Patrol base sang Philippine Army, ginreyd sang NPA

Ginakumpirmar kag gina-ako sang Napoleon Tumagtang Command, NPA- Southern Panay ang pagreyd sang Tactical Patrol Base sang komposit nga pwersa sang 61st IB kag 33rd Division Reconaissance Company, Phil. Army sa Brgy. Igcabugao, Igbaras, Iloilo adlaw subong nga Lunes petsa 12 sang Nobyembre, 2018. Naglawig sang isa ka oras kag tunga ang pagtinguha nga ma-over-run ang nasambit nga patrol base. Sandig sa inisyal nga report sang Yunit Kumand sa Operasyon sang NPA, apat (4) ang casualty sa bahin sang Phil. Army.

Indi matuod nga ang nakasakay sa Hi-lux amo ang target nga i-ambush sang NPA. Hungod nga ginalubid sang militar ang estorya para takpan ang kahuy-anan nga nasarangan sang NPA nga salakayon ang ila patrol base. Halos tunga sa adlaw nga wala nakatingog ang mga tagpamababa sang militar para mapreparahan ang story line. Daku nga kahuy-anan sa ila bahin kon akuon nga naglab-ot sang inoras ang inaway bangud ang pag-ako pagkilala sang lebel kag ikasarang sang NPA sa pagpakig-away. Hungod nga gin-block-out ang balita kag ulihi na nagtingog sang nahuman na ang linubid nga kabutigan.

Puno sang kakahas kag determinasyon nga nagpursigir ang mga Pulang kumander kag Pulang hangaway sa pagsalakay sang nasambit nga patrol base para untaton ang ila pagpangapin sa hakugan nga kompanya sang Century Peak. Tinuig na nga ginhimo nga ayam-ayam sang ini nga kompanya ang Phil. Army para protektahan ang pang-ekonomyang interes. Ginkasangkapan sila sa pagmilitarisa sang lugar agud punggan ang pagreklamo sang mga pumuluyo sa natuga nga halit, dislokasyon sang pangabuhian kag katalagman sa kapalibutan. Ini nga buhat sang Phil. Army kag CAFGU athag nga pagkontra sa interes kag kawsa sang sahing pigos kag ginahimuslan kabaylo sang pasaburno nga kwarta kag benipisyo sang kapitalista.

Tuig 2014 pa lang nabaton na namon ang mga reklamo bahin sa mga nagbagtik nga talamnan bangud naagawan sang sorsa sang patubig. May nagpahayag sang kahangawa sa posible gulpe nga pagbulwak sang tubig nga napunong sang duta nga gintambak sa suba sang panahon nga gina-obra pa lang ang opisina sang kompanya. May nagpahayag sang ila reklamo sa atrasado kag baratu nga swelduhanay kag indi paborable nga kondisyon sa pagtrabaho. Madamu man ang nagduda nga sa likod sang mini-hydro, may lipot nga lihok sa pagmina ang kompanya.

Para sa kaathagan, nagtanyag ang Rebolusyonaryong Gubyerno sang Pumuluyo paagi sa NPA, sang isa ka mainabyanon nga pag-estoryahanay sa tagdumalahan sang Century Peak sa tuyo nga mahambalan ang katuyuan sang proyekto kag benipisyo nga mahatag sini sa pumuluyo. Gintuyo man nga mahambalan ang mga reklamo kag ginakahangaw-an sang masa sa mahimo bungahon sang ila proyekto. Imbes makigsugilanon, paagi sa ila mabaskog nga impluwensya sa militar ginpalubong ang isa ka unit sang ISAF sa detatsment sang army sa Brgy. Passi, Igbaras. Umpisa sang 2015, ginsagod na gid kag tuso nga ginpwesto sini ang isa kumpanya sang 82nd IB PA sa palibot sang project site kag mismo sa sulod sang iya opisina para depensahan ang iya interes. Ginbulos-bulos sa pagbantay ang 61st IB, PA kag Division Reconnaisance Company (DRC) sang gindeploy ang 82nd IB sa Marawi sang 2017.

Ginasigahum nga ining taktikal opensiba makadul-ong sang mensahe sa tanan nga army kag CAFGU nga nagapagamit sa dalagku nga mga kapitalista. Magdampig sa kapareho nga pigos kag ginahimuslan. Ang pag-entra sa AFP kag CAFGU pagtraidor sa kaangay nga imol kabaylo sang kwarta kag pasaburno.

Sa pihak nga bahin, bugalon kag ginahatag namon ang mataas nga pagsaludo kay Kaupod Casamiro Ka Boy Talaman sang Brgy. Buloc, Tubungan sa pagbuhis sang kabuhi para sa makasahi nga paghimakas sang mga anak-balhas!

Patrol base sang Philippine Army, ginreyd sang NPA