Mensahe sa Ika-53 nga Anibersaryo sang BHB Paslawon ang pagdugmok sang armadong paghimakas sa Panay! Mas pabaskugon ang inaway banwa!

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa Pilipino

Pula nga pagsaludo kag pinakamainit nga pagpanamyaw sa tanan nga Pulang kumander kag hangaway sa rehiyon sang Panay kag bug-os nga pungsod nga nagasaulog sang ika-53 nga anibersaryo sang pagkatukod sang Bagong Hukbong Bayan! Upod sa mga kadre kag katapu sang PKP, mga katapu sang rebolusyonaryo nga organisasyon, mga alyado kag malapad nga masang Pilipino, malipayon kag dungganon naton nga ginasaulog ang adlaw nga ini bangud sa mga kadalag-an nga naagum sa sulod sang nagligad nga isa ka tuig sa pagsulong sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas kag maisog nga pagbato sa pinasingki nga pasista nga pagpang-atake kag paglupig sang rehimeng US-Duterte. Pinakahugot nga pagsaludo kag pinakamataas nga pagpasidungog ang aton ginahatag sa tanan nga rebolusyonaryong martir nga naghalad sang ila kinaadman kag kabuhi para sa pag- alagad sa pumuluyo kag pagsulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa.

Sining nagligad nga tuig, nag-atubang ang rebolusyonaryo nga pwersa kag pumuluyo sang Panay sa masingki nga terorismo sang pasistang rehimen paagi sa AFP, PNP kag NTF-ELCAC. Nangin mas daku, malapad kag maikit ang mga ginlunsar nga operasyong kombat sang gintingob nga tropa sang 3ID, PA kag mobile forces sang PNP-PRO-6 sa sulod sang mga larangang gerilya sang BHB. Naggamit man ini sang mas moderno nga armas kag kagamitan pareho sang eroplano nga pangbomba, kanyon, helicopter, eroplano nga pangsurbeylans kag mga drones. Gindunganan ini sang pagpakat sang tropang RCSP nga naglab-ot sa 100 ka baryo para sa ila kampanya sang saywar kag pwersahan nga pagpasurendir sa mga sibilyan.

Padayon nga ginadingot ang hustisya para sa mga biktima sang Tapaz massacre sadtong Disyembre 2020. Sa baylo, ginpasingki kag ginpalapad pa ang pagpalapta sang kakugmat sang mga mersenaryo nga tropa sang 3ID, PA kag PNP-PRO-6. Gindugangan ang ginpakat nga mga tropa, detatsment kag mga operasyong militar para dugang nga pakugmaton ang masa. Sa pihak sang mga pagpamahug, maisog nga ginpakigbato sang mga biktima ang ila mga kinamatarung kag pagka-inosente kag madinalag-on nga naagum ang pag-abswelto sang korte sa mga ginpang-aresto.

Magluwas sa pagpamahug, naggamit man ang mga pasista sang pagpangtiplang paagi sa pangako nga kwarta, “pangabuhian” kag proyekto pang-imprastruktura pareho sang pagpangganyat sang kuno 20 milyones ka pisos para sa mga barangay nga magadeklarar nga “ limpyo na sa NPA”. Temprano nga nabuyagyag ang kapintas, kawalay unod, kabutigan kag kurapsyon sang NTF-ELCAC-AFP-PNP sa mga padihot sini nga “persona non grata”, “e-clip” kag “barangay development program”. Ang mga pangako nga benipisyo ang nangin palagwaon kag propaganda lamang sa media sang NTF-ELCAC samtang nabulsa na ang pondo sang mga kurap nga opisyal sini.

Sa pagkamatuod, ginalimitahan sang militar ang mga sibilyan bisan sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi kag pagpangita sang pagkaon, gina-okupar ang kabalayan kag mga pampubliko nga edipisyo kag pasilidad sang barangay, ginapaidalum sa surbeylans ang hulag sang mga residente, ginakontrol ang pagbakal sang bugas kag mga sandigan nga kinahanglanon, gina-orasan ang pagkadto sa mga uma, ginapaandaman ang mga ginadudahan nga may angut sa NPA, ginadumilian ang pagpasakop sa mga protesta kag pilit nga ginapasaylo ang mga tawo sa sentro sang baryo para kuno indi madalahig sang ila mga bomba kag kanyon.

Sa mga sentrong banwa kag syudad naman sang rehiyon mas naglubha kag hayagan ang terorismo sang NTF-ELCAC paagi sa pagpalapta sang itom nga propaganda, pagpanamad, redtagging kag pagpamahug sa mga lider-masa kag aktibista sang mga hayag nga progresibo kag demokratiko nga organisasyon kon indi mag-untat sa ila paghulag.

Pinakamatingkad nga hayagan nga paglapas sang pasista nga AFP sa pangkalibutanon nga tawhanon nga layi sa inaway ang pagbomba gamit ang duha ka fighter jet kag pagkanyon sa isa ka yunit sang NPA nga temporaryo nga nagakampo sa Brgy Alimodias, Miag-ao, Iloilo sadtong Disyembre 1, 2022 nga ginkamatay sang walo ka Pulang hangaway. Agud takpan sa publiko ang tuman nga kahalitan nga gindulot sa pangabuhian sang mga sibilyan kag kapalibutan, ginbawalan sang militar ang mga mangunguma kag taga-media nga magsulod sa ginbomba nga lugar. Sadtong kaagahon sang Enero 25, 2022 masobra sa 30 ka bala sang howitzer ang ginpalupok sang 3ID sa sulod sang isa ka oras sa mga mabukid nga bahin sang mga dulonan sang Tapaz, Capiz, Calinog, Iloilo kag Libacao, Aklan bisan nga wala sang NPA didto. Kadam-an sang mga bomba ang nagtupa malapit sa mga ulumhan kag nagdulot sang tuman nga kahadlok kag kahangawa sa mga tumanduk nga nagapuyo kag naga-uma sa lugar.

Malig-on nga pagbato sang rebolusyonaryo nga pwersa kag pumuluyo sa Panay

Sa atubang sang labi nga pinasingki nga pagpang-atake sang 3ID,PA kag PRO-6 sa pagkasa sang mas maikit kag dalagkuan nga operasyong militar, pagpangbomba kag paggamit ang moderno nga kagamitan sa paniktik kag surbeylans, maisog nga nakigsumpong ang BHB-Panay paagi sa mga taktikal nga opensiba kag mga punitibo nga aksyon batuk sa tropa sang kaaway, mga galamay kag kagamitan sini. Indi magnubo sa 35 ang kabilogan nga kaswalti sa kaaway kag nakakumpiska ang BHB sang 2 ka armas sa 25 ka opensibang aksyon sini. Wala sang yunitsang BHB sa rehiyon ang napusa sang AFP-PNP. Padayon nga nagahimud-os ang mga Pulang kumander kag hangaway nga mas pabaskugon ang Hukbo kag armadong paghimakas sa rehiyon labi na subong nga nagaatubang sa tuman kalala nga kabudlayan ang masa bangud sa nagasingki nga pagpanglupig kag pagpandambong sang pasistang rehimen. Bisan napatyan sang 8 ka hangaway, nagapabilin nga bug-os kag mabakod ang desisyon sang BHB-Panay nga padayon nga magbato para hatagan hustisya ang mga kaupod nga nagkalamatay kag mga masa nga biktima sang pagpanghimulos kag pagpamigos.

Padayon nga nagaani sang suporta sang malapad nga masa ang BHB kag PKP sa rehiyon. Sa atubang sang nagalala nga krisis sa ekonomiya kag kapabayaan sang reaksyonaryo nga rehimen ginapabaskog sang BHB ang kampanya para sa pagpauswag sang lokal nga produksyon pangunahon para sa pagkaon kag mga produkto nga mas madali ibaligya para sa panginahanglanon sang mga mangunguma. Kadungan sini ang pagpapahangup sa masa sang kahustuhan kag kakinahanglanon sang paghimakas para sa matuod nga reporma sa duta kag pungsudnon nga industriyalisasyon bilang pangmalawigan nga solusyon sa malubha nga krisis nga ginadulot sang neoliberal nga programa kag mga patakaran sang mga reaksyonaryo nga rehimen. Ginatudluan man sila sang BHB sa pag-amlig sa ikaayong lawas sa simple nga pamaagi kag gamit ang mga duna nga manggad nga makita sa ila lugar. Ang mga kampanya nga ini ang dugang nagapabakud sa angtanay kag suporta sang mga masang mangunguma sa Hukbo.

Sa pihak sang mga pagpanamad kag pagpamahug sang AFP kag PNP, wala sini napunggan ang mga hayag kag ligal nga paghulag sang pumuluyo agud ibuyagyag, pakamalauton kag sukton ang rehimeng Duterte sa kapabayaan, kapalpakan, kurapsyon kag pagpanglupig sini sa tunga sang pagpanalasa sang pandemya kag nagalubha nga kaimulon.

Mga pangunahon nga katungdanan sang BHB sa rehiyon

Ginabaton kag pagasundon sang BHB-Panay ang mga panawagan sang Komite Sentral sang PKP sa okasyon sang pagsaulog sang ika-53 nga anibersaryo sang Partido labina ang mga hilikuton nga pangunahon nakaatas sa BHB.

Dapat ubos-kusog nga batuan ang dugang nga terorismo sang rehimeng US-Duterte paagi sa pagpalapad kag pagpasingki sang pakig-away gerilya base sa nagalapad kag nagadalum nga baseng masa. Mas padamuon ang mga taktikal nga opensiba sang mga yunit para birahon ang mga tropa nga nagasabwag sang terorismo sa kaumhan kag makakumpiska sang armas. Kadungan sini, dapat ipabilin ang pagbantay kag mataas nga pag-alerto sang mga yunit para makalikaw sa mga depensiba nga inaway kag pagpangbomba sang kaaway.

Padayon nga pukawon kag kumbinsihon ang madamo nga pamatan-on para bug-os panahon nga mag- alagad sa pumuluyo kag mag-intra sa BHB. Ang nagasingki nga kaimulon kag kapabayaan sang reaksyonaryo nga rehimen sa kaayuhan sang pamatan-on ang dugang nagatum-ok sa ila sa tuman nga pagpanghimulos kag pagpamigos. Dapat tugahon ang madamo nga pamaagi nga mahapos nga mahangpan nila ang kahustohan kag kakinahanglanon sang armado nga paghimakas sa ginahandum nga masanag nga buwas-damlag.

Tinguhaon naton nga palaparon ang mga larangang gerilya, magpauswag sang mga bag-o nga base agud mas maghalog ang erya sang operasyon sang BHB kag para paslawon ang kampanya sang kaaway nga kibunon o pus-on ang mga yunit sang BHB.

Dapat palaparon kag palig-unon ang baseng masa paagi sa pagsulong sang rebolusyong agraryo kag mga kampanyang masa nga magasabat sa pangmalawigan kag gilayon nga panginahanglanon sang mga mangunguma.

Mas pauswagon ang kahanasan sang mga kumand sang BHB sa balansyado nga pagpakat sang pwersa para sa pagpalapad kag konsolidasyon, kag para sa hilikuton masa kag hilikuton militar. Mas papagsikon ang mga paghanas sa pulitika kag militar sang mga Pulang hangaway kag kumander agud mag-angkon sang nagakaigo nga ikasarang sa pag-atubang sang nagadamo kag mas kumplikado nga mga hilikuton sa pagsulong sang armadong paghimakas.

Dapat ipabilin ang mataas nga rebolusyonaryo nga diwa kag determinasyon sang tanan nga Pulang hangaway kag aktibistang masa sa pagbato sa pasista nga terorismo sang kaaway, sa pamaagi sang sige-sige nga pagtuon sa mga rebolusyonaryong teorya, aktibo nga pagpasakop sa armadong paghimakas kag pagtigayon sang mga kinahanglanon nga paghanas.

Dapat ipatuman ang mga pagsulondan kag patakaran sang rebolusyonaryong gobyerno tuhoy sa reaksyonaryo nga eleksyon. Amligan ang interes sang masa para sa hilway nga pagpahayag sang demanda kag pagboto, kag batuk sa pagpamahug, pagtiplang kag kalakasan. Kadungan sini ang padayon nga pagbuyagyag sa matuod nga kinaiya sang reaksyonaryong eleksyon bilang isa ka dekorasyon kag kasangkapan sang mga nagaharing sahi agud padayunon ang ila pagpanghimulos kag pagpamigos sa pumuluyo.

Mabuhay ang NPA!
Maghimud-os sa banas sang armadong rebolusyon!
Ibagsak ang terorista nga rehimeng-US Duterte!

Paslawon ang pagdugmok sang armadong paghimakas sa Panay! Mas pabaskugon ang inaway banwa!