Peke nga pag-implementar sa reporma sa duta sang US-Duterte nga rehimen

Ang ginpatigayon ni Duterte ang pagpanagtag sa CLOA nga nagasakop sang 1000 ka hektariya sang duta sa 3000 ka mga mangunguma,pagpadayon lang sa pag-implementar sang peke nga reporma sa duta sang mga nagliligad nga mga rehimen Kon sumahon halos .33 hektariya lang ang mahimo nga matala-uma sang tagsa ka benepisyaryo.Ini kabahin sa kontra insurhensya agud patalangon ang mga mangunguma sa matuod nga reporma sa duta, paghinabon sa makasiligne nga natabu sa Sagay masaker, presyor sa mga agalon may duta nga wala nagakomporme sa iya plano nga peke nga pederalismo kag pamanipula sa resulta sang May 14 eleksyon.Ilikaw ang pumuluyo nga magsuporta o derikta nga mag-upod sa rebolusyonaryong kahublagan.

“Land return” indi genuine land reform ang plano sa pagpanagtag sang CLOA ni Duterte. Pagabayaran sang tagsa ka CLOA holder ang duta sa sulod sang 30 ka tuig kag may interest nga 6% kada tuig.Wala sang suporta halin sa gobyerno para sa nga farm implements, wala sang kasiguruhan nga mabakal ang ila produkto sa nagaka-igo nga presyo. Naga-antus sa kamalahalon sang abono kag pistisidyo. Bangud wala sang kapital nga igasto,mapwersa nga maghulam nga may mataas nga interest. Nagresulta ini sa pagkalubong sa utang nga indi na mabayran tubtob nga duta ang mangin kabayaran,iprenda,pa-aryenduhan o ibaligya.Resulta,kon sin-o ang may daku nga kapital amo ang makakontrol sang kadutaan. Sa simple nga pag-analisa,ang duta magabalik gihapon sa agalon may duta!

Sa masang mangunguma sa kaumhan kag kabukiran,indi mahadlok,aton ipadayon ang pagpabaskog sang aton hanay,paglunsar sang mga kontra-pyyudal nga paghimakas tubtob mapahuyang ang ekonomiya nga pundasyon sang dalagku nga AMD,pabaskugon ang suporta sa armadong paghimakas. Ang lubos nga kadalag-an sa paghimakas sa duta sang mga mangunguma amo ang pagpadaug sang pungsodnon nga demokratikong rebolusyon paagi sa pangmalawigon ng inaway banwa.

Peke nga pag-implementar sa reporma sa duta sang US-Duterte nga rehimen