Panginbabawan ang mga Kahuyangan, Maisog nga Atubangon ang mga Sakripisyo kag Isulong ang Inaway Banwa!

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Ang nagkalain-lain nga rebolusyonaryo nga organisasyon upod ang malapad nga masa nagahatag sang pagsaludo sa selebrasyon sang ika-49 nga anibersaryo sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa sini nga Abril 24, 2022.

Aton hatagan sang pinakamataas nga pagsaludo ang 18 ka alyado nga organisasyon sang NDFP sa ila wala gakaugdaw nga kaisog sa pag-atubang sa pasismo-diktadurya sang US-Duterte nga rehimen. Napaslaw ang kontra-insurhensya nga kampanya sang nagbulos-bulos nga mga rehimen tungod sa malig-on nga pag-isa sang malapad nga pumuluyo, mga rebolusyonaryo nga organisasyong masa kag patriyotiko. Padayon ini nga nagahiliusa, nagalapad kag nakonsolida agud isulong ang armado nga rebolusyon.

Sa tunga sang malala nga sosyo-ekonomiko kag politikal nga krisis kadungan man sini ang wala tupong nga pasismo sang estado nga gina-atubang sang pumuluyo. Madata nga pagpanglapas sa tawhanon nga kinamatarung ilabe na ang pagpamatay, pagpangdakup, abduction, tortyur, pagpang-bomba, pagpangsulod sa kabalayan, kurpyo, redtagging, kag pagpahipos sa kritiko sang oposisyon. Ang pagdeklara sang Anti-Terrorism Council sa 16 ka alyado nga organisasyon sang NDF bilang “Terorista” mas labi pa gid nga nahublasan ang Anti-Terorism Law (ATL) nga kontra-pumulyo nga laye agud i-preserba ang interes sang nagahari nga sahi sang mga dispotiko agalon mayduta kag dalagku kumprador burgis nga gina-representahan sang pasista-tiraniko nga rehimen ni Duterte.

Grabe na ang gutom kag kapigaduhon nga naaguman sang masa samtang naga-antos sa militarista nga tikang nga ginahimu ni Duterte sa pag-atubang sa pandemya COVID-19 paagi sa lockdown kag kapabayaan sang gobyerno sa mga biktima sang kalamidad tuga sang bagyo nga Odette. Napuno sang kurapsyon ang inutil nga rehimen Duterte, apang madamu ang wala trabaho ukon nagabaton sang manubo nga sweldo ang mga mamumugon sa uma kag mga mamumugon sa sentrales sang kalamay. Nagatalom ang banggianay sa sahi sa pagpang-agaw sang duta sa mga mangunguma batuk sang mga dispotiko nga agalon mayduta gamit ang poder sa gobyerno, korte kag bayaran nga berdugo nga AFP/PNP kag mga goons agud dugmokon ang makatarunganon nga paghimakas nga ginalunsar sang mga mangunguma para sa matuod nga reporma sa duta.

Sa katapusan nga termino ni Duterte nagpabilin sa Negros ang maduguon nga kamot sang pasista nga rehimen. Makahas nga nagpakig-away ang pumuluyo batuk sa makasiligni nga implementasyon sang MO 32 kag EO-70 nga nag-utas sang madamu nga kabuhi sang mga mangunguma, mumumugon, aktibista, lider sa progresibo nga organisasyon, midya kag mga abogado. Bisan pa man, kapaslawan sa gihapon ang naaguman sang AFP/PNP sa pihak sang ila kabangis nga kontra-insurhensya nga kampanya batuk sa NPA. Indi kasan-o man malutos ang rebolusyonaryo nga kahubalagan sa Isla sang Negros tungod sa mainit nga suporta sang masa.

Ginahublasan sang 2022 eleksyon ang pinakamalain nga aspeto sang nagahari nga sistema sa pampulitika nga ginabug-os sang padrino, pulitika sang may kwarta, pagpangdaya, kag pagpang-into. Himuon ni Rodrigo Duterte bisan sa katapusan sang iya termino ang tanan nga padihot agud magpabilin ini sa poder kag magpadayon sa pagkamal sang manggad paagi sa kurapsyon kag malikawan ang imbistigasyon kag kaso nga igapapanaog sa iya sang International Criminal Court (ICC). Kinahanglan ipasiguro niya nga ang iya pamilya kag kaalyado amo ang maka-uyat sa poder.

Ang NDF-Negros nagapanawagan nga isahon ang malapad nga kusog sang kahublagan masa batok sa pinakabrutal kag kurap nga alyansa sang Marcos-Arroyo-Duterte agud pamatukan ang tinutuyo nga magpabilin sa poder paagi sa pagpalapnag sang kakugmat agud dayaon ang eleksyon 2022. Samtang kinahanglan pataason ang pagpakig-away para sa sandigan nga kinamatarung kontra sa pasismo sang estado kag kinamatarung sa pang-ekonomiya kag politikal.

Uyatan ang paborable nga sitwasyon sa eleksyon nga ipalanog sang pumuluyo ang matuod nga demanda kag interes sang masa. Dapat nga mabinantayanon ang pumuluyo nga indi makaposisyon sa poder ang mga kawatan, maki-dumuluong, kriminal, warlord kaangay sa Marcos-Arroyo-Duterte nga tandem.

Ginapanawagan nga pamatukan sang Negrosanon ang kahadluk nga ginasabwag sang pasista nga rehimen Duterte kag ibuyagyag ang terorismo sang NTF-ELCAC nga nangin pinakangil-ad nga goons sang reaksyunaryo nga estado sa pagpamigos sa pumuluyo. Hugot nga i-angot ang kontra-pasismo nga kahublagan sa kontra-pyudal nga paghimakas sang masang mangunguma sa padayon nga pag-angkon sang mga kadalag-an.

Panginbabawan ang mga kahuyangan, maisog nga atubangon ang mga sakripisyo kag isulong ang inaway banwa. Uyatan ang mga dalag-an kag kuhaan sang malahalon nga leksyon ang kuhayangan sa pagpatuman sang armado nga paghimakas, agraryong rebolusyon kag pagtukod sa mga organo nga gahum sa pulitika para sa pag-abante sang armado nga rebolusyon. Papagsikon ang pagpalapad kag pagpabakud sa armado nga pagbato sang pumuluyo kag ginapanawagan sa pamatan-on nga mag-alagad sa masang pigos sa kaumhan kag mag-upod sa iya matuod nga hangaway sang banwa.

Kung may pagpangdaug-daug mas labi pa nagahiliusa ang pumuluyo sa armado nga rebolusyon. Sa ika-49 nga anibersaryo sang NDFP upod sa mga kaalyado nga mga rebolusyonaryo nga organisasyon, ini ang padayon nga nagalapad kag nagapabakud. Sa husto nga pagpamuno sang PKP kag madalum nga nakaugat sa masa sang Bag-ong Hukbo sang Banwa, pat-ud sa palaabuton ang masanag nga buwasdamlag. ###

Panginbabawan ang mga Kahuyangan, Maisog nga Atubangon ang mga Sakripisyo kag Isulong ang Inaway Banwa!