Panagkablaaw ti Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) iti maika-50 a tawen nga anibersaryo ti Partido Komunista ti Pilipinas

 

Iti nagan ti amin a rebolusyonaryo nga organisasyon ken umili ti Kordilyera, mangipabpaabot ti Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) iti naimpusoan a kablaaw iti selebrasyon ti maika-lima pulo a tawen nga anibersaryo ti Partido Komunista ti Pilipinas.

Iti sidong ti panangidaulo ti Partido Komunista, natadem a natudo ti naisangsangayan a problema dagiti nailian a minorya ti Kordilyera, ti naan-anay ken umannatop a pampulitika nga addang ken porma tapno marisut daytoy a problema ken nairut a nakasilpo daytoy iti kabuklan nga nailian demokratiko a rebolusyon nga iwaywayat dagiti rebolusyonaryo nga organisasyon ken kabuklan nga umili ti Pilipinas. Nayon pay, agtultuloy ti panagabante ti pannakidangadang ti umili ti Kordilyera laban iti imperialismo, pyudalismo ken burukrata kapitalismo ken laban iti nailian a panangidadanes para iti karbengan iti bukod a pangngeddeng ken demokrasya. Iti las-ud ti uppat a pulo ken pito a tawen, naisaysayangkat dagiti nainsigudan a palaban a tradisyon ken nakapagpanday kadagiti baro a rebolusyonaryo a henerasyon. Naipasaknap ken rimmamut ti Partido iti naruay nga umili ti Kordilyera.

Naipakita iti pakaistoryaan dagiti naballigi ken nabanuar a laban iti napinget a panagsalaknib iti ansestral a daga, biag ken kinabaknang. Karaman ditoy ti panangpaay ti panangitakder iti makadadael a Chico River Megadam ken ti panangpasardeng ti Cellophil Resources Corporation a manggamrud iti kinabaknang ken mangkalbo iti nalawa a bambantay ti Kordilyera. Naipagballigi dagitoy babaen iti nabileg nga armado ken saan-nga-armado a nagkaykaysa a pannakidangadang ti umili. Naipasngay ken napabileg ti CPDF iti tengnga dagitoy a pannakidangadang. Iti simmaruno a panawen ken inggana itatta, nagtultuloy a lablabanen ti umili dagiti kumpanya ti minas ken enerhiya ken dadduma pay a negosyo dagiti kapitalista ken imperialista a mangagaw ken manggamrud kadagiti ansestral a dagdaga ken natural a kinabaknang ti Kordilyera.

Naipagballigi met dagiti rebolusyonaryo a laban kontra iti panggep ti reaksyonaryo nga estado nga idadauloan dagiti agar-ari a dasig a manggudua-gudua iti panagkaykaysa dagiti umili ti Kordilyera tapno pakapsuten ti rebolusyonaryo a pakinakem a makidangadang. Insarua dagiti umili ti traydor ken kontra- rebolusyonaryo a Conrado Balweg ken ti gangster a buyot na a CPLA nga agserserbi a makinarya dagiti agar-ari a dasig tapno pakaruen ti pasista nga atake ken nailian a panangidadanes kadagiti nailian a minorya nga umili ti Kordilyera. Pana-panawen a tumpaw ken lumned dagitoy depende iti kontra-umili a pakaaramatan ti reaksyonaryo nga estado kadakuada iti tay-ak ti kontra-insurhensiya a programa na. Napaay dagiti awan sarday a naulpit ken nakaro nga operasyon a kombat kasta met dagiti operasyon a saywar, panagallilaw ken panagpasuksok a gandat a parmeken ti rebolusyonaryo a tignayan iti Kordilyera. Naibutaktak ken nasuppiat dagiti naar-aramat a ‘divide and rule’ a taktika kairamanan ti “IP Centric Approach” ken “localized peace talks iti kaudian ken iti inmununa a panawen, ti “Kalinga Special Development Region”, ‘Presidential Guard Battalion’ a guardya ti Cellophil Resources Corporation a napaspasig a taga-Kordilyera, “peace zones”, “Special Development Area”, “bogus regional autonomy”, kdpy.

Paset ti biag-ken-patay a pannakidangadang ditoy Kordilyera ti natibker a panangidaulo ti Partido Komunista gapu ta nauneg a nakaramut daytoy iti naruay a masa – kadagiti il-ili ken tribo, pagminasan, kanatengan ken dadduma pay a nalawa a kaawawayan inggana kadagiti sentrong bayan ken syudad. Napabaked dagitoy babaen iti adu a sakripisyo ti umili. Nagaruyos ti adu a ling-et, naibukbok a dara ken naibuwis a biag dagiti banuar nga Igorot a nangsibog iti nagtaudan a daga. Daytoy ti nangpadam-eg iti naparnuay a paborable a kasasaad para iti rebolusyonaryo a pannakidadangadang kasanguanan iti kumarkaro a panangidadanes ken pananggunggundaway ti reaksyonaryo nga estado nangruna iti sidong ti agdama a terorista a rehimen a US Duterte.

Nu kinabaelan ti Partido Komunista ti Pilipinas a nangidaulo ti agtultuloy a pumigpigsa a rebolusyon a Pilipino iti las-ud ti limma-pulo a tawen kasanguanan ti awan sarday a naulpit a kontrarebolusyonaryo a panagatake, mamati ti CPDF a kabaelan tayo a sangoen ken abaken dagiti lokal nga agarari a dasig ken dagiti imperialista nga amo da iti masungad a panawen inggana naanay a maipagballigi ti demokratiko a rebolusyon ti umili ken agturong iti sosyalista a rebolusyon.

Rebolusyonaryo a Fetad! Rebolusyon Kayet! Agbiag ti Partido Komunista ti Pilipino!

Panagkablaaw ti Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) iti maika-50 a tawen nga anibersaryo ti Partido Komunista ti Pilipinas