Palpak kag desperado nga operasyon sang berdugo nga militar kag pulis, nagtuga sang kakugmat sa pumuluyo

,

Mabaskog nga ginakondinar sang Apolinario Gatmaitan Command-New People’s Army (AGC-NPA) ang dululungan nga illegal nga pagreyd sang gintingub nga pwersa sang 94th Infantry Battalion kag mga katapu sang Himamaylan police sa tatlo ka pamalay sang mga mangunguma kag illegal nga pag-aresto kay Salvador Carpentero kag Jillian Delfin, mga mangunguma kag residente sang Sityo Katultulan , Brgy. San Antonio, syudad sang Himamaylan, Negros Occidental sadtong Marso 3 ala una sang kaagahon.

Sa desperasyon sang mga ido-buang nga mga alipures ni Duterte, si Carpentero kag Delfin ang dugang sa masobra 100 na ka mga mangunguma kag inosenteng sibilyan sa isla sang Negros nga biktima sang mga patu-pato nga mga kaso kag pagpangtanom sang mga ebidensya. Gasgas nga pamaagi sang mga berdugo kag mersenaryo nga AFP/PNP agud magsabwag sang kakugmat kag kalakasan sa mga mangunguma, mga pumuluyo nga malinong nga nagapangabuhi sa mga komyunidad.

Sa nakuha nga datos sa AGC-NPA, ang mga residente sa ginreyd nga mga puluy-an ang pilit nga ginsulod kag ginpangkastigo ang nagapuyo sang mga nasambit nga tropa bagay nga hugot nga ginapakamalaut sang AGC-NPA bangud nagtuga ini sang tuman nga kakugmat indi lang sa mga residente nga nakasaksi sang pag reyd kundi sa bilog mismo nga komyunidad. Nagdugang ini sa malaba nga mga krimen kag brutalidad sang mga berdugo kag uhaw sa dugo nga mga AFP/PNP tuga sang himo-himo kag palpak nga mga intelligence report agud maglunsar sang gastuso kag madinugu-on nga mga operasyon. Kabahin man ini sa paglagas sang promosyon, posisyon kag dugang nga pagpahabok sang ila nga mga bulsa bangud sang patong nga padya sa tagsa nila nga maaresto nga kuno katapu sang NPA.

Subongman, ang nagalala nga terorismo sang mga pasista nga alipures ni Duterte sa kaumhan ang manipistasyon sang padayon nga mahigko kag madinugu-on nga gyera sang rehimen batuk sa mga pumuluyo. Ginagamit ang binilyon nga pondo halin sa kaban sang gobyerno kag tanan nga makinaryas sa nagasalimuang sini nga handum nga ipabilin ang awtoritaryanismo nga paghari agud maglawig sa poder lampas sa iya nga termino.

Sa paglarga sang matiplangon nga Barangay Development Program (BDP) sang rehimen sa diin nagtalana sang P16.4 bilyon nga pondo sa diin P520 milyon ang nakatigana sa 26 ka brgy. diri sa Negros Occidental nga para sa mga proyekto nga interes sang mga nagahari nga sahi lamang ang makabenipisyo, lauman nga labi pa nga mangin mabangis kag mapintas ang paglapas sa tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyo sang reaksyunaryo nga gobyerno ni Duterte batuk sa mga mangunguma, komyunidad sang mga tumandok kag bug-os nga pumuluyo.

Prayoridad gihapon sang rehimen ang paglunsar sang grandyuso nga pagpang-atake militar sa tunga sang krisis sa ekonomiya, ikaayong lawas kag nagalanog nga demanda sang masang Pilipino para sa programa sa libre kag luwas nga bakuna batok sa Covid-19 nga pandemya.

Gani nagapanawagan ang AGC-NPA sa bug-os nga pumuluyong Negrosanon nga mag-isa kag kolektibo nga ibuyagyag ang mapaniplang kag kontra-pumuluyo nga mga programa kag tikang sang rehimen. Padayon nga malig-on kag makahas nga maghimakas kag indi mahadlok. Kolektibo nga atubangon kag paslawon ang pasistang pagpang-atake sang mga nagahara-hara kag nagalaway nga mga berdugo nga AFP/PNP sa ila mahigko nga kampanya sa kontra-insurhensya nga gyera batok sa pumuluyo.

Subongman, nagapanawagan ang AGC-NPA sa lokal nga gobyerno sang Himamaylan kag iban pa nga institusyon sang tawhanon nga kinamatarung nga magpatigayon sang matul-id, imparsyal kag kaugalingon nga imbestigasyon angut sa natabo nga illegal nga pagreyd sang 94th IB kag Himamaylan PNP kag illegal nga pag-aresto sa duha ka mangunguma kag residente sa Sityo Katultulan, Brgy. San Antonio sa amu nga syudad.

Ang NPA bilang matuod nga hangaway sang mga mangunguma kag pumuluyo diri sa isla sang Negros ang nagasabat sa panawagan sang Partido nga aktibo nga depensahan ang mga pumuluyo batok sa mga mapintas kag gastuso nga mga atake sang militar kag pulis ilabi na sini nga bulan sang Marso sa diin pagaselebrahon sang bug-os nga rebolusyonaryo nga pwersa ang ika-52 nga anibersayo sang indi-malutos nga NPA sa pungsod.

Sa padayon nga nagalapad kag nagadalum nga suporta sang masa sa rebolusyonaryo nga armado nga paghimakas sa pagpanguna sang NPA, labi pa nga pabaskugon kag pasingki-on ang paglunsar sang taktikal nga opensiba agud pangapinan ang malapad nga pumuluyo kag pabayaron ang pasistang rehimen kag mga berdugo nga alipures sini sa ila krimen nga nakomiter batuk sa pumuluyo. Upod sa malapad nga masa, ang NPA padayon sa pagsulong sang rebolusyonaryo nga paghimakas agud maangkon ang madugay na nga handum sang pumuluyo nga ma-agum ang matu-od nga hustisya, kahilwayan kag demokrasya.

Mabuhay ang masang pigos!

Isulong ang armado nga paghimakas tubtob sa kadalag-an!

Palpak kag desperado nga operasyon sang berdugo nga militar kag pulis, nagtuga sang kakugmat sa pumuluyo