Persona Non-Grata ang juntang militar ng rehimeng US-Duterte sa rehiyong Bikol

Read in: English

Bilang tugon sa malawakang panawagan para sa rebolusyonaryong hustisya, idinedeklara ng Probisyunal na Rebolusyonaryong Gubyernong Bayan (PRGB) na PERSONA NON GRATA (PNG) ang mga indibidwal na kasapi ng NTF-ELCAC, RTF-ELCAC at mga pinuno ng mga ahensya, organisasyon at iba pang identidad na mga aktibong “stakeholders” sa parehong antas sa kanilang sagadsaring papapatupad ng gera kontra-mamamayan ng rehimeng US-Duterte. Tigmak ng dugo ang rekord ng NTF-ELCAC at RTF-ELCAC sa sismetatikong kampanya ng pamamaslang, masahol na paglabag sa karapatang tao at pagkubabaw sa kapangyarihan ng mga lokal na yunit ng gubyerno (LGU) para protektahan ang pag-iral ng diktadura ng rehimeng US-Duterte at itaguyod ang interes ng mga dayuhang korporasyon at proyekto sa rehiyon. Wasto ang dumaraming senador na naninindigang alisan ng pondo ang NTF-ELCAC subalit kapos pa ito para tugunan ang lumalakas na panawagang buwagin at lansagin ang “junta militar”.

Ang mga indibidwal na miyembro o yunit ng militar at pulis na sangkot sa tuwirang pamamaslang, pandarahas at iba pang anyo ng panunupil ay may makatarungang aksyong nararapat para sa mga kasong kriminal. Ganundin ito sa mga indibidwal na nasa sibilyang burukrasya ng lokal na gubyerno at mga ahensya.

Sa gitna ng pandemya at sakuna, sinasagkaan ng juntang militar sa pamamagitan ng NTF-ELCAC ang sibilyang burukrasya para epektibong magampanan nito ang kagyat na paghahatid ng tulong at serbisyo sa mamamayan. Sa pagkubabaw nito sa sibilyang burukrasya, itinuturing na bahagi ng estratehikong planong militar ang bawat kibot ng mga ahensya at lokal na yunit ng gubyerno. Ginagatasan na nga ng mga namumunong upisyal ng juntang militar ang trilyong pondong nakalaan para sa gera kontra-insurhensya, ibinukas pa nila ang pondo ng mga lokal na yunit ng gubyerno at sibilyang ahensya sa kanilang pandarambong. Nakahanda itong ilaglag ang mga yunit ng lokal na gubyerno para takasan ang kasalukuyang imbestigasyon ng Senado sa pangungurakot at kawalan ng saysay nito.

Gayon na lamang ang pagbubunyi ng masang Bicolano at buong bansa sa mga dagok na ibinigwas ng Bagong Hukbong Bayan-Bicol laban sa RTF-ELCAC nitong mga nagdaang buwan.

Hinihikayat ng NDF-Bicol ang lahat ng mga at lingkod bayan na tumindig laban sa patuloy na pagkubabaw ng juntang militar sa sibilyang burukrasya. Sa panahong ito na nailalagay sa panganib ang buhay at kabuhayan ng malawak na mamamayan, walang ibang nararapat na gawin kundi mapagpasyang bawiin mula sa kamay ng mga tirano ang kapangyarihan at ibalik ito sa sibilyang awtoridad. Pinagpupugayan din ng NDF-Bicol ang mga kagawad ng midyang nagbubukas sa tinig ng mamamayan. Ang pagbibigay puwang sa iba’t ibang anyo ng pagbangon ng nagkakaisang hanay ng mamamayan ay inspirasyon sa iba pang komunidad at nagbubuklod sa higit na mas maraming Bicolano na mapagpasyang hawiin ang kumot ng pasistang terorismo ng rehimeng US-Duterte.

Ibagsak ang military junta! Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
Mangahas tanawin ang mundong malaya sa mga tirano!

Persona Non-Grata ang juntang militar ng rehimeng US-Duterte sa rehiyong Bikol