Parusahan ang mga pasista at berdugong tropa ng AFP at PNP sa Timog Katagalugan! Pag-ibayuhin ang paglaban ng mamamayan ng rehiyon sa pasistang rehimeng US-Duterte!

Taas-kamaong pagbati at pagpupugay ang ipinapaabot ng pamunuan ng NDFP-ST at ng rebolusyonaryong mamamayan sa rehiyon sa Lucio de Guzman (LdGC), Apolonio Mendoza Command (AMC) at sa Narciso Antazo Aramil Command (NAAC) sa inilunsad na magkakasunod at matagumbay na mga taktikal na opensiba laban sa berdugo at pasistang tropa ng AFP at PNP sa Mindoro Occidental, Quezon at Rizal. Binabati at pinasasalamatan din namin ang hanay ng masang nagtaguyod at tumulong para maisakatuparan ang matagumpay na mga taktikal na opensiba ng hukbong bayan. Hindi mangyayari ang matagumpay na mga taktikal na opensiba ng NPA kung wala ang malalim at malawak na suporta ng masa sa mga probinsya ng Mindoro Occidental, Quezon at Rizal. Mariing pinabubulaanan nito ang mga kasinungalingan na pinangangalandakan ng berdugong si General Antonio Parlade Jr. at iba pang matataaas na opisyal-militar sa Southern Luzon Command (SOLCOM), ng PNP-CALABARZON (IV-A) at PNP-MIMAROPA (IV-B) na lubos na nilang napahina ang NPA at wala na itong tinatamasang suporta mula sa mga mamamayan ng rehiyon.

Nagbubunyi ang malawak na masa sa rehiyon sa panibagong kabayanihan na ipinamalas ng mga yunit sa ilalim ng Melito Glor Command (MGC). Mga pagbati at papuri ang sumalubong sa mga kasamang nagsagawa ng mga taktikal na opensiba mula sa masa sa Mindoro Occidental, Quezon at Rizal. Batid nila na ang mga taktikal na opensibang inilulunsad ng kanilang hukbong bayan ay bahagi ng paniningil at pagbibigay ng katarungan sa kanilang nararanasang kaapihan, kahirapan at pambubusabos sa kamay ng mga pasista at berdugong tropa ni Duterte. Lubos ang kanilang tiwala at pag-asa sa NPA at rebolusyonaryong kilusan bilang siyang magbibigay katuparan sa malaon na nilang adhikaing makamit ang katarungang panlipunan tungo sa isang tunay na malaya, demokratiko, maunlad at masaganang lipunan.

Noong Hunyo 5, 2021 sa ganap na alas 11:00 ng umaga, matagumpay na inambus ng isang yunit ng Apolonio Mendoza Command (AMC) ang tropa ng 85th IB-PA at mga CAFGU habang binabagtas nito ang kahabaan ng Lopez-Buenavista Road sa bahagi ng Batabat Sur ng bayan ng Buenavista, Quezon. Namatay sa ambus ang Cafgu na si Romar Gono at dalawa ang sugatan na sina Arnel Bejamunde at Sergeant Victor Bartocillo. Walang kaswalti sa panig ng tropa ng AMC. Matapos ang matagumpay na TO, takot na takot na iniatras ng mersenaryong 201st Infantry Brigade ang mga tropa ng 85th IB, 59th IB at mga Cafgu na nagsasagawa ng FMO sa Timog Quezon at Bondoc Peninsula. Sapilitan nilang isinama ang mga sibilyan bilang pananggalang sa pag-atras habang ang kanilang mga upisyal ay sumakay pa ng kabayo ng masa para mabilis na makalayo at makarating sa labasan.

Maraming utang na dugo ang 85th IB at 201st Brigade ng Philippine Army sa mga mamamayan ng Bondoc Peninsula at Timog Quezon. Ang mga naturang yunit ang pangunahing naghahasik ng karahasan at terorismo sa mga mamamayan sa Bondoc Peninsula at Timog Quezon. Karapat-dapat lamang silang singilin, parusahan at durugin ng NPA sa Quezon.

Samantala, noong Mayo 28, 2021, sa ganap na 10:30 ng umaga, matagumpay na inambus ng isang yunit ng Lucio de Guzman Command (LdGC) ang magkasanib na pwersa ng 1st Provincial Mobile Force Company ng PNP-MIMAROPA at 203rd Brigade ng Philippine Army lulan ng isang back-to-back na sasakyan ng PNP. Naganap ang matagumpay na ambus, na halos lumipol sa nakalulang pulis at sundalo sa isang patrol car, sa Sityo Banban, Barangay Nicolas, Magsaysay, Mindoro Occidental. Sa nasabing labanan, tatlong (3) pasistang tropa ang napatay at sampu (10) ang nasugatan kung saan anim (6) ang malubha.

Ang inambus na sasakyan ng PNP ay bahagi ng isang convoy na nagsasagawa ng operasyong saywar, sa tabing ng community dialogue, sa mga baryo at bayan sa Mindoro Occidental na inorganisa ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict (PTF-ELCAC). Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Governor Eduardo Gadiano ng Mindoro Occidental bilang Chairman ng PTF-ELCAC. Ganunpaman sa pahayag ng LdGC, inilinaw nilang hindi target ng ambus si Governor Gadiano kundi ang mga berdugong PNP at AFP sa probinsya na kasama niya sa convoy. Ang sasakyan ng PNP na inambus ay ang pinakahuling sasakyan sa convoy na malayong-malayo na sa naunang tatlong (3) sasakyan kung saan kabilang ang sinasakyan ni Governor Gadiano. Tinitiyak ng LdGC na walang sibilyang madadamay sa kanilang isinasagawang taktikal na opensiba. Malaon nang batid ng LdGC na tinatakot, dinadahas at ginigipit ng NTF-ELCAC, sa pamamagitan ng 203rd Bde-PA at PNP-MIMAROPA, ang mga lokal na opisyal ng probinsya upang maging pangunahing kasangkapan ng pasistang rehimeng US-Duterte sa marahas at madugong kontra-rebolusyonaryong digma nito laban sa CPP-NPA-NDFP at nakikibakang Mindoreño.

Bago pa mangyari ang magkasunod na matagumpay na ambus sa Magsaysay, Mindoro Occidental at Buenavista, Quezon, dalawang (2) taktikal na opensiba naman ang pinakawalan ng yunit ng AMC sa North Quezon.

Noong Mayo 8, sa ganap na 11:30 ng umaga sa sityo Makanamban, Barangay Pagsangahan, General Nakar, Quezon, tinambangan ng yunit ng AMC ang 30 kataong tropa ng 80th IB na matagal nang nag-ooperasyon sa lugar. Tinambangan sila ng yunit ng BHB at napinsala ang advance team ng 80th IB na noon ay patawid ng ilog.

Noong Mayo 17 naman, nagsagawa ng operasyong haras ang naturan ding yunit ng BHB sa Sityo Lagmak, Barangay Pagsangahan, General Nakar, Quezon. Pinaputukan nila ang nasa 40 nag-ooperasyong tropa ng 80th IB. Kumaripas ng takbo ang kaaway at naantala ng ilang araw ang kanilang operasyon. Sa kabilang banda, nagbubunyi ang mga katutubong Dumagat sa ginawang opensibang aksyon ng mga pwersang gerilya.

Ang mga pamamarusang aksyon ng AMC sa mga nag-ooperasyong tropa ng 80th IB sa hangganan ng Rizal at Quezon ay bilang tugon sa kahilingan ng masang Dumagat sa lugar na papanagutin ang berdugong 80th IB sa mga karahasan at krimen nito sa mamamayan ng Rizal at North Quezon. Pagbibigay din ito ng hustisya sa mga biktima ng extra-judicial killings (ejk’s) sa Rizal ng 80th IB kasama ang Special Action Force, CIDG at lokal na pwersa ng PNP.

Para sa lahat, marapat lamang na singilin at pagbayarin nang mahal ang mga pasistang tropa ni Duterte sa kanilang brutalidad at mga karumal-dumal na krimen sa bayan. Suklam na suklam ang mga mamamayan ng rehiyon sa AFP at PNP dahil sa inilulunsad nitong maruming gera, karahasan, pagpatay at terorismo na umaatake sa karapatang pantao at saligang demokratikong karapatan ng mamamayan.

Makakaasa ang mamamayan ng Timog Katagalugan na patuloy na gagampanan ng rebolusyonaryong kilusan ang tungkulin nitong isulong ang kanilang mga kahilingan, ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at kapakanan at patuloy na sisingilin at parurusahan ang mga pasistang tropa saanman at kailanmang may ibinubukas na opurtunidad na sila’y parusahan ng NPA.

Nakikiramay ang NDFP-ST sa mga naulila ng mga namatay sa labanan sa hanay ng AFP at PNP. Hindi maiiwasang mangyari ito dahil may umiiral na armadong tunggalian sa bansa sa pagitan ng rebolusyonaryong kilusan at reaksyunaryong sandatahang lakas. Ang halaga ng buhay ay sinusukat at tinitimbang kung para kanino mo ito iniaalay. Dakila ang buhay ng mga rebolusyonaryong martir dahil walang pag-iimbot nilang iniaalay ito sa pagsusulong at pagtatanggol sa interes at mithiin ng masang inaapi’t pinagsasamantalahan laban sa mga lokal na tirano. Samantala, walang kabuluhan ang buhay ng mga pasista at mersenaryong AFP at PNP dahil instrumento sila sa pagtatanggol ng mapagsamantala at mapang-aping sistema ng lokal na naghaharing uri at pagpapanatili ng kapangyarihan ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo sa bansa.

Hangga’t hindi nalulutas ang ugat ng kahirapan, pagkaatrasado at kawalan ng hustisyang panlipunan, magpapatuloy ang armadong labanan sa bansa. Sa pagtalikod ng rehimeng US-Duterte sa usapang pangkapayapaan sa NDFP, isinara nito ang pinto sa isang pulitikal na solusyon para kamtin ang matagalang kapayapaan sa bansa na nakabatay sa hustisyang panlipunan. Mas pinili ni Duterte na paigtingin ang kanyang kontra-rebolusyonaryong digma laban sa CPP-NPA-NDFP at mamamayang Pilipino. Sa pamamagitan ng kanyang Executive Order No. 70, nilikha ni Duterte ang isang halimaw na National Task Force to End Local Communist Armed Confict (NTF-ELCAC), isang de-facto na sibilyan-militar na junta na nakakubabaw sa sibilyang awtoridad ng reaksyunaryong gubyerno. Sa pagkabuo ng NTF-ELCAC lalong tumindi ang mga karahasan at terorismo ng AFP at PNP sa kanayunan. Naging sistematiko at orkestrado ang demonisasyon, red-tagging at terrorist-tagging laban sa mga indibidwal na kritiko ng gubyerno, mga tagapagtanggol sa karapatang pantao at mga lehitimong progresibong organisasyon. Ang sistematikong red-tagging at terrorist-tagging ay katumbas ng death warrant at lisensya para sa walang habas na pamamaslang sa mga binansagang komunista at terorista ng NTF-ELCAC. Ganito ang nangyari kay Atty. Benjamin Ramos at Zara Alvarez ng Negros Occidental, kay Jory Porquia sa Iloilo, sa lider manggagawa ng Timog Katagalugan na si Dandy Miguel at sa mga pinaslang na biktima noong Bloody Sunday gayundin ang mga inilunsad na synchronized enhanced managing of police operations (SEMPO) sa mga probinsya ng Rizal, Masbate, Camarines Sur, Camrines Norte, Negros at Iloilo.

Marami ding utang na dugo ang pasistang rehimeng US-Duterte mula sa mga pinaslang ng AFP at PNP na mga NDFP Peace Consultants at mga peace advocates tulad nina Julius Giron, Randy Malayao, Randall Echanis, mag-asawang Eugenia Magpantay at Agaton Topacio, Antonio Cabanatan, Rustico Tan at Reynaldo Bocala. Kailangang managot ang pasistang rehimeng US-Duterte at mga berdugong kasapakat sa mga kasalanan at krimen nito sa bayan at rebolusyonaryong kilusan.

Marapat at makatwiran lamang na pag-ibayuhin ng rebolusyonaryong kilusan at mamamayan ang paglaban nito sa inutil, korap, traydor, tiraniko, kriminal at mamamatay taong rehimeng Duterte. Parusahan ang mga may utang na dugo at kamtin ang hustisya sa lahat ng mga naging biktima ng karumal-dumal na krimen ni Duterte. Dapat patuloy na magpalakas ang NPA sa rehiyon at maglunsad ng mga kakayaning taktikal na opensibang tiyak ang tagumpay, dudurog at hakbang-hakbang na magpapahina sa gulugod ng pasista at mersenaryong AFP at PNP sa rehiyon Patuloy na magpunyagi ang CPP-NPA at NDFP sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyon ng bayan sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan upang magkamit ng mga tagumpay at ibayo pang mga tagumpay sa kagyat na hinaharap. ###

Parusahan ang mga pasista at berdugong tropa ng AFP at PNP sa Timog Katagalugan! Pag-ibayuhin ang paglaban ng mamamayan ng rehiyon sa pasistang rehimeng US-Duterte!