Pasidungog sa 3 ka Martir nga Pulang Mandirigma sa Surigao del Sur

Giatubang sa katawhan ang bangis ug brutal nga kontra-rebolusyonaryong gyera ilalom sa nagkalin-laing rehimen. Sa maisugong pagsukol sa BHB uban sa katawhan ilalom sa pagpangulo sa Partido, usa sa gisagubang mao ang pinakataas nga porma sa sakripisyo, ang kamatayon, kamatayon sa atong mga mahal nga kauban ug masa nga tibuok kusog ang gihatag aron suklan ang pagpangatake sa kaaway.

Pinakataas nga pagsaludo ang gihatag sa BHB – Surigao del Sur ngadto kanila Ka Jorlan, Ka Arvie ug Ka Jake. Ang ilang kaisog hangtud sa ilang katapusang gininhawa ang nagpabiling buhi kanila lagpas sa ilang kamatayon.

Arnold Ornales, Ka Jorlan

Si Ka Jorlan nahimugso gikan sa hut-ong mag-uuma sa lungsod sa Bunawan nga napig-otan sa kompanyang PICOP, pinakadakung logging company sa tibuok nasud nga namig-ot sa panginabuhi sa katawhan ug nagkawkaw sa bahandi sa kabukiran sa Agusan- Surigao. Ang kalisud ug pagpangdaug-daug ang nag-abli sa pangisip niya sa kadunot sa sistemang semi kolonyal ug semi pyudal. Misampa siya sa BHB atol sa pungkay sa gubat nga gilunsad sa rebolusyonaryong kalihukan batok sa magun-obong paglogging sa PICOP.

Sulod sa duha ka dekada niya sa rebong kalihukan, walay duha-duha niyang gihalad ang iyang tibuok kinabuhi alang sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan . Suod ang relasyon niya ngadto sa mga kauban ug masa. Maisugon ug puno sa determinasyon niyang gisuklan, uban sa mga kauban ug masa, ang matag atake sa kaaway sa lain-laing oplan sa mga nanglabay nga rehimen, lakip na dinhi ang mga suluguong iro sa kompanyang PICOP samtang nagaopereyt pa kini. Alang kaniya, wala pa natapos ang pag-antos sa masa gikan sa kakabus ug kabangis hangtud dili mapulihan ang sistema sa katilingban.

Hulagway sa iyang kalig-on ang duha ka dekada niyang paglihok. Gihalad niya ang iyang kinabuhi samtang nakig-away sa nangatakeng kaaway didto sa Brgy. Guinahalinan, Barobo, Surigao del Sur kaniadtong Hulyo 21, 2022. Ang iyang dugong mibanaw sa yuta sa Barobo dugang mopatabunok sa pagsukol sa katawhan batok sa pagpangawkaw sa bahandi nga nahitabo sa tibuok probinsya sama sa makilangyaw pagmina, lapad nga plantasyon ug logging.

Rocky Vazquez, Ka Arvie

Nakalas ang kinabuhi ni Rocky Vazquez o nailang Ka Arvie samtang nagpahigayon og gimbuhatong masa didto sa Sta. Cruz, Sibagat, Agusan del Sur niadtong Hulyo 22, 2022.

Walay gipiling lugar si Ka Arvie sa iyang pag-alagad sa masa. Adeser siya naasayn sa Agusan del Sur, pultaym na siyang naglihok isip PuMa sa probinsya sa Surigao del Sur sukad 2013. Gihimo niyang inspirasyon sa iyang paglahutay sa rebolusyonaryong kalihukan ang kalisud, pangandoy ug pakigbisog sa katawhang mag-uuma nga iyang hugot nga nakasumpay.

Adeser siya nahimong Hukbo, direkta niyang nasinati ang mga pyudal nga kondisyong gipahamtang sa mga agalong yutaan -usurero ngadto sa mga mag-uuma samtang nagdaku siya sa lungsod sa San Miguel Surigao del Sur sama sa taas ng abangan sa yuta ug interes sa pautang. Gane, madungog niya ang mga reklamo sa mga tao batok sa pagpamig-ot ug kabangis sa nag-operisyong logging sa SUDECOR sa probinsya, lakip ang lungsod sa San Miguel.

Bantugan ang kinabuhing gihalad ni Ka Arvie. Magsilbing dugang inspirasyon kini nga magpasuko ug magpadilaab pa sa pagsukol sa katawhang mag-uuma aron tapuson ang pyudal ug semi pyudal nga pagpahimulos ilalom sa semikolonyal nga estado.

Joven Suarez, Ka Jake

Hulagway sa maisugong Lumad nga mibarug sa iyang mga katungod si Joven Suarez o Ka Jake. Nasabtan niya nga dili burges nga eleksyon ang sulbad aron mahatagan og katungod ang Katawhang Lumad ug mausab ang tibuok sistema sa katilingban, kundili, angayan nga magrebolusyon.

Biktima ang ilang tribu sa mga walay unod nga pasalig ug kontra-katawhang programa nga mosulod sa yutang kabilin sa Lumad. Dislokasyon ug dugang pagkauyayod pa ang gisinati niini sa mga lumad.

Sa mubong panahon niya sulod sa hukbo, aktibo siya sa mga gimbuhaton ug naa ang kadasig ug kaisog. Kuyog siya sa grupong nagpatuman og gimbuhatong masa atol nga naengkwentro nila ang kaaway. Maisugon siyang misukol sa kaaway hangtud sa katapusong gutlo sa iyang ginhawa niadtong Hunyo 19, 2022. Kung unsa kadali niyang gigakos ang armadong pagsukol, mao usab kadali siyang gimahal ug dili malimtan sa mga kauban ug masang iyang gialagaran.

Pasidungog sa 3 ka Martir nga Pulang Mandirigma sa Surigao del Sur