Pasingkion ang armado nga panghimakas kontra sa pasismo sang rehimeng US-Duterte

 

Ang NPA-Panay nagabuylog sa bilog nga rebolusyonaryong pwersa kag pumuluyo sa malipayon nga pagselebrar sa ika-51 nga anibersaryo sg NPA, ang ila matuod nga Hukbo. Mapulang saludo sa tanan nga kumander kag hangaway sang NPA sa bilog nga pungsod kag sa rehiyon. Labaw sa tanan ginahatag ang pinakamataas nga pasidungog sa tanan nga martir kag baganihan nga naghalad sang ila kabuhi sa rebolusyonaryo nga paghimakas sang pumuluyong ginapigos kag ginahimuslan.

Sa bilog nga tuig, maisog nga gin-atubang naton ang masalimuot kag masingki nga pagpakig-away sa rehimeng US-Duterte kag sa mga pasistang tropa sini. Nakaagum sang dalagku nga kadalag-an kag bulawanon nga mga leksyon sa patag-awayan ang pwersa sang NPA sa bilog nga pungsod. Partikular sa rehiyon sang Panay, nakalunsar sang masobra 40 ka madinalag-on nga taktikal nga opensiba ang mga kumand kag mga yunit sini sa tagsa nila ka area of operation. Ang ini nga mga opensiba nakatuga sang kaswalti sa indi magnubo sa 60 ka AFP, PNP, CAFGU, RPA-ABB. Bisan pa sa mga istrayk operation mismo sang AFP kag PNP nakahalit pa sang daku ang NPA sa pasistang tropa samtang tatlo (3) ang namartir sa nagadepensa nga mga Kaupod.

Sa tunga sang ginpasingki nga kampanya sang itom nga propaganda kag pagpaniplang sang kaaway, madamo nga pamatan-on halin sa kaumhan kag mga banwa kag syudad ang nagsampa sa NPA. Sila muklat kag boluntaryo nga naghalad sang ila kaugalingon nga magserbisyo sa pumuluyo kag magpaidalom sa proseso sang mga pagtuon kag paghanas para mangin lubos-panahon nga hangaway sang banwa. Nangin dugang sila nga pwersa sang NPA para mas mapasangkad ang mga hilikuton sa pagpasulong sang rebolusyonaryo nga inaway banwa, depensa kag kalinong sa mga base, agraryong rebolusyon, pagpauswag sang produksyon sang mga mangunguma, kag paghatag sang mga serbisyo sa pumuluyo katulad sang ikaayong lawas. Bangud sini, mas nagbaskug kag naglapad man ang suporta sa NPA sang pumuluyo sa Panay.

Napaslaw ang plano sang rehimen nga lutuson ang armado nga rebolusyon sa Panay sa Marso 2020. Ini sa pihak nga ang mga LGU kag ang mga lokal nga pulitiko pakulahaw nga ginapadeklarar nga “persona non grata” ang NPA. Gindali-dali nila ang pagbalay sang mga task force asta sa lebel barangay nga asta subong nagakaguot ang implementasyon bangod sang maluya nga responde sang mga barangay konseho kag pumuluyo. Liwat man nga ginbuhi ang mga “mass surrender” nga makapila na ka bes nila pangwartahan sa ila say-ops nga propaganda kontra sa rebolusyon. Kadungan sini ang pagpatuman sang “Retooled Community Support Program” (RCSP) sang 61st IB kag PRO-6 sa mga barangay sa tuyo nga matabog ang NPA.

Nangin masupog man ang mga ahensya sang reaksyonaryo nga gobyerno pareho sang DENR, NCIP, DPWH, DOT sa pagpang-agaw sang ulumhan sang imol nga pumuluyo sa balibad nga ‘environmental protection’, ‘farm-to-market road’, ‘patubig/mega dam’ kag ‘eco-tourism’. Ini tanan nagdugang pa gid sang kaimulon kag kapigusan sang pumuluyo ilabi na sa kabukiran.
Sa pihak sang pilit nga pagpatuman sang tiraniko nga rehimen sang Oplan Kapanatagan nagapabilin nga malig-on ang baseng masa sang NPA, padayon nga nagasanyog ang mga hublag masa para sa pagpamatok sa mga makahalalit nga mga polisiya kag pagdemanda para sa ila kinamatarung sa palangabuhian kag tawhanon nga kinamatarung.

Ang subong nga mainit nga isyu sang COVID-19 naghatag sang permi nga ginahulat nga balibad ni Duterte agod mangin lubos nga diktador. Paagi sining histerya nga gintuga mismo sang estado bangod sang iya kriminal nga kapabayaan, himuslan kag lupigon ni Duterte ang pumuluyo masobra pa sa ginhimo sang diktador nga Marcos.

Maathag nga indi ang halit sang COVID-19 ang tuyo nga tapnaon sang emergency powers ni Duterte. Ang pinakatuyo sini amo nga matapna sa militarista nga pamaagi ang nagasingki kag nagaibwal nga kaakig kag pagsupak sang pumuluyo sa iya inutil, wala-ikasarang kag kriminal nga kapabayaan sa pag-atubang sa madamo nga mga kalamidad nga naghalit labi sa mga kubos nga pumuluyo.

Ang mga tikang sang tingob nga pwersa sang NPA kag sang pigos kag gutom nga pumuluyo para lubaron ang ila problema sa COVID-19, iban nga kalamidad kag sa palangabuhian ang matuod nga pinakaginakabalak-an kag ginahandaan sang pasistang rehimen kag AFP/PNP sa tunga sang nagalala nga krisis sa ekonomiya kag pulitika sang pungsod.

Ang bilog nga pwersa sang NPA-Panay handa sa pagtuman sang iya misyon sa pagpakig-away sa tanan nga nagasablag sa kaayuhan sang masa. Nagsulong ang aton armado nga panghimakas sa panahon sang diktaduryang Marcos, kag determinado kita nga mag-abanse sa atubang sang subong nga pasismo sang diktador nga Duterte.

Hugot nga ginapatuman sang NPA-Panay ang mando sang Partido Komunista ng Pilipinas sang unilateral ceasefire bilang pagsabat sa panawagan sang United Nations Secretary General para sa kalibutanon nga untat-linupok sa tunga sang mga naga-ilinaway nga mga pwersa para sa komon nga katuyuan sa pag-atubang sa Covid-19 pandemic. Makahatag ini sang ligwa nga malab-ot ang mas madamo kag mas masangkad nga pumuluyo paano ululupod nga mabatuan ang ini nga krisis.

Sa pagkamatuod, antes pa man sang masyado ka atrasado nga mga hulag kag imposisyon sang pabaya nga reaksyunaryo nga gobyerno ang NPA, NDFP kag iban pa nga rebolusyonaryo nga pwersa nagalunsar na sang kampanya sa edukasyon, impormasyon, paghanas kag pagpahulag sang pumuluyo sa kaumhan kag kasyudaran kon paano epektibo mabatuan ang epidemya.

Sa pihak nga bahin, ginamanduan ang tanan nga yunit sang NPA sa Panay nga magpabilin nga mangin alerto. Dapat sila nga magpabilin sa aktibo nga depensa kag handa nga mag-away sa mga yunit sang AFP kag PNP nga nagapadayon sang mga opensiba nga operasyon kag pagpanglupig sa pumuluyo.

Nagapanawagan kami sa tanan nga pumuluyong ginapigos kag ginagutom nga maghugpong kag pamatukan ang kalalat-an nga ginatuga sang rehimeng US-Duterte! Ginahangkat man ang tanan nga mga pamatan-on nga gapang-idaron sang 18 anyos pataas nga magsampa sa NPA kag magtubong sa pagsulong sang armado nga paghimakas sang pumuluyo!

 

Pasingkion ang armado nga panghimakas kontra sa pasismo sang rehimeng US-Duterte