Pasingkion ang Inaway Banwa kag Rumpagon ang Tiraniyang Rehimeng US-Duterte!

,

Madinalag-on nga ginasaulog naton karon nga adlaw ang ika-52 ka tuig nga pagsukat sang Partido Komunista sang Pilipinas.

Kadungan sa sining kahiwatan ang paghatag sang rebolusyonaryong pagpasidungog sa aton mga rebolusyonaryong martir diin naghalad sang ila kinaalam, ikasarang kag bilidhon nga kabuhi sa kadalag-an kag pagpalig-on sang aton Partido gikan sa wala sadtong 1968 tubtob subong diin padayon nga nagabaskog kag nagasulong sa pihak sang pagpang-atake militar sang pasista kag tiraniyang US-Duterte.

Sa sulod ang isa ka tuig (Disyembre 2019-Disyembre 2020) nga paghimakas kag pagsulong, naka-ani kita sang komprehensibong kadalag-an sa tanan nga patag paagi sa hugot nga paghiliusa kag pagsuporta sang malapad nga masa sang pumuluyo. Kadungan sini ang kaisog sang aton mga pulang hangaway sa pagpatuman sang mga nabalay nga programa kag plano sa pagsulong sang inaway banwa dira sa 3 ka integradong buluhaton (pagtukod sang baseng masa, pagsulong sang agraryong rebolusyon kag pagsulong sang armadong paghimakas) sa pagsubay sang pangmalawigon nga inaway banwa paagi sa absoluto nga pagpamuno sang Partido Komunista sang Pilipinas.

Sa Partido; nakonsolida ang tanan nga katapo sang Partido sa Larangan sa pagpaninguha nga matukod ang pulang eskwelahan. Nakalunsar sang 3 ka serye sang pagtuon sang Intermedyang Kurso sa Partido. Malapit isa ka 100 ang nakatapos sang pagtuon. Asud-asod man nga nalunsar ang Sandigan nga kurso sa Partido diin masobra 100 man ang naka-gradwar sa sulod sang Pulang Hukbo sang Banwa kag lokalidad. Nasolbar ang mahinay nga rekrutment sa Partido agud pamunuan ang rebolusyon sa lebel sang larangan gerilya. Madamo ang nangin kandidato nga katapo sang Partido kag madamo man ang nagsampa sa bilang lubos nga katapo sa Partido. Naglab-ot sa 15% ang nagdugang sa isip sang Partido gikan sa linibo nga katapo sini sang nagligad nga tuig.

Madinalag-on man nga nakapatuhaw sang mga bag-ong instruktor sa paghatag sa pagtuon pang-partido kag Pambansang Demokratikong Paaralan (PADEPA) paagi sa serye sang paghanas sang mga instruktor.

Nakapatuhaw man sang mga kadre sang Partido nga handa mag-uyat sang responsibildad sa pagpamuno agud palig-unon pa ang Partido sa tanan nga bahin sang pagsulong. Kalabanan sini ang naghalin sa hanay sang mga lamharon nga kabataang estudyante sa kaumahan kag kabanwahanan.

Nangin kabuhi na sa sulod sang Partido ang paghiwat sang mga pagtasa, pagbalay sang mga programa, mga plano, paghimo sang mga patakaran base sa kongkreto nga sitwasyon kag labaw sa tanan ang paglunsar sang mga pagsaway kag pagsaway sa kaugalingon para sa tayuyon nga pagremolde sa kaugalingon samtang nagapakigbahin sa rebolusyon.

Ang kapintas kag pasismo sang rehimeng Duterte ang nagtudlo sa masa kag Hukbo paagi sa pagpamuno sang PKP nga mapahugot pa ang koordinasyon sa larangan nga atubangon sang maisog ang kongkreto nga sitwasyon sa balayon sang hugot nga pag-uyat sang mga sandigan nga prinsipyo, programa kag linya sang Partido ilabe na ang pagpatuman sang Demokratikong Sentralismo.

Sa Pulitika; labi nga nakonsolida kag naglapad ang erya nga maniobrahan sang Bag-ong Hangaway sang Banwa sa pihak sang pagpugong sang pasistang militar paagi sa ila gintukod nga Joint Task Force-Negros kag Retooled Community Support Program idalum sa NTF-ELCAC. Nakonsolida ang baseng masa paagi sa pagtukod sang 6 ka yunit sang Lubos nga Asosasyon Masa sang PKM, KM kag MKBK. Natigayon man nga nalunsar ang mga asembleya kag mga pulong sa mga daan nga asosasyon masa kag nakapili sang bag-ong opisyales agud epektibo nga mapamunuan ang rebolusyonaryong organisasyon masa. Nakatukod man sang bag-o nga mga organisasyon masa sa nagkalain-lain nga sektor sang kabataan, kababaihan kag sa hanay sang mga mangunguma. Naglab-ot sa 10-15% ang pagdako sang solido nga organisadong masa kag 5-10% ang nadugang sa gatusan ka libo nga baseng masa sang nagligad nga tuig.

Nakonsolida kag napalig-on man ang baseng masa paagi sa paglunsar sang mga pagtuon sa Kurso sang PADEPA Ilabe na ang pagkampanya sang pagtuon sa Rebolusyonaryong Giya sa Reporma sa Duta, Araling Aktibista, Malip-ot nga Kurso sang Katilingban Pilipino, SMC 3 in 1, CARHRIHL kag iban pa.

Matinugahon nga ginlunsar ang hilikuton propaganda sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa masa sa pag-atubang sang militaristang pagpang-atake militar, batok sa militaristang lockdown nga pamaagi sang rehimeng DU30 sa pagsolbar sang COVID-19 nga pandemya, Anti-terror Law, Martial Law, EJK, red-tagging kag iban pa nga kontra-pumuluyo kag maki-imperyalista nga mga patakaran sang rehimeng US-Duterte. Maisog nga pagsabat, tit-for-tat nga propaganda kag paghublas batok sa black-propaganda kag mga pasuni sang pasistang militar sa tuyo nga pahugon kag patalangon ang pumuluyo.

Madinalag-on man nga natigayon ang pagmobilisa sa malapad nga masa sa larangan gerilya dira sa paglunsar sang agraryong rebolusyon, pyudal kag anti-pyudal nga paghimakas kag iban pa nga mga aksyon masa.

Natigayon sa larangan ang medikal misyon sa pag-away kag paglikaw sa COVID-19 nga pandemya sa pihak sang pagka-inutil sang rehimeng Duterte sa pagpakig-away sa Coronavirus. Ginmobilisa ang mga isganan nga katapo sang New People’s Army kag organisasyon masa sa sini nga pagpakig-away. Kapin sa 2,000 ang nakabenepisyo sa nasambit nga aktibidad gamit ang alternatibo kag oriental nga pagpamulong kaangay sang accupuncture, accupressure, paghimo sang herbal nga mga bulong kag iban pa.

Madinalag-on man nga nagpakita sang paghiliusa kag pagbinuligay ang masa sakop sang Larangan Gerilya sa simple nga kooperasyon dira sa pag-alayunay sa madasig nga pagpataas sang produksyon agud sabton ang pang-ekonomiya nga aspeto kag panginahanglanon sang masa samtang nagapakig-away sa COVID-19 nga pandemya kag pagpang-atake militar sa mga baryo.

Maisog man nga nagpartisipar ang masa sa gintigayon nga “Protesta sa Bukid” sa pagpamatok sa Anti-terror Law sang rehimeng US-Duterte. Halos tanan nga mga baryo sa larangan ang nagpasakop sa “Noise Barrage” tanda sang pagpamatok kag nagasinggitan nga paslawon ang nasambit nga hagna kag iban pa nga mga kontra-pumuluyo nga mga laye sang reaksyunaryong estado.

Sa Armadong Paghimakas; sa pihak sang pagpang-atake militar paagi sa pagpang-psywar, pamahug, pagpangpriso sa himu-himo nga kaso kag peke nga pagpasurender sa masa, mas labi nga masinsin, naglapad kag nagdalum ang baseng masa nga maniobrahan sang NPA sa larangan. Madamo ang nagsampa sa Bag-ong Hangaway sang Banwa nga naglab-ot sa 10-12% ang nagdugang nga kusog sang pulang hangaway sang nagligad nga tuig. Nakatukod sang bag-ong platun sang NPA ang larangan nga mamaksimisa sa talunsay nga pagpakig-away gerilya diin husto nga maderiher ang “teatro sang gyera” sa pagbinuligay kag hugot nga koordinasyon sang mga nagapalibot nga platun kag mga naglapitanay nga larangan gerilya.

Kapin sa 40% ang nagdugang nga pwersa sa mga yunit gerilya, nagdako man ang isip sang mga yunit milisya kag yunit pangdepensa sa baryo. Labi nga naghugot ang pagbinuligay sa tunga sang BHB kag sa mga nasambit nga yunit gerilya dira sa paglunsar sang taktikal nga opensiba kag pagtungod sang hilikuton masa. Madinag-on nga nakatigayon sang 3 ka beses nga pag-ambus sa tropa sang 62nd IBPA kag 94th IBPA, 3 ka beses nga aksyon partisano kag 4 ka beses nga sniping operations. Naglab-ot sa 38 ang KIA sa tropa militar upod sa ila mga masupog nga intel assets kag may pila pa ka mga pilason. Naka-agum man ang LPC-NPA sang 1 ka depensibang aksyon kag 1 ang namartir nga pulang hangaway. Madinalag-on man nga nakapatuhaw sang armas kag mga bala.

Madinalag-on nga nakatigayon sang mga paghanas militar sa mga pulang hangaway kag mga yunit gerilya nga nagserbe giya sa pagpakig-away gerilya gamit ang platun pormasyon kag kusog kumpanya sang bag-ong hangaway sang banwa.

Kapaslawan ang naagum sang AFP, PNP, mga kontra-rebolusyon kag sang rehimeng US-Duterte sa ila kampanya militar sa pagwasak sang rebolusyonaryong kahublagan sa Central Negros. Failure ang implementasyon sang RCSP, E-CLIP kag pilit nga pagpasurender sa mga inosenteng sibilyan sa sakop sang larangan gerilya idalum sa NTF-ELCAC kag Joint Task Force-Negros.

Bulawanon kag bilidhon ang nangin maisog nga kontribusyon sang masa sang pumuluyo kag bug-os nga rebolusyonaryong pwersa sa naangkon nga mga kadalag-an sang Partido sa Central Negros.

Ang krisis sang sistemang kapitalismo kag masingki nga krisis sa ekonomiya kag pulitika sang nagabangkarote kag padayon nga nagakadunot nga sistemang mala-kolonyal kag mala-pyudal nga pungsod Pilipinas bunga sang kapit-tuko sa poder kag korapsyon sang rehimeng Duterte, kadungan sa pag-ipit sa kinamatarung sang pumuluyong Pilipino bunga man sang red-tagging, extra-judicial killings, militaristang lockdown sa pag-away sa Coronavirus nga pandemya kag implementasyon sang Martial Law sa pungsod bangud sang mapintas nga implementasyon sang Anti-Terror Law, amo ang nagtulod sa pagkadismaya kag pagbato sang pumuluyo batok sa inutil kag mapintas nga rehimeng Duterte.

Nagapakita sa karon nga mas paborable ang kondisyon sa aton ululupod nga paghiliusa kag pagbinuligay agud pasingki-on ang inaway banwa sa mataas pa nga halintang. Rumpagon ang inutil, kontra-pumuluyo, pasista kag tiraniyang rehimeng US-Duterte kag pandayon ang Sosyalismo sa pagpatuman sang tunay nga demokrasya kag pungsodnon nga kahilwayan sang sosyedad Pilipino.

Mabuhay ang Inaway Banwa!

Mabuhay ang Rebolusyonaryong Masa!

Mabuhay ang Bag-ong Hangaway sang Banwa!

Mabuhay ang Communist Party of the Philippines!

Mabuhay ang ika-52 nga Anibersaryo sang Partido Komunista sang Pilipinas!

Pasingkion ang Inaway Banwa kag Rumpagon ang Tiraniyang Rehimeng US-Duterte!