Pinakamataas kag malig-on nga rebolusyonaryo nga pagsaludo sang NPA-Negros sa kabaganihan sang 10 ka Pulang Hangaway sang LPC-NPA!

Read in: Pilipino

Ginapa-ibwal sang kada dugo nga ginhalad sang mga martir ang rebolusyon. Kabahin diri ang bag-o nga tipo sang Pungsodnon Demokratiko nga Rebolusyon sa pagpamuno sang Communist Party of the Philippines. Ginakabig nga mga immortal nga mga martir yadtong mga na martir sa proseso sang pagtib-ong sang makatarunganon nga rebolusyon. Ang ila nga mga kamatayon ang nagapadilaab sa bug-os nga rebolusyonaryo nga pwersa nga nagahimakas kag naga-iwag sa banas sang kahilwayan.

Pinakamataas nga rebolusyonaryo nga pagsaludo sang Apolinario Gatmaitan Command-New People’s Army sa ila ni Ka Troy, Ka Pido, Ka Diego, Ka Ayron, Ka Bong, Ka Jun, Ka Junas, Ka Mighty, Ka Jeck-jeck kag Ka J.K. sa ila kaisog kag wala pagpangduha-duha nga pag-atubang sa pinakamataas nga sakripisyo sang ma-engkwentro ang mga pasista nga tropa sang 62nd IB, 16th Scout Ranger Company kag 33rd Reconnaissance Company sa Sityo Agit, Brgy. Trinidad, Guihulngan City, Negros Oriental sadtong Marso 23, 2021 pasado 12:25 sang udto. Ang ila matingkad kag nagakalayo nga kaisog ang magapanalaptap kag magaserbi nga dugang nga inspirasyon sa masang pigos kag mga kaupod nga padayon kag wala sang kakapoy nga isulong ang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon sa mas mataas nga halintang tubtob sa kadalag-an.

Upod sa iban pa nga mga martir sang rebolusyon, ang kabaganihan sang tanan nga kaupod ang dapat nga pasidunggan kag nagatudok sa kada tagipuson sang gamhanan nga masang pigos kag ginahimuslan diri sa isla sang Negros. Kaangay sa ginahambal ni Chairman Mao Zedong “Ang ila nga kamatayon ang mas mabug-at pa sa pinakamataas nga bukid kag ang ila nga dugo ang naga-ilig padulong sa mga binhi nga magabun-ag sang linibo pa ka mga Pulang Hangaway”.

Subongman, mabaskog nga ginakondinar sang AGC-NPA ang wala-kaluoy nga pagpatay sang berdugo nga elemento sang 62nd IB kay Ka Jeck-jeck kag Ka J.K. mga pilason nga kaupod nga nakadangup sa masa sa Sityo Lower Goza, Brgy.Trinidad, Guihulngan City. Marso 24, 2021 sang ginkuha sila sang mga nasambit nga tropa sang militar, gindala sa malayo kag mapintas nga ginpatay. Ini nga mga kaupod ara sa kahimtangan nga hors de combat ukon wala na sang ikasarang nga magbatu bangud mga pilason ang mga ini kag wala na sang armas. Ini isa ka klaro nga paglapas sang laye sa gyera basi sa Article 3 sang Geneva Conventions.

Tinikal nga ginapabugal ini sang AFP/PNP bilang kadalag-an kag nagahambal nga nagahuyang na ang rebolusyonaryo nga armado nga paghimakas. Apang ang makatarunganon nga rebolusyonaryo nga gyera nga ginapamunuan sang CPP ang labi pa nga maga-ani sang malapad kag madalum nga suporta sang bug-os nga pumuluyo ilabina nga si Duterte kag ang iya tiraniko nga rehimen ang wala-untat kag patarasak nga nagasabwag sang terorismo sa pumuluyo. Sila mismo ang numero uno nga rekruter sang NPA.

Nagapati ang reaksyunaryo nga pwersa sang estado nga matapos nila ang rebolusyon paagi sa pagpatay sang mga rebolusyonaryong pwersa. Kapaslawan lang ang naani sang mga nagliligad nga mga rehimen nga pukanon ang dungganon nga rebolusyonaryo nga paghimakas paagi sa pagsabwag sang terorismo batuk sa pumuluyo. Ang kasaysayan mismo ang nagapamatuod nga sila mismo ang nagakutkot sang ila kaugalingon nga lulubngan bangod sang ila desperado nga mga tikang. Ang mahigko nga gyera ni Duterte batok sa pumuluyo ang indi makapugong sa nagadaku kag nagalapad nga pag-alsa sang pumuluyo diri sa isla batok sa iya tiraniya kag diktadura nga handum.

Ang wala nahangpan sang nagahari nga sahi nga ang 52 na ka tuig nga rebolusyon ang indi lang ginahimakasan sang pipila apang ginahimakasan ini sang minilyon ka pumuluyo nga ila gintulod nga mag-alsa bangud sang tuman nga pagpanghimulos ilabina sa kaumhan. Matambok nga duta sang pagrebolusyon ang malala nga problema sang sosyedad dala sang imperyalismo, burukrata kapitalismo kag lokal nga pyudalismo.

Labaw pa, ang dedikasyon, kaisog kag sakripisyo sang madamu nga mga immortal nga baganihan kag martir sang rebolusyon ang labi nga nagasindi sa nagadilaab nga kakahas sang masang pigos nga madinalag-on nga isulong ang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon agud maangkon ang handum sang pumuluyo para sa matuod nga demokrasya kag kahilwayan.

Mapula nga pagsaludo!

Mabuhay ang mga baganihan kag martir sang rebolusyon!

Mabuhay ang ika 52 nga anibersaryo sang NPA!

Pinakamataas kag malig-on nga rebolusyonaryo nga pagsaludo sang NPA-Negros sa kabaganihan sang 10 ka Pulang Hangaway sang LPC-NPA!