Paslawon ang kontra-rebolusyonaryo nga gera sang rehimeng US-Duterte! Labi nga pabaskugon ang Bagong Hukbong Bayan kag tanan-nga-bahin nga isulong ang inaway banwa!

“Ginahatag naton ang pinakamataas nga pagpasidungog sa tanan nga baganihan kag martir sang BHB nga naghalad sang ila nga kabuhi sa banwa. Subong nga adlaw, ginahatagan naton sang espesyal nga pagsaludo kag pasidungog si Kaupod Julius Soriano Giron, ang ginapalangga naton nga si Ka Nars, katapu sang Kawanihan sa Pulitika kag Komite nga Tagapatuman sang Partido Komunista sang Pilipinas nga lima ka dekada nga wala sang duha-duha nga nag-alagad sa Partido kag pumuluyong Pilipino.”

[Ini ang ikaduha nga edisyon sang pahayag sang Komite Sentral sang Partido Komunista sang Pilipinas sa okasyon sang ika-51 anibersaryo sang Bagong Hukbong Bayan sang Marso 29. Liwat nga ginapagwa ini para ituon ang pagtamod sa mga gilayon nga hilikuton nga nakuha sa mga matingkad nga leksyon sa pagpasulong sang armadong paghimakas sa brutal nga gera sang rehimeng US-Duterte batuk sa pumuluyong Pilipino, amo man sa pila nga talalupangdon nga aspeto sang sitwasyon nga sosyo-ekonomiko. Ginalauman nga ang mga punto nga ini kolektibo nga pagatun-an sang mga nagapamuno nga komite sang Partido kag kumand sang BHB kag maghimo sang tagsa-tagsa nila ka plano sang paghulag. May pila man ka bahin nga ginpahugot kag ginpapino ang pormulasyon sa pagplastar sang pila ka halambalanon kag prinsipyo. Ang pila ka ginpasulod nga bag-o nga impormasyon ara sa porma sang mga nota para makabulig sa talakayan sang mga katapu sang Partido kag mga rebolusyonaryo nga pwersa.]

Nagasaludo ang Komite Sentral sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) sa tanan nga Pulang hangaway kag kumander sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa okasyon sang ika-51 anibersaryo sang pagkatukod sang BHB. Ginadumdom kag ginasaulog sang Partido Komunista sang Pilipinas, sang Bagong Hukbong Bayan kag pumuluyong Pilipino ang bulawanon nga kadalag-an sang BHB nga natipon sa masobra lima ka dekada nga pagpasulong sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas.

Ginahatag naton ang pinakamataas nga pagpasidungog sa tanan nga baganihan kag martir sang BHB nga naghalad sang ila nga kabuhi sa banwa. Subong nga adlaw, ginahatagan naton sang espesyal nga pagsaludo kag pasidungog si Kaupod Julius Soriano Giron, ang ginapalangga naton nga si Ka Nars, katapu sang Kawanihan sa Pulitika kag Komite nga Tagapatuman sang Partido Komunista sang Pilipinas nga lima ka dekada nga wala sang duha-duha nga nag-alagad sa Partido kag pumuluyong Pilipino. Upod ang duha pa, siya wala sang inugbato nga ginpatay sang gintingub nga pwersa sang PNP kag AFP sang pasista nga rehimeng Duterte sang Marso 13 sa ginadayunan nila sa Baguio City. Nagpanguna si Ka Nars sa madinalag-on nga paghiwat sang Ika-2 Kongreso sang Partido.

Ginapasidunggan man naton ang mga beterano nga hangaway nga wala sang kakapoy nga nagasulong sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa sa malab-ot sang ila masarangan batuk sa paghari sang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo sa pungsod.

Ginasulong sang BHB ang makatarungan nga rebolusyonaryo nga armadong paghimakas para ibagsak ang reaksyunaryo nga paghari sang imperyalismo kag sang mga lokal nga nagaharing sahi sang daku nga burgesya nga kumprador kag agalon nga mayduta sa pungsod. Paagi sa BHB natukod ang sandigan nga alyansa sang sahing mamumugon kag mangunguma sa kaumhan bilang pundasyon sang kusog sang rebolusyonaryo nga paghimakas samtang padayon nga ginatukod ang mas malapad nga pagpakighiusa sa iban pa nga positibong pwersa sang rebolusyon–ang sahi nga petiburgesya kag pungsodnon nga burgesya para maagum ang kadalag-an.

Sa 51 tuig, malig-on nga ginsakdag sang BHB ang pagpatuman sang rebolusyonaryo nga programa para sa tunay nga reporma sa duta sa kaumhan. Sa ubay kag inspirasyon sang BHB kag Partido, ginasulong sang malapad nga masang mangunguma kag ila nga mga demokratiko nga organisasyon ang mga paghimakas para panubuon ang arkila sa duta, pataason ang sweldo, panubuon ang interes sa pautang, ipakigbato ang makatarungan nga presyo sang mga produkto sa merkado kag iban pa. Natukod ang basehan nga alyansa sang sahing mamumugon kag mangunguma sa kaumhan.

Sa basehan sang mga organisasyong masa sang mga mangunguma kag mamumugon sa uma, kababainhan, pamatan-on, mga bata, mga mamumugon pangkultura kag iban pa, ginatukod ang mga organo sang gahum pangpulitika kon sa diin nagaluntad ang lokal nga gahum nga demokratiko kag ginahimo ang libre nga pagpanagtag sang duta sa mga nagatalauma.

Hugot ang angut sang mga Pulang hangaway sa masa nga ila nga ginaserbihan. Pirme sila nga handa nga hibal-on ang kinahanglanon kag demand sang pumuluyo, kag tumanon ang mabudlay kag peligroso nga katungdanan sa pag-alagad sa banwa. Kilala man sila sang masa nga ila nga mga tagasakdag, katuwang, titser, duktor, kag amo man, mga manugkanta kag artista, pirme nagaserbi sa ila nga kaayuhan kag kinahanglanon. Pirme nagakadto ang pumuluyo sa BHB para pangayuon ang ila nga laygay o bulig kada nagapangita sila sang katarungan o kon kinahanglanon sang mga tagapatunga.

Upod ang BHB, daku ang naangkon sang pumuluyong Pilipino sa nagtaliwan nga 51 tuig—halin sa paghimakas batuk sa Chico River Dam Project kag iban pa nga manugdambong sa kapalibutan, tubtob sa paghimakas batuk sa mga base militar sang US; halin sa mabaganihan nga paghimakas batuk sa diktaduryang US-Marcos, sa pagpabagsak sa rehimeng Estrada kag sa subong nga paghimakas batuk sa tirano kag terorista nga rehimeng US-Duterte.

Ginadumdom naton subong nga adlaw ang ika-51 anibersaryo sang Bagong Hukbong Bayan sa tunga sang pag-atubang sang pumuluyong Pilipino kag pumuluyo sa bilog nga kalibutan sa pandemya nga Covid-19. Gani husto lang nga saulugon sang BHB ang adlaw nga ini paagi sang liwat nga pagpalig-on sang sumpa nga mag-alagad sa banwa kag pagpahulag sang mga pwersa sini, upod ang mga rebolusyonaryo nga organisasyong masa, sa isa ka kampanya sa pangpubliko nga ikaayong lawas para punggan ang paglapta sang labing makalalaton nga balatian kag buligan ang mga nalatnan.

Ginmanduan man sang Partido ang mga katapu sini sa mga syudad nga isulong ang pareho nga kampanyang masa, samtang ginaduso ang demanda para sa madamuan nga pag-eksamen kag iban pa nga tikang sa ikaayong lawas. Lampas sa sakup sang pangpubliko nga ikaayong lawas, dapat dalhon sang pumuluyong Pilipino ang paghulag sa patag sang pangpulitika nga paghimakas. Pareho nga importante nga batuan ang militarista nga mga pag-istrikto sang rehimeng Duterte kag ipanawagan ang pagpatalsik kay Duterte para pasabton siya sa kriminal nga pagsabotahe sa sistema sang pangpubliko nga ikaayong lawas.

Sa pagbato sa pandemya nga Covid-19, dapat magkuha ang pumuluyong Pilipino sang mga leksyon kag inspirasyon sa mga kadalag-an kag mga naangkon nila paagi sa ululupod nga paghulag. Sa pihak sang sobra nga kapalpakan sang gubyerno Duterte, pat-ud nga mapangibabawan sang pumuluyong Pilipino ang Covid-19 kon sila maghiliusa, pareho nga naagum nila ang madamo nga kadalag-an sa rebolusyonaryo nga paghimakas para sa pungsodnon kag kahilwayan sosyal.

Labi nga nangin kinahanglanon nga isulong sang pumuluyong Pilipino ang pungsodnon-demokratiko nga rebolusyon bangud ginaantus nila ang nagapalala nga porma sang pagpamigos kag pagpanghimulos. Sa idalom sang pasista nga rehimeng Duterte, labi nga nagalubha ang krisis sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema.

Ang nagalala nga krisis sa pungsod hugot nga nakaangut sa permanente nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista. Sa bilog nga kalibutan, nagabaskog ang mga pangmasang paghimakas batuk sa labing mapanghimulos nga polisiya sa ekonomya, korapsyon kag awtoritaryanismo. Labing nagapaborable ang mga kundisyon para magkonsolida sang ranggo ang mga proletaryo nga rebolusyonaryo, pabaskugon ang partido komunista, pataason ang pangkatilingban kag pangpulitika nga kamuklatan sang sahing mamumugon kag iban pa nga pigos nga sahi, agud pamunuan ang ila mga rebolusyonaryo nga paghimakas subong kag sa palaabuton.

1. Nagasingki nga kontradiksyon sa tunga sang nagalala 
nga pangkalibutanon nga krisis sa ekonomya kag pandemya

Nagantus subong ang kalibutan sa pandemya nga Covid-19. Ginahayag ang kapaslawan nga magsabat sa pandemya, ang pagkagaruk sang pangpubliko nga sistema sa ikaayong lawas sa mga pungsod nga industriyalisado kag di industriyalisado dulot sang pribatisasyon kag pagsapsap sang mga badyet sa idalom sang areglo nga neoliberal. Ang pagtuhaw sang Covid-19 kag iban pa nga organismo nga nagsaylo sa tawo halin sa hayup nagahayag man sa epekto sang wala hawid-hawid nga pagpangguba sang kagulangan dulot sang mga daku nga kapitalista nga agrikultura kag pagsagod sang hayup.

Ang mapiguson nga tikang nga ginpatuman para punggan ang paglapta sang Covid-19 nagadulot sang labi pa nga pabudlay sa masang anakbalhas. Ang mga lockdown (pagsira sang mga guluwaan kag suludlan sang isa ka lugar) ginapatuman sa bilog nga kalibutan nagkulong sa 2 bilyon nga pumuluyo sa ila mga puluy-an kag nagapauntat sa operasyon sang mga pabrika, mall, transportasyon kag iban pa nga empresa. Nagdulot ini sang temporaryo nga malaparan nga disempleyo (nga mahimo mangin permanente) resulta sang pag-untat sang lokal nga produksyon kag internasyunal nga ilig sang mga produkto kag suplay.

Labi pa nga ginapahinay sang pandemya nga Covid-19 ang pangkalibutanon nga ekonomya. Pero antes pa man sini, pila ka tuig na nga nagaagi ang kalibutanon nga sistemang kapitalista sang istagnasyon makaligad sang halos isa ka dekada nga malawigan nga depresyon pagkatapos sang krisis pangpinansya sang 2008. Ginalauman sang mga nagasubaybay diri nga labi pa nga magalala ang krisis sa pinansya dulot sang pagtinambak sang mga utang kag padayon nga pagtibusok sang produksyon.

Ang kabilugan nga utang sang kalibutan sa una nga kwarto sang 2020 ginalauman nga magtimbuok sa wala pa malab-ot nga kataason nga $257 trilyon, 322% sang GDP sang kalibutan. Ang pangkalibutanon nga utang sang mga gubyerno $70 trilyon. Ang kabilugan nga utang sang US kag Europe 383% sang ila GDP, samtang ang sa China halos 310%. Nagtimbuok ang pangkalibutanon nga utang bangud sa manubo nga sukot sa interes kag halog nga kundisyon sa pinansya nga gintalana sang mga manedyer sa pinansya sang mga estado sa tuyo nga papagsikon ang produksyon. Bisan pa man, ang pangkalibutanon nga ekonomya nagdaku lang sang $28 trilyon halin sang krisis pangpinansya sang 2008, samtang ang pangkalibutanon nga utang nagdaku sang $84 trilyon sa pareho nga panahon.

Sang nagligad nga tuig, mas maluya nga 2.9% ang pagdaku sang pangkalibutanon nga GDP halin 3.6% sa nakalipas nga tuig. Ang ekonomya sang US nagdaku lang sang 2.3%; ang UK kag France sang 1.3%; Japan sang 1%; kag ang Germany sang 0.6% lang. Talalupangdon ang pagda2ku sang ekonomya sang China sang 6.1% sang nagligad nga tuig, wala sapayan ini na ang pinakamahina halin 1990. Ginalauman sang mga ekonomista nga burges nga indi magdaku o magakitid ang pangkalibutanon nga ekonomya subong nga tuig, sa atubang sang pagbaskog sang krisis bunga sang epekto sang Covid-19.

Ang maluya nga pag-uswag sang ekonomya sa mga nagtaliwan nga tuig, sa pihak sang manubo nga sukot sa interes kag pagdaku sang utang, resulta sang padayon nga pagluntad sang basehan nga problema sang kapitalista nga sobrang produksyon. May sobra nga suplay sa halos tanan nga mga yabi nga produkto pangunahon na ang langis, natural gas, salsalon, salakyan, memory chip (mga piyesa nga elektroniko), smartphone, telebisyon, tela, bayu, mais, trigo, bugas kag iban pa.

Indi masarangan nga palaparon ang produksyon nga indi magdugang sa sobra nga suplay sang produkto, nga nagabutong sa presyo kag lebel sang kapitalista nga ganansya, kag nagaresulta sa pagkabangkarote kag mga pagsira. Ang pagbalibad sang Saudi Arabia nga buhinan ang ila produksyon sang langis sang temprano nga bahin sang tuig nagbutong panubo sa presyo sini pakadto sa presyo sini tubtub $30 kada bariles, kag bangud sini, napilitan nga mag-untat sang produksyon ang mga kumpanya sang US nga nagaprodyus sang shale oil. Sa Germany, ang produksyon sang mga makinarya kag salakyan nabuhinan bangud sa manubo nga demand, nga nagresulta sa 5.3% nga pagtibusok sang industriya sang nagligad nga tuig. Sa China, ang mga magagmay nga pabrika sang salsalon ginpasira umpisa 2016 agud punggan ang pagsobra sang suplay nga nagabutong panubo sa kita sang mga daku nga manupaktura sini.

Indi madula ang kakulba sang mga daku nga bangko nga magasadsad subong nga tuig o sa malapit nga tuig ang sistema pangpinansya pareho sang natabo sang 2008. Posible nga matabo ini resulta sang kawad-on sang ikasarang sang mga korporasyon nga mangutang (pareho sang mga kumpanya sa langis, mga nagamanupaktura sang salakyan kag eroplano) nga bayaran ang ila utang sa atubang sang labi nga pagluya sang ekonomya. Mahimo nga magaumpisa ini sa serye sang mga indi makabayad sang utang pareho sang 2008. Ang pandemya nga Covid-19 nagapadasig sa proseso nga magabunga sang pagbagsak sang pinansya sa atubang sang pagsira sang produksyon, kanselado nga mga order, restriksyon sa pagbyahe kag iban pa.

Ang istagnasyon sang ekonomya sang kalibutan nagresulta sa malaparan nga pagkasamad sang mga produktibo nga pwersa. Sang nagtaliwan nga tuig, gin-anunsyo sang mga kumpanya nga US ang plano nga magpahalin sang malab-ot sa 595,000, mas mataas sang 10% sa nagligad nga tuig. Ang mga bangko sa kalibutan nagpahalin na sang naglab-ot sa 78,000 mamumugon, kon sa diin 82% halin sa Europe. Masobra 100,000 mamumugon man ang ginsipa sang nagligad nga tuig sang mga kumpanya sa pagmanupaktura sa Germany, lakip ang Siemens, Daimler, Audi kag Airbus. Ginatantya nga malab-ot sa 25 milyon nga mamumugon ang madulaan sang trabaho subong nga tuig dulot sang pandemya nga Covid-19.

Tuman ang pag-antus sang mga mamumugon kag masang anakbalhas sa mga sentro sang kapitalismo dulot sang epekto sang nagadugay na nga krisis sang sistemang kapitalista. Pigos sila bangud sa manubo nga sweldo, kawad-on sang trabaho, pagkautang, kawad-on sang balay, pagkagumon sa droga, kawad-on sang pangpubliko nga ikaayong lawas, kag pagtaas sang gasto sa pagpangabuhi. Ang mga migrante nga mamumugon kag mga refugee nagaantus sang sobra pa ka mapiguson nga kahimtangan.

Ang manggad kag kapital padayon nga nahugakom kag natipon sa kamot sang pila ka monopolyo kapitalista, samtang ang pagkabangkarote sang mga kumpanya, pagsimpon kag pagbakal sang mga korporasyon padayon nga nagataas. Sang 2018, 2,200 bilyunaryo ang nagapanag-iya sa halos katumbas sang propyedad sang 3.8 bilyon nga pumuluyo. Naggrabe ang indi pagkaalalangay sang nagligad nga tuig kon sa diin mas gamay nga bilyunaryo (2,153) ang nagapanag-iya sa halos katumbas sang pagpanag-iya sang 4.6 bilyon nga pumuluyo o 60% sang populasyon sang kalibutan. Ginapanag-iyahan subong sang 1% pinakamanggaranon sa kalibutan ang 44% sang manggad sang kalibutan, samtang ang pinakaimol nga 56.6% nagapanag-iya sang mas manubo pa sa 2%.

Ang paglawig sang istagnasyon sang ekonomya nagaresulta sang nagapasingki sang banggianay sa tunga sang mga imperyalista sa patag sang ekonomya kag militar. Ang mga monopolyo kapitalista kag mga estado sang ila mga pungsod nagahandum nga palaparon ang sakup sang ila pamuhunan, impluwensya kag kontrol sang kalibutan.

Ginahangkat kag ginagamu subong sang US, daan nga wala sang karibal nga imperyalista nga gahum, ang subong nga kalibutan nga multipolar. Sa idalom sang gubyerno ni Trump, nagalunsar ini sang isahanon nga tikang sa patag sang ekonomya kag heopulitika. Labi nga nangin agresibo ang US sa pagsagang sa pagpanghangkat sang China kag Russia sa pagpangibabaw sini sa ekonomya kag militar.

Nagagitgitanay sa gera sa balaligyaan ang US kag China umpisa katapusan sang 2018, kon sa diin nagapatuman ang kada isa sang taripa kag kontrataripa sa ginaeksport nga mga produkto. Nagpaandam man ang gubyerno sang US nga papanaugan sang taripa ang mga produkto halin sa Europe, kag ginpakamalaut na sini ang industriya sang salakyan nga German, sa partikular, bilang pamahug sa iya pungsodnon nga seguridad.
Ang nagasingki nga banggianay sa ekonomya nagabunga man sang nagainit nga banggianay militar sa tunga sang mga mayor nga imperyalista nga gahum. Samtang ginalikawan pa nila ang direkta nga kumprontasyon sa subong, nagalunsar ang mga imperyalista nga gahum sang gerang agresyon kag proxy war para palaparon ang ila impluwensya. Naglunsar sila sang gera sa Middle East (Iraq, Syria, Iran), Central Asia (Afghanistan) kag Eastern Europe (Ukraine, sa Balkans). Nakapabilin ang US sang estratehiko nga presensya militar sa bilog nga kalibutan paagi sa 800 base militar sini, labi na sa Middle East kag Europe bilang pangontra sa impluwensya sang Russia.

Nagbaskog ang banggaan sa internasyunal nga kadagatan samtang labi nga nagapakita sang kusog militar ang US sa ginatawag sini nga “Indo-Pacific” nga tuyo palibutan ang China, samtang ginapabaskog man sang China ang presensya sini sa South China Sea, bisan sa Eastern Africa, agud protektahan ang estratehiko nga mga interes sini sa ekonomya. Ang asasinasyon sa puno nga upisyal militar sang Iran gamit ang pagpang-atake nga drone sang US sining temprano nga bahin sang tuig patimaan sang lebel sang kahandaan sang imperyalistang US nga pasingkion ang mga banggianay militar sa kalibutan.

Nagadaku ang galastuhan militar. Ang pangkalibutanon nga badyet sa depensa nagtaas sang 4.2% sang 2019, pinakamataas sa sulod sang isa ka dekada. Nagabaskog ang paindisanay sa paghimo sang armas sa pagtinguha sang US nga magpabilin nga numero uno nga gahum militar. Pagkatapos mag-atras sang nagligad nga tuig halin sa 1987 Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, ginpaigting sang US ang iya nukleyar nga arsenal, kag ginpalupad ang isa ka intercontinental ballistic missile sang nagligad nga tuig. Bilang sabat, labi nga nagtinguha ang Russia kag China sa pagpauswag sang tagsa-tagsa nila ka armas nukleyar kag lakip ang bag-o nga henerasyon sang mga hypersonic (lima ka beses nga mas madasig sa kadasigon sang tunog) nga armas.

Ang nagalawig nga istagnasyon kag proteksyunismo sa ekonomya nagadulot sang paglapnag sang nasyunalismo kag pasismo sa US, Russia, China kag Europe, kag lakip sa Brazil, India kag iban pa nga pungsod. Ginahingalitan sang mga demogogo nga pasista ang diskuntento sang sahing mamumugon kag sang ila makaluluoy nga kahimtangan sa ekonomya. Nagagamit sila sang mga populista nga retorika agud mangako sang proteksyon kag kabuganaan sa mga mamumugon agud ipalayo ang atensyon sa kapitalista nga mga ugat sang krisis. Nagadabok sila sang panatisismo batuk sa immigrant, refugee, relihiyoso kag grupo nga minorya, kababainhan, biktima sang pag-abuso sa droga kag iban pa. Hayagan nila nga ginasakdag ang diktadurya kag pagginahum militar.

Bisan nagaigting ang banggianay sa tunga sang imperyalista nga gahum, nagahiliusa sila sa halambalanon sang pagpatuman sang polisiya nga neoliberal sa atrasado nga pungsod pareho sang Pilipinas. Ang mga polisiya nga ini nagatuyo nga buksan ang mga mineral kag iban pa nga natural nga resorsa sa dumuluong nga kapitalista nga pagpandambong kag hugton ang integrasyon sa mga pungsod nga ini sa pangkalibutanon nga assembly line sang higante nga korporasyon nga multinasyunal. Ginapabilin sini ang di industriyalisado kag atrasado nga agrikultural nga ekonomya sang mga pungsod nga ini, nga nagapabilin nga nagasalig na lang sa pag-import kag dumuluong nga pagpangutang.

May mga atrasado nga pungsod pareho sang Cuba, Venezuela, Iran, Syria kag ang Democratic People’s Republic of Korea nga nagainsister sang pungsodnon nga demokrasya kag sosyalismo. Nagapanindugan sila batuk sa imperyalismong US kag nahingalitan nila ang mga kontradiksyon sa tunga sang mga gahum imperyalista agud pangapinan ang ila kaugalingon batuk sa agresyon militar kag pagpresyur sa ekonomya, kag padayon nga pauswagon ang pangabuhian sang tagsa-tagsa nila ka pumuluyo.

Ang nagapadayon nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista nagabun-ag sang pagbato sang masa pareho sa mga pungsod nga industriyal kag sa atrasado nga mga pungsod. Sa US, naglab-ot sa 500,000 ang nagwelga sang nagligad nga tuig, isa sa pinakadaku sa nagtaliwan nga apat ka dekada. Lakip diri ang 49,000 mamumugon sa pabrika sang General Motors nga naglunsar sang anum ka semana nga welga, isa sa pinakamalawig sa nagtaliwan nga mga dekada. Ang mga French nga mamumugon sa riles kag transportasyon pangkahanginan, drayber sang trak, kag pati mga titser pangpubliko nakawelga umpisa pa Disyembre sang nagtaliwan nga tuig. Ginapamatukan nila ang mga reporma sa pensyon, lakip na ang pagpataas sang edad sa pagretiro sa madamo nga trabaho. Mayor nga mga welga ang ginlunsar sang mga mamumugon sa Germany, sa UK kag iban pa nga pungsod, upod na ang bilog-nga-Europe nga welga sang mga mamumugon sang Amazon nga nagaduso sang mas mataas nga sweldo kag mas maayo nga kundisyon sa pagtrabaho.

Naglunsar man sang mga welga kag daku nga aksyon protesta sa mga atrasado nga pungsod. Sang temprano nga bahin sang nagligad nga tuig, ara sa 200 milyon nga mamumugon kag mamumugon sa agrikultura sa India ang naglunsar sang pungsodnon nga welga agud batuan ang pribatisasyon, kag iduso ang pagtaas sang suhol kag permanente nga trabaho. Naglunsar man ang mayor nga mga welga kag aksyon masa ang mga mamumugon sang Brazil, South Africa, Russia kag iban pa nga pungsod sa mga halambalanon sang sweldo, pagpangpresyur kag iban pa. Nagsulong man ang protestang masa sang milyon nga pumuluyo sang Hongkong, mga pungsod sa Latin America, Middle East kag Africa, nga nagapakita sang pagkadis-ayre sang pumuluyo sa tikang nga pang-emerhensya, manubo nga sweldo, pagtimbuok sang presyo, nagalala nga sosyo-ekonomiko nga kahimtangan, pagpamigos kag korapsyon sa burukrasya.

Ang kahimtangan sa bilog nga kalibutan nagapabor sa konsolidasyon kag pagpabaskog sang mga partido komunista sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon. Madalom nga nakaugat ang mga rebolusyonaryo nga proletaryo sa sahing mamumugon kag pigos nga masa, kag ginatukod nila ang mga organisasyong masa kag ginapamunuan ang ila mga paghimakas nga anti-imperyalista kag demokratiko. Sa India, pareho sa Pilipinas, ang Marxista-Leninista-Maoista nga partido komunista amo ang sa unahan sang inaway banwa, nagalunsar sang armadong paghimakas, paglunsar sang reporma sa duta kag pagtukod sang mga pulang gahum pangpulitika sa kaumhan.

2. Preserbasyon sang lumos-sa-krisis nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema ang tuyo sang brutal nga gera sang pagpamigos ni Duterte

Naglunsar sang maduguon nga gera sang pagpamigos ang rehimeng Duterte sa idalom sang National Task Force-ELCAC sini. Sa deklarado sini nga katuyuan nga “tapuson ang lokal nga komunista nga armadong banggianay,” ginapatuman sang rehimen ang wala untat nga mga atake batuk sa pumuluyo kag ila demokratiko nga mga organisasyong masa agud ipreserbar ang nagahari nga sistemang malakolonyal kag malapyudal kag paluntaron ang pagpanghimulos kag pagpamigos sa masang anakbalhas kag pagpandambong sa manggad sang pungsod sang mga daku nga dumuluong nga kapitalista kag sang lokal nga mga daku nga burgesya kumprador.

Pareho sa nagligad nga mga rehimen, wala ginbag-o sang mga polisiya ni Duterte ang di industriyal kag atrasado nga baseng agrikultural nga ekonomya. Labi pa sini nga ginliberalisa ang baligyaanay kag mga polisiya sa pamuhunan agud paburan ang mga daku nga dumuluong nga kapitalista, sa kahalitan sang lokal nga produksyon. Nagapabilin nga nagasalig ang Pilipinas sa pag-import, dumuluong nga utang kag puhunan. Ginabayo ini sang permi nga depisito sa baligyaanay. Padayon nga ginaantus sang pumuluyong Pilipino ang mataas nga tantos sang disempleyo, kawad-on sang kasiguruhan sa trabaho, manubo nga sweldo, nagatinaas nga presyo sang pagkaon kag basehan nga mga kinahanglanon, kaimulon kag kawad-on sang mapuy-an.

Nagapabilin nga wala sang independyente nga industriya sang salsalon ang pungsod, wala sang industriya sa paghimo sang makina kag ikasarang maghimo sang kompyuter, kasangkapan nga de-makina, salakyan, medisina kag iban pa nga pangunahon nga manupaktura. Ang lokal nga pagmanupaktura nagapabilin nga nakasalig sa imported nga mga makina kag hilaw nga materyales. Ang aktibidad sang industriya sa kadam-an limitado sa ginatawag mga sona sa ekonomya nga nahamulag sa iban pa nga bahin sang lokal nga ekonomya, ara sa semiprocessing kag pag-asembol, kag kasugpon lang sang internasyunal nga assembly line sang mga kumpanya nga multinasyunal. Sa pihak nga bahin, sa kadam-an nagapabilin nga atrasado, di mekanisado, wala sang irigasyon kag may manubo nga ani ang produksyon agrikultural. Ang dalagkuan nga produksyon agrikultural nga nagagamit sang pila ka imported nga kagamitan mekanikal ginahimo lang sa mga plantasyon nga ginapanag-iyahan sang dumuluong kag nakasentro sa pang-eksport nga pananum.

Wala sang pagtinguha ang rehimeng Duterte nga magtukod sang baseng industriyal o magtuga sang kundisyon para sa modernisasyon sang agrikultura. Padayon ini nagapatuman sang neoliberal nga mga polisiya sa ekonomya nga nagdulot sang pagkaguba sa lokal nga produktibong mga pwersa. Sang nagligad nga tuig ginpatuman sang rehimen ang liberalisasyon sa pag-import sang bugas nga nagahana magpatay sa lokal nga produksyon sang bugas kag magapalayas sa 350,000 mangunguma sang palay. Ang kalamay ginapalusot kag target man nga iliberalisa ang pag-import. Wala sang untat ang malaparan nga pagkambyo-gamit sang kadutaan nga agrikultural para sa real estate, turismo, mga proyekto nga mina kag enerhiya kag nangin kabangdanan sang pagpalayas sa minilyon nga mangunguma kag mamumugon sa uma.

Sa atubang sang pangkalibutanon nga pagluya sang ekonomya, padayon nga nagatay-og ang ekonomya sang pungsod nga nagatum-ok sa eksport. Sang nagligad nga tuig naghinay sang 5.9% ang pag-uswag sang GDP sang Pilipinas, pinakamanubo sa nagtaliwan nga walo ka tuig. Ginapakita ini sang 8.6% nga pagtibusok sang bolyum sang produksyon sang mga pabrika sa lokal nga manupaktura, kag ang pag-uswag sa agrikultura sang 0.7%. Nangin maluya ang mga remitans halin sa luwas sang pungsod kag mga operasyong BPO, nga amo ang nagapatib-ong sa ekonomya sa nagligad nga mga tuig. Ang depisito sa badyet sang gubyernong Duterte naghabok padulong sa Ᵽ660.2 bilyon sining nagligad nga tuig, mas mataas sang 18.27% sa nauna nga tuig.

Binilyon nga piso ang ginapatuyangan ni Duterte agud mangin buy-unan sa korapsyon ang mga upisyal sang militar kag mga daku nga burukrata, paburan ang mga maanomalya nga kontrata sang iya mga kroni kag pondohan ang pangbayad-utang. Binilyon ang ginagasto sa napun-an sa korapsyon nga mga proyekto nga imprastruktura sa idalom sang programa nga Build, Build, Build, lakip ang mga indi kinahanglanon nga pagpalapad sang mga karsada sa prubinsya, kag mga tulay, pantalan kag erport, lakip ang mga proyekto nga dam nga magapalayas sa linibo kag magaguba sa produksyon agrikultural sa kapatagan.(1) Agud pondohan ang paggasto, ginpadasig sang gubyernong Duterte ang pagpangutang padulong sa Ᵽ43 bilyon kada bulan, doble kumparar sa nagtaliwan nga mga rehimen, kag ginhagmak ang pungsod sa pagabayran nga utang nga Ᵽ7.7 trilyon.(2) Ang kabilugan nga utang sa luwas sang pungsod nagtimbuok padulong $83.6 bilyon halin $78.96 bilyon sang nagligad nga tuig, kon sa diin ang masobra katunga utang sang gubyerno nga nagabalor subong sang $42.8 bilyon, mas mataas sang 7.8% sangsa nagtaliwan nga tuig.

Mas o menos 10.6 milyon nga mamumugon nga Pilipino (halos 24% sang kabilugan nga kusog pangtra baho nga 45 milyon) ang wala o kulang ang empleyo. Hungod nga ginpagamay kag indi mapatihan ang mga upisyal nga datos sa disempleyo. Dugang pa, may mas o menos 12 milyon nga OFW nga naggwa sa pungsod agud mangita sang trabaho bangud sa kakulangan sang oportunidad sa pungsod. Sa idalom ni Duterte, nagapabilin nga yabi nga estratehiya sa pag-empleyo sang gubyerno sang Pilipinas ang pag-eksport sang barato nga pagtrabaho. Naghagmak ang tuigan nga pagtuga sang trabaho sa idalom sang rehimeng Duterte—pinakamanubo sa sulod sang pila ka dekada—kag napaslawan ini nga magdungan sa pagdaku sang pwersa sang pagtrabaho. Ang malala nga kahimtangan sang kawad-on sang pangabuhian ginatabunan sang mga manedyer sa ekonomya ni Duterte nga nagapaggwa sang sobra nga indi mapatihan nga 5.1% tantos sang disempleyo paagi sa pagbag-o sang depinisyon sang disempleyo kag pagkakas sang minilyon sa listahan sang kabilugan nga kusog sa pagtrabaho gamit ang manipulasyon sang estadistika.

Ginatago sang rehimeng Duterte ang matuod nga sitwasyon sang kaimulon sa pungsod paagi sang pagtalana sang sobra kanubo nga talaksan nga Ᵽ75 kada tawo kada adlaw, kag sa pagsiling nga 5.6 milyon nga Pilipino na ang nahaw-as sa kaimulon halin sang 2015. Sa kamatuoran, ang kada adlaw nga balor para mabuhi sa Pilipinas ara na subong sa Ᵽ205 kada tawo. Sakup sini ang panggasto sa pagkaon, transportasyon, pabalay, bulong kag iban pa nga kinahanglanon. Isa sa kada tatlo ka Pilipino ang nagaantus sa mas manubo pa. Indi magnubo sa 12.4 milyon pamilya nga Pilipino ang nagaantus sa Ᵽ132 kada tawo kada adlaw. Ang subong nga minimum nga sweldo nga Ᵽ537/adlaw nga gintalana sa National Capital Region wala pa sa katunga sang Ᵽ1,025 nga makabuhi nga sweldo para sa lima-ka-tawo pamilya. Minilyon nga Pilipino ang nagaantus sa kawad-on sang maestaran kag napilitan nga mangabuhi sa mga barung-barong sa syudad, sa mga bangketa kag idalom sang taytay. Wala sila sang akses sa limpyo nga tubig kag kuryente, sanitasyon, amo man sa mga pasilidad sa pangpubliko nga ikaayong lawas, eskwelahan kag iban pa nga serbisyo sosyal.
Ginaatubang sang pumuluyong Pilipino ang mas malala nga kabudlayan sa ekonomya sa atubang sang pandemya nga Covid-19 bangud sa istrikto kag mapiguson nga mga tikang nga ginapatuman sang rehimeng Duterte. Ang lockdown sang militar sa Luzon kag iban nga bahin sang pungsod nagdingot sa pumuluyo sang ila kinamatarung nga magbyahe, magtrabaho o magpangita trabaho. Nagdugang ang mga tikang nga ini sa kaakig sang pumuluyo sa pagbalibad ni Duterte nga isira ang mga dulunan sang pungsod sa China, sang gintugutan niya nga magsulod sa pungsod ang masobra 500,000 turista halin sa China sang Disyembre 2019 tubtob Pebrero, lakip ang halos 5,000 halin Wuhan, ang ginhalinan sang Covid-19.

Akig man ang pumuluyo sa ginmandu ni Duterte nga pagbuhin sa badyet sa ikaayong lawas agud paburan ang mga dugang sa galastuhan militar. Bangud kabos ang pondo, natam-an ang sistema sang pangpubliko nga ikaayong lawas, kon sa diin nagakulang ang kagamitan sang mga pangpubliko nga ospital para mag-eksamin kag magbulong sa mga pasyente, kag amligan ang mga mamumugon medikal agud indi malatnan sang balatian. Suno sa pinakaulihi nga mga report, masobra 800 na ang nalatnan, kag masobra 50 ang napatay, lakip ang indi magnubo sa 10 duktor.

Ang militarista nga mga tikang nga ginapatuman ni Duterte ginpatingkad sang pagtalana sa daan nga mga heneral agud pamunuan ang iya task force batuk sa Covid-19. Ginasabat sang rehimen ang pandemya nga Covid-19 bilang halambalanon sang “peace and order” kag pangseguridad, labaw pa sa halambalanon nga pangpubliko nga ikaayong lawas. Amo gani, samtang nagalipas ang mga semana kag padayon nga nagalapta sa pungsod ang pandemya nga Covid-19, minilyon ang ginagutom kag nagakatublag. Nakatalana nga maglupok ang ila mga protesta, labi na sa atubang sang kapaslawan sang rehimen nga sabton ang matag-adlaw nga sosyo-ekonomiko nga kinahanglanon sang pumuluyo, kag proteksyon para sa mga mamumugon medikal, samtang ang mga upisyal sini nagapagusa sa mga pribiliheyo sa ekonomya kag serbisyo medikal.

Magaluntad ang grabe nga epekto sang pandemya nga Covid-19 sa lokal nga ekonomya kag labi pa ini nga malumos sa krisis. Ginabantayan na sang mga upisyal ni Duterte sa pagplano sang ekonomya ang pagkitid sang ekonomya(3), kon sa diin ginatos ka bilyon nga piso ang madula sa produksyon, transportasyon kag turismo; amo man sa remitans halin sa luwas sang pungsod. Nakatalana nga magdaku ang kadamuon sang wala sang trabaho.(4)

Ginahingalitan sang nagaharing hubon ni Duterte ang krisis sang Covid-19 agud labi pa nga iduso ang padihut sini nga magpanaog sang diktadurya. Ang ginhatag nga gahum pang-emerhensya kay Duterte naghatag sa iya sang ginatos ka bilyon nga piso agud patuyangan, kag sang gahum nga kontrolon ang mga pribado nga kumpanya sa tabon sang pagsabat sa pangpubliko nga ikaayong lawas. Ginapalawig sini ang mga nauna nga maniobra ni Duterte para bakbakon kag agawon ang mga negosyo sang mga Lopez, Ayala kag Pangilinan kag iban pa nga “oligarko” pabor sa mga “Dutertegarko”.

Paagi sa lockdown sang militar, ginabutang ni Duterte ang bilog nga pungsod sa mas hugot nga kontrol sang militar kag pulis, nga labi nga nagapalig-on sa iya di deklarado nga layi militar kag ginaduso ang iya padihot nga pasistang diktadurya. Sa pihak nga bahin, ginapaigting man sang mga tikang nga ini ang krisis sang nagaharing sistema pangpulitika kag labi pa nga nagahamulag sa iya rehimen sa pumuluyo.

Labi pa nga ginakonsolida sang nagaharing hubon ni Duterte ang gahum sini sang nagligad nga tuig sang ginpwesto ang mga suluguon ni Duterte sa Senado kag Manubo nga Panalgan gamit ang manipulasyon sang de-kompyuter nga ilisipay. Ang kongreso sang Pilipinas tagapalakpak na lang ni Duterte kag kahimbon ang iya awtoritaryan nga rehimen. Epektibo nga nakuhaan sang gahum ang pangontra nga pwersa nga oposisyon.

Labi pa nga nahamulag ang rehimeng Duterte sa guwa sang pungsod bangud sa rekord sini sang madamuan nga pagpatay kag mga paglabag sa tawhanon nga kinamatarung. Sang nagligad nga tuig, nagpaggwa ang kongreso sang US sang resolusyon nga nagadumili sa mga upisyal ni Duterte nga magsulod sa pungsod partikular ang ginatudlo nga responsable sa di matarung nga detensyon ni Sen. Leila de Lima. Sang ulihi ginkanselar ang mga papeles sa pagbyahe pakadto US sang tagadilap kag berdugo ni Duterte nga si Sen. Bato dela Rosa.

Sa pag-alburuto, nagpadala si Duterte sang Pebrero sang abiso sa US nga ginabasura ang Visiting Forces Agreement (VFA), kag nagpostura nga patriyotiko. Bisan pa, ang pagbasura sa VFA lang wala nagakahulugan sang pagbag-o sa di patas nga relasyon militar sa tunga sang US kag Pilipinas. Nagapabilin ang 1951 Mutual Defense Treaty kag ang 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Lunsay nagahatag ini sa US sang ekstrateritoryal nga kinamatarung sa pungsod, kag ginagamit sang US agud palig-unon ang pagginahum sini sa Pilipinas kag tabunan ang ila pagpasilabot militar. Sa kamatuoran, sekreto nga nakigsugilanon si Duterte sa US para sa mga menor nga pagbag-o sa VFA o negosasyon para sa bag-o nga kasugtanan nga may mga kapat-uran sang pangpulitika nga suporta kag dugang nga ayuda militar.

Wala sang ginhimo si Duterte agud kanselahon ang masobra 300 ehersisyo militar kag aktibidad nga ginahimo sang mga pwersa sang US sa Pilipinas subong nga tuig. Kon indi bangud sa pandemya nga Covid-19, pagahiwaton ang paghanas-militar nga 2020 Balikatan sa Abril. Nakatalana ini nga partisipahan sang indi magnubo sa 6,500 tropa nga Amerikano, pinakamadamo halin nga ginsuguran ang mga paghanas. Padayon man nga ginasuplayan sang US ang AFP sang Ᵽ45 milyon nga kantidad sang surplas nga kagamitan militar sa idalom sang programa nga Foreign Military Financing sang Department of State. Sa idalom sang Operation Pacific-Eagle Philippines, padayon man nga nagahiwat ang US sang mga operasyon militar sa tabon sang “kontra-terorismo”, nga indi pwede busision sa Kongreso sang US.

Halin Marso 2017, ginhukas na sang rehimeng Duterte ang pagpakuno-kuno sini nga maki-kalinungan, sang ginpapanaug sini ang layi militar sa Mindanao kag tapuson ang pakignegosasyon sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) paagi sa Proclamation 360, napulo ka adlaw pagkatapos magpromisa si Duterte kay Trump nga ubuson niya ang PKP kag BHB. Sang ulihi ginpaggwa sini ang Proclamation 374 nga nagdeklarar sa PKP, BHB kag kay NDFP Chief Political Consultant Prop. Jose Maria Sison bilang mga “terorista” kag nagpasaka sang kaso batuk sa mga nasambit sa idalom sang Human Security Act.

Sa paglaum nga limpyuhan ang ginakangil-aran nga internasyunal nga reputasyon kag bangud sa presyur halin sa internasyunal kag lokal nga komunidad nga nagaduso sang kalinungan, ginmanduan ni Duterte ang mga hubon sang daan niya nga panel sa negosasyon para impormal kag indi pagsapubliko ang pagsugilanon sa mga tiglawas sang NDFP sa luwas sang pungsod. Bangud permi nga bukas ang ganhaan sini para sa kalinungan, ginbaton sang NDFP ang mga pabati-bati pero gin-athag nga dapat makuha ang mga sablag nga ginbutang ni Duterte. Lakip sa mga ini ang nagligad nga proklamasyon kag mandu ehekutibo nga nagbunga sang iya brutal nga gera batuk sa pumuluyo.

Halin sang nagligad nga tuig, nagsingki ang brutal nga kampanya nga pagpamigos ni Duterte sa ngalan sang anti-komunismo. Kasunod ini sang pagpaggwa sang Executive Order 70 sang Disyembre 2018 kag ang pagtukod sang NTF-ELCAC sang Mayo 2019.

Suno sa disenyo sang NTF-ELCAC, ginalagas sang pasistang rehimen ang madasig nga pagpasingki sang mga opensiba nga militar kag pasista nga terorismo nga ginahandum nila nga makahalit, makaapeke, mapaluhod kag magaguba sa rebolusyonaryong hublag. Yabi nga elemento sini ang sige-sige nga pagpamomba sang antikomunista nga pagpanamad kag pagpamahog kag malaparan nga pagpamigos sa ligal nga demokratiko nga hublag masa sa kasyudaran kag kaumhan. Naghimo ang militar, pulis kag mga death squad ni Duterte sang mga pagpatay, lakip ang pagpatay sang Pebrero 2019 kay NDFP konsultant nga si Randy Malayao, ang sini lang nga asasinasyon sa lider sang Partido nga si Julius Giron (Ka Nars) kag iya mga kaupdanan, pila ka pulo pa nga iban sa Negros, Samar, Bukidnon, Masbate, Sorsogon kag iban pa nga prubinsya.(5)

Sige-sige nga nagahimo sang red-tagging ang militar kag pulis, sang paniktik kag intimidasyon, madamuan nga pagpang-aresto, pagpasaka sang himu-himo nga mga kaso base sa gintanum nga mga ebidensya. May masobra 600 bilanggo pulitikal, kadam-an gin-aresto sa idalom ni Duterte. Pinakamabaskog sa mga atake sang kaaway amo ang mga ekstrahudisyal nga pagpamatay kag mga pagpamomba kag pagpanganyon sa mga komunidad sa kaumhan agud agawon ang duta halin sa mga mangunguma kag tumandok nga pumuluyo kag ipanagtag ang mga ini sa mga korporasyon sa mina, pagpangtroso, plantasyon kag real estate.

Sa idalom sang ginatawag nga “whole-of-nation approach,” ginaobligar ni Duterte ang tanan nga ahensya kag lokal nga gubyerno nga makigbuligay sa NTF kag isentro ang ila mga pagtinguha sa kontra-insurhensya. Sa idalom sang NTF, hayagan nga nangin sentro nga katungdanan sang bilog nga makinarya sang estado ang kontra-insurhensya. Gamit ang pondo sang banwa, nagabuhos sang pondo ang rehimen sa paghimo sang kampanya sang disimpormasyon kag manipulasyon sang opinyon publiko paagi sa ginbayaran nga mga sarbey, troll sa social media, bayaran nga mga kolumnista kag espesyalista sa pangpubliko nga relasyon.

Sandig sa mga katuyuan sang NTF, ginahandum ni Duterte nga labi pa nga palig-unon ang iya tiraniya kag terorismo sang estado sa pagduso sang mga amyenda sa Human Security Act kag paghimo nga layi sang Anti-Terrorism Law nga nagapalapad sang depinisyon sang “terorismo” para sakupon ang tanan nga porma sang pagbato kag nagahatag sa estado sang kinamatarung nga mang-aresto nga wala sang mandamyento, ikulong nga wala sang kaso ang sin-o man sa sulod sang 14 adlaw o masobra pa kag kuhaan sang salabton ang militar kag pulis nga imbolbado sa wala basehan nga pagkulong.(6)

Sa idalom sang NTF-ELCAC, naglunsar ang Armed Forces of the Philipppines (AFP) sang todo nga mga opensiba militar sa bilog nga pungsod. Halin 2017, nagtukod ini sang siyam ka bag-o nga batalyon (halin sa orihinal nga target sini nga 10-30 dugang nga batalyon) kag gindeploy ang mga ini pangunahon batuk sa BHB. Ginaayudahan ang AFP sang militar sang US sa pagtukod kag paghanas sang mga bag-o nga yunit pangkombat pareho sang Light Reaction Regiment, 1st Brigade Combat Team kag 2nd Brigade Combat Team nga lunsay nakabase sa Fort Magsaysay, kon sa diin nagamentinar sang mga pasilidad ang US sa idalom sang EDCA.

Sa kabilugan, may ara nga 140 batalyon nga pangmaniobra ang AFP, kon sa diin 35 nakadeploy sa Luzon, 19 sa Visayas; kag 83 sa Mindanao (19 batalyon sa mga erya nga Moro, kag 64 sa mga erya sang BHB). Sa sini, nagalab-ot sa 85% o 118 batalyon ang nakadeploy kontra sa BHB. Halos 55% sang mga yunit sang AFP nga nakadeploy batuk sa BHB ara sa Mindanao, pangunahon sa mga rehiyon sa sidlangan. Ang gintingub nga pakat sang mga tropa sang AFP kag PNP pinakamataas sa Southern Mindanao, masunod ang Southern Tagalog, Eastern Visayas, North Central Mindanao, Far South Mindanao kag Negros. Ang katuyuan sang AFP amo nga ikonsentrar ang isa ka batalyon nga tropa batuk sa kada prenteng gerilya sang BHB, sa desperasyon nga dugmukon ang BHB paagi sa mga operasyon paniktik, saywar kag kombat.

Sa pihak sang dugang nga mga yunit, hitad ang mga pwersa sang AFP. Sa pungsodnon nga sakup, may mga rehiyon kon sa diin indi makapakat sang isa ka bug-os nga batalyon ang kaaway batuk sa kada prenteng gerilya sang BHB. Sa mga erya, indi masarangan nga sakupon sang mga batalyon pangkombat sang AFP ang teritoryo kag populasyon sang prenteng gerilya, kon sa diin may malapad nga latag sang mga rebolusyonaryo nga organisasyong masa, mga yunit milisya kag mga organo sang gahum pangpulitika nga aktibo nga nagalunsar sang mga kampanya kag pangmasang paghimakas. Nagabilin ini sang mga malapad nga erya sa BHB para magmaniobra, magrekrut kag magpabaskog sang kaugalingon. Sa panahon nga nagalunsar sang mga brigada o dibisyon ang AFP sang mga nakapokus nga operasyon militar sa isa o madamo nga prenteng gerilya sa mga dulunan nga erya, ginakumbinar sini ang madamo nga batalyon nga temporaryo nga ginkuha halin sa ila mga natalana nga erya sang operasyon, kag nagahatag sa mga yunit sang BHB sa iban nga erya sang ligwa nga magtigayon sang hilikuton pangpulitika kag pangmilitar.

Nagatigayon ang mga yunit sang AFP sang kuno mga “community support programs” (daan nga ginatawag nga Peace and Development Operations) kon sa diin ginapwesto ang mga pasistang tropa sa mga komunidad. Ginatublag sang armado nga presensya sang mga tropang militar ang kabuhi kag pangabuhian sang pumuluyo. Ginapahug nila ang masang mangunguma kag arbitraryo nga ginaakusahan bilang mga “suporter sang BHB” agud piliton sila nga makigbuligay. Nagapaggwa sang mga peke nga pagpasurender ang AFP, nagatukod sang mga tsekpoynt kag nagapapanaog sang mga tikang para kontrolon ang hulag sang pumuluyo. Ginaobligar nila ang masa nga mag-entra sa mga pwersa nga paramilitar, ginapilit ang mga sibilyan nga magtrabaho nga wala sang bayad kag ginalapas ang iban pa nga demokratiko kag mga kinamatarung sibil. Nagapanganyon kag nagapanghulog sila sang bomba halin sa kahanginan sa higad sang mga komunidad nga nagadulot sang kahadlok kag troma sa sibilyan nga populasyon, labi na sa mga bata, kag nagtulod sa ila nga bayaan ang ila mga puluy-an kag ulumhan.

Kadungan sini, nagaoperasyon saywar sila pareho sang ginatawag nga “community integration programs” kag “delivery of service” nga napun-an sang korapsyon. Katuyuan sang mga programa nga tabunan ang pasista nga bangkil sang pasistang tropa ni Duterte. Sa idalom sang “enhanced comprehensive local integration program” ni Duterte, ginapangako sa mga “surenderi” ang Ᵽ60,000 nga masami ginabulsa man sang mga upisyal sang brigada kag batalyon. Para tiplangon ang masa, nangampanya si Duterte kag ginprisintar ang iya kaugalingon bilang tagasulong sang reporma sa duta sa desperasyon nga kumbinsihon ang masang mangunguma nga “indi ninyo kinahanglan ang BHB”.

Lubos nga pakusog ang kampanya nga pagpamigos ni Duterte batuk sa masang mangunguma. Pinakamabangis ang pagsalakay sa mga lugar nga aktibo nga nagabato ang pumuluyo batuk sa pagsulod sang pagmina, plantasyon, turismo, enerhiya kag iban pa nga daku nga proyekto sang mga korporasyon. Ginagamit niya ang todo-larga nga terorismo para piliton nga isurender sang masa ang ila demokratiko nga mga kinamatarung kag paghimakas para pangapinan ang ila duta kag kaayuhan sa ekonomya. Para ipatuman ang pagpamigos, madasigan nga nagtukod ang AFP sang mga detatsment sang militar, paramilitar kag pulis sa sulod kag palibot sang komunidad sa kaumhan. Masobra 700 na ang mga ini sa Mindanao pa lang.

Ang todo gera nga pagpamigos isa ka wala sang makadtuan nga pagtinguha sang rehimeng Duterte kag sang AFP nga pahipuson ang paghimakas sang masang mangunguma para sa duta, dingutan sang suportang masa ang hangaway sang banwa kag piliton ang mga yunit sini nga mag-atras kag mahamulag sa mabudlay nga tereyn, kag pabudlayan sila sang nakapokus nga opensiba militar nga nagagamit sang daku nga numero sang mga tropa nga may suporta pangkahanginan kag artileri. Nagahimo ang AFP sang magkasunod nga opensiba sa paglaum nga kapuyon ang mga yunit sang BHB. Ang mga terorista nga pamaagi nga ginagamit sang AFP sa mga operasyon para kuhaon ang base maathag nga kontra-produktibo bangud ang masang mangunguma kag minorya labi nga napukaw nga batuan ang pasista nga brutalidad sang rehimen, kag magpalapit sa BHB para pangapinan ang ila kinamatarung kag pangabuhian.

Umpisa 2017, makapila ka beses na nga nagdeklarar si Duterte kag iya mga upisyal militar nga dugmukon ang BHB, una sa katapusan sang 2018, masunod sa katapusan sang 2019, kag pagkatapos antes matapos ang termino ni Duterte sa 2022. Halos adlaw-adlaw ginatiplang sang mga kumander sang AFP ang publiko sa mga parada sang mga “nagsurender” nga BHB, nga masami nagagamit sang mga dati na nga daan nga armas sa ila armori kag ginapaggwa nga mga ginsurender nga armas. Sini lang nabuyagyag ang ginduktor nga laragway sang kuno mga “nagsurender”. Ginpabugal pa ni Duterte nga malutos niya ang BHB sa “labing madali nga panahon” bangud sa ginbalita nga pagkadugmok o pagpaluya sang AFP sa 15 prenteng gerilya sang BHB. Tanan nga ini wala unod nga pagpahambog sa atubang sang padayon nga pagpabaskog sang BHB kag paglunsar sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas kadungan sang demokratiko nga mga pangmasang paghimakas sang pumuluyong Pilipino para tapuson ang pagginahum sang kakugmat sang rehimeng US-Duterte.

Ginaduso sang mga organisasyong masa, alyansa, unyon, institusyon, konseho kag iban pa nga mga pormasyon ang ila ligal kag demokratiko nga mga kinamatarung. Mapagsik nila nga ginapamatukan ang kampanya nga red-tagging sang rehimen kag mga pagtinguha sini nga himuon sila nga iligal. Maisog nila nga ginabatuan si Duterte kag iya mga upisyal militar bisan pa sila ginatiktikan, ginapaandaman nga pagaarestuhon o pagapatyon. Ginabatuan sang mga organisasyon nga estudyante ang tuyo nga pagtapna sa aktibismo sa kampus.

Aktibo nila nga ginabuyagyag ang mga pasista nga pagpang-abuso sang mga pwersa nga militar kag pulis ni Duterte. Nagalunsar sila sang mga aksyong protesta batuk sa pagpamatay kag madamuan nga pagpang-aresto. Ginapakamalaut nila ang peke nga “pagpasurender” sa mga sibilyan, pagpangsira sa mga eskwelahan nga Lumad, pagpanganyon kag pagpanghulog sang bomba malapit sa mga komunidad, kag iban pa nga pagpang-abuso sa idalom sang kampanya nga “kontra-insurhensya” ni Duterte. Hugot sini nga ginakundenar ang pamahug batuk sa midya. Ginabuyagyag nila ang peke nga “gera kontra droga” ni Duterte kag ginapakamalaut ang madamuan nga pagpatay sa mga imol. Nagpasaka sila sang mga kaso sa International Criminal Court agud bistahon si Duterte sa iya mga krimen batuk sa sangkatawhan.

Ginabuyagyag sang mga demokratiko nga pwersa ang kagarukan sa burukrasya kag militar. Ginapakamalaut nila ang pagtigana sang mas daku nga pondo pangpubliko para patambukon ang mga suldado kag pulis, samtang nagapabilin nga magagmay o may buhin ang badyet para sa edukasyon kag serbisyo sa ikaayong lawas, amo man sa suporta pang-agrikultura. Ginpakamalaut nila ang walay untat nga pagpangutang sa luwas sang pungsod sang rehimen. Ginbuyagyag nila ang paltik nga laragway sang pag-uswag sang ekonomya. Ginpakamalaut nila ang paantus nga mga buhis nga ginapapanaug ni Duterte kag ang liberalisasyon sang importasyon sang bugas. Ginkontra nila ang pagpakatuta ni Duterte sa US kag pagpaluhod-luhod niya sa China.

Naglunsar sang mga welga kag iban nga porma sang ululupod nga paghulag ang mga mamumugon para manawagan sang dugang nga sweldo, mas areglado nga mga kundisyon sa pagtrabaho kag regularisasyon sa trabaho. Nagtigayon ang masang mangunguma sang mga paghulag para iduso ang mas manubo nga arkila, mas mataas nga suhol para sa mga mamumugon sa uma, mas manubo nga interes sa pautang, makatarungan nga presyo sa pagbakal sang ila mga produkto kag iban pa nga reporma. Ginapamatukan nila ang malaparan nga pagbaylo-gamit sang duta. Bisan antes pa man ang pandemya nga Covid-19, ginpakamalaut na nila ang pagkainutil sang rehimen nga sabton ang kinahanglanon sang pumuluyo sa panahon sang natural nga kalamidad pareho sang paglupok sang Taal Volcano kag mga linog sa Mindanao.

Malapad ang mga pwersa nga patriyotiko kag demokratiko, lakip na ang konserbatibo nga oposisyon pulitikal, amo man ang may sakit sa buot nga mga upisyal sang militar kag pulis, ang nakahilera batuk kay Duterte. Magahugot pa ang ila paghiliusa sa idalom sang malapad nga nagahiliugyon nga prente samtang nagasingki ang krisis sa pulitika nga ginaatubang sang nagahari nga rehimen. Ang nagalala nga sosyo-ekonomiko nga mga kundisyon nagatulod sa malapad nga masa sang pumuluyo nga madamuan nga magbangon sa mga protesta kag ipamilit ang pagtapos sa brutal, tuta, garuk kag paantus nga rehimen.

Nagadabuk sang armado nga pagbato ang pasismo sa idalom ni Duterte. Ang kakinahanglanon nga mag-armas para pangapinan ang kinamatarung sang pumuluyo labi nga nagaathag sa atubang sang pagpang-abuso kag maduguon nga pagpamigos sang iya mga armadong ahente sa bilog nga pungsod. Sa pagtapna sa pagbato sang pumuluyo gamit ang armadong pwersa, ginasulsulan niya ang pumuluyo nga magbato. Pareho ni Marcos sadto, si Duterte subong ang numero uno nga rekruter sang Bagong Hukbong Bayan.

Napaslawan ang todo-larga nga terorista nga mga atake sang rehimeng US-Duterte nga pahugon o pahipuson ang pumuluyong Pilipino. Ang plano sini nga piangon ang rebolusyonaryo nga kahublagan ginasablagan sang nagalala nga krisis sa ekonomya kag krisis sa pulitika. Ang paglupok sining ulihi sang pandemya nga Covid-19 labi pa nga nagasablag sa kontra-rebolusyonaryo nga padihut sini.

Pinakadaku nga sablag amo ang pumuluyong Pilipino nga pursigido nga isulong ang pungsodnon-demokratiko nga rebolusyon. Ang nagasingki nga mga porma sang pagpamigos kag pagpanghimulos nga ginbunga sang nagapadayon nga krisis sang sistema nga malakolonyal kag malapyudal nagaduso sa ila nga maglunsar sang armadong rebolusyon kag tanan nga porma sang pangmasang paghimakas.

Kinahanglanon gid subong ang husto nga pagpamuno sang Partido para pahabulon, upangan kag paslawon ang pasista nga opensiba, pabaskugon ang rebolusyonaryo nga inisyatiba sa nagkalainlain nga sakop kag lebel, kag paigtingon ang armado kag di armado nga paghimakas. Labi nga paborable ang mga kundisyon sa paglunsar kag pagsulong sang inaway banwa.

3. Ginaatubang kag mga hilikuton sa pagpasulong sang inaway banwa

Lubos nga batuan kag paslawon ang total war sang pasista nga rehimeng Duterte kag ubos-kusog nga pabaskugon ang hangaway sang banwa, palaparon kag palig-unon ang mga sona kag baseng gerilya kag paigtingon ang pagpakig-away gerilya. Dapat paigtingon ang mga taktikal nga opensiba para bunalan ang pinakamalaut nga mga pasista nga berdugo. Kinahanglanon ini para pahabulon kag paslawon ang malaparan nga pasista nga pag-atake, pagpamigos kag pagpangkugmat, kag pabaskugon ang kaisog nga magbato ang pumuluyo.

Sa nagtaliwan nga tatlo ka tuig, madinalag-on nga napangibabawan sang Bagong Hukbong Bayan ang todo nga opensiba sang rehimeng Duterte. Labi nga napanday ang kalig-on kag determinasyon sang BHB para liwat nga paslawon ang bag-o nga dedlayn-sa-kaugalingon sang pasista nga rehimeng Duterte kag tanan nga mga sinakpan niya nga dugmukon nila ang rebolusyonaryong hublag antes magtapos ang termino ni Presidente Duterte sa Mayo 2022.

Ang BHB padayon nga nagahulag sa masobra 110 prenteng gerilya sa 73 sang 81 prubinsya sa bilog nga pungsod. May ara ini nga pila ka libo nga hangaway nga gerilya. Armado sila sang matag-as kag manubo nga kalibre sang armas nga nakumpiska halin sa kaaway, pwersa pangsiguridad kag iban pa.

Nagagamit ang BHB sang mga granada kag command-detonated explosive. Nagagamit man sila sang mga tumandok nga pamaagi kag armas sa pagpakig-away pareho sang mga tugalbong kag suyak.

Ang mga yunit sang BHB nagaopereyt sa idalom sang 14 ka kumand sa operasyon sa rehiyon sa idalom sang Pungsodnon nga Kumand sa Operasyon (National Operations Command o NOC). Ang Pungsodnon nga Kumand sa Operasyon ara sa absoluto nga pagpamuno sang Partido Komunista sang Pilipinas paagi sa Komite Sentral kag Kawanihan sa Pulitika kag Komite nga Tagapatuman sini kag sang Komisyon Militar sang Komite Sentral.

Hugot nga nagasunod ang Bagong Hukbong Bayan sa linya sang malawigan nga inaway banwa, pagpalibot sa kasyudaran halin sa kaumhan, kag pagtipon sang kusog sa halintang sang estratehiko nga depensiba paagi sa malapnagon kag maikit nga pagpakig-away gerilya base sa padayon nga nagalapad kag nagadalom nga baseng masa.

Ang platun amo ang basehan nga pormasyon sang BHB para isulong ang malapnagon kag maikit nga pagpakig-away gerilya base sa padayon nga nagalapad kag nagadalom nga baseng masa sa bilog nga pungsod. Ang kadam-an sang mga platun nga gerilya mga pwersa nga horisontal nga nakapakat sa mga prenteng gerilya nga ginatukod sa basehan nga kusog-kumpanya. Ang pakat nga ini nagaserbi para maangkon ang husto nga balanse sang lapad kag dalom sang pagpakig-away gerilya sa lebel sang prenteng gerilya, subrehiyon, rehiyon kag pungsod.

Ginpamatud-an sang nagtaliwan nga pila ka tuig nga ang mga platun sa mga kusog-kumpanya nga prenteng gerilya sarang nga makasustiner sang pagbuligay kag pagsabtanay sa mga taktikal nga opensiba, dungan nga nagaasikaso sa hilikuton militar kag hilikuton masa, kag makapalapad samtang nagakonsolida kag nagapakiggitgitan batuk sa mga operasyong kombat, paniktik kag saywar sang kaaway.

Mahimo ang sobra nga dispersal kon ginasalig sa isa ka platun o ginpagamay nga platun ang pag-asikaso sa prenteng gerilya nga distrito-kadaku. Indi bastante ang isa ka platun para epektibo nga sakupon ang 60-100 baryo sa isa ka prenteng gerilya nga may husto nga balanse sang pagpalapad kag pagkonsolida.

May mga rehiyon nga naghimo sang kinahanglanon nga mga pagbag-o sa pila ka prenteng gerilya: gintipon ang naggamay nga pwersa agud makatukod sang ginpagamay o bilog nga kusog-kumpanya, ginaareglo ang pakat sang mga kadre agud pabaskugon ang pagpamuno sa mga iskwad kag platun kag sa prenteng gerilya, kag maalam nga nagdispusisyon sang bertikal nga pwersa para padayon nga papagsikon ang malapnagon kag maikit nga pagpakig-away gerilya.

Kinahanglan nga magpakasampaton sa pleksible nga dispusisyon sang pwersa sandig sa ubay sang gintalana nga istruktura sang pwersa para sa malapnagon kag maikit nga pagpakig-away gerilya. Kinahanglan maabtik nga ginatasa ang latag sang pwersa: kon sobra nga naggamay sa isa o pila ka prente bunga sang pagkitid sang sakup sini, o indi gani sang sobra nga paglapta sang mga yunit kag pagluya sang sentruhan nga kusog; kon sobra nga nahamulag ang magagmay nga pwersa; o kon sobra nga konsentrasyon kag naipit sa makitid nga sakup sa pihak nga may malapad nga bahin nga paborable pa nga lab-uton; kon may problema sa kwerpo sang mga kadre, pagkalimitar sang mga opsyon sa epektibo nga paggamit sang mga bertikal nga pwersa kag iban pa.

Base sa nalab-ot nga paglapta kag kaikit sa mga prenteng gerilya hulu-halintang nga ginatukod ang mga bertikal nga pwersa sa lebel sang rehiyon kag subrehiyon halin sa platun, ginpadaku nga platun o ginpagamay nga kumpanya tubtob masarangan na nga matukod ang kumpanya. Mangin sustenable lang ang mga bertikal nga pwersa kon maangkon naton ang bulu-bastante nga kusog kag latag sa mga prente kag subrehiyon.

Ang pagpalapnag kag pagpaikit sang pagpakig-away gerilya nakasandig indi lang sa kusog sang hangaway kag mga taktika sini. Integral nga sangkap sini ang maikit nga hilikuton masa agud matukod ang malapad kag malig-on nga rebolusyonaryo nga baseng masa pangunahon paagi sa pagpasulong sang kahublagan antipyudal kag rebolusyonaryo nga programa para sa tunay nga reporma sa duta, amo man sang iban pa nga mga kampanyang masa. Sa sini, matukod ang demokratiko nga gahum pangpulitika sa kaumhan sa nagalapad nga pamaagi.

Ang Bagong Hukbong Bayan, maluwas sa pagka-pangunahon nga pwersa nga pang-away, nagatindog man pangunahon nga bug-os panahon nga organisadong pwersa para sa pagpatuman sang kumprehensibo kag maikit nga hilikuton masa. Ang mga horisontal nga pwersa sa mga prenteng gerilya ang basehan nga pakat sang kusog para diri.

Sa pukpukan nga inaway kag pagpakiggitgitan sa kaaway, labing nagaathag ang mga limitasyon sang isa ka ginpagamay nga platun para sa isa ka prenteng gerilya, ang kawad-on sang bug-os panahon nga mga yunit sang BHB sa mga punsok sang mga baryo o mga subdibisyon sang mga prenteng gerilya nga ginasalig ang pag-asikaso sa mga maluya nga komiteng seksyon kag mga partaym nga yunit nga kulang sa ikasarang. Sa gamay nga paghugot sang pagsuyod kag pagpang-ipit sang kaaway, madali nga mabungkag ang mga maluya nga komiteng seksyon, nagakaparalisa o indi gani nagapalagyo ang mga gamay nga yunit gerilya sang seksyon nga kulang sa armas, paghanas kag eksperensya, nagakautod-utod ang angut sa masa, kag nangin pasibo sa atubang sang pasista nga pagpang-atake kag pagpamigos sang kaaway.

Para madasig nga mapangibabawan ang amo nga sitwasyon, positibo nga inagihan sa pila ka rehiyon ang pagpakat sang mga bertikal nga pwersa para sa gilayon nga pagpadaku sang pwersa sang BHB sa prenteng gerilya, pagtukod sang sistema sang relyebuhay nga tigtatlo o tig-anum ka bulan nga serbisyo nga pangkombat (tour-of-duty) sa mga yunit sang BHB sang labing ginasaligan nga lokal nga pwersang gerilya sa lokalidad para ihanda sila sa bug-os panahon nga paghulag sa BHB, maikit nga kampanya sa propaganda kag edukasyon sa kubay sang mga pamatan-on para sa madamuan nga pagrekruta, pagpasakup sa mga organisasyon sang pamatan-on sa mga halambalanon pangdepensa kag hilikuton milisya lakip na ang mga kinahanglanon nga paghanas militar, pagpagsik sang mga kampanyang masa partikular ang yabi nga kampanya nga antipyudal, pukpukan nga propaganda sa kaaway agud madasig nga mabatuan ang mga pamahug, pagpaniplang kag mga kabutigan, kag duot kag maikit nga pagpasakup sang mga nagapamuno nga kadre sa lebel sang prente kag pati sa subrehiyon sa mga hilikuton sa lokalidad.

Ang mga platun bilang basehan nga pormasyon ginatukod nga may bastante nga kusog, ikasarang kag kahanasan para makahulag nga nakatindog sa kaugalingon kag makainisyatiba sa paghingalit sa mga oportunidad batuk sa mga mahina nga bahin sang kaaway, nagapasanyog sang mga taktika nga iskwad, may relatibo nga mabaskog nga mga iskwad kag nagapakasampaton sa mga taktika sang konsentrasyon, paglapta kag pagsaylo agud pataason ang inisyatiba lunsay sa pulitika kag militar. Nagapamatyag kag maabtik ginatadlong sini ang sobra nga konsentrasyon kag sobra nga dispersal nga lunsay makapaluya sa inisyatiba sang platun kag pwede nga makadulot sang kahalitan diri.

Ang mga bertikal nga pwersa nagaserbi nga sentro nga tilipunan para sa mga taktikal nga opensiba nga nagakinahanglan sang dugang nga kusog halin sa mga horisontal nga pwersa, nagatalana sang mas daku nga panahon sa paglunsar sang mga taktikal nga opensiba, pangunahon ang anihilatibo nga basehan nga taktikal nga opensiba, may bastante nga kaugalingon nga ikasarang para agawon ang mga oportunidad batuk sa nagahulag kag nakapirme nga kaaway. Sa sini, ang mga bertikal nga pwersa pangunahon nagaalagad sa dugang nga pagpapagsik kag pagpaigting sang mga taktikal nga opensiba sa tagsa-tagsa nga sakup. Nagaserbi man nga tilipunan kag pangunahon nga pwersa ang mga bertikal nga pwersa sa pulu-panahon nga bunal sa ulo sang kaaway kon may paborable nga kahigayunan.

Dapat bantayan sang mga bertikal nga pwersa nga mahulog sa paghandum sang pagbira sa matig-a nga target nga nagabunga sang madugay nga pagkonsentrar indi lang sang kaugalingon nga pwersa sang kumpanya kadaku nga mga bertikal nga pwersa kundi pati na ang mga pwersa sa mga prenteng gerilya nga nagalab-ot sang 4-8 bulan o mas madugay pa. Nagaresulta ini sa malawig nga pagkabakante sa mga prenteng gerilya. Ang daku nga konsentrasyon madali man magsungaw kag nagaresulta sa kapaslawan nga malunsar ang handum nga mga taktikal nga opensiba. Iban pa nga kunsiderasyon ang mismo mga kabudlayan kag indi pat-ud nga mga paktor sa mga matig-a nga target nga nagapaslaw sa taktikal nga opensiba. Kon sumahon, ginasupak sini ang linya sang pagpalapnag kag pagpaikit sang mga taktikal nga opensiba.

Hugot nga hakson ang opensiba kag desentralisado nga kinaiya sang pagpakig-away gerilya kag magpakasampaton sa pagpatuman sini sa mga prenteng gerilya. Bantayan ang pagtuhaw sang pila ka batak sang sentralisasyon nga nagapahina o nagapakitid sa inisyatiba. Ang mga platun sa mga prenteng gerilya nakapaidalom sa mga kumand sang hangaway sa teritoryo. May ikasarang ang mga ini nga maghulag nga nagatindog sa kaugalingon kag nagainisyatiba sa paglunsar sang mga masarangan nga taktikal nga opensiba. Kon kinahanglan, mahimo ini nga isimpon sa mga taktikal nga pormasyon sang mga bertikal nga pwersa para sa pat-ud nga plano nga taktikal nga opensiba. Nagtaas ang numero sang mga anihilatibo nga taktikal nga opensiba halin sa inisyatiba sang mga iskwad kag platun nga gerilya kag bisan sang mga iskwad o platun sang mga bertikal nga pwersa nga hungod nga taktikal nga ginlapta.

Ang mga yunit sang milisyang bayan kag hubon pangdepensa-sa-kaugalingon sa mga baryo reserba para sa rekrutment sa BHB. Bilang aktibo nga katuwang, nagahimo sila sang mga operasyon para sa internal nga seguridad, intelidyens kag pagpamatyag, nagabulig sa masa kon may ebakwasyon o pang-emerhensya, kag nagabulig sa BHB sa pagtuman sang mga katungdanan sini.

Nagatungod man ang mga milisyang bayan sang malahalon nga papel sa lapta, kaikit kag pangkabilugan nga pagpasingki sang mga taktikal nga opensiba. Sila suplementaryo nga pwersa kag katuwang sang mga bug-os panahon nga yunit sang BHB para sa paglunsar sang mga atritibo nga aksyong militar batuk sa mga maluya nga bahin sang kaaway kag kon may maayo nga kahigayunan, bisan pa sa kaugalingon nga anihilatibo nga mga taktikal nga opensiba. Ang pagkasampaton sa tereyn kag pagkabisar sa hulag sang kaaway nagahatag sang bentaha sa mga milisyang bayan para sa kahublagan palupok sang mga command-detonated nga bomba batuk sa nagaoperasyon nga kaaway. Daku man ang bulig sang mga milisyang bayan agud gamuhon kag paslawon ang mga operasyon nga ala-Oplan Sauron sang kaaway. Ginaayudahan sang mga milisyang bayan ang mga yunit sang BHB para maghimo sang mga sikreto nga ruta kag maniobra, pagpanilag sa kaaway kag ginadudahan nga mga tawo, pag-areglo sang suplay, suporta nga medikal, seguridad sa pagkampo kag magtindog man sila bilang mga reserba nga pwersa nga makuhaan sang mga rekrut para sa mga bug-os panahon nga yunit sang BHB.

Kinahanglan pursigihon nga padamuon kag pataason pa ang porsyento sang kadalag-an sang mga anihilatibo nga taktikal nga opensiba. Ining mga opensiba nga nakapapas sa kaaway kag nakakumpiska sang armas kag mga kagamitan militar epektibo nga makapiang sa kusog sang kaaway, madasig nga makademoralisa sa ila, nagahatag sang dugang nga inspirasyon sa masa nga nagabato sa kaumhan kag kasyudaran, nakahabig sang mga abyan kag simpatisador kag nakanyutralisa sa mga indi masupog nga kaaway sa sahi.

Malahalon nga halambalanon kaangut sini ang kongkreto nga pagbasa kag paghibalo sa kinaiya, katuyuan, taktika, ruta kag padron sang mga operasyon sang kaaway agud pilion ang husto nga tyempo, lugar, pwersa kag mga taktika nga pagagamiton; ang permi nga kahandaan nga maghingalit sa nagatuhaw nga oportunidad batuk sa mga maluya nga bahin sang kaaway; maayo nga paniktik, pagplano kag kumand; pagpakasampaton sa gamit sang mga command-detonated nga palupok kag sige-sige nga paghanas militar sang mga yunit sang BHB.

Nakalunsar ang BHB sang indi magnubo sa 710 aksyon militar nga may nagkalainlain nga lebel sang nagligad nga tuig. Lakip diri ang operasyon haras, pagdis-arma, demolisyon, sapper kag partisano, mga aksyon nga punitibo, reyd sa mga detatsment sang kaaway kag ambus. Kadam-an sa mga aksyon nga ini wala nareport sa burgis nga midya. Indi magnubo sa 651 tropa sang kaaway ang napatay, samtang masobra 465 ang nararong—katumbas sang 30 platun o duha ka batalyon sang tropa sang kaaway. Nakaamot sa mga taktikal nga opensiba ang tanan nga mga rehiyon sa pungsod. Talalupangdon sa mga madinalag-on nga mga taktikal nga opensiba ang Timog Katagalugan sa Luzon, ang Sidlangan nga Kabisay-an kag Negros sa Visayas kag ang North Central kag Northeast Mindanao sa Mindanao.

Uyat ang mga leksyon sa pagpasulong sang malapnagon kag maikit nga pagpakig-away gerilya base sa nagapadayon nga nagalapad kag nagadalom nga baseng masa, determinado ang Bagong Hukbong Bayan nga doblehon o labawan pa ang nasambit nga numero sang mga aksyong militar kag sa tunga sini padamuon ang mga madinalag-on nga anihilatibo nga taktikal nga opensiba.

Para pun-an pa ang kinahanglanon sa armas sang BHB, ginatalana man ang mga ordnans kag espesyal nga yunit sang BHB para maghimo kag magkay-o sang malip-ot kag malaba nga armas, dugang pa sa paghimo sang mga bomba kag iba pa nga hinganiban.

Pangunahon nga ginalauman diri ang kusog-kumpanya nga mga prenteng gerilya kag mga bertikal nga pwersa, magaamot sa malab-ot nga masarangan ang mga kusog-platun nga prenteng gerilya samtang kalkulado nga ginatimpla ang mga bahin nga ara sa pagbangon sa kahalitan kag taktikal nga pag-atras kag rekoberi.
Sandigan nga rekisito sa madinalag-on nga pagpakig-away gerilya ang mataas nga lebel sang sikreto nga estilo kag pamaagi sa paghulag sang BHB, amo man sang rebolusyonaryong masa. Sa sini, permi nga nauyatan ang elemento sang sorpresa batuk sa kaaway, napabilin nga bulag kag bungol ang kaaway, nalikawan ang mga inaway nga wala sa aton ang inisyatiba kag nadulaan sang epektibidad ang ila bentaha sa mataas nga armas kag teknolohiya.

Nagalakat, nakakampo o ara sa adlaw-adlaw nga hilikuton, permi nga ginakunsiderar ang pagsiguro sa sikreto nga paghulag. Lakip diri ang paggamit sang mga sikreto nga ruta, paghimo sang masaligan nga alagyan nga nagasugpunanay, paggamit sang gab-i kag paborable nga mga tereyn, wala sang padron nga paghulag, disiplinado nga pagsunod sa mga polisiya sang luwas nga paggamit sang mga elektroniko nga kagamitan, paghanda sang mga lambat sang mga maniobrahan nga may nakaistak nga pagkaon kag iban pa nga kinahanglanon, hugot nga pagsunod sa mga regulasyon nga anti-drone kag kontra-bomba nga pagkampo, mahipos kag indi hayag nga pag-angut kag pagtilipon sang masa, mga sikreto nga lugar-mitingan, pagkoda sa mga mensahe kag paabot, kag iban pa.

Ginapatuman sang tanan nga yunit sang BHB ang mga sandigan nga talaksan pangseguridad para makalikaw sa pagkahon sang kaaway, pero handa anuman nga oras nga magdepensa sa kaugalingon sa atubang sang mga atake sang kaaway. Sandigan sa mga pwersa nga gerilya ang permi nga alerto kag handa sa posible nga depensiba o paglunsar sang opensiba anuman nga oras nga may kahigayunan.

Sige-sige nga ginalunsar sang BHB ang mga operasyon kontra-paniktik para maabtik nga matumod kag mabungkag ang mga lambat-paniktik sang kaaway, silutan ang mga masupog kag nyutralisahon ang sarang manyutralisa. Anuman nga paghalog diri magabunga sang kahalitan sa kubay sang BHB kag pati sa kubay sang rebolusyonaryong masa. Kaangut sini, dapat gamiton sang mga lokal nga organo sang gahum pangpulitika ang ila awtoridad para magtipon sang magamit nga impormasyon kag ihatag sa BHB ang napanahon nga mga report. Kadungan sini, dapat panilagan sang mga milisyang bayan kag mga hubon sa pangdepensa-sa-kaugalingon ang mga pwersa sang kaaway kag posible nga target sang mga taktikal nga opensiba, kag maglunsar sang mga paghanas kag ehersisyo kaangut sa pangsulod nga depensa kag pangdepensa-sa-kaugalingon.

Importante nga batuan ang taktika sang kaaway sang paggamit sang armado nga kakugmat para obligahon ang mga upisyal sang barangay kag tinawo sini (tanod kag iban pa) nga maghatag sang impormasyon batuk sa mga target sang pagpatay kag likidasyon. Dapat ini nga nyutralisahon pangunahon paagi sa mga taktika sang nagahiliugyong prente sa mga lokal nga upisyal gamit ang ginpundar naton nga maayo nga relasyon sa ila. Kinahanglan ang mahalong nga pagkunsiderar sa pagdesisyon kon dapat maghimo sang tikang pagsilut sa mga nagabato sa ila.

Ang rebolusyonaryo nga baseng masa sa kaumhan ilabi na sa mga ara sa pokus sang kaaway ara pirme sa sitwasyon nga militarisado. Kinahanglan nga ipalapnag ang sikreto nga paagi sang paghulag nga santo sa sitwasyon nga militarisado. Natun-an sang rebolusyonaryo nga baseng masa ang nagkalainlain nga pamaagi sang pagsikreto sang angut sa ila nga kubay, paghanda sang mga atrasan, paghiwat sang mga miting gwa sa mata kag pagpanilag sang kaaway, pagtalana sang mga sikreto nga pamaagi sang pagbantay sa seguridad kag iban pa.

Pabaskugon ang pagpamuno sang Partido sa BHB kag sa kabilugan nga pagsulong sang malawigan nga inaway banwa, kag sa lapnagon kag maikit nga pagpakig-away gerilya base sa padayon nga nagalapad kag nagadalom nga baseng masa. Sige-sige nga pataason ang teoritikal nga kinaalam sa inaway banwa kag pagpakig-away gerilya. Maglunsar sang mga pagtuon sa mga sinulatan ni Mao partikular ang iya nga ginsulat nga “Mga Estratehiko nga Halambalanon sa Pagsulong sang Pagpakig-away Gerilya Kontra sa Hapon” kag hangpon paano ini iaplikar sa kongkreto nga kahimtangan sang Pilipinas.

Importante nga hilikuton nga pauswagon ang masunod nga estilo sang pagpamuno: napanahon nga pagtasa kag pagsuma sa paghangup sa kinaiya kag mga taktika sang kaaway halin sa mga kongkreto nga inagihan; napanahon nga pagsuma kag pagkuha sang mga leksyon halin sa positibo kag negatibo nga inagihan kag madasig nga pagpalapnag sang mga ini sa pwersa; masunson nga pagpaambitanay sang kahimtangan kag inagihan sa tunga sang mga prenteng gerilya kag mga subrehiyon; napanahon nga pagtasa kag pag-analisa sa kabilugan nga sitwasyon kag pagtukod sang mga santo nga polisiya o amyenda sa daan nga mga polisiya; paglunsar sang mga kumperensya nga militar o pulitiko-militar sa nagkalainlain nga lebel; kag paghanas sang daku nga numero sang mga kadre.

Ginaabaga sang Partido ang mga hilikuton sa pulitika, edukasyon/ideolohiya kag organisasyon para sa pagpamuno kag pagpalig-on sang BHB. Nagahatag ini sang giya pangpulitika sa BHB sa gilayon kag malawigan nga mga halambalanon sa pulitika nga ginaatubang sang pumuluyong Pilipino kag nagaplastar sang linya kag programa sa paghulag. Ginalunsar sang Partido ang pulitiko-militar nga paghanas sa nagkalainlain nga lebel para pabaskugon ang kapasidad sang mga kumander kag upisyal sang BHB nga pamunuan ang inaway banwa sa tagsa nila ka sakup. Nagalunsar ini sang mga Marxista-Leninista-Maoista nga programa sa edukasyon para hanason ang mga Pulang kumander kag hangaway sa syentipiko nga mga pamaagi sa pag-analisa kag pagplano. Sa organisasyon, kinahanglan padayon nga pabaskugon sang Partido ang mga sanga kag komite sini agud magserbi nga ubod kag lider sang kada kumand kag yunit sang BHB kag palig-unon ang paghiliusa kag disiplina sang ila mga pwersa.

Ang paghanas sa hangaway ginahimo sang mas malip-ot kag mas masunson. Ginapatuman na ang pagtunga-tunga sang bilog nga kurso sang paghanas sa malip-ot nga bahin (module). Nalikawan sini ang daan nga sistema sang madugayan nga nagatilipon ang daku nga pwersa nga ginahanas.

Maathag ang rekord sang BHB sa malig-on nga pagpatuman sang mga polisiya kag programa sang demokratikong gubyerno sang banwa para tatapon ang kapalibutan kag batuan ang pagpandambong sang mga dumuluong sa patrimonya sang pungsod. Ara ini sa unahan sang pagpakig-away sa iligal nga pagpangtroso, mapanghalit nga pagmina, makahililo sa tawo nga pag-isprey sang mga daku nga plantasyon nga pagpanag-iya sang dumuluong, pagbato sa mga kabangdanan sang pagbaha, pag-atipan sa mga ara sa peligro nga madula nga mga klase sang hayop kag tanom.

Pirme nga maabtik ang BHB sa pagbulig sa masa sa tagsa-tagsa nila nga sakup nga apektado sang mga kalamidad pareho sang linog, bagyo, paglupok sang bulkan, pagbaha kag iban pa nga natural nga kalamidad. Ginpahulag ang mga yunit sang BHB kag rebolusyonaryong pwersa para magbulig sa pumuluyo nga liwat tukuron ang ila mga balay kag ulumhan, managtag sang mga ayuda nga pang-emerhensya, kag pagpakig-angut kag pagdumala sa pagsulod sang mga resorsa para sa pumuluyo.

Bilang sabat sa panawagan sang United Nations Secretary General para sa isa ka pangkalibutanon nga untat-lupok sa atubang sang pandemya nga Covid-19, nagdeklarar sang unilateral nga untat-lupok ang Komite Sentral sang Partido umpisa Marso 26 tubtob Abril 16. Ginmanduan sang Partido ang BHB, labi na ang mga yunit medikal sini, nga maglunsar sang kampanya sa pangpubliko nga ikaayong lawas kabulig sang mga komite sa ikaayong lawas sa mga baryo para punggan ang paglapta sang sakit, maghatag sang espesyal nga atensyon sa tigulang kag nagabusong, mag-atipan sa mga nalatnan sang sakit kag ipalapnag ang personal nga katinlo kag sanitasyon sang komunidad.

Samtang kinahanglan untaton kag likawan nga maglunsar sang mga opensiba, kinahanglan nila nga mangin mabinantayon kag handa nga depensahan ang kaugalingon batuk sa mga opensiba o maniobra sang AFP, sa pihak sang nauna nga deklarasyon sa untat-lupok sang AFP. Ireport sa mataas nga mga kumand sang BHB kag nagapamuno nga komite sang Partido ang tanan nga mga atake sang AFP.

May untat-lupok man o wala, permanente nga polisiya sang BHB ang makatawo nga pagkilala sa tanan nga pwersa nga nagabulig sa masa sa nagkalainlain nga klase sang kalamidad. Bisan pa man, ang mga nagapakuno-kuno lang sa pagbulig sa masa kag may intensyon nga magsabwag sang mas mapintas nga kakugmat kag kahalitan sa masa nga katumbas o mas pa sa kalamidad ubos-kusog nga batuan sang BHB kag rebolusyonaryong masa.(7)

Sa maabot nga tuig, ginamanduan sang Partido ang BHB nga labing magpakalig-on agud paslawon ang estratehikong plano sang kaaway nga dugmukon ang armadong rebolusyon, kag tanan-nga-bahin nga isulong ang inaway banwa. Dapat madasig nga pangibabawan sang BHB ang mga internal nga kakulangan kag limitasyon kag sige-sige nga pabaskugon ang hangaway agud pas-anon ang mabudlay nga katungdanan nga lab-uton ang pinakamalapad nga masa kag palapnagon ang pagpakig-away gerilya sa mga sona kag baseng gerilya. Dapat palig-unon ang mga sanga kag grupo sang sanga sang Partido sa sulod sang BHB tubtob sa basehang nga lebel sang mga platun kag iskwad, agud pataason ang ikasarang sang mga ini sa panahon nga nakakonsentrar, kag sa panahon nga nakalapta.

Dapat madasig nga palaparon ang Partido paagi sang pagrekrut sang mga Pulang hangaway kag aktibistang masa kag paghatag sa ila sang Basehan nga Kurso sang Partido. Dapat madasig man nga palaparon ang BHB kag maabtik nga ihatag ang paghanas pulitiko-militar sa mga bag-o nga rekrut. Dapat paigtingon ang mga taktikal nga opensiba para makatipon sang armas, makatuga sang bag-o nga mga yunit sang BHB, bunalan ang kaaway kag palanugon ang mensahe sang rebolusyon. Dapat palaparon ang tanan nga tipo sang sikreto nga rebolusyonaryo nga organisasyong masa bilang paghanda sa pagdumili sa mga hayag nga organisasyon. Ang mga ara sa peligro nga patyon sang bayaran nga manugpatay-tawo sang rehimen ginaganyat nga mag-entra sa kahublagang tago. Kadungan sini, ang mga ligal nga pwersa nga demokratiko dapat ganyaton nga paigtingon ang ila nga pagbato antes sila dalayon nga matapna sang Anti-Terrorism Law kag sang madamuan nga pagpatay.

Pirme nga mangin handa sa paghingalit sa mga oportunidad nga igabun-ag sang pagkaluto sang krisis bunga sang pandemya nga Covid-19 para labi nga pukawon, organisahon kag pahulagon ang malapad nga masa sa kaumhan, padasigon ang pagtukod sang mas madamo nga prenteng gerilya kag mga bag-o nga yunit sang BHB, ibutang sa unahan sang mga propaganda kag edukasyon ang pungsodnon-demokratiko nga programa, kag ihanda ang pamensaron kag lawas para bunalan sang mabaskog ang kaaway paagi sa lapnagon kag maikit nga pagpakig-away gerilya base sa padayon nga nagalapad kag nagadalom nga baseng masa.

Isulong ang inaway banwa!

Paslawon ang kontra-rebolusyonaryo nga gera sang pasista nga rehimeng US-Duterte!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang Partido Komunista sang Pilipinas!

Mabuhay ang proletaryado kag pumuluyong Pilipino!


[1] Labi nga naglala ang korapsyon sa idalom sang krisis sang pandemya nga Covid-19 pagkatapos ihatag kay Duterte ang dugang nga gahum para hulagon ang pungsodnon nga badyet. Wala sang pagkwenta sa ginatos ka bilyon nga piso nga nagkadto sa distribusyon sang subsidyo kag sa pagbakal sang kagamitan medikal kag personal protective equipment (PPE) nga sobra-sobra ang pagdugang sa presyo.

[2] Sa katapusan sang Hunyo 2020, ang kabilugan nga utang sang Pilipinas ara sa Ᵽ9.9 trilyon na, pagkatapos sang wala-tuo nga pagpanghulam nga nagalab-ot sang Ᵽ1.7 trilyon sa una nga tunga sang 2020 sa ngalan sang paggasto agud atubangon ang Covid-19.

[3] Suno sa upisyal nga estadistika, ang ekonomya sang Pilipinas nagkitid sang 16.7% sa ikaduha nga kwarto, ang pinakamadalom nga pagtibusok sa nagtaliwan nga 36 ka tuig. Naggamay ini sang 0.2% sang una nga kwarto sang tuig.

[4] Ginatantya nga ara sa 20.4 milyon na ang numero sang mga wala kag kulang sang trabaho, lakip ang 14 milyon nga wala sang pangabuhian. Sa pihak sang pagtinguha nga tabunan ang paggrabe sang krisis sa disempleyo, gin-ako sang gubyerno ni Duterte nga ang tantos sang disempleyo naglab-ot na sa walay kapares nga 17.7%.

[5] Nagpadayon ang kampanya sang mga pagpatay sa sunud-sunod nga pagpatay kay Jory Porquia, tagakoordinar sang Bayan Muna sa Iloilo City sang Abril 30; ang pagdukot kag pagpatay kay Carlito Badion, pangkabilugan nga sekretaryo sang Kadamay sang Marso 28; ang brutal nga pagtortyur kag pagpatay sang Agosto 10 kay Ka Randall Echanis, tsirman sang Anakpawis Partylist kag konsultant pangkalinungan sang NDFP; kag sa pagpatay sa aktibista nga si Zara Alvarez sang Negros sang Agosto 18.

[6] Napatuman ang paghimo nga layi sang Anti-Terrorism Law paagi sa pagratsada sini sa House of Representatives sang Hunyo 3. Nangin epektibo ang layi sang Hulyo 18.

[7] Ginahimo nga imposible sang rehimeng Duterte ang tumbasan nga untat-lupok sa pagprayoridad sini sa kontra-insurhensya kag pagpondo sang brutal nga gera sa kaumhan sa baylo nga ang mga tikang sa ikaayong lawas agud atubangon ang pandemya nga Covid-19. Ang kawad-on sang untat-lupok, bisan pa man, nagahatag sa BHB sang dugang nga ligwa para maglunsar sang mga taktikal nga opensiba samtang labing ginahitad sang kaaway ang kaugalingon sa pagpapanaog sang mapiguson nga tikang pareho sa pagkontrol sa populasyon, pagpangotong sa mga tsekpoynt, paltik nga proyekto nga CSP, kag mga operasyon pang-intelidyens kag pangsaywar nga nagabuhin sa ila tinawo para sa kombat. #

Paslawon ang kontra-rebolusyonaryo nga gera sang rehimeng US-Duterte! Labi nga pabaskugon ang Bagong Hukbong Bayan kag tanan-nga-bahin nga isulong ang inaway banwa!