Parangal kang Kaubang Antonio “Manlimbasog“ Cabanatan

Read in: Pilipino | Hiligaynon | English
Download: PDF | EPUB | MOBI

Disyembre 26, 2020, nakaplagan ang patayng lawas ni Kaubang Antonio Cabanatan, 74, ug asawa niyang si Kaubang Florenda Yap, 65, sa Barangay Botong, Oton, Iloilo. Si Kaubang Antonio nga mas naila sa rebolusyonaryong han-ay isip si Kaubang Susing ug Manlimbasog ug si Kaubang Osang, parehong pipila ka tuig nang retirado sa rebolusyonaryong gimbuhaton tungod sa mga kabilinggan ug katiguwangon. Midugay ang pagkumpirma sa ilang identidad tungod sa mga dislokasyon sa mga linya sa komunikasyon, grabeng mga operasyong militar ug kaylap nga terorismo sa estado sa pasistang berdugong rehimeng US-Duterte.

Ang pagpatay kanila usa lamang sa pinakaulahing kahiwian sa pasistang berdugong rehimen nga bangis nga misumpo ug mipatay tungod sa hingpit nga pagkahadlok sa di mabuntog nga nasudnon-demokratikong rebolusyon ug sa dili mapukan nga nasudnon-demokratikong tinguha sa masang kabus ug katawhang Pilipino. Sa mga nangulo sa Partido ug Bagong Hukbong Bayan, ilado man o ginasuspetsahan, ang palisiya sa rehimen mao nga “dili magdala og bihag,” pag-abuso ug walay pugong nga kabangis. Ingonman, mas grabe pa kaysa uban ang nasinati nilang Kaubang Manlimbasog ug Kaubang Osang. Gidagit sila ug patago nga gipig-ot sa pipila ka bulan ayha gipatay pinaagi sa paggarote aron himuong madugoong tropiyo sa mga pasista sa okasyon sa ika-52 nga anibersaryo sa Partido. Sigurado, gitortyur sila ug gihimoan og lain-laing pagpanghadlok ug katampalasan aron mapuga ug magluib sa ubang kauban ug sa ilang mga rebolusyonaryong prinsipyo. Apan sa kinaulahian ang walay kalooy nga pagpatay kanila nagpatin-aw sa ilang kamatinud-anon hangtud sa katapusan ug pagkapakyas sa mga pasistang demonyo.

Hugot nga ginakundena sa Partido ang pagpatay ug pagtamay kanilang Kaubang Manlimbasog ug Kaubang Osang. Dili mohunong ang Partido ug rebolusyonaryong kalihukan hangtud nga dili mahatagan og hustisya ang mangtas nga pagpatay kanila. Ang kamatinud-anon ug sakripisyo nila ug sa uban pang rebolusyonaryong martir magsilbing inspirasyon sa Partido aron labaw pang iasdang ang mga paningkamot ug pakigbisog aron patigbabawan ang tanang hagit ug kalisud ug iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan hangtud sa hingpit nga kadaugan.

Gihatag sa Partido ang pinakataas nga pagsaludo sa pagkamartir ingonman ang matinud-anon ug magilakon nga tibuok-kinabuhi nga pag-alagad ni Kaubang Manlimbasog sa rebolusyon. Nagsugod ang iyang rebolusyonaryong gimbuhaton isip aktibistang estudyante dihang misampa siya sa Kabataang Makabayan Cebu niadtong 1967 ug Samahang Demokratiko ng Kabataan niadtong 1969. Nanguna siya sa pagpakaylap sa nasudnon-demokratikong kalihukang propaganda sa Cebu, Negros Oriental, Bohol, Leyte, Samar hangtud sa amihanang Mindanao. Nanguna siya sa pagtukod sa mga balangay sa mga progresibong organisasyong masa sa mga kabataang estudyante, mamumuo, mag-uuma, mangingisda ug uban pang demokratikong sektor.

Niadtong 1971 nahimong myembro siya sa Partido ug kagawad sa Komiteng Rehiyunal sa Sidlakang Bisaya (nga temporaryong milangkob hangtud sa amihanang Mindanao) ug komiteng tigpatuman ug sa kalihiman niini. Gipangulohan niya ang subrehiyon sa Samar-Leyte ug naghatag-duut sa pag-andam sa mga sonang gerilya didto. Gitukod niya ang mga sanga sa Partido sa Kasadpang Samar ug Sidlakang Samar nga nagpasiugda sa katilingbanong pagtuki ug pagkiglambigit sa mga mag-uuma ug mangingisda sa kabanikanhan.
Pipila ka adlaw ayha gipahamtang ni Ferdinand Marcos ang pagharing militar niadtong Setyembre 1972, gidakop siya sa mga pasistang tropa ug gipreso hangtud 1974. Mao kadto ang ikatulong beses nga nakasinati siya sa pagkaaresto ug pagkapreso. Una, niadtong 1969, gidakop siya sa mga pulis sa Leyte ug gipreso og usa ka gabii human nga gisulod niya ang asyenda sa dagkung agalong yutaan aron tukion ang kahimtang ug mga reklamo sa mga mag-uuma. Ikaduha, niadtong 1970, gidakop siya sa mga pulis samtang naglakaw sa Quezon City ug gidala sa ISAFP, giinteroga ug gipreso og usa ka adlaw. Ikaupat nga higayon mao ang pagdagit ug pagpatay kaniya.

Dihang makagawas niadtong 1974 mibalik gilayon siya sa kabanikanhan sa Samar aron ipadayon ang pagpangulo sa armadong pagsukol. Nahimo siyang kalihim sa komiteng pangdistrito sa Partido nga nangulo sa unang natarang gerilya ug mga unang iskwad sa hukbong bayan sa isla. Tungod sa lig-on nga baruganan sa kamot sa kaaway, gibalik siyang kagawad sa Komiteng Rehiyunal ug Komiteng Tigpatuman niini.

Wala kanus-a man gitugutan ni Kaubang Manlimbasog nga mahimong babag ang iyang mga limitasyong pisikal aron moangkon sa pinakabug-at nga katungdanan ug molihok sa pinakalisud nga lugar. Human nga makapangulo sa pagpakusog sa unang natarang gerilya sa tabang sa palisiyang “pipila ka isla lang usa,” mikuyog siya sa pagpakaylap sa amihanan-sidlakang Samar, mibarog siyang upisyal sa pulitika sa platun ug sa pamatnugutan sa operasyon sa amihanang bahin sa isla. Siya ug si Kaubang Prudencio Calubid ang maayo nga nanguna sa pagpakaylap ug pagpakusog sa gerilyang pakiggubat sa amihanan-sidlakang Samar, amihanang Samar ug amihanang-kasadpang Samar. Ang pagsubsub sa mga taktikal nga opensiba ug paglapad sa hukbo, pagkaylap sa mga antipyudal nga kampanya ug pakigbisog sa masa, pagkusog sa propaganda ug edukasyong pangpulitika, paspas nga paglapad sa mga rebolusyonaryong kahugpungan sa masa, pagtukod sa mga organo sa gahum pangpulitika, ug mapangahason nga paglapad sa mga myembro ug mga batakang yunit sa Partido sa mga baryo sa Samar usa ka mahinungdanong kadaugan nga nahimong gamhanang tampo sa pagkaylap sa tibuok nasud sa armado ug pulitikanhong pakigbisog nga misangko sa hingpit nga pagkahimulag ug pagkahagba sa pasistang diktaduryang US-Marcos.

Nangulo siya sa Kabisayaan (kalihim sa Komisyon sa Bisaya, 1983 –1985) ug Mindanao (ikaduhang kalihim sa Komisyon sa Mindanao, 1981-1983 ug 1986-1989; kalihim sa Komisyon sa Mindanao, 1990-2012) sa panahon sa dagkung pag-abante ug kadaugan sa armadong pakigbisog, pagpakusog sa hukbo, Partido, rebolusyonaryong kalihukang masa ug nagkahiusang prente sa kabanikanhan ug kasyudaran.

Nahimong kagawad siya sa Komite Sentral sa Partido gikan 1980 ug kagawad sa Buhatan sa Pulitika sa Komite Sentral gikan 1985 hangtud nga magretiro niadtong 2017. Nahimong kagawad usab siya sa Komiteng Tigpatuman sa Komite Sentral niadtong 1985-1986 ug 2002-2016.

Ginatahod si Kaubang Manlimbasog tungod sa iyang kanunay ug lig-on nga pagpatuman sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug sa pangkinatibuk-ang linya sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan. Hingpit siyang nga mibarog alang sa Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id niadtong mga tuig 1990 ug nanguna sa pagbatok ug pagpukan sa pagpaniak ug sa kampanyang anti-Partido sa mga oportunistang traydor nga naggikan ug nakabase sa Kabisayaan ug Mindanao. Padayon niyang gipatuman ang linya sa malukpanon ug subsub nga gerilyang pakiggubat nga nakabase sa nagkalapad ug nagkalalum nga suportang masa aron mapukan ang lain-laing “oplan” ug malukpanong mga opensiba ug pasistang terorismo sa papet nga estado ug mapangibabawan ang mga pangsulod nga kahuyangan ug kakulangon sama sa tendensyang lonlon-militar ug adbenturismong militar, konserbatismo, burukratismo ug pagpasagad sa padayon nga pagsubaybay ug pagpangulo sa pagpakusog sa baseng masa sa mga baryo ug lungsod.

Maayong pananglitan siya sa simpleng panginabuhi, pagkamapahiubsanon ug pagpuna sa kaugalingon. Sa pagsulat ug pag-estorya, partikular siya sa panginahanglang mahimong simple, direkta sa punto ug dali nga masabtan sa ordinaryong mamumuo ug mag-uuma. Supak ug kanunay siyang nagapuna sa mga pinulungang hambog ug dili direkta. Madasigon siyang nagaduso sa mga pagtuon ug panaghisgot sa rebolusyonaryong teorya sulod sa Partido ug pulitikanhong propaganda ug edukasyon sa han-ay sa masa.

Bisan wala na sa atong kiliran, ang rebolusyonaryong sumbanan ug inspirasyon ni Kaubang Manlimbasog, Kaubang Osang ug uban pang rebolusyonaryong martir usa ka gamhanang armas sa Partido ug matag kauban sa pagsukol ug pagpuo sa pasistang terorismo ug todong gyera sa pasistang berdugong rehimeng US-Duterte. Kinahanglang kutluan og pagtulun-an ug dumdumon sa matag kauban ang ilang walay utlanan nga pagsandig sa rebolusyonaryong kusog sa masa sa katawhan ug pagpangulo sa rebolusyonaryong proletaryado. Pinaagi sa makanunayong gimbuhaton sa han-ay sa masa ug makugihong pakigbisog, salig kita nga mapatigbabawan ang tanang kalisud ug mga pag-atake ug pakana sa imperyalismong US ug mga lokal nga reaksyunaryo ug pasista.

Pasidunggan ang bulawanong sumbanan ni Kaubang Manlimbasog, Kaubang Osang ug sa uban pang rebolusyonaryong martir!

Paninglon ang pasistang berdugong rehimeng US-Duterte ug mga kriminal nga gaway ug mamamatay-tawo!

Manglimbasog sa dalan sa gubat sa katawhan hangtud sa hingpit nga kadaugan!

Parangal kang Kaubang Antonio “Manlimbasog“ Cabanatan