kabatan-onan aron siakon ug bungkagon ang panaghiusa sa katawhan. Natukmod ang tibuok komunidad nga mobakwit padulong sa laing lugar tungod sa operasyong militar sa AFP, pagpanghulog og mga bomba, ug pagpanganyon.

Usa ka kampanya sa pagpanumpo usab ang gilunsad sa mga syudad kun asa ginatarget sa mga pwersang pangseguridad sa rehimen ang mga organisador sa mga mamumuo, kabus sa kasyudaran, estudyante, midya, ug uban pang mga sektor. Mipahamtang ang rehimen sa walay puas nga kampanyang red-tagging ug anti-komunistang paggukod ug pagtawag og terorista sa mga organisasyong masa ug alyansa, inubanan sa sarbeylans, pag-aresto ug pagpamatay. Walay puangod nga gipatuman ang maong mga atake sa mga pasistang tropa sa rehimen sa mga prubinsya ug nasudnong kabisera. Dayag nga gideklara sa NTF-ELCAC ang tumong niini nga pugngan ang mga progresibong grupong party-list nga subling makalingkod sa Kongreso nga labaw pang magpasigpit sa natad sa ligal nga pakigbisog. Pinakatumong sa maong kampanya nga himuong iligal ang mga organisasyong masa, piangon ug pugngan silang ipasibaw ang mga hinanaling panawagan ug pangayo sa masa sa panahon sa krisis, ug pugngan silang makapangulo sa ilahang mga pakigbisog.

Maisugon nga pagsukol batok sa kontra-rebolusyon ni Duterte

Ginasaludohan sa Komite Sentral ang tibuok Partido, ang Bagong Hukbong Bayan, tanang rebolusyonaryong pwersa ug ang lapad nga masang Pilipino sa hugot ug mapangahasong pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan bisan atubangan sa grabeng kontra-rebolusyonaryong kalisdanan. Padayon silang nanglimbasog ug nagpatuman sa makuyaw nga gimbuhaton sa pakigbisog alang sa nasudnon ug demokratikong mga interes sa masa. Ang mga kadre ug myembro sa Partido, Pulang manggugubat, mga atkibista ug masa maisugong misukol sa bangis ug makalilisang nga anti-komunistang kontra-rebolusyon sa rehimeng Duterte. Timaan niini ang malukpanong-langkob ug sustenidong mga armadong opensiba batok sa BHB ug sa grabeng kampanyang pagpanumpo batok sa mga organisasyong masa pareho sa kasyudaran ug kabanikanhan.

Ang nagkagrabeng pagpangdaugdaug ug pagmahimulos, ug mga teroristang atake sa estado nga gibuhian sa rehimeng US-Duterte mipukaw sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino nga maglunsad sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog aron panalipdan ang ilang nasudnon ug demokratikong pangandoy. Nagalunsad usab sila sa uban pang porma sa pagsukol aron depensahan ang ilang mga katungod ug panalipdan ang ilang mga pangayo alang sa hinanaling ayuda atubangan sa paspas nga pagkahagba sosyo-ekonomikanhong kundisyon. Dili motugot ang katawhan nga tibuok-panahon nilang antuson ang dili maagwantang kalisud ilalum sa rehimeng US-Duterte.

Malahutayong naglunsad sa armadong pakigbisog ang mga Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan sa tibuok nasud luyo sa grabeng kalisdanan nga gipakita sa malukpanon, sustenido ug brutal nga kontra-rebolusyonaryong mga opensiba ug kampanyang pagpanumpo. Ginapalambo sa mga yunit sa BHB ang mga gerilyang taktika samtang nag-atubang sa gipatugbaw nga mga operasyong kontra-gerilya sa kayutaan ug kahanginan sa armadong pwersa sa kaaway nga mas superyor sa hisgutang armas ug rekurso.

Malampuson nga gipakyas sa hukbong bayan ang dayag nga deklaradong plano sa kaaway nga puuhon ang BHB nga unang gideklara niadtong katapusan sa 2018, ug gisibalhin sa katapusan sa 2020 ug subling gipalungtad hangtud 2022. Sa miaging tuig, pakyas ang AFP nga bungkagon ang bisan unsang mayor nga rehiyunal o nasudnong sentro sa kumand sa BHB. Kapin usa ka tuig na lang ang nabilin sa AFP ug siguradong mapakyas na usab kini.

Bisan adunay pipila ka yunit sa BHB nga nakasinati og seryosong pag-atras, sa kinatibuk-an, ang mga Pulang manggugubat ug kumander sa BHB nakalikay sa mga pagkapildi ug padayon nga ginapahaum ang hustong mga pamaagi sa gerilyang pakiggubat sa bangis nga kampanyang gyera sa kaaway. Nagpakahanas sila sa mga gerilyang taktika sa konsentrasyon, pagbulag-bulag ug pagbalhin-balhin, pagkumbina sa gimbuhatong militar ug gimbuhatong masa (armadong pakigbisog ug pulitikanhong pakigbisog) aron patigbabawan ang todong kampanya sa armadong kontra-rebolusyon sa kaaway, pakyason ug pakgangon ang malukpanong mga operasyon sa kaaway ug labaw pang palalumon ang suporta sa masa pinaagi sa pagtabang kanila sa paglunsad sa mga antipyudal, anti-imperyalista ug anti-pasista nga pakigbisog.

Aron patigbabawan ang mga nakapokus nga operasyong militar sa kaaway, maalam nga napahimuslan sa mga yunit sa BHB sa mas lapad nga erya alang sa mainobra pinaagi sa pagpalapad sa mga bag-ong teritoryo ug pagrekober sa mga daang erya ug pagtukod og mga bag-ong natarang gerilya, samtang ipabilin ang mga militar ug pulitikanhong pakigbisog sa mga nakabarog nga erya sa mga natarang gerilya. Sa ingon niini, malikayan nila ang tendensyang ikulong ang kaugalingon sa sigpit nga erya ug hilabihan nga konsentrasyon sa mga pwersa. Adunay dungganon nga mga kasinatian sa pagpalapad sa teritoryong gerilya sa mga rehiyon sa Southern Tagalog, Bicol, Negros ug Eastern Visayas, nga nakapailalum sa kontrol sa militar sukad niadtong 2018 sa katumanan sa Memorandum Order No. 32. Ginapalihok sa BHB ang rebolusyonaryong masa aron magpatuman sa mga kritikal nga katungdanan sa pagpalapad sa BHB ug pagrekober sa mga eryang gerilya.

Ang paglapad sa mga eryang gerilya sa operasyon ang naghatag dalan sa mga yunit sa BHB aron mas mahimong pleksible. Hugot nga nakadugtong ang mga interyor nga erya sa mga kapatagan, sa mga kutay sa kadalanan ug sa erya sa mga baybay kung asa mamahimo nilang mas paborableng birahan ang bulnerableng agianan sa kaaway, ug kung asa mamamahimo silang magpalapad sa gimbuhaton sa paniktik, gimbuhatong alyansa ug pulitikanhong pakigbisog sa masa. Mamahimo nilang temporaryong ibalhin ang ilang mga sentro sa operasyon, himuong mga pako ang kanhing mga sentro bisan og padayon silang nagmaniubra sa mga daang sentro sa operasyon. Nahimo sa mga sentro sa kumand nga magtukod og mga kampo sa lain-laing lugar.

Padayon nga ginapakusog sa BHB ang opensibong diwa ug postura niini. Sa tanang panahon, ginasakmit nila ang inisyatiba, ginakumpasan ang tyempo sa gubat ug nagalikay sa mga depensiba. Sa igmat nga paglikay sa mga lig-on nga target ug pagpuntirya lang sa nahimulag, nakadeploy, huyang ug gikapoy nga mga yunit sa AFP ug PNP, nakalunsad ang mga yunit sa BHB sa malampusong mga taktikal nga opensiba batok sa kaaway karong tuiga. Adunay tataw nga mga pananglitan sa taktikal nga mga opensiba sa Bicol, Southern Tagalog, Negros, Eastern Visayas, Northeast Mindanao, North Central Mindanao ug Far South Mindanao kung asa gihampak sa mga yunit sa BHB ang nag-operasyong mga tropa sa kaaway nga naglunsad sa nakapokus nga operasyong militar. Karung tuiga, nakalunsad ang BHB og gatusan ka mga opensibang militar sa tibuok nasud.

Matngon ang mga yunit sa BHB nga mipatuman sa hugot nga ang-ang sa disiplinang gerilya aron hikawan ang superyoridad-militar sa kaaway. Nalikayan nila ang matiktikan sa kaaway gamit ang tawo ug mga kahimanang elektroniko pinaagi sa paggamit sa kalayo nga walay aso, paglakaw nga walang tunob, paggamit sa kangitngit, paggamit sa kadahunan ug langub ug matngon nga paggamit sa mga elektronikong gadyet ug signal sa komunikasyon. Milikay sila sa mga daang ruta ug naghimo og mga bagong sikretong ruta aron mobalhin gikan sa usa ka erya ngadto sa lain pa. Sa hugot nga pakigtinabangay sa rebolusyonaryong masa, nahimo nilang ipabiling bungol ug buta ang kaaway.

Daw ginaanunsyo na sa kaaway ang ilang planong maghulog og bomba tungod sa saba kaayo nga drone, rekorida sa mga helikopter ug dinaghang paglihok sa tropa sa kaaway. Mas daghan okasyon nga, nakabalhin na ang mga yunit sa BHB sa ubang erya ayha manghulog og bomba ug manganyon ang kaaway. Nag-usik-usik sa binilyong piso ang kaaway sa ingon niining mga walay-pulos nga operasyon. Sa pagbasa sa mga lihok sa kaaway (pagdaghan sa tropa, paggamit sa pangsarbeylans nga drone, pagdeploy ug pagmuntar sa mga kanyon, gipagrabeng operasyon sa paniktik ug uban pa), nakamaniobra na ang BHB ayha pa milihok ang kaaway. Sa pagpalapad sa ilang erya sa operasyon, ang mga yunit sa BHB mamahimong makabalhin sa duul o layong distansya aron magpalayo sa pokus sa kaaway ug mobira sa kiliran o likuran niini.

Kauban ang Partido ug hukbong bayan, kayang makasugakod ug komprehensibong mabatukan sa rebolusyonaryong masa, ilang mga organisasyong masa ug sangay sa Partido ang pagpanumpo sa kaaway sa ilang mga baryo unsaman kini kadugay. Sa giya, pag-abag ug inspirasyon nga dala sa ilang mga Pulang manggugubat, ang rebolusyonaryong masa sa mga erya sa gerilyang base ug natarang gerilya ang misukol batok sa kampanya sa armadong pagpanumpo sa kaaway.

Sa mga lugar nga nakapailalum sa mga nakapokus nga operasyong militar ug kung asa ginaokupa sa mga pwersa sa kaaway ang ilang mga komunidad, ginapahaum sa masang mag-uuma ang hustong pamaagi sa kolektibong pagsukol batok sa armadong kusog sa kaaway. Sa giya sa natarang gerilya o sa mga komiteng subrehiyon sa Partido ug sa mga yunit sa BHB, ang rebolusyonaryong masa kolektibong mibarog pinaagi sa pagpakusog ug pagpalagsik sa ilang mga organisasyong masa ug sa mga sangay sa Partido sa lokalidad. Angayan nga ipatuman ang walay-kapuol nga propaganda ug edukasyon aron batukan ang disimpormasyon ug bakak sa kaaway, gamit ang tanang posible ug haum nga mga pamaagi sa pagpakaylap sa impormasyon lakip ang pag-apud-apud og mga dyaryo, polyeto, pagsibya sa radyo, drowing o infographics, pagpapakaylap sa mga audio file ug uban pa.

Pinaagi sa makugihon nga pagpropaganda ug pag-organisa, nahimong aktibo ang masa sa pulitika ug naumol sa diwa sa pakigbisog. Misukol sila sa lain-laing mamugnaon ug militanteng pamaagi sama sa kolektibong pagbalewala sa pagpatawag sa militar, pagsuway sa mga mando sa militar nga magpatuman sa gimbuhaton, paglunsad og mga rali sa baryo sa mga mag-uumang armado sa sundang nga nanawagang buhian ang mga giarestong residente, labwan ang tingog sa militar sa mga gitawag niining dayalogo pinaagi sa paghikyad sa ilang hinanali nga mga isyu sa ekonomiya ug pagduso nga papanubagon ang militar sa ilang paglapas sa katungod, pagtangtang sa mga poster ug istrimer sa propaganda sa kaaway, pagbutyag sa pagkawkaw sa mga pondo alang sa “integrasyon sa komunidad” ug “surrender,” paglunsad ug pagkoordina sa mga fact-finding mission, ug uban pa. Mamahimo silang maghimo og daghang mga plano ug rason aron pakyason ang plano sa kaaway nga magtukod og mga lokal nga pwersang paramilitar o magtukod og detatsment sulod sa o duul sa baryo.

Nakahimo ang masa ug hukbong bayan sa mamugnaon ug epektibong mga pamaagi sa komunikasyon ug organisasyon aron likayan ang pagpaniktik sa kaaway, sama sa sikretong mga pamaagi sa pagpasa sa impormasyon, paglunsad og mga sikretong tigum sulod o gawas sa baryo, tago nga mga pamaagi sa pagkalap sa suplay alang sa hukbong bayan, paglunsad sa sikretong mga asembliya sa barangay, paglunsad sa antipyudal nga mga pakigbisog nga dili mamatikdan sa kaaway, ug paggamit sa duha ka taktika aron nga makapadayon pa sa mga sosyoekonomikong proyekto sa mga lokal nga organisasyong masa bisan sa ilong sa kaaway.

Pinaagi sa hugot nga koordinasyon sa lokal nga mga organisasyong masa, sangay sa Partido, ug lokal nga milisya, nagalunsad ang BHB og epektibong mga operasyong kontra-paniktik aron puntingon ug inyutralisa ang mga espiya sa kaaway ug distrungkahon ang kutay sa paniktik sa kaaway sa baryo aron tabangang mapakusog ang buut sa masa. Nagdeploy usab ang BHB og gagmayng tim aron maglunsad og mga operasyong isnayp ug partisano batok sa mga yunit sa kaaway o mga ginsakpang nabulag sa ilang sentro aron magkabo o maligo sa mga sapa, mopalit og mga suplay, magsabong ug magsugal, makig-inuman ug uban pa. Sa ubang rehiyon, napalihok ang masa aron motabang sa paglunsad og mga taktikal nga opensiba gamit ang mga eksplusibong command-detonated aron magbunga og kadaut sa mga tropa sa kaaway ug bungkagon ang ilang kinatibuk-ang plano.

Dili malilong nga nakasinati og mga kapildihan karong tuiga ang pipila ka yunit sa BHB ug natarang gerilya tungod sa internal nga mga kahuyangan ug kakulangan. Wala dayon nakahaum ang pipila ka kumand sa gipasubsub nga mga operasyon sa kahanginan ug kayutaan, ug magpatuman ug maglunsad og bag-ong mga gerilyang taktika ug pamaagi aron pakyason ug pukanon ang malukpanon ug sustenidong mga opensiba sa kaaway. Kinahanglan pang magpakahanas ang pipila ka kumand sa BHB sa wastong pagdeploy sa mga pwersa ug kadre aron ibalanse pareho ang gimbuhaton sa militar ug pulitika ug moasdang nga pabaludbalod. Ang kawalay-kaarangan niini nagresulta sa labing pagkatag sa pwersa kung asa ang gamay o gipagay nga mga platun naglangkob sa sobra ka luag nga erya, o sa pagkulong sa kaugalingon kung asa nalimita sa mga yunit ang ilang mga operasyon sa limitadong mga lugar. Aduna usay problema sa maluntarong konsentrasyon o sobra nga pagkonsentra kung asa taas nga panahon nga nagtapok ang dagkung yunit aron mangandam alang sa taktikal nga opensiba batok sa lig-ong target o maghatag-seguridad sa hilabihan ka dugay nga aktibidad.

Hilabihan usab nga naapektuhan ang pipila ka gerilyang baseng purok sa walay puas nga mga operasyon sa kaaway tungod sa kawalay-kapasidad sa mga komite sa Partido sa natarang gerilya ug mga yunit sa BHB na giyahan ug tabangan ang lokal nga mga sangay ug ang masa nga batukan ang armadong pag-okupa sa kaaway sa mga baryo, saywar, kampanyang “surender” ug todong pasistang pagpanumpo ug kontra-rebolusyonaryong kabangis. Sa mga lugar kung asa napakyas ang Partido nga maghatag og hugot nga pagpangulo, o kung dili mapanalipdan sa BHB ang masa ug ikoordina ang ilang kolektibong tubag, nadisorganisa ug nag-iya-iya ang baseng masa tungod sa sustenidong kampanya sa mga RCSP sa AFP sa pagpamig-ot, pagpanghulga, pagpatay ug pag-aresto, ingonman sa salingkapaw nga mga proyektong panginabuhian ug uban pang aktibidad sa saywar, busa nahimo sa kaaway nga pasudlon ang magun-ubong mga negosyo nga miilog sa yuta ug miokupa sa yutang kabilin sa minoryang katawhan.

Pinaagi sa makugihon nga gimbuhaton ug pagkat-on sa mga positibong abanteng kasinatian, mapatigbabawan ang mga kapakyasan sa pipila ka natarang gerilya ug rehiyon sa dili madugay.

Ang ligal nga demokratikong mga pwersa matinguhaong napatigbabawan ang todong kampanya sa pagpanumpo, mga atake batok sa mga pulitikanhon ug sibil nga katungod, ug pagpanumpo ilalum sa dili deklaradong paghari sa balaod militar sa rehimeng Duterte.

Sa kasyudaran, gipalihok sa mga demokratiko ug patriyotikong pwersa ang ilang mga pwersa luyo sa grabeng restriksyon nga gipahamtang sa militaristang lockdown sa rehimen, aron iprotesta ang pag-apruba sa anti-teror nga balaod (ATL) estado niadtong Hulyo. Liboan ang naglunsad og mga demonstrasyon aron batukan ang ATL ug ang dili deklaradong balaod militar ni Duterte luyo sa mga hulga sa pagsumpo sa pulis. Wala napugngan sa mga pag-aresto ang mga tumatambong aron maglunsad og mga piket ug uban pang porma sa aksyon.

Dugang sa ATL, lain-lain pang isyu ang mipaulbo sa mga aksyong protesta niining milabayng mga bulan lakip ang pagbasura sa prangkisa sa ABS-CBN nga gisugat sa sinemana nga mga protesta sa kalsada nga gisalmutan sa lapad nga seksyon sa katilingbang Pilipino.

Gisugnuran usab sa pakyas nga pagtubag ni Duterte sa pandemyang Covid-19 ang kasuko sa han-ay sa masa, ilabina ang gipalungtad nga lockdown ug pakyas nga paghataog sa hinanali ug igong ayudang pang-ekonomiya sa katawhan aron pakan-on ang ilang mga pamilya. Sa milabayng mga bulan, nagpadayag sa malukpanong kasuko sa social media ang katawhan batok sa pagbalibad sa rehimen nga magpahigayon og libreng mass testing aron subaybayan ug kontrolon ang pagkuyanap sa Covid-19, ang walay-ulaw nga korapsyon sa DOH sa pagpalit niini sa mga kahimanang medikal, ang wala pagsilot sa mga upisyal sa pulis nga milapas sa ilang kaugalingong mga lagda, ang grabeng pagsilot alang sa mga milapas sa curfew ingonman sa mga drayber sa dyip nga nagduso sa ilang katungod nga makabalik sa mga kalsada, ang kawalay kumpensasyon ug hazard pay alang sa mga nars, ang paantus nga mga restriksyon sa pagbyahe, ang bawi-bawi nga mga palisiyang ginapagawas sa mga upisyal militar nga gituboy aron dumalahan ang krisis panglawas, ug daghan pang uban. Nagbunga og diskuntento sa han-ay sa katawhan ang planong pagkibhang sa pundo alang sa pagpalit og mga bakuna alang sa Covid-19.

Gipadilaab usab ang kasuko sa katawhan sa langan ug kulang nga tubag sa rehimeng Duterte sa mga katalagman human ang magkasunod nga mga bagyo niadtong Nobyembre. Mimartsa ang mga biktima sa mga kalamidad sa mga kalsada aron iduso ang ayuda ug subsidyo isip kompensasyon sa mga nawala.

Gipukaw sa grabeng krisis sa ekonomiya ang katawhan nga iduso ang hinanali nga ayuda. Gipakusog sa mga unyon ang singgit sa mga mamumuo alang sa dugang suhulan, hazard pay sa panahon sa pandemya, regulasyon sa kaluwasan sa trabaho, regularisasyon ug pagtahod sa ilang mga katungod sa pag-unyon. Naglunsad og mga protesta ang mga estudyante batok sa gasto kaayong “blended” nga sistema ng pag-eskwela ug kakulangon sa pondong gigahin sa estado aron sigurohon ang luwas nga kahimtang sa mga eskwelahan alang sa subling pag-abli sa mga eskwelahan taliwala sa pandemya.

Gipukaw usab sa tiranya ug anti-komunistang mga atake sa rehimeng Duterte ang kasuko sa katawhan ug mga protestang masa. Malukpanong kasuko usab ang gipadayag sa katawhan sa nasud ug ubang nasud batok sa ekstrahudisyal nga mga pagpamatay, sunud-sunod nga pag-aresto, pagpreso ug pagpasaka og ginama-gamang kasong kriminal batok sa mga organisador sa mga mamumuo, aktibistang mag-uuma, tigpanalipod sa tawhanong katungod, mamumuo sa midya ug uban pa, ingonman ang walay-hunong nga pag-red-tag ni Duterte ug sa iyang mga heneral batok sa dili-armadong ligal nga demokratikong mga organisasyon, ug mga personalidad nga nagpadayag sa ilang kritikal nga opinyon batok sa rehimen.

Padayon nga mikusog ang nagkahiusang prente batok sa tiranya ug paghari sa teror ni Duterte. Labaw nga nahimong militante ang mga propesyunal, gagmayng negosyante, tawong-simbahan, akademiko ug uban pang sektor sa hatungang hut-ong ug naawhag nga motingog batok sa mga ekstrahudisyal nga pagpatay, pag-aresto, pulitikanhong pagpanumpo, pag-red-tag ug uban pang paglapas sa mga pwersa sa estado sa mga katungod aron pahilumon ang mga misukol. Mibarog usab sila aron magprotesta batok sa korapsyon, awtoritaryanismo ug pagmonopolisa sa gahum, pagpakaitoy sa langyawng mga agalon ug pagbaligya sa rehimen sa soberanya sa nasud, ug uban pang sakit sa katilingban. Nahimong mas saba ang konserbatibong oposisyon sa ilang mga kritisismo sa rehimen apan pagpangandam lamang kini alang sa eleksyong 2022 imbes nga motabang sa pagpakusog sa mga protestang masa, dili sama niadtong 1983-1986 ug mga bulan ayha ang pagpalagpot sa rehimeng Estrada.

Ang pasulpot-sulpot nga mga protesta sa milabayng pipila ka bulan nagpakita sa lalum ug malukpanong kasuko sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino gawas sa kontra-katawhan ug militaristang mga palisiya sa rehimeng Duterte nga direktang nagresulta sa grabeng kalisud ilabina sa han-ay sa masang kabus. Miulbo ang kini luyo sa militaristang mga restriksyon ug todong mga atake batok sa ligal nga demokratikong mga pwersa nga nagtinguhang hadlukon sila, samukon ug bungkagon ang ilang gimbuhaton ug ilihis ang ilang kusog. Nakatakdang labaw pang mokusog ang maong mga protesta sa umaabot nga mga bulan tungod kay ginaabaga sa katawhan ang krisis sa ekonomiya nga gipagrabe pa sa pagpangawat ug korapsyon sa rehimeng Duterte. Padayon nga milanog ang panawagan sa katawhang Pilipino aron palagputon o paluwaton si Duterte sa poder.

Pakusgon ang Partido, pangulohan ang pagsulbong sa pagsukol ug iasdang ang rebolusyon

Ang nagkalalum ug nagkagrabeng krisis sa sistemang semipyudal ug semikolonyal ilalum sa pasistang diktaduryang US-Duterte naghatag og kundisyon aron mamugna isip usa ka gamhanang pag-ulbo ang demokratiko ug rebolusyonaryong pagsukol sa katawhang Pilipino, pareho sa nataran sa mga protesta sa kadalanan ug armadong pagsukol.

Kinahanglang sakmiton sa Partido Komunista ng Pilipinas ang tanang higayon nga gihikyad sa kasamtangang kahimtang aron labaw pang palig-onon ang kusog pinaagi sa pagpangulo sa lapad nga masa ngadto sa mas taas nga mga ang-ang sa pakigbisog. Isip pinakadakung organisadong rebolusyonaryong pwersa ug lalum nga nakaugat sa han-ay sa masang dinaugdaug ug sa mga hatungang pwersa, anaa sa pusisyon ang Partido nga pangulohan ang pakigbisog batok sa tiranikong rehimen ug pakyason ang laraw ni Duterte nga ipabilin ang iyang dinastiya sa gahum.

Gipangulohan sa Partido ang demokratikong rebolusyon sa katawhan nga nagtinguhang tapuson ang semikolonyal ug semipyudal nga sistema. Absolutong gipangulohan niini ang Bagong Hukbong Bayan ug ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog aron palagputon ang makihut-ong nga diktadurya sa mga dagkung burgiesya kumprador, dagkung agalong yutaan ug burukratang kapitalista.

Sa giya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, ginasubay sa Partido ang estratehikong linya sa malungtarong gubat sa katawhan sa pagliyok sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan. Ginapundar niini ang BHB gikan sa gamay ngadto sa daku ug gikan sa huyang ngadto sa kusog sa panahon sa estratehikong depensiba, hangtud nga makab-ot ang estratehikong pagkapatas sa kaaway ug makaangkon og igong katakus aron maglunsad sa estratehikong opensiba aron liyukan ang kasyudaran, ibagsak ang reaksyunaryong estado ug pulihan kina sa demokratikong gubyerno sa katawhan.

Lalum nga nakaugat ang Partido sa lapad nga masa. Ginadumalahan niini ang BHB isip pinakagamhanang ekspresyon sa batakang alyansa sa mga mamumuo ug mag-uuma. Ginatukod ang mga sangay sa Partido sa tanang yunit sa BHB aron maghatag pareho sa estratehiko ug taktikal nga pagpangulo. Ang BHB ang pinakamahinungdanong armas sa Partido nga nag-unang nagakutlo og kusog gikan sa hut-ong mag-uuma pinaagi sa pagtukod sa ilang mga organisasyong masa ug organo sa pulitikanhong gahum, ug paglunsad og agraryong rebolusyon aron puuhon ang gahum sa mga agalong yutaan sa kabanikanhan.

Aron pangulohan ang pagsulbong sa pagsukol sa katawhan, kinahanglang hait nga sagupon sa Partido ang obhetibong mga kundisyon, matngon-sa-kaugalingon nga i-ases ang kahimtang aron patigbabawan ang mga kahuyangan ug kakulangan niini, ug komprehensibong palig-onon ang kaugalingon sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon. Ang Partido ug ang rebolusyonaryong pwersa kinahanglang walay-kakapuy, madasigon, ug mapangahason nga iasdang ang ilang mga gimbuhaton sa pag-organisa, pagpukaw ug pagpalihok sa masa unsaman ka lisud o kagrabe ang kalisdanan.

Ang konsolidasyon sa Partido sa ideolohiya ang pinakamahinungdanong elemento sa pagpakusog sa kaugalingon ug pagpa-angat sa katakus niini sa pagpangulo sa masa.

Samtang ginalunsad ang kinabuhi-ug-kamatayong pakigbisog batok sa brutal ug uhaw-sa-dugong tiranya, kinahanglang palig-onon sa mga kadre sa Partido sa tanang ang-ang ang ilang mga kaugalingon ug iandam ang hunahuna aron atubangon ug patigbabawan ang mga kalisud ug kapit-os ug tul-iron ang kanunay nga paghandom sa kaharuhay ug kahamugaway. Ang mga kadre sa Partido kinahanglang mahimong modelo sa kalig-on samtang ginaatubang ug ginapatigbabawan ang mga kapakyasan pinaagi sa kritikal nga pagtuki ug makuting pagplano ug tibuok-kusog nga pagpatuman sa ilang mga tahas.

Kinahanglan nilang kanunay nga paningkamutan nga iangat ang ang-ang sa ilang gimbuhaton. Kinahanglan silang mokat-on nga mangulo samtang nakigbisog kauban ang masa ug hukbo. Kinahanglan silang magbaton sa opensibang postura ug diwang masukulon, ug dili tugutang mapahuyang sa kaaway ang ilang paghukum nga magmartsa paabante. Kinahanglang andam sila nga malahutayong suklan ang kaaway ug batukan ang mga pakana ug plano niini sa tanang panahon. Kinahanglan nilang isalikway ug tul-iron ang konserbatismo, pagkapasibo, katapulan ug pagkakampante nga nagaresulta sa burukratismo ug sa “sama lang kanhi” nga estilo sa pagpatuman.
Kinahanglang mahimong matngon ang Partido ug ang mga kadre niini sa ilang katungdanan sa pagpukaw ug pagmobilisa sa masa. Kinahanglan silang maningkamot nga palalumon, palapdon ug pakusgon ang pag-ugat sa Partido sa masa. Kinahanglang wala silay kakapuy sa paglunsad sa gimbuhatong masa, propaganda, pagtukod sa baseng masa, konsolidasyon ug ekspansyon. Ang mga myembro ug komite sa Partido angayang matngon sa tanang panahon sa ilang katungdanan nga iangat ang pulitikanhong kahimatngon sa masa ug ang ilang determinasyon ug katakus nga mosukol. Kinahanglang makaawhag ang Partido og bag-ong mga aktibista ug lider sa han-ay sa masa. Kinahanglang kanunay niining ipatuman ang mga pangayo sa masa ug mahimong matngon sa ilang kaayohan.

Ang Partido kinahanglang padayon nga mahimong lagsik sa paglunsad sa 3-lebel nga Programa sa Pagtuon. Kinahanglan niining siguruhon nga makatambong sa Batakang Kurso ang mga kandidatong myembro sa panahon sa ilang pagka-kandidato aron mahuptan ang batakang linya sa ideolohiya ug pulitika sa Partido. Ang mga bag-ong hingpit nga myembro kinahanglang magtuon sa Intermedyang Kurso usa ka tuig human makapanumpa aron hugot nilang mahuptan ang linya ug programa sa Partido sa pagtandi niini sa rebolusyonaryong mga kasinatian sa China, Vietnam ug uban pang nasud. Ang mga kadre sa Partido sa nangulong mga komite ug rehiyon paubos sa ang-ang distrito ug seksyon kinahanglang kolektibong magtuon sa Abanteng Kurso aron mas hugot nga mahuptan ang Marxismo-Leninismo-Maoismo ug madapat kini sa ilang gimbuhaton.

Kinahanglan nilang maglunsad og mga panukiduki, katilingbanong imbestigasyon ug makihut-ong nga pakisusi sa langkob sa ilang pagpangulo aron masuta ang mga problema ug pangayo sa masa, ug palalumon ang pagsagop sa Partido sa obhetibong mga kahimtang sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema.

Kinahanglang lig-on nga batukan sa Partido ang tanang klase sa rebisyunismo. Samtang nagkakusog ang Partido, mas labaw kining ginaatake sa tanang bahin sa mga reaksyunaryo, kontra-rebolusyonaryo, mga Trotskiyista, ultra-“Wala,” ug sa mga nagpakanang mga Maoista. Ginakwestyon sa mga rebisyunista ang linya ug pagtuki sa Partido sa katilingbang Pilipino, partikular ang panginahanglang maglunsad sa demokratikong rebolusyon sa katawhan ug maluntarong gubat sa katawhan aron tapuson ang semikolonyal ug semipyudal nga sistema. Laraw sa maong mga atake nga dauton ang dungog sa Partido ug pahuyangon ang pangsulod niini, ug haylohon kini nga maghimo og. Kinahanglan palalumon sa mga kadre sa Partido ang ilang pagsabot sa kontra-rebisyunismo aron palig-onon ang kaakuhan ug itaas ang ang-ang sa ilang gimbuhaton.

Kinahanglang matinud-anon ug kritikal-sa-kaugalingong pagtuon ug aseson sa tanang mga komite sa Partido ang ilang gimbuhaton. Kinahanglan nilang pana-panahon nga sumadahon ang ilang pagpatuman aron iangat ang ilang trabaho sa mas taas nga ang-ang. Ang tanang myembro sa Partido kinahanglang mopuna ug magpuna sa kaugalingon aron mapunting ug mapatigbabawan ang ilang mga kahuyangan ug kakulangan, batukan ang dogmatismo (teoryang bulag sa praktika) ug empirisismo (praktikang wala ginagiyahan sa teorya o wala miangat sa ang-ang sa teorya), suhetibismo ug tanang tipo sa oportunismo. Kinahanglang labaw pang palambuon ang ilang mga kaisog ug katakus. Kinahanglan silang kanunay magpakalig-on sa pagkonsolida ug pagpakusog sa Partido.

Kinahanglang makuting tun-an sa tanang mga komite sa Partido ang mga pahinumdum sa Komite Sentral, partikular na kadtong panapanahong ginapagula sa Komiteng Tigpatuman.

Kinahanglang bansayon sa Partido ang mga kadre niini ug mga kumander sa BHB sa katungdanan ng pagdumala sa mga yunit sa BHB sa tanang ang-ang. Ang importansya nga maglunsad og malukpanon ug subsub nga gerilyang pakiggubat nagapunting sa panginahanglang bansayon ang liboan nga adunay katakus nga mangulo sa mga platun sa BHB ug magdirihe sa gimbuhaton sa mga natarang gerilya sa mga subrehiyon, sa paglunsad og mga taktikal nga mga opensiba, ug sa pagpalihok sa masang mag-uuma sa ilang mga antipyudal nga pakigbisog.

Kinahanglang palig-onon sa Partido ang kaugalingon niini sa organisasyon. Kinahanglan niining labaw pang padaghanon ang myembro niini ug labwan ang mga ang-ang nga naabot kanhi. Kinahanglan niining palapdon ang mga sangay ug magtukod sa nagkadahang mga sangay sa mga yunit sa hukbong bayan, pabrika, kabus nga komunidad, kampus sa mga eskwelan ug kolehiyo, upisina, baryo ug komunidad sa kabanikanhan. Kinahanglan mahimong bahin sa plano sa matag sangay sa Partido ang pagtukod og mas daghang sangay sa kasikbit nga mga erya.

Luyo sa nagtunhayng pit-os nga kahimtang, ang tanang komite sa Partido ug kumand sa BHB kinahanglang magpahigayon og regular nga mga tigum aron sigurohon ang panaghiusa. Ang mga tigum kinahanglang giandaman og ayo, mubo ug undanon. Kinahanglang magpahigayon og mga ispesyal nga kumperensya sa han-ay sa mga kadre aron makig-ambitay ug moambag og mga impormasyon ug kasinatian. Ang mga impormasyon ug asesment sa abanteng mga kasinatian sa lain-laing linya sa gimbuhaton kinahanglang mapaambit aron mapahimuslan sa ubang mga komite. Kinahanglang adunay sistema sa komunikasyon tali sa mga nangulong komite sa Partido sa mga yunit sa hukbong langkob sa parehong erya sa operasyon aron mahimong maalam ang matag-usa sa lihok sa kaaway.

Kinahanglang sigurohon ang seguridad sa nangulong mga komite ug kadre sa Partido. Sa kabanikanhan, kinahanglan silang mahimong mga modelo sa disiplinang gerilya sa pagpangulo sa mga yunit sa BHB ug sa pagpatuman sa mga palisiya aron ipabilin ang pagka-sekreto ug likayan ang depensibong mga panagsangka sa kaaway. Ang identidad sa mga nangulong kadre sa mga baryo kinakailangang istriktong itago sa kaaway. Sa kasyudaran, kinahanglang lalum nga makaugat ang mga kadre sa Partido sa han-ay sa mga mamumuo ug masang kabus ug mahimong hanas sa luwas nga mga estilo sa pagpangulo. Kinahanglan nilang padayon nga palig-onon ang tago nga kutay sa mga higala, alyado ug tigsuporta. Kinahanglan silang magplano ug untop sa panahong molihok aron likayan ang kara-karakang estilo paglihok. Kinahanglang kanunay silang andam nga moadto sa kabanikanhan aron magpadangop sa mga sona ug baseng gerilya.

Ang mga organisasyon sa Partido kinahanglang palig-onon sigon sa mga prinsipyo sa demokratikong sentralismo, nga nagapunting sa sentralisadong pagpangulo nakasubay sa demokrasya, ug inisyatibang demokratiko ilalum sa sentralisadong pagpangulo ug paggiya. Kinahanglang tul-iron ang tanang porma sa burukratismo ug ultrademokrasya.

Tanang komite sa Partido kinahanglang matngon nga magsumite sa regular (inadlaw, sinimana, binulan) ug espesyal nga mga taho ug impormasyon aron ipahibalo sa ilang nangulong komite ang kahimtang sa ilang trabaho ug mangayo og giya ug instruksyon sa palisiya. Sa pikas bahin, ang mga nangulong komite kinahanglang magpagawas og mga instruksyon, pagpatin-aw, palisiya ug maghatag sa gikinahanglan o kritikal nga impormasyon aron giyahan ang langkob nilang mga komite. Kinahanglang maplastar ang masaligan ug luwas nga sistema sa komunikasyon aron siguruhon ang padayong daloy sa mga taho, impormasyon ug mga lagda. Mahinungdanon kining tanan aron masiguro ang kahimsog sa demokratikong sentralismo.

Kinahanglan palig-onon sa Partido ang kaugalingon niini sa pulitika. Kinahanglan niining pukawon, organisahon ug dinaghang palihukon ang lapad nga masa sa katawhang Pilipino ug tibuukon ang pinakalapad nga nagkahiusang prente sa tanang demokratiko ug patriyotikong pwersa aron ibagsak ang pasistang rehimen ug pakyason ang plano niining ipabilin ang kaugalingon sa poder.

Kinahanglan kining magmaisugon ug mapangahason aron epektibong pangulohan ang lapad nga masa sa katawhang Pilipino sa paghimugso sa pagsulbong sa ilang pakigbisog batok sa pasistang rehimeng US-Duterte, aron patigbabawan ang todo-largang kontra-rebolusyonaryong gubat sa kaaway, ug iasdang ang gubat sa katawhan.

Ang Partido kinahanglang lalum ng mougat ug molapad sa han-ay sa masa. Ang masa ang yawe sa pagdaug sa unsamang gimbuhatong sa Partido. Kinahanglang kanunay nga paningkamutan sa Partido nga pakawon, organisahon ug palihukon ang lapad nga masa pinaagi sa pagkabig sa mga hatungang pwersa ug pagsakmit sa mga siak sa han-ay sa kaaway aron makighiusa sa temporaryong mga alyado ug ihimulag ang pinakadautan ug pinakabangis nga mga reaksyunaryo. Kinahanglan natong likayan ang sektaryanismo ug komandismo nga nagapunting sa katakus nga maglihok lang sa gamayng abanteng seksyon nga wala nakabig ang hatungang mga pwersa. Sa pikas bahin, kinahanglan natong likayan ang ikogismo, repormismo ug konserbatismo nga naulahi sa hatungang seksyon ug pakyas nga iangat ang rebolusyonaryong kahimatngon sa masa ug ilang determinasyong mosukol.

Sa pagpangulo sa Partido, ang lapad nga masa sa katawhang Pilipino pareho sa kasyudaran ug kabanikanhan kinahanglang maglunsad og mga masang pakigbisog aron iasdang ang ilang kaayuhan atubangan sa nagkagrabeng krisis sa ekonomiya ug sa nagkagrabeng pagpangdaugdaug ug pagmahimulos. Ang ilang mga pakigbisog sa ekonomiya nakalambigit sa ilang pakigbisog batok sa gipaigting nga pagpanumpo tungod kay kinahanglan nilang gamiton ang ilang mga katungod aron ihikyad ang ilang mga mulo ug ipakita ang ilang kasuko. Ang ilang demokratikong mga pakigbisog kinahanglang dugang pang ilambigit sa mas lapad nga rebolusyonaryong laraw. Luyo sa pagpamig-ot, pagpanghulga ug todong atake sa tiranikong rehimeng Duterte, kinahanglang padayong mosukol ang ligal nga demokratikong mga pwersa.

Sa kabanikanhan, kinahanglang iasdang sa Partido ang antipyudal nga pakigbisog aron ihikmata ug palihukon sa minilyon ang masang mag-uuma ug mamumuong panguma. Hinog ang mga kundisyon sa kabanikanhan aron iasdang ang antipyudal nga pakigbisog samtang nasinati sa masang mag-uuma ang mas grabe nga porma sa pagpahimulos ug pagpangdaugdaug.

Ang antipyudal nga kalihukang mag-uuma usa ka kalihukan alang sa pagpaubos sa abang sa yuta, pagtapos sa usura, pagkuha sa makatatungang presyo alang sa ilang mga produkto ug uban pang mga repormang agraryo. Kinahanglan usab nga suklan sa masang mag-uuma ang pagsulod sa mga operasyon sa mina, plantasyon, turismo, enerhiya ug uban pang empresang nagpalayas kanila gikan sa ilang mga umahan ug yutang kabilin. Ang maong mga pakigbisog ang mitibuok sa pangkinatibuk-ang rebolusyonaryong pakigbisog nga nakalambigit sa lapad ug sa subsub nga gerilyang pakiggubat ug pagtukod sa mga natarang gerilya ilalum sa pagpangulo sa Partido. Sa proseso, natukod ug napalig-on ang batakang alyansa alang sa paglunsad og armadong pakigbisog. Natibuok ang antipyudal nga nagkahiusang prente nag-una pinaagi sa pagsalig sa kabus ug ubos-nga-hatungang mga mag-uuma ug mamumuong panguma, pagdani sa hatungang seksyon sa mga mag-uuma, ug pagnyutralisa sa adunahang mag-uuma aron ihimulag ug lumapagon ang gahum sa mga agalong yutaan. Ginatukod ang mga rebolusyonaryong organisasyon sa mga mag-uuma, kabatan-onan, kababayen-an, mangingisda ug minoryang katawhan. Ginatukod ang mga organo sa pulitikanhong gahum subay sa linya sa nagkahiusang prente.

Ang mga antipyudal nga pakigbisog nakalambigit sa antipasista ug anti-imperyalistang mga pakigbisog ug nakagambalay sa pagtukod sa nasudnon-demokratikong nagkahiusang prente. Nahigmata ang uban pang mga patriyotiko ug demokratikong mga pwersang dili mag-uuma samtang ginakabig ang adunahang mag-uuma, ug nakigtinabangay sa uban pang dili masaligang alyado batok sa komun nga kaaway.

Sa kasyudaran, kinahanglang iangat sa Partido ang ang-ang sa lapad nga anti-imperyalista ug antipasistang kalihukang masa sa mga mamumuo, semi-proletaryadong taga-syudad, estudyante ug kabatan-onan, ug uban pang intelektwal ug propesyunal nga adunay ubos nga kita. Kinahanglang maglunsad ang lalum nga masa sa malukpanon ug sustenidong mga pakigbisog sa ekonomiya nga kinahanglang nakalambigit ug iangat sa ang-ang sa mga pulitikanhong pakigbisog. Nag-unang lakip dinhi ang mga pakigbisog sa unyon sa mga mamumuo, pakigbisog alang sa trabaho ug pabalay sa mga kabus sa kasyudaran, pakigbisog batok sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton ug matrikula sa edukasyon, ug pagpanawagan alang sa libre ug dekalidad nga edukasyon, serbisyong panglawas ug uban pang katilingbanong serbisyo. Ang maong mga pakigbisog adunay pulitikanhong kinaiya ilabina atubangan sa nagkagrabeng pagpanumpo nga nagtinguhang pugngan silang ihikyad ang ilang mga mulo ug iasdang ang ilang mga panawagan.

Atubangan sa grabeng krisis sa panglawas ug ekonomiya, kinahanglang magkahiusa ug molihok ang lapad nga masang dinaugdaug alang sa hinanaling mga sosyo-ekonomikanhong reporma lakip ang hinanali nga dugang-suhulan, pinansyal ug ayudang panglawas, sosyo-ekonomikong subsidyo, suspensyon o pagpaubos sa singil sa abang, pagkansela sa mga utang, libreng mass testing, libreng pagpa-ospital alang sa mga nagkasakit sa Covid-19, libreng pagbakuna ug uban pang mga lakang nga naay kalambigitan sa ilang kaayuhang panglawas ug panginabuhian. Kinahanglan nilang palihukon ang ilang ha-nay ug ilunsad ang kolektibong militanteng mga protesta aron papabagon ang rehimeng Duterte sa ilang mga pag-agwanta ug pag-antus. Kinahanglan usab nga palihukon ang uban pang patriyotiko ug demokratikong mga pwersa lakip na ang mga petiburges nga mga intelektwal ug propesyunal aron makigbisog alang sa ilang hinanaling demokratikong mga panawagan ug suportahan ang panawagan sa masang kabus. Kinahanglang magkahiusa ang mga mamumuong panglawas ug isinggit ang panawagang dugang-sweldo, hazard pay, libreng testing, libreng bakuna ug uban pa. Kinahanglang palihukon sa mga estudyante ug kabatan-onan ang ilang han-ay aron batukan ang pagsaka sa matrikula at iasdang ang panawagan alang sa mas taas nga pangpublikong subsidyo alang sa pagtukkod sa luwas nga mga eskwelahan ug tugutan ang pagbalik sa mga klase, ug paghatag sa libreng mga kagamitan ug akses sa mas lapad nga serbisyo sa internet aron suportahan ang online class.

Kinahanglang padayon na pakusgon ug palig-onon ang lapad nga antipasistang nagkahiusang prente aron mosukol. Kinahanglan silang padayon nga manawagan alang sa pagbabasura sa Anti-Terror Law (ATL), ug pagtapos sa kampanyang pagpamatay ilalum sa mini nga gyera kontra droga, ekstrahudisyal nga pagpamatay, pag-aresto ug pagdetine sa mga aktibista, ug pagbungkag sa NTF-ELCAC nga nagpasiugda sa hugaw nga gyera ni Duterte batok sa di-armadong masa.

Gamit ang ATL, ginatukmod ni Duterte ang todong iligalisasyon sa tanang porma sa patriyotiko ug demokratikong mga organisasyon ug progresibong mga organisasyong party-list nga aktibong nagaprotesta batok sa pasismo, korapsyon ug pagpakaitoy sa rehimen sa mga langyaw. Ang mga ligal nga demokratikong pwersa kinahanglang andam nga panalipdan hangtud sa makaya ang ilang mga ligal nga katungod samtang nagagamit og mga pleksible ug mamugnaong mga pamaagi sa padayon nga pagpatuman sa pagpropaganda, pag-organisa ug pagpalihok aron palig-onon ang ilang kapasidad nga pangulohan ang masa. Kinahanglang dugang nilang himoon ang mga lakang aron sigurohon ang ilang kaluwasan samtang nagpadayon sa pakigbisog. Mamahimo silang mogamit og mga pamaagi sa komunikasyon ug koordinasyon aron makalikay sa pagpaniktik sa estado.
Kinahanglang paspas nga molihok ang Partido ug tanang rebolusyonaryong pwersa aron sigurohon ang kaluwasan sa mga target sa pulitikanhong asasinasyon. Mamahimo silang modangop sa mga lokal nga yunit sa BHB, o kung dili kaya, ibalhin sa ubang mga baryo o erya sulod o gawas sa natarang gerilya.

Kinahanglan walay kakapoy natong ilunsad ang gimbuhatong propaganda aron ibutyag ang mga bakak, disimpormasyon ug saywar sa kaaway nga nagtumong nga pahuyangon ang diwa sa katawhan ug ang ilang paghukum nga maglunsad og rebolusyon. Kinahanglang regular nga padaghanon ug ipaapud-apud ang mga naimprentang kopya sa Ang Bayan (AB) ug mga pamahayag sa Partido, BHB ug NDF. Mogamit sa uban pang mga pamaagi sa pagpadaghan gamit ang mga smartphone o selpon aron ipakaylap ang AB ug uban pang publikasyon, pamahayag, mga balita, kanta ug audio, bidyo ug uban pang rebolusyonaryo ug progresibong propaganda nga magamit sa edukasyon.

Kinahanglang iduso sa mga rebolusyonaryong pwersa ang linyang makatarunganon ug malungtarong kalinaw ug isalikway ang mga negosasyon sa pasistang rehimen aron sa “pagsurender.” Kinahanglan nilang iduso nga ang nagapadayon nga armadong panagsangka sa nasud masulbad lamang pinaagi sa pagtapos sa mapahimuslanon ug madaugdaugong sistema. Kinahanglan nilang ibutyag ug batikuson ang rehimeng Duterte sa pagsirado niini sa pultahan sa negosasyong pangkalinaw isip pamaagi aron tubagon ug resolbahon ang ugat sa armadong panagbangi. Kinahanglan nilang batikuson ang rehimen sa paggamit sa brutal ug hugaw nga gubat sa mga armadong atake batok sa mga dili-armadong silbilyan ug kaylap nga pag-abuso sa tawhanong katungod. Kinahanglan nilang batukan ang rehimen sa paggamit sa “gyera kontra-terorismo” aron tapuson ang panaghisgot kalinaw.

Kinahanglang padayon nga idirihe sa Partido ang Bagong Hukbong Bayan aron iasdang ang maluntarong gubat sa katawhan ug pakyason ang opensiba sa kaaway sa tibuok nasud. Superyor ang kaaway sa aspetong militar, apan huyang kini sa pulitika. Laraw niining ipabilin ang madaugdaugon ug mapahimuslanong sistema ug wala kini suporta sa masa. Kinahanglang padayon nga iangat sa Partido ang kapasidad sa BHB sa paglunsad sa kaylap ug todo gerilyang pakiggubat sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa.

Sa paglunsad sa gubat sa katawhan, kinahanglan natong hanas nga ikumbina ang armado ug pulitikanhong mga pakigbisog, ang gimbuhatong militar ug gimbuhatong masa, ang pagpalambo sa gerilyang pakiggubat ug pagpalihok sa lapad nga kalihukan sa katawhan.

Kinahanglang pukawon sa Partido ug BHB ang masang mag-uuma sa mga sonang gerilya ug baseng erya, ug pangulohan ang ilang aktibo ug mapangahasong pagsukol sa nakapokus nga mga atake sa kaaway. Kinahanglan nilang hugot nga giyahan ang masa sa mga pamaagi sa kolektibong pagsukol, gamit ang duha ka taktika sa ligal ug iligal nga mga porma sa aksyon, kumprontasyon ug armadong pagdepensa.
Kinahanglang lig-on nga palambuon sa Partido ang antipyudal nga kalihukang masa isip yawe sa pagpalihok ug pagkuha sa suporta ug partisipasyon sa masang mag-uuma sa armadong pagsukol. Padayon ang BHB nga mokusog ug mapatigbabawan ang todong opensiba sa kaaway kung makapatumaw ug makapaasdang kini og usa ka gamhanang antipyudal nga kalihukan sa tibuok nasud. Kinahanglan kining maningkamot sa paglunsad sa antipyudal nga mga pakigbisog bisan sa mga eryang anaa ilalum sa mga nakapokus nga operasyon, ug bisan sa mga eryang ekspansyon ug rekoberi. Kinahanglang moabag ang BHB sa masa sa paglunsad sa ilang mga kampanya ug sa pagtukod sa ilang mga organisasyong masa ug organo sa pulitikanhong gahum.

Kinahanglan natong paningkamutang iangat ang inisyatiba ug kapasidad sa masa nga maglunsad og mga pulitikanhong pakigbisog ug tukuron ang ilang mga organisasyong masa ug organo sa pulitikanhong gahum. Ingonman, wala kini nagpasabot nga kinahanglang “ilibre” ang BHB sa gimbuhatong masa aron makalunsad lang sa gimbuhatong militar. Ang BHB kinahanglang kanunay nga mahimong aktibo sa mga gimbuhatong propaganda, edukasyon, kultura, medikal ug produksyon kauban sa masa. Ang presensya ug partisipasyon sa BHB angayang kanunay makita samtang ginaabagan nila ang masa sa paglunsad sa ilang mga pakigbisog.

Kinahanglan isustine sa Partido ang gimbuhaton sa pulitika sulod sa BHB aron ipataas ang rebolusyonaryong kahimatngon ug determinasyon sa mga Pulang manggugubat. Kinahanglang likayan sa mga yunit sa BHB ang dugay nga pagkabulag sa ilang mga manggugubat sa gimbuhatong masa nga nagpahuyang sa ilang militansya ug nagpaubos sa ilang kalidad sa pulitika. Tinguha sa mga Pulang manggugubat nga masuud sa masa ug mag-alagad kanila sa ilang mga panginahanglan ug pakigbisog sa adlaw-adlaw. Kinahanglang irekluta sa Partido ang mga abanteng elemento sa han-ay sa mga Pulang manggugubat. Kinahanglang tukuron ug ikonsolida ang mga sangay sa Partido sa matag kumpanya sa BHB.

Kinahanglang padayon nga pangulohan sa Partido ang BHB aron patigbabawan ang mga problema sa pagkulong sa kaugalingon sa sigpit nga erya pinaagi sa sustenidong ekspansyon sa bag-ong mga erya ug pagrekober sa kanhing mga teritoryo. Mamahimong ibalhin sa BHB ang lugar sa operasyon niini kung nakasinati sa konsentradong kusog sa kaaway sa usa ka erya, samtang ginapadayon ang gimbuhaton sa pulitika sa eryang ginadumog sa mga pasistang tropa ug maglunsad sa haum sa panahon ug tukmang mga armadong atake batok sa mga pasistang tropa. Kinahanglang pangulohan sa Partido ang BHB sa pagtukod sa bag-ong mga natarang gerilya ug paglunsad sa gikinahanglang reorganisasyon sa kusog-kumpanyang mga natarang gerilya sulod sa mga subrehiyon aron sigurohon ang tukmang balanse sa gimbuhatong masa ug gimbuhatong militar ug padayon nga ekspansyon ug pagdaku sa BHB ug sa mga teritoryo niini.

Kinahanglang palig-onon sa Partido ang opensibang diwa ug postura sa BHB sa gerilyang pakiggubat. Kinahanglan niining makuha ang inisyatiba ug itakda ang tyempo sa gubat. Kinahanglan kining maglunsad og mga taktikal nga opensiba aron hampakon ang huyang nga bahin sa kaaway aron masiguro ang kadaugan, makapakusog ug masiguro ang padayon nga pagdaku sa BHB. Kinahanglang mapadugo sa BHB ang kaaway sa usa ka libong samad ug pabayaron sa tanan nilang mga krimen.

Kinahanglang manguna ang Partido sa pagsilsil sa disiplina ngadto sa BHB. Mamahimong malikayan ang mga depensiba pinaagi sa hugot nga pagsunod niini sa disiplina sa tanang panahon. Kinahanglan niining wad-an og kapuslanan ang modernong mga armas sa kaaway pinaagi sa paghikaw niini sa tukmang mga target.

Kinahanglang padayon nga magpakahanas ang BHB sa mga taktika sa konsentrasyon, dispersal ug pagbalhin-balhin aron malikayan ang nag-unang pwersang pang-atake sa kaaway, itukmod kining mosumbag sa hangin sa ilang dinagku ug gasto kaayong operasyon, ug pagkahuman, atakehon ang mas huyang nga pwersa niini gikan sa kiliran o likuran.

Kinahanglang palig-onon sa Partido ang pagpangulo niini sa ang-ang rehiyon, subrehiyon ug natarang gerilya, ug sa lain-laing ang-ang sa kumand ug yunit sa BHB. Kinahanglang epektibong mapangulohan sa Partido ang BHB sa pagtukod sa subrehiyon isip nataran sa gubat aron sigurohon ang balanse ug koordinasyon tali sa mga natarang gerilya, tali sa mga militar ug pulitikanhong pakigbisog, ug tali sa mga suok nga lugar ug kapatagan.

Kinahanglang ipataas sa mga yunit sa BHB ang kapasidad sa pagdeploy sa ilang mga pwersa subay sa mga lagda sa istruktura sa Partido aron masiguro ang hustong balanse sa gimbuhatong pulitikal ug militar, ug aron hugot nga ipabilin ang inisyatiba ug pleksibilidad sa pagdeploy sa mga yunit sa BHB alang sa pag-asdang sa gerilyang pakiggubat. Usa kini ka yaweng katungdanan sa Partido sa pagdirehe sa gubat sa katawhan.

Angayang maghatag kita og dugang nga atensyon sa paglunsad sa gimbuhatong pulitika ug propaganda sa han-ay sa militar, pulis ug paramilitar. Mayorya kanila naggikan sa gidaugdaug nga mga hut-ong. Daghan ang nakasinati og pagpangdaugdaug ug pagpangabuso sa nahitaas nga mga upisyal. Aduna silay mga kabanay nga masang kabus ug kasagaran kanila adunay mga paryente sa rebolusyonaryong mga organisasyong masa. Kinahanglan silang ihigmata pinaagi sa pagbutyag sa kadunot sa naharing sistema nga ilang ginaalagaran ug ginapatunhay. Kinahanglan nato silang awhagon aron masabtan ang pagkamakatarunganon sa armadong rebolusyon nga ginaasdang sa ilang mga igsuon sa hut-ong ug manawagan ngadto kanila nga mohunong sa paglunsad sa pasistang mga krimen batok sa katawhan. Kinahanglang ipadayon ang luag nga pagtrato sa BHB sa mga nabihag nga kaaway aron ipakita kanila nga wala silay angayang ikahadlok nga mosurender, ug dili nila kinahanglang makigpatayan sa mga panagsaka tali nila ug sa BHB. Kinahanglan natong isistematisa ug ipataas ang ang-ang sa pagpabaliktad aron modaghan ang mga tropa sa kaaaway nga mogawas sa serbisyo ug mopaling sa rebolusyon.

Kinahanglan padayon na makiglambigitay ang Partido sa mga pwersang anti-imperyalista ug rebolusyonaryo sa tibuok kalibutan. Kinahanglan natong maghatag sa tanang porma sa pakighiusa ug tabang sa tanang dinaugdaug nga katawhan sa ilang pakigbisog alang sa kagawasan, demokrasya ug sosyalismo batok sa nagharing reaksyunaryong mga estado sa ilang mga nasud. Kadungan niini, kinahanglan natong magtigum og simpatiya ug suporta alang sa pakigbisog sa katawhang Pilipino batok sa pasistang rehimeng US-Duterte aron labaw pa kining ihimulag sa internasyunal nga komunidad.
Samtang ginapasiugdahan ug ginapaasdang sa Partido ang demokratikong rebolusyon sa katawhan, kinahanglang andam kining moatubang sa mas daku ug mas grabe nga kontra-rebolusyonaryong pagpangatake. Isip kasamtangan tigdumala sa nagharing reaksyunaryong estado, ginagamit sa rehimeng US-Duterte ang tibuok makinarya sa estado aron ilunsad ang usa ka madugoong kampanya aron puuhon ang Partido, ang Bagong Hukbong Bayan ug ang rebolusyonaryong pwersa sa katawhan. Gipangunahan sa walay katagbawang tiranong si Duterte ang kontra-rebolusyonaryong gyera nga nagsilbi sa kaugalingon niining laraw nga magkawkaw sa dugang bahandi ug gahum, ug ipabilin ang iyang pulitikanhong dinastiya. Nagmugna siya og lalum nga kontradiksyon ug siak sulod sa nagharing sistema nga nagbunga usab sa mga kundisyon nga labaw nga mas paborable sa pagpaasdang sa rebolusyon.

Sa pagpangulo sa Partido, siguradong mokusog ang rebolusyonaryong mga pakigbisog sa masa sa umaabot nga tuig. Ang nagkagrabeng sosyo-ekonomikanhong kundisyon sa katawhan taliwala sa pandemya ug sa sunod-sunod nga mga katalagman mihulma sa nagbukalbukal nga bulkan nga hapit nang mobuto. Pinaagi sa pagpangulo sa Partido, determinado ang masa nga misukol batok sa pasistang estado, palaguton ang rehimeng US-Duterte ug miasdang sa gubat sa katawhan.

Back to top

Palig-onon ang Partido! Pangulohan ang pagsulbong sa pagsukol sa masa aron palagputon ang pasistang rehimeng US-Duterte! Iasdang ang rebolusyon!