Palig-unon ang hugot nga angut sang pulang hukbo kag masa sa pagpasulong sa inaway banwa!

 

Ang Apolinario Gatmaitan Command-New People’s Army (AGC-NPA) sa isla sang Negros nagapanginbulahan sa ika-53 nga anibersaryo sang pagkatukod sang New People’s Army (NPA) sadtong March 29, 1969.

Pula nga pagsaludo sa mga pulang komander kag pulang hangaway, mga kadre kag katapuan sang Partido nga padayon nga naga-abaga sang mga hilikuton sa armado nga rebolusyon sa tunga sang masingki nga atake sang berdugo kag mersenaryo nga AFP/PNP agud ipakig-away ang interes sang pumuluyo ilabi na ang mga mangunguma kag mga mamumugon nga padayon nga naga-antus sa tuman nga pagpamigos kag pagpanghimulos tuga sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema sang pungsod Pilipinas.

Mataas nga pagpasidungog sa mga martir kag baganihan sa rebolusyon sa ila ni Ka Ella, Ka Anita, Ka Pani, Ka Alvin, Ka Nikki, Ka Bedam, Ka Yuhan kag iban pa nga kaupod nga nagbuhis sang ila bilidhon nga kabuhi agud mapabaskog kag mapasulong ang armado nga rebolusyon sang pumuluyo. Ang ila paghalad sang kabuhi himuon naton nga insperasyon sa pagpadayon sa wala nila matapos nga misyon sa paghilway sa pumuluyo nga pigos kag ginahimuslan. Napagkit ang inyo pagkabaganihan sa kasaysayan sang armado nga rebolusyon kag handurawon sang pumuluyo kag bug-os nga rebolusyonaryo nga pwersa kag indi makalimtan.

Ang NPA gintukod sadtong Marso 29, 1969. Una nga gintukod sang mga tampad nga mga rebolusyonaryo nga pwersa sa sentral Luzon nga may katapuan nga masobra 60 ka pwersa. Sa husto nga ubay kag pagpamuno sang Communist Party of the Philippines (CPP) paagi sa sang pagtalana sang politikal nga linya nga Pungsudnon Demikratiko nga Rebolusyon paagi sa armado nga paghimakas, estratihiya kag taktika rason nga ang pipila nga nag-umpisa sa subong libu-libo na.

Nagtinguha ang mga pasista nga rehimen sa kumpas sa imperyalista nga Estados Unidos nga wasakon halin sa panahon pasista nga diktadurya nga US-Marcos kag mga nagbulos nga rehimen tubtob sa US-Duterte nga rehimen paagi sa nagkalain-lain nga Operational Plan (Oplan) apang madinalag-on ini nga ginpaslaw kag padayon nga naglapad kag nagbaskog, nag-angkon sang malapad kag madalum nga suporta sang pumuluyo. Sa subong, sa dikta sang US, ang pasista kag berdugo nga rehimen US-Duterte nga wasakon ang reboluysonaryo nga kahublagan, nag-ani lang sang kapaslawan. Dugang nga nagpamatuod sa kahustuhon sang armado nga rebolusyon bilang ultimo nga solusyon agud sulbaron ang mapiguson kag mahimuslanon nga sistemang malakonyal kag malapyudal. Ang armado nga rebolusyon iya sang pumuluyo, isa ka makatarungan nga gyera sa katuyu-an nga hilwayon ang pumuluyo sa kuko sang manughimulos kag manugpigos nga ginapangunahan sang NPA, gani naga-angkon ini sang malapad nga suporta halin sa pumuluyo kag segurado nga indi malutos.

Nagalala ang gutom kag kapigaduhon sa nagsalig-sa-kalamay nga ekonomiya sa pagpatuman sa mga neoliberal nga palisiya sa kaangay sang sugar liberalisasyon sa kalamay. Ang monocrop nga ekonomiya sang kalamay nga nagabuhi sang 4.64 ka milyon nga populasyon sa isla sang Negros sa diin kalabanan sang pamilya lakip na ang mga kabataan nga nagapatisipar sa trabaho kag ang mga nagatrabaho nga mga mamumugon nga nagakita sang ₱150 tubtob ₱250 ang inadlaw, nahigot sa hasyenda nga sistema. Dugang pa ang tuigan nga tiempo muerto sa diin wala sang trabaho ang mga mamumugon sa kampo, kontraktwalisasyon kag mas ginpalala sang mga indi husto nga pagsulundan sa pag-atubang sa Covid-1 nga pandemya sang tiraniko nga rehimen US-Duterte kag halit sang bagyo nga Odette nga napabayaan sang reaksyonaryo nga gobyerno. Wala na sang iban pa nga solusyon sa gutom-kapigaduhon kag krisis kundi ang rebolusyonaryo nga paghimakas sang malapad nga pumuluyo agud bag-uhon ang garuk nga sistema sang pungsod.

Madata ang pagpangdakup sa sibilyan kag patyon agud ipaguwa nga katapu sang NPA kag napatay sa ingkwentro, iligal nga pagpangsulod sa balay, turtyor, masaker, panunog sang mga kabalayan, pagpanghulog sang bomba gamit ang mortar kag kanyon kag ginadumili-an ang mga mangunguma nga maggwa sa ila pamalay agud magkadto sa uma. Dugang pa nga halit sa pumuluyo amo ang makakulugmat nga operasyon militar nga nagbiktima sang mga sibilyan. Sining ulihi lang, March 25, 2022 gin-abduct kag ginpatay sang mga katapu sang 94th IBPA ang duha ka mag-utod nga mangunguma nga sila Arnold Sabanal, kag Jason Sabanal sa Sityo Malikoliko, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental.

Sa desperado nga pagpaninguha nga magpabilin sa poder kag mapreserbar ang malakolonyal kag malapyudal nga sistema, ginlunsar ni Duterte ang mapintas kag mahigko nga kontra-rebolusyonaryo nga gyera batuk sa pumuluyo kag rebolusyonaryo nga hukbo.

Sa subong, ang lima ka larangan gerilya sa isla sang Negros malig-on nga nagaluntad kag nagapalig-on sa pihak sang masingki nga operasyon militar kag lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatrung nga ginalunsar sang uhaw sa dugo nga mersenaryo nga AFP/PNP. Nakatigayon ini nga nakalunsar sang 33 ka taktikal nga opensiba taktikal sa tuig 2021 kag 13 sini lang nga bulan sang Enero kag Febrero 2022 porma sang pag-ambus, raid, snipping kag pagharas sa naga-operasyon militar nga ginalunsar sang AFP/PNP.

Ang lima ka larangan magahiwat sang selebrasyon agud saulugon ang ika-53 nga pagkatukod sang NPA upod ang Partido bilang absuluto nga nagapamuno, mga pulang komander kag pulang hangaway, rebolusyonaryo nga masa kag mga aktibista. Aton ipalanog ang mga na-angkon nga mga kadalag-an, mga positibo kag negatibo nga leksyong sa pagsulong kag pagpursigi sa padayon nga pag-abaga sang mabug-at nga responsibilidad kag pagsakripisyo.

Saulugon ang pagkatukod sang NPA bilang mayor nga pwersa nga mag-agaw sang gahum politika sa nagahari nga sahi nga ginarepresentar sang dalagku nga agalon may duta, dalagku nga komprador burgesya kag imperyalista nga US. Ang padayon nga pagpaslaw sang pagpaninguha sang nagbulos-bulos nga mga rehimen nga wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan halin sa panahon sang pasista nga diktadurya nga US-Marcos kag sa mga nagbulos nga rehimen hasta na sang subong nga tiraniko nga rehimen US-Duterte nga sa baylo nga mawasak, naglig-on kag nagalapad kag hugot nga naka-ugat sa malapad nga pumuluyo ilabi na sa mamumugon kag mangunguma.

Kinahanglan nga pataason ang ikasarang sang NPA sa pagpakig-away kag tun-an ang mga kahuyangan nga bahin sang kaaway agud mapasiguro ang mga kadalag-an sa mga taktikal nga opensiba nga ginalunsar kag magresulta sa paghakot sang madamu nga armas nga dugang kusog sang NPA. Dapat nga uyatan sang hugot ang pagsulondan sa pagkampo, pagbase kag elektroniko nga kagamitan. Himuon nga bulag kag bungol ang kaaway paagi sa pagdingot sang impormasyon bahin sa rebolusyonaryo nga kahublagan.

Ginapanawagan ang tanan nga rebolusyonaryo nga pamatan-on nga padayon nga pagpasakop sa NPA halin sa hanay sang mga mangunguma, mamumugon kag intelektwal nga pamatan-on nga handa mag-alagad sa masa. Handa mag-uyat sang responsibilidad kag kahandaon sa pag-atubang sang sakripisyo kag kabudlayan.

Bilang yabe nga hambalon sa pagpalig-on kag pagpahugot sa relasyon sa tunga sang masa kag NPA, paagi sa kolektibo nga pagbinuligay para pagpauswag sang produksyon agud maangat ang ekonomiya nga kahimtangan. Papagsikon ang mga malaparan nga mga anti-pyudal nga paghimakas kag kampanyang masa nga nagadala sang pakete nga demanda sang masa.

Isahon ang malapad nga pumuluyo agud ipakita ang pagpamatuk sang Negrosanon batuk sa Marcos-Arroyo-Duterte-Estrada (MADE) nga alyansa sang mga kawatan, pasista-kriminal kag maki-dumuluong nga mga rehimen. Indi na pagtugutan nga liwat magbalik ang madulom nga kasaysayan sang Martial Law.

Ang NPA sa isla sang Negros sa idalum sang Apolinario Gatmaitan Command, determinado nga magsulong para sa interes sang pumuluyo, malig-on nga nagapanumpa sa pagpadayon sang armadong rebolusyon, mapataas ang halintang sang inaway banwa halin sa estratihiko nga depensiba pakadto sa estratihiko nga pagkapatas tubtob sa kadalag-an.###

Palig-unon ang hugot nga angut sang pulang hukbo kag masa sa pagpasulong sa inaway banwa!