Pasingki-on ang kahublagan mangunguma sa bilog nga Isla sang Negros! Isulong ang agraryo nga rebolusyon!

,

Nagapasidungog ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-Negros) sa tanan nga mga mangunguma kag mamumugon sa uma sa Isla sang Negros nga yara sa tunga-tunga sang kabuhi kag kamatayon nga kahimtangan sang pagkalubong sa tuman nga kagutom kag kaimulon dala sang malapnagon nga pagpang-agaw sang duta, neoliberal nga patakaran sa agrikultura, tuigan nga tigkiriwi ukon “tiempo muerto” kag masingki nga militarisasyon sa komyunidad sang mga mangunguma.

Subongman padayon nga nagapanawagan ang PKM-Negros sa tanan nga mga mangunguma sa bilog nga Isla nga ginakabig nga balwarte sang mga agalon may duta: labi pa nga palaparon kag pabaskugon ang mga paghimakas para isulong ang rebolusyong agraryo, itukod ang pinakamalapad nga pag-isa sa bug-os nga pumuluyo kag rumpagon ang paantus kag pasista nga rehimen Duterte.

Sa tunga sang krisis sa pampubliko nga ikaayong lawas kag sosyo-ekonomiko, mga proyekto pang-imprastraktura sa idalum sang Build, Build, Build program; kag armas, bala kag bomba sa iya mapintas nga programa sa kontra-insurhensya ang prayoridad sang korap, inutil kag berdugo nga rehimen.

Sumugod sang ginpatuman ni Duterte ang Memorandum Order No. 32 sa Isla sang Negros, Samar kag Bikol nga gin-updan sang Executive Order No. 70 ukon ang pagtukod sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), sunod-sunod kag malapnagon na ang mga pagpamatay sa mga mangunguma, pwersahan kag peke nga pagpasurender, iligal nga pagpang-aresto kag pagpreso sa mga lider kag katapo sang mga organisasyon sang mangunguma kag pagpangbomba sa mga komyunidad.

Ini ang naghatag dalan sa AFP kag PNP para magsabwag sang kahadlok kag kakugmat, kag pagpamatay sa mga mangunguma kag pumuluyo nga nagapangapin sang kinamatarung kag pangabuhian. Ginhublasan sini ang pagkaberdugo nga dagway sang bayaran nga AFP/PNP nga protektor kag nagaserbi nga goons sang nagahari nga sahi sang mga despotiko nga agalon mayduta, dalagko komprador burgesya kag burukrata kapitalista para sa malaparan nga pagpang-agaw sang duta sang mga mangunguma kag tumandok agud himu-on nga plantasyon, proyekto para sa mga dumulu-ong, minahan kag quarry nga kabangdanan sang pagkadislokar sang mga pumuluyo sa mga komyunidad kag pagkaguba sang dunang manggad.

Sa idalum sang gobyerno sang mga nagahari nga sahi nga ginarepresentahan ni Duterte labi nga nalubong sa pyudal kag malapyudal nga pagpanghimulos ang mga mangunguma. Nag-usmod ang kita sang mga mangunguma sang humay dala sang kontra-pumuluyo nga Rice Liberalization Law sa diin nagalab-ot lamang sa Php10-Php14 pesos ang presyo sang kada kilo sang humay nga tuman nga nagpa-antus sa mga mangunguma. Nagbarato man ang presyo sang mais kag iban pa nga produkto sang mga mangunguma. Naglala ang tuman ka nubo ukon limos nga swelduhanay sa mga mamumugon sa uma kag kampo kag padayon nga wala nakaangkon sang benepisyo.

Matapos ginpahayag ni Duterte sadtong Mayo 16, 2019 nga untaton na ang reporma sa duta kag ginpapanaog niya ang Executive Order No. 75 kag DAR Administrative Order No. 1 para sa eksempsyon sang mga pribado nga agrikultural nga duta sa ano man nga reporma sa duta kag labi pa nga pagpadasig sang proseso sang land use conversion, hayagan nga nabuyagyag ang iya pagkakontra-mangunguma kag pagtalikod sa panawagan sang mga mangunguma para sa matuod nga reporma sa duta kag libre nga pagpanagtag sang kadutaan.

Nagapanawagan ang PKM-Negros sa tanan nga mga lider kag katapu sang PKM sa Isla nga itukod ang hugot nga pagpakig-isa sa mas malapad nga masang pigos. Isulong ang rebolusyong agraryo para mawasak ang monopolyo sa duta kag tapuson ang gatos ka tuig na nga pyudal kag malapyupdal nga pagpanghimulos sa mga mangunguma. Kaangay sang mga nag-agi nga rehimen, mapaslaw si Duterte nga wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa kaumhan bangod sa malapad nga suporta halin sa mga mangunguma kag pumuluyo sa kaumhan nga resulta sang kadalag-an sang rebolusyong agraryo.

Kadungan sa pagsulong sang kontra-pyudal nga paghimakas ang dako nga papel sang hangaway sang mangunguma nga amu ang New People’s Army (NPA) nga nagapanguna nga nagatib-ong sang rebolusyong agraryo kag mga demokratiko nga handum kag interes sang pumuluyo. Dapat organisahon kag pahulagon ang mas madamo pa nga mga mangunguma, mamumugon sa uma, kababainhan kag pamatan-on agud makigbahin sila sa NPA kag sa pagsulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa. ###

Pasingki-on ang kahublagan mangunguma sa bilog nga Isla sang Negros! Isulong ang agraryo nga rebolusyon!