Paslawon sang NPA Negros ang pagbalik sang Berdugo

Ang pagpanumbalik sang berdugo nga heneral sang Armed Forces of the Philippines (AFP) bilang tagpamuno sang 3rd Infantry Division (3ID), sa persona ni Major Gen. Benedict Arevalo, nagapatimaan sang liwat nga pagduging sa paglapas sang tawhanon nga kinamatarung sa Central kag Western Visayas. Si Arevalo anay kumander sang 303rd Infantry Brigade nga may madamu nga rekord sang paglapas sang tawhanon nga kinamatarung.

Sa panahon ni Arevalo natabu ang makasiligni nga Sagay 9 massacre. Lapnagon man ang pagpamatay sang mga kilala nga tigdampig sang tawhanon nga kinamatarung, peasant advocates kag aktibista pareho nila Atty. Ben Ramos kag Bernardino “Toto” Patigas. Sa subong, naglab-ot na sa 106 ang isip sang extrajudicial killings sa Negros kag madamo sini ang natabo idalum sang pamunuan sang berdugo nga si Arevalo.

Madata man ang mga iligal nga pag-aresto base sa mga pato-pato nga kaso pareho sa pagdakop sang Buenavista 7, pito ka pumuluyo sang Buenavista, Himamaylan City upod na ang isa ka pastor sang United Church of Christ of the Philippines (UCCP) nga gipasibangdan nga katapo sang New People’s Army (NPA), kag ang Bacolod 57 sa diin dululungan nga ginreyd ang mga opisina sang Kilusang Mayo Uno (KMU), Gabriela kag National Federation of Sugar Workers (NFSW) kag madamu nga aktibista ang napriso bangud sang himo-himo nga kaso.

Utok man si Arevalo sang peke nga pagpasurender nga ang pinakabantog amo ang peke nga pagpasurender sang 1,510 nga kuno mga NPA kag mga nagasuporta sa rebolusyonaryo nga kahublagan sa syudad sang Escalante. Minilyon nga kwarta ang ginbulsa sini sa ngalan sang “kontra-insurhensya.”

Numero uno nga tiglapas ang 303rd Brigade idalom ni Arevalo sang untat lupok nga ginpirmahan sa tunga sang duha ka gobyerno, ang Gobyerno sang Republika sang Pilipinas (GRP) kag ang demokratiko nga gobyerno sang pumuluyo nga ginatiglawas sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Ang pagbalik sang Berdugo indi makahatag sang hustisya sa mga biktima sang tawhanon nga kinamatarung kundi magdugang sang kakugmat kag pa-antus sa pumuluyong Negrosanon.

Ang slogan ni Arevalo nga “loved by the people, feared by the enemy” kabaliskaran sang iya ginhimo. Ang AFP kag Philippine National Police (PNP) ginakangil-aran sang pumuluyo bangud sang mersenaryo, pasista kag berdugo nga kina-iya sini. Sa pihak nga bahin, ang NPA wala mahadlok sa sustinido, masingki kag lapnagon nga operasyon militar. Nagapadayon ini sa paglunsar sang armadong paghimakas, pagpadalum kag paglapad sang baseng masa, naga-ubay sa mga kontra-pyudal nga paghimakas sang masang mangunguma para mapataas ang ila pang-ekonomiya nga kahimtangan kag nagapatigayon sang kampanya sa ikaayong lawas sa pag-atubang sa problema sa Covid-19 nga napabayaan sang reaksyonaryo nga gobyerno.

Mas angayan nga itawag sa 3rd ID amo ang “butcher of the people, hated by the oppressed masses” (berdugo sang pumuluyo, ginkangil-aran sang masang pigos).

Ano man nga pagpaninguha sang pasista nga rehimen Duterte agud wasakon ang napundar nga kusog sang rebolusyonaryo nga kahublagan, maga-ani lamang ini sang kapaslawan. Napamatud-an na ini sa mga nagbulos-bulos nga rehimen halin sa panahon sang US-Marcos nga diktadura tubtob sa US-Aquino 2. Napaslaw ang mga ini bangud wala ini nagadala sang interes sang pumuluyo, rason nga wala ini ginasuportahan sang pumuluyo sa baylo labi nga naga-ani sang madalum kag malapad nga suporta sang pumuluyo ang rebolusyonaryo nga kahublagan kag ang NPA nga ila ginakabig bilang matuod nila nga hangaway.

Ang NPA ara sa husto nga posisyon agud depensahan ang interes sang pumuluyo batok sa tiraniko nga rehimen Duterte kag berdugo nga AFP/PNP. Ang lima ka larangan sa Isla sang Negros determinado nga magpadayon sang armado nga paghimakas agud paslawon ang Oplan Kapanatagan kag rumpagon ang kawatan, pasista kag tiraniko nga Duterte.

Isulong ang armado nga paghimakas tubtob sa kadalag-an!
Mabuhay ang masang pigos!

Paslawon sang NPA Negros ang pagbalik sang Berdugo