Pas­la­won ang ma­pin­tas nga kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra sang re­hi­meng US-Du­ter­te! Mag­pur­si­ger nga isu­long ang ina­way ban­wa!

 

I. Hag­mak gi­ha­pon sa re­se­syon ang pangkalibu­ta­non nga ka­pi­ta­lis­tang sis­te­ma

II. Na­ga­sing­ki ang te­ro­ris­mo sang es­ta­do ka­du­ngan sang is­ke­ma ni Duter­te nga pa­la­wi­gon ang pa­sis­ta nga pag­gi­na­hum lam­pas sa 2022

III. Na­ga­pur­si­ger ang BHB sa tu­nga sang to­do nga kontra-re­bo­lu­syo­nar­yo nga pag­pa­mi­gos

IV. Mag­pur­si­ger nga aba­ga­hon ang mga hi­li­k­ton sa pag­ba­to sang BHB

Download here: PDF | EPUB | MOBI

Read in: English | Pilipino | Bisaya | Spanish | Catalan


 

Hu­got nga gi­na­sa­lu­du­han sang Ko­mi­te Sentral ang ta­nan nga Pu­lang ha­nga­way kag ku­man­der sang Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa oka­syon sang ika-52 ani­ber­sar­yo si­ni. Sa ad­law nga ini, hu­got sa ta­gi­pu­su­on nga gi­na­ki­la­la na­mon ang ma­lig-on kag ubos-ku­sog nga mga pag­pa­ni­ngu­ha, ang mga naang­kon kag sak­ri­pi­syo nga gin­hi­mo sang BHB sa pag­pa­nga­pin sa pu­mu­lu­yo kag pag­pa­su­long sang ina­way ban­wa sa atu­bang sang ma­pin­tas kag ma­hig­ko nga kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra sang pa­sis­ta nga re­hi­meng US-Du­ter­te.

Gi­na­ha­ta­gan na­mon sang pi­na­ka­ma­ta­as nga pag­pa­si­du­ngog ang ta­nan nga Pu­lang ha­nga­way kag kad­re sang Par­ti­do nga nag­ha­lad sang ila ka­bu­hi sam­tang na­gaa­la­gad sa pu­mu­lu­yo kag re­bo­lu­syo­nar­yo nga ka­tu­yu­an. Ang mga nga­lan ni­la tub­tob bu­hi nga na­kau­kit bi­lang mga ba­ga­ni­han kag mar­tir sa ka­say­sa­yan sang dung­ga­non nga pag­hi­ma­kas sang pu­mu­lu­yong Pi­li­pi­no pa­ra sa pung­sod­non kag pang­ka­ti­ling­ban nga ka­hil­wa­yan.

Sa ad­law nga ini, na­ga­ka­da­pat lang nga ha­ta­gan sang es­pe­syal nga pag­pa­si­du­ngog sang Par­ti­do, upod sang bug-os nga BHB, si Anto­nio Ca­ba­na­tan (Ka Man­lim­ba­sog), anay ka­ta­pu sang Ko­mi­te Sentral, Ka­wa­ni­han Pang­pu­li­ti­ka kag Ko­mi­te nga Ta­ga­pa­tu­man, nga gin­du­kot sang nag­li­gad nga tuig upod sang iya asa­wa nga si Flo­ren­da Yap (Ka Osang), ta­go nga gin­ku­long, gin­tortyur sang pi­la ka bu­lan an­tes bru­tal nga gin­pa­tay sang mga ta­la­wan nga mga ma­nug­pa­tay-ta­wo ni Du­ter­te.

Si Ka Man­lim­ba­sog, nga nag­re­ti­ro sang 2017 ha­lin sa ma­tag-ad­law nga hi­li­ku­ton re­bo­lu­syo­nar­yo, na­la­kip sa mga mai­sog nga ta­ga­ha­wan sang da­lan nga na­ngu­na sa pag­pa­la­pad sang ha­nga­way sang ban­wa sa Vi­sa­yas kag Min­da­nao. Da­ku ang na­ngin kontri­bu­syon ni­ya sa pag­pa­bas­kog kag pag­pa­lig-on sang re­bo­lu­syo­nar­yong ka­hub­la­gan.

Na­ga­pa­si­du­ngog man ang Par­ti­do kay Ro­sa­li­no Can­lu­bas (Ka Yu­ni), pang­re­hi­yon nga ku­man­der sang BHB sa Ca­ga­yan Val­ley kag pa­nga­du­ha nga sek­re­tar­yo sang Ko­mi­te sang Par­ti­do sa re­hi­yon, nga na­pa­tay sa isa ka engkwentro sang Mar­so 15 sa Isa­be­la. Si Ka Yu­ni ka­ba­hin sa mga ba­ta­on nga kad­re nga na­pi­li­an sa Ika­du­ha nga Ko­mi­te Sentral ba­ngud sa iya bu­la­wa­non nga mga amot sa pag­pa­su­long sang ina­way sa Sout­hern kag Wes­tern Min­da­nao.

Ga­mi­ton na­ton ang oka­syon nga ini pa­ra tim­ba­ngon ang aton ku­sog paa­gi sa pag­tu­mod lun­say sang aton mga naa­gum kag mga pag­ku­lang sa nag­li­gad nga tuig. Ti­ngu­ha­on na­ton nga la­bing paus­wa­gon ang aton mga ka­la­ka­san kag pa­ngi­ba­ba­wan ang mga ka­hu­ya­ngan pa­ra ma­ngin mas maa­yo sa pag­pa­su­long sang ina­way ban­wa paa­gi sa ma­la­pad kag ma­sing­ki nga pag­lun­sar sang pag­pa­kig-a­way ge­ril­ya sa na­ga­la­pad kag na­ga­da­lom nga ba­seng ma­sa. Da­pat man na­ton tun-an ang mga ka­la­ka­san kag ka­hu­ya­ngan sang kaa­way agud ma­ka­hi­mo sang mga pla­no, estra­te­hi­ya kag tak­ti­ka pa­ra pas­la­won ang wa­la-un­tat kag bru­tal nga ge­ra si­ni ba­tuk sa pu­mu­lu­yo.

Ang ina­way ban­wa nga gi­na­lun­sar sang BHB, sa ida­lom sang ab­so­lu­to nga pag­pa­mu­no sang PKP, ka­ba­hin sang 500-tu­ig nga na­ga­pa­da­yon nga ar­ma­dong pag­ba­to sang pu­mu­lu­yong Pi­li­pi­no ba­tuk sa mga du­mu­lu­ong nga ma­nug­pi­gos kag ma­nug­hi­mu­los, nga may una nga ka­da­lag-an sad­tong Abril 27, 1521 sa Battle of Mactan kon sa diin na­lu­tos ni Da­tu La­pu-La­pu ang gu­ban sang mga ma­na­na­kup sang Espan­ya sa pag­pa­ngu­na ni Fer­di­nand Ma­gel­lan. Sa su­lod sang li­ma ka sig­lo, sa ida­lom sang 300-tu­ig nga ko­lon­yal nga pag­gi­na­hum Espan­yol kag ma­sob­ra isa ka sig­lo nga ko­lon­yal kag ma­la­ko­lon­yal nga pag­pang­hi­mu­los sang US, ang pu­mu­lu­yong Pi­li­pi­no nag­pur­si­ger nga nag­lun­sar sang re­bo­lu­syo­nar­yo nga ar­ma­dong pag­ba­to pa­ra maa­gum ang tu­nay nga pung­sod­non nga ka­hil­wa­yan.

Ang la­bing na­ga­la­la nga sit­wa­syon so­syo­-e­ko­no­mi­ko sang pu­mu­lu­yong Pi­li­pi­no na­ga­pa­bi­lin nga tu­man ka pa­bo­rab­le pa­ra sa pag­pa­su­long sang ma­la­pad kag maig­ting nga pag­pa­kig-a­way ge­ril­ya. Paa­gi sa ko­rap­syo­n, kontra-pu­mu­lu­yo nga mga po­li­si­ya, kag pa­sis­tang pag­pa­mi­gos, gi­na­pa­la­la sang re­hi­meng US-Du­ter­te ang kri­sis sang na­ga­ha­ring sis­te­ma nga ma­la­ko­lon­yal kag ma­lap­yu­dal kag nag­pa­pa­na­og sang mas gra­be nga pag-an­tus kag pag­pa­mi­gos sa ma­la­pad nga ma­sa sang pu­mu­lu­yong Pi­li­pi­no.

Da­la sang nag­li­gad nga tuig ang wa­la tu­pong nga lap­na­gon nga pag-an­tus sang ma­sa sang mga ma­mu­mu­gon, ma­ngu­ngu­ma, ma­lap­ro­le­tar­ya­do kag mga pe­ti­bur­ges tu­ga sang pal­pak nga pag-a­tu­bang sa pan­dem­ya nga Covid-19. Sa pag­san­dig si­ni sa mga restrik­syon nga mi­li­tar kag pu­lis im­bes nga mag­pa­tu­man sang gi­na­ki­na­hang­lan nga mga ti­kang sa ikaa­yong la­was, gi­ngu­ba sang reak­syu­nar­yong re­hi­men ang eko­nom­ya kag pa­nga­bu­hi­an sang pu­mu­lu­yo sam­tang na­pas­la­wan nga pung­gan ang na­ga­pa­da­yon nga pag­lap­ta sang mga im­pek­syo­n.

Imbes nga sab­ton ang pan­dem­ya paa­gi sa pag­ta­la­na sang bas­tan­te nga re­sor­sa sa mga ti­kang sa ikaa­yong la­was, mas gin­pi­li sang re­hi­meng US-Du­ter­te nga mag­ba­kal sang mas ma­da­mo nga bom­ba kag kan­yon pa­ra sa to­do nga open­si­ba mi­li­tar si­ni sa ma­pas­la­wan nga ka­tu­yu­an nga lu­tu­son ang BHB an­tes ma­ta­pos ang upi­syal si­ni nga ter­mi­no. Sa pag­han­dum nga lu­tu­son ang BHB, tu­yo sang na­ga­ha­ri nga gu­ban Du­ter­te nga pia­ngon ang ta­nan nga por­ma sang pag­ba­to sang de­mok­ra­ti­ko kag prog­re­si­bong mga pwer­sa pa­ra ha­ta­gan-da­lan ang pag­pa­la­wig lam­pas 2022 sang di­nas­ti­ya si­ni sang ko­rap­syo­n, pa­sis­mo kag pung­sod­non nga pagtrai­dor.

Ang wa­la un­tat nga mga ope­ra­syon sang kaa­way na­ga­tar­get sa ma­sang ma­ngu­ngu­ma kag na­ga­tu­ga sang mga gra­be nga pag­pang-a­bu­so kontra sa ila. Tu­yo sang kaa­way nga pi­hak-pi­ha­kon ang pu­mu­lu­yo kag dug­mu­kon ang ila pag­ba­to paa­gi sa pag­pa­pa­na­og sang pag­gi­na­hum nga ga­ri­son sang mi­li­tar sa mga ko­mu­ni­dad, nga ang pi­na­ka­tu­yo nga iha­mu­lag ang ha­nga­way sang ban­wa kag itu­lod ini sa sit­wa­syon nga pu­ro-mi­li­tar kon sa diin bul­ne­rab­le ini sa da­lag­ku­an nga mga ata­ke.

Ka­du­ngan si­ni, tu­yo sang kaa­way nga was­kon ang ha­yag nga de­mok­ra­ti­ko nga ka­hub­la­gang ma­sa kag la­kip ang kon­ser­ba­ti­bo nga opo­si­syon nga na­ka­ba­se sa ka­syu­da­ran.

Ang re­bo­lu­syo­nar­yo nga ar­ma­dong pag­hi­ma­kas pa­da­yon nga na­ga­pur­si­ger sa atu­bang sang bru­tal nga kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra sang kaa­way. Ang mga yu­nit sang BHB lu­bos nga na­ga­ti­ngu­ha pa­ra pa­ngin­ba­ba­wan ang mga ka­bud­la­yan kag ka­pi­ga­du­hon nga gi­na­du­lot sang mga ma­pin­tas nga open­si­ba sang kaa­way. De­ter­mi­na­do si­la nga pa­bas­ku­gon ang ila an­gut sa ma­sang ma­ngu­ngu­ma, pa­nga­pi­nan kag bu­li­gan si­la nga mag­ba­to kag isu­long ang ila an­tip­yu­dal kag an­ti­pa­sis­ta nga mga pag­hi­ma­kas. Paa­gi sa pag­pa­ngi­ba­baw sa mga ka­hu­ya­ngan kag ka­bud­la­yan, de­ter­mi­na­do ang BHB nga pas­la­won ang to­do nga open­si­ba sang kaa­way kag mag­pa­bas­kog.

Hag­mak gi­ha­pon sa re­se­syon ang pangkalibu­ta­non nga ka­pi­ta­lis­tang sis­te­ma

Ginalamon ang pangkalibutanon nga sistemang kapitsalista sang isa ka pang­ka­li­bu­ta­non nga re­se­syon sang nag­li­gad nga tuig kon sa diin ang pan­dem­ya nga Covid-19 na­pas­la­wan nga gin-a­tu­bang sang mga gub­yer­no nga in­di han­da kag ku­lang sa ka­pa­si­dad ba­ngud sa ma­hi­na nga sis­te­ma sa ikaa­yong la­was nga gi­nga­ruk sang pi­la ka tuig nga mga neo­li­be­ral nga kal­tas sa bad­yet. Nag­hab­yog ang ka­dam-an sang mga gub­yer­no sa pag­pa­pa­na­og sang mga lockdown kag restrik­syon sa pro­duk­syo­n, pa­kig­ne­go­sya­ha­nay kag pag­hu­lag sang mga ta­wo. Ang mga ti­kang nga ini nag­pa­bag­sak sa bug-os nga mga eko­nom­ya, nag­gu­ba sa mga ga­may nga mga ne­go­syo kag mga da­ku nga kum­pan­ya, kag la­bi nga nag­kon­sentrar sang ka­pi­tal sa ka­mot sang pi­la ka mo­no­pol­yo ka­pi­ta­lis­ta.

Nag­lab-ot sa 33 mil­yon ang per­ma­nen­te nga na­du­la­an sang tra­ba­ho kag 81 mil­yon pa ang tem­po­rar­yo nga na­di­semple­yo. Nag­sad­sad sang 42% ang di­rek­ta nga du­mu­lu­ong nga pa­mu­hu­nan ha­lin $1.5 tril­yon sang 2019 pa­kad­to sa $859 bil­yon sang nag­li­gad nga tuig, kag gi­na­lau­man nga la­bing ma­ga­bag­sak sang 5-10% su­bong nga tuig. Sa bi­log nga ka­li­bu­tan, ang mga eko­nom­ya gi­na­pa­lu­taw na lang sang mga da­ku nga du­mu­lu­ong nga pag­pa­ngu­tang nga nag­tam­bak sang $24 tril­yon sa ma­la­bu­kid nga $281 tril­yon nga pang­ka­li­bu­ta­non nga du­mu­lu­ong nga utang, ukon ma­sob­ra 355% sang pang­ka­li­bu­ta­non nga gross do­mes­tic pro­duct (GDP).

Nag-um­pi­sa sang Di­sye­mbre ang pag­pa­gu­wa sang hi­gan­te nga mga kum­pan­ya sa par­ma­syu­ti­ka sang ba­ku­na ba­tuk sa Covid-19. Pa­ra sa sang­ka­taw­han ku­no ang pro­duk­syo­n, pag­ba­lig­ya kag distri­bu­syon sang mga ba­ku­na, pe­ro, la­bi la­mang nag­ha­yag sa ka­pi­ta­lis­ta nga ka­da­luk sa ga­nan­sya kag sa ma­ki­kau­ga­li­ngon nga in­te­res sang mga im­per­ya­lis­ta. Ba­ngi­an ang distri­bu­syon sang mga ba­ku­na kag na­ga­pa­bor sa mga da­ku nga ka­pi­ta­lis­tang pung­sod. Sa unang ba­hin sang Mar­so, nag­lab-ot na sa 380 mil­yong ba­ku­na ang nai­nik­syon sa bi­log nga ka­li­bu­tan, kon sa diin ma­sob­ra ka­tu­nga (55%) kon­sentra­do sa Uni­ted Sta­tes, Chi­na, Eu­ro­pe­an Uni­on kag Uni­ted King­dom, sam­tang ang iban pa pa­ga­tu­lu­nga­on sang 125 pung­sod.

Ma­lu­was sa gi­na­lau­man nga bi­nil­yong dol­yar nga gi­na­bul­sa nga ga­nan­sya sang mga da­ku nga kum­pan­ya sa par­ma­syu­ti­ka (nga ma­da­mo nag­ba­ton sang pon­do pang­pub­li­ko sa pro­duk­syon sang ba­ku­na), wa­la gi­ha­pon sang ka­si­gu­ru­han ang na­pa­na­hon kag bas­tan­te nga pag­pa­nag­tag sang mga ba­ku­na. Indi gi­ha­pon si­gu­ra­do kon ma­gai­go ba­la ang sup­lay sang ba­ku­na sa ta­nan nga pung­sod, kag kon epek­ti­bo ba­la ini nga ma­pa­un­tat ang pag­lap­ta sang bay­rus kag sang lain­la­in nga nag­tu­lu­haw nga mga bar­yant. Du­ha ka bu­lan ma­ka­li­gad ang mga distri­bu­syo­n, li­wat nag­pa­tu­man ang pi­la ka pung­sod sang mga ti­kang nga lockdown sa atu­bang sang pag­tim­bu­ok sa nu­me­ro sang mga bag-ong ka­so.

Ang pang­ka­li­bu­ta­non nga re­se­syon sang 2020 nag­pa­la­la sa ma­du­gay na nga is­tag­na­syon sa eko­nom­ya ha­lin pa 2008 nga nag­bu­nal sa ma­yor nga mga sentro sang ka­pi­ta­lis­mo nga in­di ma­haw-as sa ka­bug-at sang prob­le­ma sang ka­pi­ta­lis­ta nga sob­rang pro­duk­syon kag na­ga­ti­bu­sok nga tan­tos sang ga­nan­sya. Bi­san na­ka­sad­sad ang mga eko­nom­ya kag un­tat ang pro­duk­syo­n, na­ga­pa­bi­lin nga ma­ta­as ang pro­duk­ti­bo nga ka­pa­si­dad nga bu­nga sang pa­da­yon nga sob­rang sup­lay sa ma­yor nga mga pro­duk­to, par­ti­ku­lar na ang sal­sa­lon, mga la­mi­gas, kru­dong la­ngis kag mga pro­duk­tong pet­rol­yo, la­bi na nga nag-un­tat ang in­ter­na­syu­nal nga ne­go­sya­ha­nay kag nag­ti­bu­sok ang ba­lig­yaa­nay.

Wa­la tu­pong ang le­bel sang pro­duk­syon kag wa­la na­ba­lig­ya nga im­ben­tar­yo sang sal­sa­lon sa Chi­na sang nag­li­gad nga tuig. Pa­ra pung­gan ang pag­nu­bo sang pre­syo sang kru­dong la­ngis, nag­ka­su­got ang Sau­di Ara­bia, Rus­sia kag OPEC sang nag­li­gad nga bu­lan nga pa­la­pa­ron pa ang pag­bu­hin sang pro­duk­syo­n. Bi­san pa man, sob­ra-sob­ra ang mga pro­duk­tong pet­rol­yo nga gi­na­re­pi­na sa Chi­na, nga nag­pa­nu­bo sa tan­tos sang ga­nan­sya kag nag­tu­lod sa pag­si­ra ukon pag­bu­hin sa ope­ra­syon sang mga plan­ta sa pag­re­pi­na sa Si­nga­po­re, Austra­lia kag iban pang pung­sod.

Pag­ka­ta­pos ang pi­la ka tuig nga sob­ra ang sup­lay, may tem­po­rar­yo nga ka­ku­la­ngan sa sup­lay sang mga se­micon­ductor sa atu­bang sang wa­la gi­na­lau­man nga ma­da­mu­an nga pag­ta­as sang de­mand pa­ra sa mga kompyu­ter, tab­let, smartpho­ne, ca­me­ra kag iban pang elektro­ni­ko nga gad­yet pa­ra sa ko­mu­ni­ka­syo­n, areg­lo nga work-at-ho­me, dis­tance lear­ning kag ka­li­nga­wan sa ba­lay nga gin­du­lot sang mga ti­kang sa pan­dem­ya. Otsen­ta por­sye­nto sang pang­ka­li­bu­ta­non nga pro­duk­syon sang mga chip kon­sentra­do sa South Ko­rea kag Tai­wan.

Na­ga­pa­lum­baa­nay su­bong ang mga mo­no­pol­yo ka­pi­ta­lis­ta sa US kag Chi­na sa pag­bu­hos sang bi­nil­yong dol­yar nga ka­pi­tal sa pro­duk­syon sang mga electro­nic chip. Sa par­ti­ku­lar, sa ida­lom sang bag-o nga la­yi nga Na­tio­nal Defen­se Aut­ho­riza­ti­on Act, gi­na­du­so man sang gub­yer­nong Bi­den ang su­por­ta kag ka­pi­tal sang es­ta­do pa­ra sak­da­gon ang lo­kal nga pro­duk­syon sang se­micon­ductor sa ka­tu­yu­an nga ma­ku­ha ang da­ku nga ba­hin sang na­ga­da­ku nga ba­lig­yaa­nay si­ni. Ka­du­ngan ini sang pa­mu­hu­nan sang es­ta­do sa pa­na­law­saw kag pro­duk­syon mi­li­tar. Pa­re­ho sa US, gin­dek­la­rar si­ni lang sang Chi­na nga isa sa pra­yo­ri­dad sang 5-tu­ig nga prog­ra­ma si­ni ang pag­pa­na­law­saw kag pro­duk­syon sang se­micon­ductor, upod ang ar­tificial in­tel­li­gence, quan­tum com­pu­ting, bio­techno­logy, space re­se­arch kag iban pang mga bag-o nga tek­no­lo­hi­ya.

Pi­la ka tril­yong dol­yar ang gi­na­bu­hos sang mga aban­te nga ka­pi­ta­lis­tang pung­sod sa mga prog­ra­ma nga pang­pa­si­kad pa­ra pa­da­si­gon ang li­wat nga pag­bu­hi sa ila mga eko­nom­ya, pe­ro na­ga­tu­ga man sang ka­ta­lag­man sang sob­ra nga pag-i­nit sang eko­nom­ya kag sang bu­kal sang utang nga ma­hi­mo mag­lu­pok sa maa­bot nga mga tuig. Sa ti­kang nga ma­ga­pa­ta­as sa utang sang US sa dob­le ka­da­ku sang ila eko­nom­ya, gin-ap­ru­ba­han si­ni lang sang gub­yer­nong Bi­den ang isa ka $1.9 tril­yon nga prog­ra­ma nga pang­pa­si­kad sa eko­nom­ya nga mag­pa­nag­tag sang kwar­ta sa ha­los ta­nan nga Ame­ri­ka­no pa­ra bu­yu­kon ang pag­pa­ma­kal, kag pag­pa­nag­tag sang sub­sid­yo sa lo­kal nga pro­duk­syo­n. Gi­na­tos ka bil­yon nga dol­yar man ang pla­no nga gas­tu­hon sang iban nga ma­yor nga ka­pi­ta­lis­tang pung­sod pa­ra pa­pag­si­kon ang tag­sa-tag­sa ni­la ka eko­nom­ya, pa­re­ho sang Ja­pan (US$710 bil­yon), Ger­many (US$250 bil­yon), Uni­ted King­dom (US$210 bil­yon) kag France (US$210.5 bil­yon). Tar­get man sang Chi­na nga lab-u­ton ang 6% pag­la­pad sang eko­nom­ya paa­gi sang pag­pon­do sa ope­ra­syon sang mga kor­po­ra­syon nga gi­na­pa­nag-i­ya­han sang es­ta­do.

Pa­ga­an­tu­son sang ma­yor­ya sang at­ra­sa­do nga eko­nom­ya ang ma­la­wi­gan nga epek­to sang pang­ka­li­bu­ta­non nga re­se­syon sa eko­nom­ya. Wa­la sang tu­pong ang 124 mil­yong du­gang sa mga na­hag­mak sa sob­ra nga kai­mu­lon (na­ga­ka­bu­hi sa ku­lang sa US$2 ka­da ad­law) sang nag­li­gad nga tuig, kag gi­na­lau­man nga ma­ga­lab-ot pa sa 150 mil­yon su­bong nga 2021. La­bing nag­la­la ang in­di pag­kaa­la­la­ngay sa pag-an­tus sang mga ma­mu­mu­gon kag ma­ngu­ngu­ma sa pi­na­ka­ma­la­la nga epek­to sang mga lockdown sa eko­nom­ya. Sa des­pe­ra­syon nga haw-a­son sa pag­ka­bang­ka­ro­te, map­wer­sa ang mga at­ra­sa­do nga eko­nom­ya nga ma­ngu­tang kag mag­pa­tu­man sang du­gang nga li­be­ra­li­sa­syon sa mga eko­nom­ya kag ilan­sang ang mga swel­do sang mga ma­mu­mu­gon sa pag-u­na­hay nga gan­ya­ton ang du­mu­lu­ong nga ka­pi­tal kag pa­mu­hu­nan.

May pau­na nga pa­ti­ma­an nga mas ma­ngin ag­re­si­bo sa mi­li­tar ang bag-o nga gub­yer­nong Bi­den sa US sa atu­bang sang nag­sing­ki nga ri­ba­lan nga in­ter-im­per­ya­lis­ta. Nag­dek­la­rar si Bi­den nga mas ubos ku­sog ni­ya nga pa­ga­si­gu­ru­hon ang pang-e­ko­nom­ya kag pang­pu­li­ti­ka nga in­te­res sang US sa atu­bang sang na­ga­da­ku nga pag­hang­kat sang im­per­ya­lis­tang ka­ri­bal si­ni nga Chi­na. Nag-e­her­si­syo mi­li­tar ini si­ni lang ga­mit ang du­ha ka car­ri­er stri­ke gro­up sa South Chi­na Sea kag Tai­wan Stra­it nga di­rek­tang hang­kat sa pag-ang­kon sang Chi­na sa mga in­ter­na­syu­nal nga ka­da­ga­tan si­ni. Li­wat si­ni nga gin­bu­hi ang pag­tu­kod sang Quad­ri­la­te­ral Secu­rity Dia­log sa tu­nga sang US, Ja­pan, India kag Austra­lia sa tu­yo nga mai­pu­si­syon ang mga pwer­sa kag ar­mas mi­li­tar sang US sa mga pung­sod nga ini kag la­bing ipi­ton ang Chi­na sa eko­nom­ya, mi­li­tar kag pu­li­ti­ka.

Sa Middle East, ha­los isa ka bu­lan pa lang nga na­ka­pung­ko si Bi­den sang gin­man­du ang ata­ke nga mi­sayl sa Syria, la­pas sa so­be­ra­no nga te­ri­tor­yo si­ni ba­tuk ku­no sa transpor­ta­syon sang ar­mas ha­lin sa Iran. Wa­la sa­pa­yan nga gin­pa­la­wig sang US ang ka­sug­ta­nan sa Rus­sia nga New Start, nga na­ga­li­mi­tar sa pro­duk­syon sang estra­te­hi­kong mga ar­mas nga open­si­bo, wa­la pa ini sang gi­naa­nun­syo nga pla­no nga mag-at­ras sa pag­pa­us­wag kag pro­duk­syon sang mga ar­mas nuk­le­yar kag mga in­ter­me­dia­te-ra­nge nga mi­sayl nga gin­pa­ak­ti­bo sa ida­lom sang gub­yer­nong Trump. Bi­san may nau­na na nga pro­mi­sa, wa­la pa gin­ba­lik sang US ang ka­sug­ta­nan nuk­le­yar sa Iran kag wa­la pa gin­ku­ha ang pag­pang-i­pit kontra si­ni sa pi­hak sang pa­ha­yag sang Iran nga han­da ini nga mag­su­nod sa nau­na nga mga ka­sug­ta­nan.

Mas ag­re­si­bo nga gi­na­du­so sang Chi­na ang kontrol si­ni sa Hong Kong kag Tai­wan kag gi­na­pa­da­yon ang ar­ma­dong pre­sen­sya si­ni sa South Chi­na Sea pa­ra kontra­hon ang hang­kat sang US sa ka­da­ga­tan. Nag-ig­rab ang ina­way sa du­lu­nan si­ni sa India nga na­ga­ha­na nga ma­ga­sing­ki pa. Nag­bu­kas ang Rus­sia sang bag-o nga ba­seng na­bal sa Su­dan agud imen­te­nar ang pre­sen­sya si­ni sa Red Sea, nga kaa­ngut sang er­port nga ba­se si­ni sa Syria kag ba­seng na­bal sa Ye­men, pa­ra imen­te­nar ang ika­sa­rang nga kontro­lon ang estra­te­hi­kong ru­ta sa Middle East kag alag­yan pa­du­long sa Africa.

Sa atu­bang sang pag-i­nit sang ri­ba­lan nga in­ter-im­per­ya­lis­ta, na­ga­da­ku ang gas­to mi­li­tar sang mag­ka­ri­bal sa pi­hak sang gra­be nga kri­sis sa pang­ka­li­bu­ta­non nga eko­nom­ya. Sang nag­li­gad nga tuig, nag­da­ku sang 3.9% pa­kad­to US$1.83 tril­yon ang gas­to mi­li­tar, du­ha sa tat­lo sa US kag Chi­na. Na­ga­pa­bi­lin nga pi­na­ka­ma­ta­as nga le­bel sa na­ka­li­pas nga 30 tuig ang eksport sang ma­yor nga mga ar­mas, kon sa diin ang ba­hin sang US nag­ta­as sang 37%.

Ang na­ga­la­la nga ka­him­ta­ngan so­syo­-e­ko­no­mi­ko kag pag­pa­na­la­kay sa mga ki­na­ma­ta­rung si­bil na­ga­ga­tong sa mga pag­ba­to sang pu­mu­lu­yo sa nag­ka­la­in­la­in nga ba­hin sang ka­li­bu­tan sa atu­bang sang pan­dem­ya nga Covid-19. Pa­da­yon nga na­ga­ig­rab sa US kag Eu­ro­pe ang mga wel­ga sang mga ma­mu­mu­gon sa transpor­ta­syo­n, mga pab­ri­ka, res­taw­ran kag mga tin­da­han nga na­ga­pa­nga­yo sang du­gang nga swel­do kag lu­was nga lu­gar sa pagtra­ba­ho. Ha­lin Peb­re­ro, wa­la un­tat ang mga ak­syong ma­sa sang gi­na­tos ka li­bo nga pu­mu­lu­yo sa Myan­mar kontra sa ku­de­ta mi­li­tar. Na­ga­pa­da­yon man ang lap­na­gon nga pro­tes­ta sang mga ma­ngu­ngu­ma sa India. Gin­lun­sar man ang mga pro­tes­tang ma­sa sa Brazil, Greece, Thai­land, Rus­sia kag iban pang pung­sod nga na­ga­du­so sang de­man­da sang pu­mu­lu­yo sa tu­nga sang pan­dem­ya kag ma­ga­ba­to sa na­ga­sing­ki nga pag­pa­mi­gos sang mi­li­tar kag pu­lis.

Sa tu­nga sang pang­ka­li­bu­ta­non nga kri­sis sang ka­pi­ta­lis­mo, na­ga­tu­haw ang ha­ya­gan nga pa­sis­tang re­hi­men sa na­ga­da­mo nga pung­sod. Wa­la pi­li ang mga pag-a­ta­ke sa mga de­mok­ra­ti­ko nga ki­na­ma­ta­rung. Ang ma­la­la nga ka­him­ta­ngan so­syo­-e­ko­no­mi­ko kag pag­pa­mi­gos sang es­ta­do na­ga­tu­ga sang kun­di­syon pa­ra sa ka­ki­na­hang­la­non kag gi­la­yon nga ar­ma­dong pag­ba­to. Ang tu­man nga pag­pang­hi­mu­los sa ida­lom sang neo­li­be­ral nga po­li­si­ya sang wa­la-pu­gong nga ka­da­luk, pag­pa­mi­gos sang te­ro­ris­mo sang es­ta­do kag pa­sis­mo, kag mga ge­rang ag­re­syon na­ga­da­bok sang nag­ka­la­in­la­in nga por­ma sang pag­ba­to sa bi­log nga ka­li­bu­tan. Ang mga pang­ma­sang pag­hi­ma­kas an­ti-im­per­ya­lis­ta kag de­mok­ra­ti­ko kag ang mga ar­ma­do nga re­bo­lu­syo­nar­yong ka­hub­la­gan mga pre­pa­ra­syon sa li­wat nga pag­ba­lod sang pang­ka­li­bu­ta­non nga pro­le­tar­yong re­bo­lu­syo­n.

Na­ga­sing­ki ang te­ro­ris­mo sang es­ta­do ka­du­ngan sang is­ke­ma ni Duter­te nga pa­la­wi­gon ang pa­sis­ta nga pag­gi­na­hum lam­pas sa 2022

May mas o menos 450 adlaw na lang ang re­hi­meng Du­ter­te an­tes ma­ta­pos ang upi­syal nga ter­mi­no, ga­ni la­bing na­ngin des­pe­ra­do kag bru­tal ini sa pag­da­la­sa sa ta­nan nga sab­lag sa is­ke­ma si­ni nga ipa­pa­na­og sa ban­wa ang pa­sis­tang dik­ta­dur­ya kag pa­la­wi­gon sa po­der ang di­nas­ti­ya pang­pu­li­ti­ka si­ni. Ang ko­rap­syo­n, pag­pa­tu­yang sa mi­li­tar kag pu­lis kag ma­su­pog nga mga po­li­si­ya nga neo­li­be­ral nag­bang­ka­ro­te sa reak­syu­nar­yong es­ta­do, nag­lu­bong sa pung­sod sa ma­la­bu­kid nga utang, nag­pa­lub­ha sa kri­sis kag nag­ha­yag sa ga­ruk nga ubod sang na­ga­ha­ring sis­te­ma nga ma­la­ko­lon­yal kag ma­lap­yu­dal.

Sa nag­li­gad nga tuig, nag­ba­li­bad ang re­hi­meng Du­ter­te nga iti­ga­na ang re­sor­sa sang es­ta­do sa ki­na­hang­la­non nga mga ti­kang pa­ra sa pang­pub­li­ko nga ikaa­yong la­was pa­re­ho sang mass tes­ting kag ma­da­sig nga con­tact tracing agud kontro­lon ang pan­dem­ya. Nag­ba­li­bad ini nga pa­bas­ku­gon ang sis­te­ma sang pang­pub­li­ko nga ikaa­yong la­was nga gin­ba­yo sang pi­la ka tuig nga pag­ki­nal­tas sa bad­yet. Sa bay­lo, gin­hi­nga­li­tan si­ni ang kri­sis sa ikaa­yong la­was pa­ra ipa­pa­na­og ang an­ti-de­mok­ra­ti­ko nga mga restrik­syo­n, ida­la­sa ang Anti-Ter­ror Law kag la­bing ha­ta­gan sang ka­hil­wa­yan ang pu­lis kag mi­li­tar sa wa­la pi­li nga ma­da­mu­an nga pag­pa­ma­tay.

Nag­la­la ang bu­ruk­ra­ti­kong ko­rap­syon sa pag-ang­kon ni Du­ter­te sang in­di ki­na­an­dan nga ga­hum pa­ra isay­lo ang kwar­ta sang ban­wa sa bul­sa sang iya pa­mil­ya kag mga kro­ni kag pa­ra sa sob­ra nga gas­to mi­li­tar. Na­ba­ra pa­ti ang pag­ba­kal sang ba­ku­na sa mga ne­go­sa­syon nga im­bol­ba­do ang mag­ka­ri­bal nga bu­ruk­ra­ta nga na­ga­la­gas sang su­hol kag kik­bak. Gin­hus­ga­han sang mga si­yen­tis­ta ang Pi­li­pi­nas bi­lang isa sa may pi­na­ka­ma­la­ut nga sa­bat sa pan­dem­ya nga Covid-19. Ba­ngud di­ri, na­ga­pa­bi­lin nga bul­ne­rab­le ang mga Pi­li­pi­no sa im­pek­syon nga Covid-19. Gi­naa­tu­bang su­bong sang pung­sod ang pa­ni­bag-o nga pag­tim­bu­ok sa nu­me­ro sang im­pek­syon pa­ngu­na­hon ba­ngud na­ga­pa­bi­lin nga wa­la sang mga ti­kang sa ikaa­yong la­was sam­tang bu­kas na ang mga pab­ri­ka, mall kag iban pang empre­sa, kag nag­tu­haw ang mas ma­ka­la­la­ton nga bar­yant sang bay­rus.

Ang pi­na­ka­ma­la­ut nga as­pe­to sang ma­la­ko­lon­yal kag ma­lap­yu­dal nga sis­te­ma gin­pa­lub­ha sang pal­ya­do nga sa­bat sa pan­dem­ya nga Covid-19. Sa pag­san­dig sa lockdown pa­ra pung­gan ang pag­lap­ta sang pan­dem­ya, gin­hag­mak ni Du­ter­te ang eko­nom­ya sang Pi­li­pi­nas sa gra­be nga kri­sis. Nag­ti­bu­sok sang 9.5% ang GDP sang pung­sod sang 2020. Sam­tang na­bang­ka­ro­te kag nag­si­ra ang pi­la ka pu­lo ka li­bo nga mga ga­may kag med­yum nga ne­go­syo, ma­da­sig na­man nga na­ba­wi sang mga da­ku nga bur­ge­sya kumpra­dor ang ini­syal nga pag­ka­pu­to kag nag­ku­ri­pon sang bi­nil­yon ka pi­sos nga ga­nan­sya, sam­tang na­ga­be­ne­pi­syo sa mga kal­tas sa bu­his kag iban pang in­sen­ti­ba.

Ba­ngud nag­ba­li­bad ang re­hi­meng Du­ter­te nga say­lu­hon ang pon­do nga pang­ko­rap­syon kag pa­ra sa sob­ra nga gas­to mi­li­tar, nag­hab­yog ini sa da­ku nga du­mu­lu­ong nga pag­pa­ngu­tang pa­ra ku­no sa pag-a­tu­bang sa pan­dem­ya. Sang 2020, nag­hu­lam ini sang du­gang nga ₱2.1 tril­yon ga­ni nag­lab-ot ang ka­bi­lu­gan nga pang­pub­li­ko nga utang sa ₱9.8 tril­yon sang ka­ta­pu­san sang tuig. La­bi pa ini nga na­du­so sa ₱10.33 tril­yon ba­ngud wa­la sang un­tat nga pag­pa­ngu­tang. La­baw san-o pa man, in­di na ma­sa­ra­ngan nga ma­ba­ya­ran ang pang­pub­li­ko nga utang.

Ang ma­la­pad nga ma­sang Pi­li­pi­no ang pa­ngu­na­hon nga gin­bu­na­lan sang mga lockdown kag ti­kang nga ma­pi­gu­son. La­bi nga nag­sad­sad ang ka­him­ta­ngan so­syo­-e­ko­no­mi­ko sang mga ma­mu­mu­gon, ma­ngu­ngu­ma, ma­lap­ro­le­tar­ya­do kag ma­nu­bo nga pe­ti­bur­ge­sya. Sang Ene­ro, ma­sob­ra 10.5 mil­yong Pi­li­pi­no ang na­du­la­an sang tra­ba­ho nga ra­son sa pag­tim­bu­ok sang tan­tos sa di­semple­yo kag ku­lang sa tra­ba­ho sa is­to­ri­ko nga le­bel. Nag-an­tus si­la sang mga pag­kal­tas sa swel­do, pag­ka­du­la sang ki­ta, na­ga­ti­na­ta­as nga pre­syo, mas pa­bug-at nga bu­his kag iban pang ma­pi­gu­son nga ti­kang sa atu­bang sang gra­be nga kri­sis sa eko­nom­ya.

Gi­na­du­so sang ma­ki-li­be­ra­li­sa­syon nga mga ma­su­pog nga su­lu­gu­on ni Du­ter­te nga la­bi nga li­be­ra­li­sa­syon sang eko­nom­ya paa­gi sang pag­bag-o sa 1987 konsti­tu­syon agud pa­ha­nu­gu­tan ang mga du­mu­lu­ong nga angku­non sang lu­bos ang mga na­tu­ral nga re­sor­sa kag pang-e­ko­nom­ya, kag mga empre­sa, kag pa­ra sa po­si­bi­li­dad nga ilu­sot ang pag­ku­ha sa tak­da nga pa­na­hon sa po­der. Tu­yo ni­la lu­bos nga du­la­on ang mga ele­men­to sang pung­sod­non nga ka­pi­tal kag hi­mu­on nga eksklu­si­bo nga ka­ha­ri­an ang eko­nom­ya sang mga du­mu­lu­ong nga mo­no­pol­yo ka­pi­ta­lis­ta kag ka­tu­wang nga mga da­ku nga kumpra­dor.

Sang Peb­re­ro, gin­da­la­sa man sang reak­syu­nar­yong kong­re­so ang Crea­te Law agud kal­ta­san ang bu­his sang mga kor­po­ra­syon ha­lin 30% pa­kad­to sa 25% pa­bor sa mga du­mu­lu­ong nga empre­sa kag ka­so­syo si­ni nga mga da­ku nga bur­ge­sya kumpra­dor. Gi­na­lau­man nga ma­bu­hi­nan sang ₱251 bil­yon ang gi­na­ku­lek­ta nga bu­his nga pat-ud ipaa­ba­ga sa mga ma­mu­mu­gon kag mga may ma­nu­bo nga ki­ta sa por­ma sang bag-o nga mga bu­his o du­gang nga pa­las-a­non nga du­mu­lu­ong nga utang.

Gi­na­pa­bu­gal ang Crea­te Law nga ya­bi sa pag­gan­yat sang mga du­mu­lu­ong nga ma­mu­hu­nan, nga sa­la nga gi­na­la­rag­way nga ma­ki­na sa pag-us­wag sang eko­nom­ya, bi­san sa pa­na­hon nga ang pang­ka­li­bu­ta­non nga sis­te­mang ka­pi­ta­lis­ta na­ga­lu­ya sa bi­log nga ka­li­bu­tan. Sang nag­li­gad nga tuig, ang ap­li­ka­syon pa­ra sa du­mu­lu­ong nga pa­mu­hu­nan sa Pi­li­pi­nas nag­sad­sad sa 71% ha­lin ₱370.11 pa­kad­to ₱112.12 bil­yon. Ang ma­tu­od, ang mga du­mu­lu­ong nga pa­mu­hu­nan, ka­dam-an sa mga empre­sa nga pang-eksport wa­la na­gaa­mot sa pag­pa­bas­kog sang pun­da­syon sang eko­nom­ya, kag na­ga­hi­mu­los lang sa ba­ra­to nga ku­sog pa­nga­bud­lay kag du­nang mang­gad sang pung­sod.

Ba­ngud sa ko­rap­syo­n, mi­li­ta­ris­mo kag pag­san­dig sa du­mu­lu­ong nga utang, pat-ud nga ma­ga­an­tus ang ban­wa sa la­bing paggra­be sang kri­sis sa eko­nom­ya kag sang na­ga­pa­da­yon nga bu­nal sang pan­dem­ya sa maa­bot nga mga tuig. Ang ma­pin­tas nga mga lockdown kag lap­na­gon nga ka­wad-on sang tra­ba­ho na­ga­du­lot sang gra­be nga pag­ka­li­sod sang ma­sa, na­ga­ga­tong sa lap­na­gon nga kaa­kig, na­ga­da­buk sa ila nga mag­ba­to kag na­ga­bu­yok sa na­ga­da­mo nga pu­mu­lu­yo nga mag-entra sa ar­ma­dong pag­hi­ma­kas pa­ra ba­tu­an kag pa­tal­si­kon ang re­hi­meng US-Du­ter­te.

Gi­na­ku­ha ni Du­ter­te ang su­por­ta sang bag-o nga gub­yer­nong Bi­den sang US sa iya pa­sis­tang re­hi­men. Gin­tan­yag ni­ya ang pag­du­la sang “ter­mi­na­syo­n” sang Vi­si­ting Forces Agree­ment (VFA) ukon pag­hi­mo sang bag-o nga ka­sug­ta­nan nga ma­ga­ha­tag sa US sang lu­bos nga ki­na­ma­ta­rung nga mag­su­lod-gu­wa sa pung­sod ka­bay­lo sang mas da­ku nga ayu­da mi­li­tar. Gin­dek­la­rar ni­ya nga su­got si­ya nga mag­tam­bak ang US sang ar­mas sa pung­sod pa­ra ma­ngin estra­te­hi­ko nga out­post si­ni sa re­hi­yon. Pa­ra ipa­ki­ta ang su­por­ta sang US, na­nga­ko ang Pen­ta­gon sang US nga pa­taa­son ang ayu­da mi­li­tar kag pag­ba­lig­ya sang mga he­li­kop­ter kag iban pang ka­ga­mi­tan mi­li­tar, nga gin­ka­li­pay sang mi­li­tar sang Pi­li­pi­nas.

Sam­tang na­ga­ha­tag sang ayu­da mi­li­tar sa re­hi­meng Du­ter­te, na­ga­pa­bas­kog nga gi­na­du­so sang US ang gub­yer­no sang Pi­li­pi­nas nga paat­ra­son ang na­ga­da­ku nga implu­wen­sya sa pu­li­ti­ka, in­te­res sa eko­nom­ya kag pag­pa­si­la­bot mi­li­tar sang Chi­na. Sam­tang pa­da­yon nga na­ga­du­ko ang re­hi­men sa dik­ta sang Chi­na, may mga ma­ki-US nga upi­syal nga na­ga­ba­to sa Chi­na, pa­re­ho sang gin­pa­ki­ta nga kan­se­la­syon sang pro­yek­to nga er­port sa Sang­ley Point kag ang ha­ya­gan nga pro­tes­ta sa la­yi sang Chi­na nga na­ga­pa­ha­nu­got nga ma­pa­luk­pan ang mga sa­lak­yan pang­da­gat nga in­di Chi­ne­se.

Pe­ro na­pas­la­wan pa si­la sa pag­kontra sa pi­to ka ar­ti­pi­syal nga is­la nga gin­tu­kod sang Chi­na bi­lang mga ba­se mi­li­tar sa West Phi­lip­pi­ne Sea kag ba­tuk sa pag­tu­kod sang mga to­re sang cellpho­ne nga uyat sang Chi­na nga Di­to-Te­lecom sa su­lod sang mga kam­po mi­li­tar sang AFP, bi­san ma­bas­kog nga gi­na­pa­ma­tu­kan sang ma­ki-US nga mga upi­sya­l. Gi­na­pa­bas­kog sang Chi­na ang mga pang­mi­li­tar kag dip­lo­ma­ti­ko nga kontra-ti­kang paa­gi sa pag­ti­pon sang pwer­sa mi­li­tar si­ni sa South Chi­na Sea upod ang pag-ang­kla sang ma­sob­ra 220 sa­lak­yan nga mi­li­sya sa Ju­li­an Fe­li­pe Reef, nga ara sa eksklu­si­bo nga so­nang pang-e­ko­nom­ya sang Pi­li­pi­nas.

Ba­ngud sa kag­ra­be sang kri­sis sang na­ga­ha­ring sis­te­ma, na­ga­ga­may ang re­sor­sa pang-e­ko­nom­ya kag pang­pu­li­ti­ka pa­ra sa par­te­ha­nay sang nag­ka­la­in­la­in nga pak­syon sang na­ga­ha­ring sa­hi. Pa­re­ho sa nag­ta­li­wan, na­ga­han­dum ang na­ga­ha­ring gu­ban Du­ter­te nga pa­la­wi­gon ang kau­ga­li­ngon sa po­der agud pa­da­yon nga mag­ku­ri­pon sang mang­gad kag ga­hum paa­gi sa mga ope­ra­syon nga bu­ruk­ra­ta ka­pi­ta­lis­ta. Ba­ngud sa kri­sis, la­bing na­ga­bas­kog ang du­so nga mo­no­po­li­sa­hon ang ga­hum pang­pu­li­ti­ka ka­kum­bi­nar sa aw­to­ri­tar­ya­nis­mo sang ti­ra­no nga si Du­ter­te.

Ang is­ke­ma ni Du­ter­te nga ipa­pa­na­og ang pa­sis­tang dik­ta­dur­ya sa pu­mu­lu­yo kag pa­la­wi­gon sa po­der ang iya di­nas­ti­ya pang­pu­li­ti­ka kag na­ga­ha­ring gu­ban gi­na­la­ki­pan sang pag­bag-o sa konsti­tu­syon ukon sang ha­ya­gan nga dek­la­ra­syon sang la­yi mi­li­tar ukon “re­bo­lu­syo­nar­yong gub­yer­no” (i­sa ka pag-a­gaw sa ab­so­lu­to nga ga­hum). Pwe­de man si­ni nga pi­li­on nga pa­da­yu­non kag da­ya­on ang elek­syon pre­si­den­syal sa 2022 pa­ra pa­pung­ku­on ang anak nga ba­ba­ye ukon pang­pu­li­ti­ka nga su­lu­gu­on ni Du­ter­te. Ang ka­so­syo nga TIM partner sang Smartma­tic gin­re­port nga na­ba­kal na sang iya ta­wu-ta­wo nga si Den­nis Uy pa­ra ma­kontrol ang isi­pay sang bo­to sa elek­syon 2022 pa­re­ho sang gin­hi­mo sang 2019.

Kri­ti­kal nga ba­hin sang is­ke­ma ni Du­ter­te nga mag­ha­ri bi­lang pa­sis­tang dik­ta­dor ukon pa­la­wi­gon ang iya pag­gi­na­hum nga di­nas­ti­ya amo ang pag­tap­na sa li­gal nga de­mok­ra­ti­ko nga ka­hub­la­gan kag pag­pa­sing­ki sang kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra si­ni. Ka­tu­yu­an si­ni nga pia­ngon ang mga pwer­sa nga pung­sod­non-de­mok­ra­ti­ko kag sa si­ni pa­lu­ya­hon ang ma­la­pad nga ku­bay sang mga pwer­sang de­mok­ra­ti­ko nga na­ga­ba­to sa iya ti­ra­ni­ko nga re­hi­men. Ka­tu­yu­an man si­ni nga kon­so­li­da­hon ang kontrol sa mi­li­tar kag pu­lis paa­gi sa pag­ha­tag sa ila sang du­gang nga ga­hum.

La­bi nga na­ngin bru­tal kag ma­ka­ma­ma­tay ang ma­pi­gu­son nga ge­ra ni Du­ter­te. Gi­na­di­re­her ini sang Na­tio­nal Task Force to End Local Com­mu­nist Armed Conflict (NTF-ELCAC), ang iya nga hun­ta si­bil-mi­li­tar, nga su­bong na­ga­kontrol sa bug-os nga bu­ruk­ra­sya kag ar­ma­do nga ma­ki­nar­ya sang es­ta­do. Ba­ngud sa Anti-Ter­ror Law kag pag­pang­da­buk ni Du­ter­te nga “pat­yon ta­nan”, la­bi nga na­ga­bas­kog ang buot sang mga pwer­sang pu­lis kag mi­li­tar nga hi­mu­on ang si­ge-si­ge nga pag­pa­mi­gos, nga gi­na­ki­nai­ya­han sang koor­di­na­do nga reyd, ma­da­mu­an nga pag­pang-a­res­to kag mga ma­sa­ker. Sa nag­li­gad nga mga bu­lan, gin­sa­la­kay sang AFP kag PNP ang mga ba­lay kag upi­si­na sang mga li­der ma­sa kag ak­ti­bis­ta sang mga li­gal nga in­di ko­mu­nis­ta nga or­ga­ni­sa­syon sa Pa­nay, Sout­hern Ta­ga­log, Bicol kag Northe­ast Min­da­nao, pag­ka­ta­pos ang ka­su­nod nga mga reyd sa Neg­ros kag Na­tio­nal Ca­pi­tal Re­gi­on nga gi­na­ta­wag Synchro­nized Enchanced Ma­na­ge­ment of Po­lice Ope­ra­ti­ons (SEMPO). Ta­nan nga bik­ti­ma gin-red-tag sang NTF-ELCAC. Sam­tang la­bing na­ga­at­hag ang mga is­ke­ma ni Du­ter­te nga ipa­bi­lin ang kau­ga­li­ngon kag iya di­nas­ti­ya sa po­der sa mga maa­bot nga bu­lan, po­sib­le nga mas ma­sun­son kag mas ma­pin­tas nga pag­pa­na­la­kay ang pa­ga­hi­mu­on sa mas ma­da­mo nga re­hi­yon.

Ha­los apat ka tuig na nga na­ga­pin­tas nga na­ga­pin­tas ang kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra sang re­hi­meng US-Du­ter­te nga may ka­tu­yu­an nga tap­na­on ang ma­sang ma­ngu­ngu­ma kag lu­tu­son ang BHB. Gi­na­ga­mit si­ni ang pi­na­ka­ma­hig­ko kag pi­na­kab­ru­tal nga mga tak­ti­ka sang pag­pa­mi­gos ba­tuk sa ma­sang ma­ngu­ngu­ma sa ida­lom sang gin­ti­ngub nga Oplan Ka­ta­ta­gan sang AFP kag PNP. Bug-os nga mga bar­yo kag ko­mu­ni­dad ang gin­pai­da­lom sa pag­ga­ri­son sang mi­li­tar kag es­ti­lo nga ham­let nga pag­kontrol. Gin­pai­da­lom ang mga ma­ngu­gu­ma sa ekstra­hu­di­syal nga pag­pa­tay, ili­gal nga pag­ha­lug­hog kag pag­pang-a­res­to, mga in­te­ro­ga­syo­n, pagblo­ke­yo sa pag­ka­on kag eko­nom­ya, pi­lit nga pag­pang­rek­rut, karpyu, pag­ti­ma­los kag ko­lek­ti­bo nga pag­si­lut pag­ka­ta­pos sang mga tak­ti­kal nga open­si­ba sang BHB, kag wa­la un­tat nga mga kam­pan­ya sang in­ti­mi­da­syon kag say­war (“com­mu­nity sup­port prog­ram,” pi­lit nga “ma­da­mu­an nga pag­su­ren­der,” E-CLIP, BDP) sa na­pas­la­wan nga pag­la­um nga ut­don ang an­gut sang BHB kag ba­seng ma­ngu­ngu­ma si­ni.

Pa­da­yon nga gi­na­pa­da­sig sang re­hi­meng Du­ter­te ang pag­pa­la­pad sang ma­ki­nar­ya sang AFP kag pag­ba­kal sang mga bag-o nga mga ar­mas mi­li­tar sam­tang na­ga­lun­sar ini sang wa­la un­tat nga pung­sod­non nga mga open­si­ba ba­tuk sa BHB. Sa pi­hak sang ka­bos sa bad­yet kag gi­la­yon nga ka­ki­na­hang­la­non nga pon­do­han ang mga prog­ra­ma pa­ra sa pang­pub­li­ko nga ikaa­yong la­was kag pag­pa­pag­sik sang pro­duk­syon pang-e­ko­nom­ya, bi­nil­yon nga pi­so ang gin-u­si­kan sang re­hi­meng Du­ter­te pa­ra sa du­gang nga mga he­li­kop­ter, dro­ne, erop­la­no pang­ge­ra, mi­sayl, bom­ba, kan­yon kag ar­mas pang­kom­bat. Nag­ta­la­na ini sang ma­sob­ra ₱19 bil­yon pa­ra sa NTF-ELCAC bi­lang pork bar­rel.

Nag­lun­sar ang kaa­way sang su­nud-su­nod nga mga ma­la­pa­ran nga mga open­si­ba mi­li­tar ha­lin 2018. Ang mga “na­ka­po­kus” nga ope­ra­syong kom­bat kag say­war, ki­na­an­dan na­ga­sa­kup sang pi­la ka ban­wa, pi­la ka pu­lo nga mga ba­ra­ngay sa mga du­lu­nan sang mga ban­wa ukon pru­bin­sya, kag gi­na­pa­hu­lag ang pi­la ka ga­tos nga tro­pang im­pantri sang gin­ti­ngub nga du­ha ukon pi­la ka ba­tal­yon sang AFP kag mga tro­pang pang­kom­bat sang PNP. Ang mga ini su­por­ta­do sang pa­nik­tik sang dro­ne kag ang sob­ra kag pa­ta­ra­tas nga pag­ga­mit sang pag­pa­mom­ba ha­lin sa ka­ha­ngi­nan kag pag­pa­ngan­yon sang mga ma­mag-an kag ma­bug-at nga ar­ti­le­ri, nga ha­ya­gan nga na­ga­ba­le-wa­la sa ka­lu­wa­san sang mga si­bil­yan nga na­ga­es­tar sa kai­ping nga mga ko­mu­ni­dad. Ka­kum­bi­nar ini sang wa­la un­tat nga kam­pan­yang say­war kag pag­pa­mi­gos ba­tuk sa ma­sang ma­ngu­ngu­ma kag mga ko­mu­ni­dad sang mi­nor­ya sa ka­tu­yu­an nga du­mu­gon kag kug­ma­ton ang pu­mu­lu­yo.

Sa des­pe­ra­do nga pag­ti­ngu­ha nga maa­gum ang dek­la­ra­dong ka­tu­yu­an nga dug­mu­kon ang BHB an­tes ma­ta­pos ang ter­mi­no ni Du­ter­te, na­ga­lun­sar ang AFP sang to­do nga pung­sod­non nga open­si­ba nga na­ga­pa­hu­lag sa ha­los 150 ba­tal­yon sang AFP kag mga tro­pang pang­kom­bat sang PNP, kon sa diin ma­sob­ra 80% na­ka­kon­sentrar sa wa­lo ka pra­yo­ri­dad nga re­hi­yon, nga may 14 tub­tob 20 ba­tal­yon ka­da isa. Ha­lin sang nag­li­gad nga tuig, gin­tu­yo sang AFP nga ma­ka­rek­rut sang in­di mag­nu­bo sa 9,000 du­gang nga mga pwer­sa nga pa­ra­mi­li­tar bi­lang pang­du­gang sa 70,000-ti­na­wo nga CAFGU.

Bi­san pa man, ma­pas­la­wan ang kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra kag to­do nga open­si­ba sang kaa­way sam­tang na­ga­pur­si­ger ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan sa da­lan sang ina­way ban­wa, na­ga­pa­la­pad kag na­ga­kon­so­li­da sang ba­seng ma­sa si­ni kag na­ga­pa­bas­kog sang kau­ga­li­ngon sa mi­li­tar kag pu­li­ti­ka. La­bi pa nga gi­na­ha­yag sang pag­kab­ru­tal sang ge­ra sang kaa­way ang ka­ga­ru­kan sang ma­la­ko­lon­yal kag ma­lap­yu­dal nga sis­te­ma kag gi­na­pu­kaw ang ma­da­lom nga kaa­kig sang ma­sa sa mga pa­sis­ta kag sa na­ga­ha­ring sis­te­ma.

Na­ga­pur­si­ger ang BHB sa tu­nga sang to­do nga kontra-re­bo­lu­syo­nar­yo nga pag­pa­mi­gos

Sa tunga sang kontra-rebolusyonaryo nga ge­ra kag ma­la­pa­ran nga open­si­ba mi­li­tar sang AFP kag PNP nga su­por­ta­do sang US, pa­da­yon nga na­ga­pur­si­ger ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan sa da­lan sang ma­la­wi­gan nga ina­way ban­wa nga na­ga­ang­kon sang ma­da­lom kag ma­la­pad nga su­por­ta sang ma­sang ma­ngu­ngu­ma kag sang pu­mu­lu­yong Pi­li­pi­no. Gin­pas­law si­ni ang tui­gan nga dek­la­ra­syon nga pla­no sang re­hi­meng US-Du­ter­te nga “lu­pi­gon ang BHB”. De­ter­mi­na­do ini nga pas­la­won ang pla­no sang re­hi­men nga ta­pu­son ang ar­ma­dong re­bo­lu­syon an­tes ma­ta­pos ang ter­mi­no si­ni kag isu­long ang de­mok­ra­ti­ko nga re­bo­lu­syon pa­ra ibag­sak ang ma­ka­sa­hi nga pag­ha­ri sang im­per­ya­lis­mong US, da­ku nga bur­ge­sya nga kumpra­dor kag da­ku nga aga­lon nga may­du­ta.

Sang gin­tu­kod ini sang Mar­so 29, 1969, may 60 ha­nga­way lang ang BHB nga may si­yam ka rip­leng aw­to­ma­tik kag 26 nga ma­nu­bo-kla­se sang pu­sil kag may ba­seng ma­sa nga 80,000 sa pa­li­bot sang ika­du­ha nga distri­to sang Tar­lac. Sa pag­sim­pon sang ar­ma­dong pag­hi­ma­kas, re­bo­lu­syong ag­rar­yo kag pag­tu­kod sang ba­seng ma­sa, nag-us­wag ang BHB pa­du­long sa isa ka na­syu­nal nga ha­nga­way nga may pi­la ka li­bo nga ba­ta­on nga Pu­lang ha­nga­way nga nag­ha­lin sa ku­bay sang pi­gos kag gi­na­hi­mus­lan nga ma­sa. Naar­ma­san si­la sang mga ma­ta­as nga ka­lib­reng rip­le nga naa­gaw ha­lin sa kaa­way, amo man sang kau­ga­li­ngon nga hi­mo nga mga eksplo­si­bo kag lo­kal nga mga hi­nga­ni­ban. Sa ba­seng ma­sa si­ni nga na­ga­da­mo sa mi­nil­yon, na­ka­hu­lag ang BHB sa ma­sob­ra 110 pren­teng ge­ril­ya nga tu­yo nga du­ga­ngan pa.

Gin­tu­kod kag gi­na­pa­lig-on sang Par­ti­do ang BHB agud tung­dan ang pa­ngu­na­hon nga re­bo­lu­syo­nar­yong ka­tung­da­nan nga aga­won ang pang­pu­li­ti­ka nga ga­hum paa­gi sa pag­dug­mok sa reak­syu­nar­yong es­ta­do kag pag­tu­kod sang de­mok­ra­ti­ko nga gub­yer­no sang ban­wa. Pa­ra paus­wa­gon ang BHB ha­lin sa pwer­sa nga ga­may kag ma­lu­ya, pa­du­long sa ha­nga­way nga da­ku kag ma­bas­kog, gi­na­pa­tu­man sang Par­ti­do ang estra­te­hi­kong lin­ya sang ma­la­wi­gan nga ina­way ban­wa sang pag­pa­li­bot sa ka­syu­da­ran ha­lin sa kaum­han. Gi­nau­ya­tan kag gi­na­pa­tu­man si­ni ang prin­sip­yo sang sentra­li­sa­do nga pag­pa­mu­no kag de­sentra­li­sa­do nga ope­ra­syon bi­lang pa­maa­gi sang pag­lun­sar sang re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra sa pu­lo-pu­lo nga Pi­li­pi­nas. Ma­ga­us­wag sa tat­lo ka ha­lin­tang ang ma­la­wi­gan nga ina­way ban­wa: estra­te­hi­kong de­pen­si­ba, estra­te­hi­kong pag­ka­pa­tas kag estra­te­hi­kong open­si­ba. Po­sib­le nga pa­ga­sa­ku­pon sang ha­lin­tang sang estra­te­hi­kong de­pen­si­ba ang pi­na­ka­ma­la­ba nga pa­na­hon sa diin ki­na­hang­lan sang BHB nga mag­ti­pon sang ar­ma­dong ku­sog paa­gi sa pag­lun­sar sang lap­na­gon kag mai­kit nga pag­pa­kig-a­way ge­ril­ya sa ba­se­han sang na­ga­pa­la­pad kag na­ga­pa­da­lom nga ba­seng ma­sa.

Sa pag­lun­sar sang ma­la­wi­gan nga ina­way ban­wa, gi­na­sim­pon sang BHB ang tat­lo ka sang­kap sang ar­ma­dong pag­hi­ma­kas, re­bo­lu­syong ag­rar­yo kag pag­tu­kod sang ba­seng ma­sa. Sa ar­ma­dong pag­hi­ma­kas, na­ga­lun­sar ang BHB sang mga tak­ti­kal nga open­si­ba, nga gi­na­pi­li la­mang ang mga ina­way nga pat-ud si­ni nga ma­pa­da­ug nga na­ga­tar­get sa mga na­ha­mu­lag kag ma­lu­ya nga ba­hin sang ar­ma­dong pwer­sa sang kaa­way. Na­ga­ga­mit ini sang mga pa­maa­gi nga ge­ril­ya sang pag­kon­sentrar sang pwer­sa pa­ra mag­ba­nat, pag­dis­pers agud du­la­an ang kaa­way sang ma­pun­ta­ri­ya nga tar­get kag pag­say­lo sang er­ya agud mag­li­kaw sa pag­reyd sang kaa­way. Sa ta­nan nga pa­na­hon, gi­na­li­ka­wan sang BHB nga ma­tul­tu­lan sang kaa­way ga­mit ang ka­du­ta­an kag pag­sa­lig sa ma­sa.

Sa pag­lun­sar sang re­bo­lu­syong ag­rar­yo, gi­na­pa­tu­man sang BHB ang Re­bo­lu­syo­nar­yo nga Ubay sa Re­por­ma sa Du­ta sang Par­ti­do. Sa ha­lin­tang sang estra­te­hi­kong de­pen­si­ba, gi­na­pu­kaw, gi­na­or­ga­ni­sa kag gi­na­pa­hu­lag sang BHB ang ma­sang ma­ngu­ngu­ma sa mga pag­hi­ma­kas ma­sa kag kam­pan­yang ma­sa pa­ra sa pag­pa­nu­bo sang ren­ta sa du­ta, pag­pa­nu­bo sang in­te­res sa mga pau­tang, pag­ta­as sang swel­do sang mga ma­mu­mu­gon sa ag­ri­kul­tu­ra kag ma­mu­mu­gon sa uma, pag­pa­ta­as sang pre­syo sang ani, pag­pa­nu­bo sang ren­ta sa mga ka­ga­mi­tan sa pa­ngu­ma, pag­tu­kod sang mga koo­pe­ra­ti­ba kag gru­po nga bi­nu­li­gay pa­ra ma­pa­ta­as ang pro­duk­syon kag ki­ta ha­lin sa mga tra­ba­ho nga saydlayn. Sa mga nag­li­gad nga tuig, ang mga ka­du­ta­an nga gin­ba­ya­an ukon gin­ha­tag sang mga aga­lon nga may­du­ta gi­nao­ku­par kag gi­na­du­ma­la­han sang mga or­ga­ni­sa­syon sang ma­ngu­ngu­ma sa bu­lig kag ubay sang BHB kag lo­kal nga mga sa­nga kag ma­ta­as nga ko­mi­te sang Par­ti­do.

Sa pag­tu­kod sang re­bo­lu­syo­nar­yo nga ba­seng ma­sa, gi­na­or­ga­ni­sa sang Par­ti­do kag BHB ang lo­kal nga mga sa­nga sang Par­ti­do, mga re­bo­lu­syo­nar­yo nga or­ga­ni­sa­syong ma­sa sang ma­ngu­ngu­ma, pa­ma­tan-on, ka­ba­ba­in­han kag mga ba­ta, ma­mu­mu­gon pang­kul­tu­ra, kag pang­bar­yo nga yu­nit mi­li­sya sang BHB. Sa ba­se­han sang or­ga­ni­sa­do nga ku­sog sang ma­sa, gi­na­hi­wat ang mga asembli­ya ukon kum­pe­ren­syang ma­sa pa­ra mag­bo­to sang ko­mi­te nga re­bo­lu­syo­nar­yo sa bar­yo nga may ka­tung­da­nan nga mag­du­ma­la sa lo­kal nga mga po­li­si­ya nga na­ga­sa­kop sa re­por­ma sa du­ta kag pro­duk­syo­n, po­li­si­ya sa ikaa­yong la­was, edu­ka­syo­n, ha­lam­ba­la­non mi­li­tar, ka­li­nu­ngan kag ka­taw­ha­yan, kag iban pa. Na­ga­ser­bi ang mga ko­mi­te nga ini bi­lang bin­hi sang de­mok­ra­ti­ko nga gub­yer­no sang pu­mu­lu­yo nga lu­bos nga tu­ku­ron sa pa­na­hon sang pung­sod­non nga pag-a­gaw sa ga­hum pang­pu­li­ti­ka.

Nag-us­wag ang ma­la­wi­gan nga ina­way ban­wa ha­lin sa maa­ga nga sub­yug­to sang estra­te­hi­kong de­pen­si­ba pa­kad­to sa tu­nga nga ha­lin­tang ha­lin sang tu­nga-tu­nga sang de­ka­da 1980. Sa amo man, nag-a­gi sang ma­lub­ha nga pag-at­ras kag pag­ka­pas­law sa uli­hi nga ba­hin sang de­ka­da 1980 tub­tob maa­ga nga ba­hin sang de­ka­da 1990 bu­nga sang mga ka­say­pa­nan sang ad­ben­tu­ris­mo mi­li­tar kag in­di na­pa­na­hon nga re­gu­la­ri­sa­syon ukon pag­tu­kod sang mga pwer­sa nga ber­ti­kal nga wa­la sang ka­tum­bas nga ka­da­ku­on sang mga pwer­sa nga ho­ri­son­tal. Gin­pa­hi­na sang sob­ra nga pag­ti­pon sang mga pwer­sa pa­ra sa hi­li­ku­ton mi­li­tar ang mga pag­ti­ngu­ha sa pag­tu­kod sang ba­seng ma­sa kag gin­hi­mo ini nga bul­ne­rab­le sa mga ata­ke sang kaa­way kag mga ka­pas­la­wan sa ina­way. Gin­tu­yo sang mga re­bi­syu­nis­ta kag tray­dor nga sis­te­ma­ti­ko nga ta­lik­dan ang estra­te­hi­kong lin­ya sang ina­way ban­wa paa­gi sang pag­ti­ko sa pag-a­na­li­sa sang Par­ti­do sa ka­ti­ling­ban nga Pi­li­pi­no, mga sa­hi kag mo­da sang pro­duk­syon sa ka­tu­yu­an nga dal-on ang mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa sa da­lan sang pag­ka­lu­tos.

Gin­lun­sar sang Ko­mi­te Sentral sang PKP ang Ika­du­ha nga Dung­ga­non nga Ka­hub­la­gan sang Pa­nad­long sang 1992 pa­ra li­wat nga pa­lig-u­non ang ba­se­hang mga prin­sip­yo sang Par­ti­do, ang pag-a­na­li­sa si­ni sa ma­la­ko­lon­yal kag ma­lap­yu­dal nga ka­him­ta­ngan sa pung­sod kag prog­ra­ma si­ni pa­ra sa de­mok­ra­ti­ko nga re­bo­lu­syon sang ban­wa paa­gi sa pag­lun­sar sang ma­la­wi­gan nga ina­way ban­wa. Sa par­ti­ku­lar, gin­sik­way kag gi­nga­bot si­ni ang ugat sang in­su­rek­syu­nis­mo kag in­di na­pa­na­hon nga re­gu­la­ri­sa­syon kag gin­man­du­an ang BHB nga li­wat idep­loy ang mga pwer­sa si­ni pa­ra ba­lan­se­hon pa­re­ho ang hi­li­ku­ton pang­mi­li­tar kag pang­pu­li­ti­ka ukon hi­li­ku­ton ma­sa.

Ang 5-tu­ig nga pla­no sang Ko­mi­te Sentral (2018-2022) na­ga­tu­yo nga kumple­tu­hon ang mga re­ki­si­to sang tu­nga nga ba­hin sa ha­lam­ba­la­non sang pag­tu­kod sang pla­tun bi­lang ba­se­hang por­ma­syo­n, sang nu­me­ro kag la­tag sang mga pren­teng ge­ril­ya, sang hus­to nga ba­lan­se sang ber­ti­kal kag ho­ri­son­tal nga mga yu­nit sa istruk­tu­ra sang pwer­sa sang BHB, sang na­ga­pa­ngu­na nga ani­hi­la­ti­bo nga ki­nai­ya sang mga tak­ti­kal nga open­si­ba nga may ka­tum­bas nga lap­na­gon nga mga at­ri­ti­bong ak­syo­n, hus­to nga pag­sim­pon sang ar­ma­dong pag­hi­ma­kas, re­bo­lu­syong ag­rar­yo kag pag­tu­kod sang ba­seng ma­sa, kag pag­lu­bad sa nag­ka­la­in­la­in nga ti­po sang “Wa­la” kag Tuo nga ka­hu­ya­ngan.

Gi­na­tu­yo sang Par­ti­do nga lu­ba­ron ang mga dis­ba­lan­se sa tu­nga sang mga hi­li­ku­ton mi­li­tar kag pang­pu­li­ti­ka nga nag­pu­gong sa sus­te­ni­do nga pag­da­ku sa nag­li­gad nga mga tuig. La­kip sa mga ini ang prob­le­ma sang sob­ra nga pag­dis­pers kag sob­ra nga pag­sa­kup sang mga yu­nit sang BHB sa isa ka ba­hin, kag ang prob­le­ma sa sob­ra nga kon­sentra­syon kag pag­pa­ki­tid sa pi­hak nga ba­hin. Sa pi­la ka er­ya, na­ka­pa­la­pad kag nag-ang­kon sang mga ka­da­lag-an sa mi­li­tar ang BHB apang na­pas­la­wan nga pa­hu­la­gon ang mga ma­ngu­ngu­ma sa sus­te­ni­do nga an­tip­yu­dal nga mga pag­hi­ma­kas. Sa ibang er­ya, ang mga yu­nit sang BHB sob­ra nga na­ka­lap­ta pa­ra sa hi­li­ku­ton ma­sa apang na­pas­la­wan sa hu­got nga pag­kum­bi­nar si­ni sa pag­tu­kod sang ha­nga­way kag sa ar­ma­dong pag­hi­ma­kas. Sa anu­man nga ka­so, na­ngin ma­bud­lay ang pag­sus­te­nir sa mga ka­da­lag-an nga naa­gum sa mga pa­tag mi­li­tar ukon pang­pu­li­ti­ka kag gin­bu­kas ang ha­nga­way sang ban­wa kag ba­seng ma­sa sa mga ka­hi­na­an kag pag-at­ras.

Gi­na­ti­ngu­ha­an sang na­ga­pa­mu­no nga mga ko­mi­te sang Par­ti­do kag mga sentro sa ku­mand sang BHB nga abu­ton ang hus­to nga ba­lan­se sa pag­ta­la­na sang ila nga mga pwer­sa, sa pag­hi­mo sang hi­li­ku­ton mi­li­tar kag pang­pu­li­ti­ka kag sa pag­pa­la­pad kag pag­kon­so­li­da. Ka­du­ngan si­ni, ha­lin ka­ta­pu­san sang 2017, gin-a­tu­bang ni­la ang wa­la sang un­tat nga mga ata­ke kag ma­su­pog nga kam­pan­ya sang kontra- re­bo­lu­syo­nar­yo nga pag­pa­mi­gos nga gi­na­lun­sar sang kaa­way ba­tuk sa ma­sang ma­ngu­ngu­ma kag ha­nga­way sang pu­mu­lu­yo. May pi­la ka ba­hin sang BHB kag sang ba­seng ma­sa ang nag-ang­kon sang mga ka­ha­li­tan sa atu­bang sang wa­la un­tat kag lap­na­gon nga mga ata­ke sang kaa­way nga nag­pa­la­la sa in­ter­nal nga mga ka­hi­na­an kag bul­ne­ra­bi­li­dad. Bi­san pa man, ang da­ku nga ma­yor­ya sang mga ku­mand sang BHB sa bi­log nga pung­sod ara sa pu­si­syon pa gi­ha­pon nga pa­mu­nu­an ang ha­nga­way sang ban­wa sa pag­lun­sar sang lap­na­gon kag mai­kit nga pag­pa­kig-a­way ge­ril­ya sa ba­se­han sang na­ga­pa­la­pad kag na­ga­pa­da­lom nga ba­seng ma­sa. Na­ga­pa­us­wag si­la sang mga pa­maa­gi kag tak­ti­ka pa­ra ip­re­ser­ba ang ila nga pwer­sa, pa­nga­pi­nan ang ma­sa kag bi­ra­hon ang mga pa­sis­tang kri­mi­nal kag ma­nug­pa­tay-ta­wo.

Li­ni­bo nga hi­lo ang na­ga­bug­kos sa BHB kag sa ma­sang ma­ngu­ngu­ma. Na­ga­pa­bi­lin nga ma­lig-on ang mga ini sa pi­hak sang wa­la sang un­tat nga mga pag­ti­ngu­ha sang mga pwer­sa sang kaa­way nga ut­don ang mga ini. Nag­pa­tu­man ang BHB kag ang ma­sa sang mga pa­maa­gi pa­ra pa­da­yu­non ang mga re­bo­lu­syo­nar­yong hi­li­ku­ton– pag-or­ga­ni­sa, edu­ka­syo­n, pro­pa­gan­da, kam­pan­yang ma­sa, pag­tu­kod sang Par­ti­do, pag­pa­ta­pu sa BHB—bi­san pa sa ida­lom sang ilong sang kaa­way. Sa pag­ba­to kag pag­pa­ngi­ba­baw sa ga­ri­son mi­li­tar kag kam­pan­yang say­war sang kaa­way, nag­ku­ha sang mga lek­syon kag inspi­ra­syon ang BHB kag ma­sang ma­ngu­ngu­ma sa ina­gi­han sang pu­mu­lu­yo kag re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sang Byet­na­mes pa­ra ba­tu­an kag pa­ngi­ba­ba­wan ang mga pa­sis­ta nga ham­let.

Na­ga­ti­ngu­ha man ang mga yu­nit sang BHB sa hi­li­ku­ton nga pag­pa­la­pad pa­ra pa­la­pa­ron ang er­ya sang ope­ra­syon sang mga pren­teng ge­ril­ya kag tu­ku­ron ang bag-o nga mga pren­teng ge­ril­ya. Sa pag­hi­mo si­ni, na­pa­la­pad sang BHB ang er­ya sang ma­ni­ob­ra, nap­wer­sa ang ka­way nga la­bi pa nga hi­ta­ron sang ma­ni­pis ang mga pwer­sa si­ni kag hi­mu­on nga mas ma­bud­lay kag ma­gas­to ang mga pag­reyd sang kaa­way sa mga yu­nit sang BHB. Bi­san sa mga er­ya nga ara sa ida­lom sang pra­yo­ri­dad sang kaa­way, ma­di­na­lag-on nga na­ka­pa­la­pad ang mga yu­nit sang BHB sa bag-o nga te­ri­tor­yo ukon in­di ga­ni na­ba­wi ang daan nga mga er­ya. Si­ge-si­ge nga gi­na­du­ma­la­han sang mga ku­mand sang BHB kag ko­mi­te sang Par­ti­do ang pag­ta­la­na sang mga pwer­sa si­ni pa­ra li­ka­wan ang prob­le­ma sang sob­ra nga pag­dis­pers ukon pag­pa­ki­tid.

Uyat ang ma­la­pad nga su­por­ta sang ma­sa kag pag­ka­bi­sar sa te­reyn, pa­da­yon nga na­ga­ti­ngu­ha ang BHB nga pa­ngi­ba­ba­wan ang mga na­ka­po­kus nga ope­ra­syong mi­li­tar kag mag­lun­sar sang mga tak­ti­kal nga open­si­ba, nga na­ga­bi­ra sa mga se­pa­ra­do o na­ha­mu­lag nga mga hedkwar­ter sang kaa­way. De­ter­mi­na­do ini nga mag­lun­sar sang mas ma­da­mo pang ani­hi­la­ti­bo nga mga tak­ti­kal nga open­si­ba (am­bus kag reyd) nga may na­ga­pa­ngu­na nga ka­tu­yu­an nga aga­won ang ar­mas sang kaa­way, kag gi­na­tum­ba­san sang mga at­ri­ti­bong ak­syong mi­li­tar (ha­ras, is­nayp kag de­mo­li­syon sa mga pa­si­li­dad sang kaa­way).

Ang pag­pur­si­ger sang BHB nga mag­lun­sar sang re­bo­lu­syo­nar­yo nga ar­ma­dong pag­hi­ma­kas na­ga­ha­tag inspi­ra­syon kag na­ga­pa­bas­kog sa buot sang ma­sa nga mag­lun­sar sang mga an­ti-im­per­ya­lis­ta, an­tip­yu­dal kag an­ti­pa­sis­tang mga pag­hi­ma­kas ma­sa kag ba­tu­an ang pa­sis­ta nga re­hi­meng US-Du­ter­te kag ang pag­ha­ri si­ni sang te­ro­ris­mo sang es­ta­do sa tu­nga sang ma­lub­ha nga so­syo­-e­ko­no­mi­ko nga kri­sis kag na­ga­la­la nga mga por­ma sang pag­pa­mi­gos kag pag­pang­hi­mu­los sa ida­lom sang ma­la­ko­lon­yal kag ma­lap­yu­dal nga sis­te­ma.

Sa kaum­han, na­ga­bas­kog ang buot sang ma­sang ma­ngu­ngu­ma kag mi­nor­ya nga mga ko­mu­ni­dad nga mag­lun­sar sang mga pag­hi­ma­kas an­tip­yu­dal kag ba­tu­an ang pag­pang-a­gaw sang du­ta kag pag­su­lod sa mga du­ta nga an­sestral sang mga da­ku nga aga­lon nga may­du­ta, da­ku nga kum­pan­ya sa pag­mi­na, eko­tu­ris­mo kag ener­hi­ya. Ang mga imol nga ma­ngi­ngis­da na­ga­ka­pu­kaw nga ipa­kig-a­way ang ila mga ki­na­ma­ta­rung kag kaa­yu­han ba­tuk sa pag-a­gaw sang da­ku nga ko­mer­syal nga mga pag­pa­ngis­da kag pag­su­lod sang mga Chi­ne­se nga su­por­ta­do sang ila es­ta­do sa mga pa­la­ngis­da­an sang pung­sod.

Sa ka­syu­da­ran, pa­da­yon nga na­ga­la­pad ang mga de­mok­ra­ti­kong pwer­sa nga na­ka­ha­nay ba­tuk sa ti­ra­ni­kong re­hi­men. Gin­tu­kod ang al­yan­sa sang kon­ser­ba­ti­bong opo­si­syon kag mga prog­re­si­bo kag de­mok­ra­ti­kong pwer­sa pa­ra hang­ka­ton ang di­nas­ti­yang Du­ter­te sa elek­syon 2022. Ka­du­ngan si­ni, pa­da­yon nga na­ga­lun­sar ang pi­gos nga mga sa­hi kag de­mok­ra­ti­kong sek­tor sang mga kam­pan­ya kag pag­hi­ma­kas ma­sa pa­ra ipa­kig­ba­to ang ila nga ki­na­ma­ta­rung kag kaa­yu­han. Na­ga­pa­na­wa­gan si­la sang du­gang-swel­do, lu­was nga lu­gar-tra­ba­hu­an, ba­yad pe­lig­ro, gi­la­yon nga ayu­da pang-e­ko­nom­ya pa­ra ma­pun-an ang na­du­la ni­la nga ki­ta du­lot sang mga lockdown kag restrik­syo­n, du­gang nga swel­do pa­ra sa mga ma­mu­mu­gon me­di­kal, tit­ser kag emple­ya­do, du­gang bad­yet pa­ra sa lu­was nga pag­bu­kas sang mga eskwe­la­han, lib­re nga mass tes­ting kag lib­re nga ma­la­pa­ran nga pag­pa­ba­ku­na ba­tuk sa Covid-19 kag iban pa. Na­ga­pa­ki­ta si­la sang ka­lig-on kag kai­sog sa pag­ba­to sa to­do nga te­ro­ris­tang mga ata­ke sang mga pwer­sa sang es­ta­do. Ma­da­mo sa ila ang na­pu­kaw nga mag-entra sa BHB ukon mag­da­ngup sa mga ba­seng ge­ril­ya sang BHB.

Mag­pur­si­ger nga aba­ga­hon ang mga hi­li­k­ton sa pag­ba­to sang BHB

Sa palaabuton nga mga tuig, da­pat mag­pur­si­ger ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan nga isu­long ang kri­ti­kal kag mga ma­bud­lay nga hi­li­ku­ton pa­ra isu­long ang in­te­res kag kaa­yu­han sang ma­sang ma­ngu­ngu­ma kag pa­nga­pi­nan si­la ba­tuk sa mga abu­so kag ata­ke sang mga pwer­sa sang es­ta­do, pa­bas­ku­gon ang BHB, pas­la­won ang ma­pin­tas nga kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra kag pa­da­yon nga isu­long ang ina­way ban­wa sa mas ma­ta­as nga le­bel. Gi­na­pa­nga­yo sang sit­wa­syon sa tag­sa ka Pu­lang ha­nga­way kag kad­re sang Par­ti­do ang da­ku nga sak­ri­pi­syo kag sal­sa­lon nga di­sip­li­na, amo man ang de­ter­mi­na­syo­n, ka­ka­has, pag­ka­ma­ti­nu­ga­hon kag wa­la sang ka­ta­pu­san nga pag­sa­lig sa ma­sa.

Sa pag­ba­to sa kaa­way, gi­nau­ya­tan sang BHB ang estra­te­hi­kong lin­ya sang ma­la­wi­gan nga ina­way ban­wa kag hu­got nga gi­na­hug­pong ang ma­sa kag bug-os nga ku­sog nga na­ga­ba­to ka­tu­wang ni­la. Gi­na­si­gu­ro si­ni ang pung­sod­non nga la­tag sang ar­ma­dong pag­ba­to, amo man ang la­tag si­ni sa ka­da re­hi­yon kag sub­re­hi­yon. Ang Par­ti­do kag ang BHB na­ga­ga­mit sang Marxis­ta-Le­ni­nis­ta-Maois­ta nga pa­nan-a­wan kag mga pa­maa­gi pa­ra sol­ba­ron ang gi­la­yon nga mga prob­le­ma sa pag­su­long sang ina­way ban­wa, amo man sa ka­say­sa­yan sang re­bo­lu­syo­nar­yong pag­hi­ma­kas sa Pi­li­pi­nas.

Da­pat pa­da­lu­mon kag pa­bas­ku­gon sang BHB ang re­bo­lu­syo­nar­yo nga ba­seng ma­sa. Ini ang ya­bi sa pag­pas­law kag pag­pa­ngi­ba­baw sa kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra sang kaa­way. Da­pat la­bi pa nga hug­ton ang an­gut sang BHB sa ma­sa paa­gi sa lu­bos nga pag­su­long sa an­tip­yu­dal nga ka­hub­la­gang ma­sa bi­lang ya­bi sa pag­pu­kaw, pag-or­ga­ni­sa kag pag­pa­hu­lag sa ma­sang ma­ngu­ngu­ma sa kaum­han. Da­pat pir­me nga ha­ta­gan sang aten­syon sang BHB ang kaa­yu­han sang ma­sang ma­ngu­ngu­ma kag pi­na­ka­ma­ta­as nga pra­yo­ri­dad ang pag­su­long kag pag­pa­tu­man sa ila nga mga de­man­da nga an­tip­yu­dal san­dig sa lin­ya sang mi­ni­mum sa prog­ra­ma sang Par­ti­do sa re­por­ma sa du­ta. Da­pat ti­ngu­ha­on sang BHB kag mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa sa kaum­han nga ma­da­mu­an nga pa­hu­la­gon ang ma­sang ma­ngu­ngu­ma pa­ra ipa­kig-a­way ang ila nga mga ki­na­ma­ta­rung kag kaa­yu­han kag idu­so ang pag­ta­pos sa kontra-ma­ngu­ngu­ma nga mga po­li­si­ya, re­gu­la­syon kag mga la­yi; kag mag­lun­sar sang mga kam­pan­ya pa­ra pa­taa­son ang pro­duk­syong ag­ri­kul­tu­ral kag ki­ta la­bi na sa tu­nga sang ma­lub­ha nga kri­sis sa eko­nom­ya. Da­pat wa­la sang ka­ka­poy ang hi­li­ku­ton pro­pa­gan­da kag edu­ka­syon sa ku­bay sang ma­sa pa­ra pa­taa­son ang ila nga ka­muk­la­tan pang­pu­li­ti­ka, pu­ka­won ang ila kaa­kig kag pa­lig-u­non ang ila nga de­ter­mi­na­syon nga mag­ba­to. Ang ta­nan nga yu­nit sang BHB da­pat na­kaa­ngut sa ma­sang ma­ngu­ngu­ma kag na­ga­tu­ngod sang ila nga mga hi­li­ku­ton bi­lang mga gi­ya pang­pu­li­ti­ka, bri­ga­da pang­pro­duk­syo­n, dok­tor kag den­tis­ta, tit­ser, ma­mu­mu­gon pang­kul­tu­ra kag iban pa ni­la nga hi­li­ku­ton bi­lang ha­nga­way sang pu­mu­lu­yo.

Da­pat pir­me nga ti­ngu­ha­on sang BHB nga ma­kig-i­sa sa ma­sang ma­ngu­ngu­ma, pa­ngu­na­hon nga na­ga­sa­lig sa imol kag ma­nu­bo nga na­ha­nu­nga nga mga ma­ngu­ngu­ma kag ma­mu­mu­gon sa uma, gi­na­ha­big ang mga na­ha­nu­nga nga na­ha­nu­nga nga ma­ngu­ngu­ma, kag gi­nan­yut­ra­li­sa ang mang­ga­ra­non nga ma­ngu­ngu­ma kag na­sa­na­gan nga mga aga­lon nga may­du­ta, gi­na­hi­nga­li­tan ang mga kontra­dik­syon sa tu­nga sang mga na­sa­na­gan kag des­po­ti­kong aga­lon nga may­du­ta pa­ra iha­mu­lag kag was­kon ang ga­hum sang mga pyu­dal nga mga des­po­ti­ko.

Da­pat git­gi­tan nga ba­tu­an sang BHB kag ma­sang ma­ngu­ngu­ma ang mga ata­ke sang kaa­way, kag ang oku­pa­syon kag pag­ga­ri­son sa mga bar­yo. Da­pat wa­la sang ka­ka­poy kag ma­ti­nu­ga­hon nga mag­lun­sar sang pang­pu­li­ti­ka nga mga hi­li­ku­ton sa ku­bay sang ma­sa pa­ra pa­taa­son ang ila nga de­ter­mi­na­syon nga ba­tu­an ang kam­pan­ya sang to­do nga pag­pa­mi­gos sang kaa­way. Da­pat pa­ka­ma­lau­ton kag ba­tu­an ang pre­sen­sya sang abu­sa­dong mga tro­pa sang mi­li­tar kag pu­lis sa mga si­bil­yan nga ko­mu­ni­dad nga wa­la sang un­tat sa pag­pang-i­pit kag pag-a­bu­sar sa ma­sa. Si­gu­ru­hon nga wa­la-un­tat ang re­bo­lu­syo­nar­yo nga pro­pa­gan­da, edu­ka­syon kag kam­pan­ya bi­san pa may mga pwer­sa mi­li­tar sa mga bar­yo. Da­pat pa­ngi­ba­ba­wan ang gi­na­pa­pa­na­og ni­la nga mga pa­sis­tang restrik­syon paa­gi sa san­to nga mga pa­maa­gi sang sik­re­to nga ko­mu­ni­ka­syon kag mga pag­ti­pon, amo man sang tak­ti­ka sa ha­yag nga pag­su­pak, pag­ba­to kag pag­hi­ma­kas. Da­pat pa­da­yon nga tu­ku­ron kag pa­bas­ku­gon ang lo­kal nga mga sa­nga sang Par­ti­do, re­bo­lu­syo­nar­yo nga mga or­ga­ni­sa­syong ma­sa kag mga yu­nit sang mi­li­syang ba­yan. Da­pat mag­ba­lay ang ma­sa sang nag­ka­la­in­la­in nga tak­ti­ka sang pag­ba­to pa­ra isu­long ang ila nga mga pag­hi­ma­kas so­syo­-e­ko­no­mi­ko kag magpro­tes­ta ba­tuk sa ar­ma­dong pre­sen­sya kag pag­pang-a­bu­so sang kaa­way sa ila nga mga bar­yo. Da­pat ikum­bi­na ang mga ini sa ar­ma­dong mga ak­syon nga gi­na­lun­sar sang mga yu­nit sang BHB, ka­ko­or­di­nar ang mga yu­nit sang mi­li­syang ba­yan. Ang ka­pin­tas sang mga pwer­sa sang AFP kag PNP sa kaum­han da­pat ak­ti­bo nga ibu­yag­yag sa mid­ya kag social me­dia.

Da­pat pa­da­yon nga pa­bas­ku­gon sang Ba­gong Huk­bong Ba­yan ang pag­rek­rut sa bag-o nga mga Pu­lang ha­nga­way ha­lin sa ma­sang ma­ngu­ngu­ma, amo man sa mga ma­mu­mu­gon kag pe­ti­bur­ges nga in­te­lektwal sa ka­syu­da­ran. Ka­tung­da­nan sang mga sa­nga sang Par­ti­do nga gan­ya­ton ang mga kad­re kag ka­ta­pu sang Par­ti­do, ma­sang ak­ti­bis­ta, mga ka­ta­pu sang mga yu­nit mi­li­sya nga na­ga­entra sa BHB, kag mag­lis­ta sang mga re­ko­men­da­do pa­ra sa ha­nga­way sang ban­wa. Ka­tu­wang ang mga yu­nit sang BHB, res­pon­sab­le man si­la sa pag­si­gu­ro nga ang pa­mil­ya sang mga Pu­lang ha­nga­way maa­yo nga gi­naa­si­ka­so kag re­gu­lar nga na­ha­ta­gan sang su­por­tang ma­ter­yal kag pi­nan­sya­l. Ma­hi­mo nga may ara sang tat­lo ukon anom ka bu­lan nga tour-of-duty ukon in­teg­ra­syon sa ha­nga­way ang mga ka­ta­pu sang yu­nit mi­li­sya pa­ra du­ga­ngan ang pwer­sa sang mga lo­kal nga yu­nit sa mga pren­teng ge­ril­ya sang BHB. Da­pat ha­ta­gan sang par­ti­ku­lar nga tum-ok ang rek­rut­ment sang mga ma­mu­mu­gon kag pa­ma­tan-on nga in­te­lektwal pa­ra ma­ka­bu­lig sa pang-i­deo­lo­hi­ya kag pang­pu­li­ti­ka nga pag­ha­nas sa BHB. Ang mga ma­sang ak­ti­bis­ta sa ka­syu­da­ran kag sentro nga ban­wa, la­bi na ang mga gi­nai­pit sang pa­sis­tang re­hi­men, da­pat gan­ya­ton nga mag-entra sa BHB ukon mag­da­ngup di­ri.

Da­pat ta­nan-nga-ba­hin nga pa­bas­ku­gon sang BHB ang iya kau­ga­li­ngon. Da­pat re­gu­lar nga mag­lun­sar ang mga yu­nit si­ni sang pu­li­ti­ko-mi­li­tar nga pag­ha­nas pa­ra pa­taa­son ang ika­sa­rang sang mga Pu­lang ha­nga­way. Da­pat si­ni nga pa­taa­son ang ila nga ka­muk­la­tan pang­pu­li­ti­ka kag ka­han­da­an sa ideo­lo­hi­ya paa­gi sa wa­la-ka­ka­poy nga pro­pa­gan­da kag edu­ka­syon sa ila nga ku­bay. Da­pat si­gu­ru­hon ang pag­pa­nag­tag sang Ang Ba­yan kag ko­lek­ti­bo nga pag­ta­la­kay si­ni kag sang mga pa­ha­yag sang Par­ti­do kag pang­re­hi­yon nga mga pub­li­ka­syon sa ta­nan nga mga yu­nit sang BHB. Da­pat abu­ton ang 100% li­te­ra­si sang ta­nan nga Pu­lang ha­nga­way. Da­pat si­gu­ru­hon ang ila nga ikaa­yong la­was pi­si­kal kag men­tal. Da­pat mag­hi­mo ang tag­sa ka yu­nit sang BHB sang pag­sa­way kag pag­sa­way-sa-kau­ga­li­ngon pa­ra pa­ngi­ba­ba­wan ang mga ka­hi­na­an kag pa­bas­ku­gon ang pag­hi­liu­sa kag pag­sa­lig sa ka­da isa. Da­pat pa­taa­son ang ika­sa­rang sang ka­da yu­nit sang BHB nga mag­pa­muk­lat, mag-or­ga­ni­sa kag mag­pa­hu­lag sang ma­sa paa­gi sa pag­pa­bas­kog sang ila nga ka­pa­si­dad sa pag­hi­mo sang pang­ka­ti­ling­ban nga pag­pa­na­ya­sat, pro­pa­gan­da, edu­ka­syo­n, kag mga kam­pan­yang ma­sa. Ang ta­nan nga mga yu­nit da­pat re­gu­lar nga mag­lun­sar sang eher­si­syong pi­si­kal, pag­ti­ro, pag­ha­nas pang­kom­bat kag mga war ga­me pa­ra pa­taa­son ang ila nga pag­kaa­ler­to, kag ika­sa­rang nga du­lu­lu­ngan nga pag­hu­lag.

Da­pat pa­ba­lud-ba­lod nga mag­pa­la­pad ang BHB sang te­ri­tor­yo ukon er­ya sang mga ope­ra­syon si­ni, sam­tang gi­na­ba­lan­se ang pag­pa­la­pad kag kon­so­li­da­syo­n. Sa isa ka ba­hin, in­di si­ni da­pat pa­ba­ya­an nga ma­la­wi­gan nga ma­hi­got ang mga yu­nit si­ni sa li­mi­ta­do nga er­ya sang ope­ra­syo­n; kag, sa pi­hak nga ba­hin, in­di da­pat si­ni sob­ra nga hi­ta­ron ukon lap­ta­hon ang mga yu­nit sang BHB. Da­pat re­gu­lar nga reb­yu­hon sang mga na­ga­pa­mu­no nga ko­mi­te sang Par­ti­do kag ku­mand sang BHB ang pag­dep­loy sang mga pwer­sa sang BHB san­dig sa prin­sip­yo sa istruk­tu­ra sang mga pwer­sa sang BHB kag mga la­yi sang pag-us­wag sang pag­pa­kig-a­way ge­ril­ya. Da­pat pla­nu­han sang mga ku­mand kag ko­mi­te sang Par­ti­do sa le­bel re­hi­yon, sub­re­hi­yon, kag pren­te ang ka­len­dar­yo kag prog­ra­ma pa­ra sa pag­pa­la­pad sang BHB pa­ra iko­or­di­nar ang nag­ka­la­in­la­in nga mga yu­nit sang BHB kag ang kon­duk­ta sang ge­ra. Da­pat may ara nga pla­no pa­ra ta­lam­bi­hon ang mga in­ter­yor nga er­ya sa ka­pa­ta­gan, net­work sang mga alag­yan kag hi­gad-bay­bay. Da­pat pa­hu­la­gon ang mga lo­kal nga ka­ta­pu sang Par­ti­do, mga ma­sang ak­ti­bis­ta kag ka­ta­pu sang mi­li­syang ba­yan pa­ra mag­bu­lig sa pag­pa­la­pad sang BHB sa mga kai­ping nga ba­ra­ngay kag ban­wa.

Da­pat ilun­sar sang BHB ang ma­la­pad kag maig­ting nga pag­pa­kig-a­way ge­ril­ya. Da­pat mag­lun­sar ang BHB sang mga tak­ti­kal nga open­si­ba nga si­gu­ra­do si­ni nga ma­da­sig nga ma­pa­da­og. Da­pat pi­li­on si­ni ang mga na­ka­bu­lag, na­ha­mu­lag kag ma­lu­ya nga pwer­sa sang mi­li­tar, pu­lis kag pa­ra­mi­li­tar bi­lang tar­get sang ani­hi­la­syon pa­ra ma­kaa­gaw sang mga ar­mas kag sup­lay. Da­pat pla­nu­han man sang BHB ang mga de­tatsment sang pa­ra­mi­li­tar sang kaa­way, tak­ti­kal nga out­post, kag lin­ya sang sup­lay. Da­pat pla­nu­han man ni­la nga ata­ke­hon kag sa­ma­ron ang mga he­li­kop­ter, dro­ne, bom­ber pla­ne kag iban pang ka­ga­mi­tan pang­ka­ha­ngi­nan sang kaa­way. Ma­hi­mo nga pa­da­mu­on kag paig­ti­ngon sang mga yu­nit pang-a­way sang BHB ang ila nga mga tak­ti­kal nga open­si­ba kag mag­bung­go sa kaa­way nga ma­lip-ot lang ang pa­na­hon sang pa­hu­way. Da­pat man si­la nga mag­ta­la­na sang mga yu­nit ukon tim sang mga Pu­lang ha­nga­way pa­ra mag­hi­mo sang mga ata­ke ba­tuk sa mga lin­ya sa transpor­ta­syon kag ko­mu­ni­ka­syon sang kaa­way. Da­pat ma­la­pad nga ma­pa­hu­lag ang mga yu­nit mi­li­sya sang BHB pa­ra mag­lun­sar sang mga tak­ti­kal nga open­si­ba sa ma­lab-ot sang ma­sa­ra­ngan. Da­pat idep­loy ang mga yu­nit par­ti­sa­no sang BHB sa mga syu­dad kag sentrong ban­wa pa­ra sa pag-a­res­to ukon pag­si­lut sa mga pa­sis­tang kri­mi­nal nga res­pon­sab­le sa kam­pan­ya sang ma­da­mu­an nga pag­pa­tay kag te­ro­ris­mo sang es­ta­do ba­tuk sa ma­sa.

Da­pat pas­la­won sang BHB ang mga na­ka­po­kus nga ope­ra­syon mi­li­tar kag to­do nga open­si­ba sang kaa­way, mga ope­ra­syong kom­bat kag say­war kag pag­pa­mi­gos ba­tuk sa ma­sa. Da­pat ubos-i­ka­sa­rang nga du­la­an-e­pek­to ang ma­la­ha­lon nga mga ka­ga­mi­tan pang­sar­bey­lans kag la­bi nga ma­bas­kog nga mga ar­mas paa­gi sang pag­di­ngot sa kaa­way sang mga tar­get. Da­pat ipa­bi­lin sang mga yu­nit sang BHB ang ma­ta­as nga le­bel sang di­sip­li­na mi­li­tar kag ipa­tu­man ang mga istrik­to nga ti­kang sang pag­sik­re­to sa tem­po­rar­yo nga mga kam­po (a­gi, aso, su­ga kag ga­hod) kag sa pag­hu­lag pa­ra li­ka­wan nga ma­mu­ti­kan sang kaa­way ga­mit ang mga is­kawt, sar­bey­lans sang dro­ne, pag­sa­gap sa elektro­ni­ko nga ka­ga­mi­tan kag pag­ga­mit sang mga instru­men­to nga geot­racking. Da­pat ini nga mag­pa­us­wag sang bag-o nga sik­re­to nga mga ru­ta sang sup­lay. Da­pat nga mag­lun­sar ini sang kontra-pa­nik­tik kag bung­ka­gon ang mga lam­bat sang es­pi­ya sang kaa­way. Da­pat maid-id nga ban­ta­yan kag ana­li­sa­hon sang BHB ang mga pla­no kag hu­lag sang kaa­way, kag mag­lun­sar sang mga ge­ril­ya nga ma­ni­ob­ra pa­ra mag­pa­la­yo sa po­kus sang kaa­way, mag­li­kaw sa pag­reyd sang kaa­way kag pwer­sa­hon ang kaa­way nga mag­sum­bag sa ha­ngin kag mag-u­yang sang re­sor­sa.

Da­pat mag­ta­la­na ang mga pla­tun sang BHB sang mga iskwad kag tim sang mga Pu­lang ha­nga­way pa­ra mag-a­ta­ke ha­lin sa mga li­ku­ran ukon ki­lid sang kaa­way pa­ra idis­ka­ril ang mga pla­no kag hu­lag si­ni. Upod ang BHB, ang mga lo­kal nga sa­nga sang Par­ti­do kag re­bo­lu­syo­nar­yo nga or­ga­ni­sa­syong ma­sa da­pat magpla­no kag mag­hi­mo sang mga tak­ti­ka kag pa­maa­gi sa pu­li­ti­ka kag mi­li­tar pa­ra ibu­yag­yag, atu­ba­ngon, ba­tu­an kag lu­tu­son ang kam­pan­ya nga pag­pa­mi­gos sang kaa­way sa le­bel sang mga ko­mu­ni­dad kag in­ter­ko­mu­ni­dad. Da­pat pa­hu­la­gon ang mga yu­nit mi­li­sya kag ko­mi­te sa pag­pa­nga­pin sa kau­ga­li­ngon pa­ra mag­lun­sar sang ma­la­pad nga mga ata­keng mi­li­tar kag ar­ma­dong ak­syon pa­ra idis­ka­ril ang mga pla­no nga open­si­ba sang kaa­way.

Da­pat pa­bas­ku­gon sang Par­ti­do ang pag­pa­mu­no si­ni sa BHB sa ta­nan nga le­bel. Da­pat re­gu­lar nga ilun­sar ang mga kum­pe­ren­sya mi­li­tar pa­ra ma­ka­bay­lu­ha­nay sang im­por­ma­syon ang mga kad­re mi­li­tar, mag­ta­sa kag mag­su­ma sang mga ina­gi­han, mag­ko­or­di­nar kag mag­hi­mo sang mga tak­ti­ka kag mga pla­no sa er­ya sang ila ope­ra­syo­n. Da­pat or­ga­ni­sa­do ang mga sa­nga sang Par­ti­do kag re­gu­lar nga ma­ka­an­dar sa su­lod sang mga kum­pan­ya kag pla­tun sang BHB. Res­pon­si­bi­li­dad sang mga sa­nga sang Par­ti­do nga pa­taa­son ang pang­pu­li­ti­ka nga ka­muk­la­tan kag re­bo­lu­syo­nar­yo nga de­ter­mi­na­syon sang mga Pu­lang ha­nga­way sang BHB kag pa­bas­ku­gon ang ila nga pag­hi­liu­sa, mag­pa­ngu­na sa pag­sa­way kag pag­sa­way-sa-kau­ga­li­ngon kag sa pag­pa­ni­bag-o sang kau­ga­li­ngon.

Ang ma­lub­ha nga kri­sis sa pu­li­ti­ka kag eko­nom­ya sang na­ga­ha­ring sis­te­ma pa­bor sa pag­su­long sang ina­way ban­wa. Ang ma­la­pad nga ma­sa sang pu­mu­lu­yong Pi­li­pi­no na­ga­ka­pu­kaw nga mag­ba­to pa­ra ta­pu­son ang gra­be nga pag-an­tus, kai­mu­lon, gu­tom kag pag­pang-a­bu­so sa ida­lom sang ti­ra­ni­ko nga re­hi­men. Ang pung­sod­non-de­mok­ra­ti­ko nga re­bo­lu­syon mas na­ngin ki­na­hang­la­non kag gi­la­yon sa atu­bang sang na­ga­ta­lom nga kri­sis kag in­di ma­ba­tas nga mga por­ma sang pag­pa­mi­gos kag pag­pang­hi­mu­los. Pa­ra sa pu­mu­lu­yong Pi­li­pi­no, wa­la sang iban nga pa­maa­gi kun­di ang pag­lun­sar sang re­bo­lu­syo­nar­yo nga mga pag­hi­ma­kas pa­ra ibag­sak ang mga na­ga­pa­mi­gos kag na­ga­pang­hi­mu­los sa ila.

Ta­pu­son ang pa­sis­ta nga re­hi­meng Du­ter­te!

Mag­ti­ngu­ha nga pa­bas­ku­gon kag pa­la­pa­ron ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan kag ang ba­seng ma­sa si­ni!

Paig­ti­ngon ang pag­pa­kig-a­way ge­ril­ya kag pas­la­won ang ma­pin­tas 
nga kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra sang kaa­way!

Isu­long ang ina­way ban­wa!

Ma­bu­hay ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan!

Ma­bu­hay ang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta sang Pi­li­pi­nas!

Back to top

Pas­la­won ang ma­pin­tas nga kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra sang re­hi­meng US-Du­ter­te! Mag­pur­si­ger nga isu­long ang ina­way ban­wa!