Parangal kay Kasamang Julius Giron, bayani ng rebolusyong Pilipino–NDF-Bikol

Higit lamang pinag-aalab ng madugong pagkakapaslang kay Julius “Ka Alban” Giron at sa kanyang dalawa pang kasamahan ang dati nang umaalimpuyong pagpupunyagi ng mamamayan laban sa rehimeng US-Duterte.

Mula sa pagiging lider-aktibista noong Sigwa ng Unang Kwarto hanggang sa pagiging Pulang mandirigma at bilang namumunong kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), ipinamalas niya ang masigla at walang pag-iimbot na pagsisilbi sa mamamayan. Pinagpupugayan at nagsisilbing inspirasyon ang mahigpit na kapasyahan ni Ka Alban na isulong ang rebolusyong Pilipino para sa mga susunod na henerasyong magpapatuloy nito.

Para kay Ka Alban at sa milyun-milyon pang masang anakpawis, ipinapangako ng NDF-Bikol na hindi nito bibitiwan ang kapasyahang ibagsak ang pasista at rehimeng US-Duterte, durugin ang mapagsamantalang sistema at makapagtaguyod ng isang lipunang malaya sa pang-aapi at pagsasamantala.

Mabuhay ang diwa ni Ka Julius!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Demokratikong Rebolusyong Bayan!

Parangal kay Kasamang Julius Giron, bayani ng rebolusyong Pilipino--NDF-Bikol