Parangal sa isang tunay na pulang kumander

Pinakamataas na parangal at pagpupugay ang iginagawad ng lahat ng yunit sa ilalim ng Romulo Jallores Command-BHB Bikol sa magiting na rebolusyonaryong si Antonio “Ka Jovan” Abadeza. Ang kanyang pagkamartir sa kamay ng mga ahente ng estado ay sagisag ng kanyang pinakamataas na anyo ng pagbubuwis ng buhay para itaguyod ang interes ng mamamayan.

Sa loob ng halos tatlong dekadang pag-aambag ng lakas at talino sa armadong pakikibaka at bilang kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas, naging matining ang paggampan ni Kasamang Jovan sa armadong pakikibaka, pagsusulong ng rebolusyong agraryo at pagpapatag ng baseng masa.

Patunay ang matutunog na taktikal na opensiba sa Albay at pagpaparusa sa mga pinakasagadsaring mga elemento ng reksyunaryong hukbo ng kanyang husay at kasanayan bilang Pulang mandirigma at kalaunan ay kumander ng Bagong Hukbong Bayan. Hindi bababa sa isang platun ang naging kaswalti mula sa hanay ng mersenaryong hukbo sa mga aksyong militar na naging bahagi si Ka Jovan. Ang ilan sa kanila’y mga upisyal na namuno sa sistemikong pandarahas ng mga komunidad ng magsasaka sa paanan ng bulkang Mayon biktima ng pangangamkam ng lupa at sapilitang pagpapadapa ng agrikultura para bigyang daan ang ekspansyon ng kabisera ng Albay.

Parangal sa isang tunay na pulang kumander