Pamatukan ang pakana nga Charter Change ni Duterte! Kolektibo nga paslawon ang iya handom nga maglawig sa poder!

Mabaskog nga ginapakamalaut sang National Democratic Front of the Philippines (NDF-Negros) ang tikang sang kongreso nga kontrolado ni Duterte angut sa pag-amyenda sa 1987 nga konstitusyon sa diin wala-huya nga ginagamit ang pandemya bilang tabon para sa ila wala katapusan nga ka sakon sa gahum, poder, manggad kag rekurso sang pungsod.

Kaangay sang idolo sini nga si Marcos, tuman nga nagalaway si Duterte nga maglawig sa gahum. Gani sa tunga sang malala nga igo sang pandemya, halit sang mga kalamidad kag sang neoliberal nga mga patakaran, pagbukas pa lang sang bag-ong tuig, charter change gilayon ang gina-una sini.

Nagapakita lamang ini sa desperasyon ni Duterte kag sang iya mga kahimbon nga iduso ang ila makina-ugalingon nga adyenda nga magpabilin sa gahum agud padayon nga ipundar ang korap kag pasista nga paghari kag gamiton ini nga instrumento agud indi makapanabat sa iya indi na maisip nga mga krimen nga natuga sa pumuluyo ilabi na nga nagahilapit na ang katapusan sang iya nga termino.

Nagapamatuod nga indi prayoridad sang gobyerno ni Duterte ang pumuluyo. Imbes nga hatagan sang nagaka-igo nga pagtamud ang pagbakal sang epektibo nga bakuna para sa mga pumuluyong Pilipino kag ayuda para sa mga pamilya nga apektado sang pandemya kag sunod-sunod nga igo sang kalamidad, mas gina-una sang rehimen nga tumanon ang pasista nga diktadurya nga handum. Dugang pa diri ang mga pakana nga nagaserbi sa kaugalingon nga interes sang nagahari nga sahi sang mga agalon mayduta, dumuluong nga mga komprador burgesya kag burukrata kapitalista-ang 100% nga pagpangawat kag pagpanag-iya sang manggad, rekurso kag patrimonya sang pungsod gamit ang pag-amyenda kuno sa mga probisyon pang-ekonomiya nga nakasaad sa 1987 konstitusyon.

Paagi sa ChaCha kaangay lamang nga ginahatag ang bilog nga pungsod Pilipinas sa dumuluong nga mga negosyante bangod pagakakason sini ang nabilin nga nagaprotekta nga probisyon sa 1987 nga kontistusyon sa diin labi nga magabukas sang lokal nga ekonomiya para sa dugang nga paghugakom kag kontrol sang mga dalagku nga mga dumuluong nga mga korporasyon.

Ginahatagan tum-ok sang NDF-Negros nga labi ini nga magpalala sang kawad-on sang duta, tuman nga paglansang sa manubo nga sweldo, gutom kag kapigaduhon sa malapad nga pumuluyo-tanan para sa benepisyo sang mga dumuluong nga kompanya kag korporasyon.

Nagapanawagan ang NDF-Negros sa tanan nga mga patriyotiko kag demokratiko nga pwersa nga pamatukan ang tanan nga pagpaninguha sang kongreso para ipatuman ang ChaCha. Kolektibo nga mag-isa kag manindugan agud paslawon ang handom sang rehimen nga magpabilin sa poder lampas sa iya nga termino.

Subongman, nagapanawagan ang NDF-Negros sa tanan nga mga mamalidha nga indi mangin kasangkapan sang pagpamigos kag korapsyon. Himu-a ang inyo nga mandato kag matuod-tuod nga alagaran ang interes sang malapad nga pumuluyo. Nagapanawagan ang NDF-Negros nga inyo itib-ong ang demokrasya, hustisya kag soberanya sang aton nga pungsod.

Ubos-kusog nga pamatukan ang ChaCha kag tiraniya! Isulong ang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon sang pumuluyo agud maangkon ang pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya! ###

Pamatukan ang pakana nga Charter Change ni Duterte! Kolektibo nga paslawon ang iya handom nga maglawig sa poder!