Pasingkion ang Inaway Banwa Para sa Pangmalawigon nga Kalinong, Matuod nga Kahilwayan kag Demokrasya…Magbato kag Paslawon ang Tiraniya kag Pasismo sang Rehimen US-Duterte!

Signipikante kag bulawanon nga adlaw ang Disyembre 26 para sa tanan nga mga rebolusyonaryo ilabi na sa mga katapo sang New People’s Army (NPA) kag bug-os nga rebolusyonaryong masa diin kumpiyansado kag wala paghupas nga nagasalig sa 51 ka tuig nga pagpamuno sang Marxismo-Leninismo-Maoismo nga Communist Party of the Philippines (CPP).

Kadungan sa pagsaulog sang mga kadalag-an sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon sa ika-51 ka tuig nga pagsukat sang CPP ang paghatag man sang rebolusyonaryo nga pagpasidungog sa tanan nga mga martir sa rebolusyon kaangay kay “Ka MG” nga lubos nagsakripisyo sang ila kinaalam, ikasarang ilabi na ang ila kabuhi sa ila lubos nga pag-alagad sa pigos kag ginahimuslan nga pumuluyong Pilipino.

Sa pihak sang todo-gyera nga kampanya “kontra-insurhensiya” sang pasistang rehimen US-Duterte idalum sa Memo Order 32 (de facto Martial Law) kag Executive Order 70 (NTF-ELCAC); ang NPA-Mount Cansermon Command komprehensibo nga nagbato kag nakapangibabaw sa wala-untat nga pagpang-atake sang AFP/PNP sa bug-os nga rebolusyonaryong hublag kaangay sang red tagging, pagpapriso paagi sa mga patu-pato nga kaso, ilegal nga pagpang-aresto, pagpamatay (EJK) kag iban pa.

Sulod sa isa ka tuig (Disyembre 26, 2018-Disyembre 26, 2019), ang CPP-MLM nga amo ang abanse nga destakamento sang sahing proletaryado lubos nagagiya kag nagapamuno sa bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan. Sa organisasyon, nakonsolida kag nagdako sang 10-15% ang isip sang mga katapuan sang Partido. Padayon nga nakonsolida ang mga kadre sang Partido kag nakapatuhaw pa sang mga sumusunod nga mga kadre sang Partido halin sa hanay sang isganan nga mga pamatan-on. Bangud sini madasig nga nakonsolida kag natukod ang mga sub-seksyon kag seksyon sang Partido, sanga sang Partido sa lokalidad, grupo sang Partido kag iban pa nga yunit sini sa tunga sang rebolusyonaryong organisasyon masa kag New People’s Army (NPA).

Agud mapaseguro ang husto nga aplikasyon sang unibersal nga teorya sang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kongkreto nga kahimtangan sa sakop sang MCC, madinalag-on nga nakonsolida ang mga katapuan sini sa tatlo ka halintang nga mga kurso sang Partido. Nakalunsar sang mga intermedyang kurso pampartido, sandigan nga kurso sang Partido kag iban pa dira sa mga katapuan sang Partido sa lokalidad kag sulod sa organisasyon sang NPA. Asud-asod kag hapsay nga natigayon ini matapos ang mga paghanas sang mga instruktor gikan sa hanay sang hubines kag kabataan nga mga kadre sang Partido.

Malig-on nga gintib-ong ang demokratikong rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa nga may sosyalistang perspektiba. Padayon nga nakonsolida kag napalapad ang mga lugar para sa malapad nga maniobra sang NPA. Lig-on nga gingamit sini ang gerilya nga taktika kag paghulag pareho sang epektibo nga pagdispers, konsentrasyon kag pagsaylo lamang mapreserbar ang kusog sang Partido, NPA kag rebolusyonarayong organisasyon masa. Tuyo sini militante nga matungdan ang hilikuton masa agud ihatag ang sosyal nga serbisyo sa malapad nga masang gina-alagaran. Nakalunsar man sang mga paghimakas masa kag agraryong rebolusyon para sa minimum nga pagpatuman sang reporma sa duta kag maduso ang pagpatuman sang iban pa nga porma sang serbisyo sosyal sa masa. Wala paghubas nga mga aksyon masa kag mobilisasyon batok sa pasismo sang rehimen US-Duterte ilabi na sa pagpaslaw sang MO32 kag EO70 idalum sa NTF-ELCAC/JTF-Negros sa isla ilabi na sa Central Negros.

Ang NPA, mga milisya sang banwa kag iban pa nga mga yunit gerilya tungod sang hugot nga pag-uyat sang tatlo ka disiplina kag walo ka punto; nakalunsar sang mga madinalag-on nga taktikal nga opensiba nga nagresulta sang 51 ang kaswalti sa pasistang tropa sang PNP (704th RMFBn & SAF) kag AFP (94th IB & 62nd IBPA). Madinalag-on man nga nakalunsar sang mga paghanas pulitiko-militar sa paghatag sang dugang nga kaalam kag pag-armas sang mga sandigan nga prinsipyo sa mga pulang hangaway sa pagpalig-on sang disiplina sa pagpakig-away gerilya batok sa reaksyunaryong tropa sang mapintas nga rehimeng Duterte. Bangud sini nagdako man ang isip sang NPA diin nakatukod sang mga bag-ong platun nga kusog sang pulang hangaway nga mataas ang moral kag mataas man ang inisyatiba kag pleksibilidad sa pagpakig-away gerilya.

Lubos nagapati ang MCC-NPA sa sinsero kag liwat nga pagpakig-istoryahanay sa kalinong sa tunga sang NDFP kag GRP. Nagasigahum ang MCC nga ini ang alagyan sa pag-ugat sang gyera sibil sa pungsod. Paagi sini masugdan ang pagpatuman sang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms kag Comprehensive Agreement on Political and Constitutional Reforms nga magserbi alagyan man sang madugay na nga handum sang pumuluyong Pilipino sa tunay nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisayon diin mapaluntad ang makatarunganon, malawigon kag matuod nga kalinong nga nakabase sa hustisya sosyal.

Ang rehimen US-Duterte ang nagahuyango na. Isa ka rehimen nga mahuyang bangud nagapangatubang ini sang grabe nga iskandalo sa korapsyon, iligal nga droga kag lapnagon nga human rights violations. Magresulta man ini sang masingki nga kontradiksyon sa tunga sang nagahari nga sahi bunga sang padayon nga krisis kag pagkadunot sang malakolonyal kag mala-pyudal nga sosyedad Pilipino. Diin apektado man ini sang wala kasolbaran nga krisis sang sistemang kapitalismo.

Labi ka paborable ang sitwasyon sa aton komprehensibo nga pagsulong. Kaangot sini, ang MCC-NPA padayon nagahangkat sa pumuluyong Negrosanon nga maisog kag militante nga maghimakas kadungan sa malaparan nga paghimakas masa sa pungsodnon nga sakop agud itib-ong ang demokratikong interes sang malapad nga pumuluyo. Padayon nga magbato kag hublasan ang tanan nga mga pakana, patalang kag pasismo nga ginalunsar sang AFP kag PNP bilang mga mapintas nga makinaryas sang inutil kag pabaya nga tiranikong US-Duterte.

Nagapanawagan man ang NPA sa tanan nga muklat nga mga kabataan nga magpasakop sa New People’s Army. Magtuon kag magremulde sa kaugalingon samtang naga-upod sa paghimakas sang masang mangunguma dira sa pagtukod sang rebolusyonaryong gahum pulitika sa kaumahan, paglunsar sang agraryong rebolusyon kag pagsulong sang armadong paghimakas.

Mabuhay ang CPP/NPA/NDF!
Mabuhay ang Demokratikong Rebolusyon sang Banwa!
Mabuhay ang rebolusyonaryong masa!
Mabuhay ang ika-51 nga Anibersaryo sang CPP!

Pasingkion ang Inaway Banwa Para sa Pangmalawigon nga Kalinong, Matuod nga Kahilwayan kag Demokrasya…Magbato kag Paslawon ang Tiraniya kag Pasismo sang Rehimen US-Duterte!