Pinakamataas na pagpupugay para kay Ka Obet at Ka Cardo

Ipinagluluksa ng buong Kabikulan ang pagkawala ng buhay sa nagpapatuloy na todo-giyera ng Rehimeng US-Duterte laban sa mamamayan.  Nakikiramay ang NDF-Bicol at ang buong rebolusyonaryong kilusan sa mga pamilya, kakilala, kaibigan, at kasama nina Roberto “Ka Obet” Balcueva at Salvador “Ka Cardo” Remoto ng Tomas Pilapil Command, NPA-East Camarines Sur.  Napaslang  sila sa pangungubkob ng magkakumbinang pwersa ng militar at pulis sa Brgy.  Mampirao, Caramoan nitong Hunyo 28.   Iniaalay ng rebolusyonaryong kilusan ang pinakamataas  na pagpupugay at pagdakila sa kanilang walang pag-iimbot na pagbubuwis ng buhay para paglingkuran ang masang inaapi at pinagsasamantalahan.
Ngunit nagluluksa man sa kanilang pagkawala, patuloy na manininindigan ang mga kasamang kanilang naiwan na ipagpapatuloy ang paglaban.  Ipagpapatuloy ng sanlaksang pulang mandirigma ang makatwiran at makatarungang armadong pakikibaka hangga’t hindi nakakamtan ng sambayanang Pilipino ang tunay na kalayaan at makatarungang kapayapaan.  Taas-noong ipagmamalaki ng mga kasama ang kanilang walang-kapantay na ambag sa rebolusyong Pilipino.
Ito ang isa sa pinakamatitingkad na pagkakaiba ng Pulong Hukbo sa militar at pulis.  Hindi kailanman itinanggi ng mga kasama ang kanilang mga martir dahil lubos ang pagpapahalaga nila sa buhay ng mga pulang mandirigma at kumander na ibinuhos sa puspusang pakikibaka.  Dahil gagap nang husto ng mga kasama ang layunin ng demokratikong rebolusyong bayan, karangalan para sa lahat ng pulang mandirigma na pagsilbihan ang masa hanggang sa huli.  Ang kamatayan ng bawat kasama ay simbigat ng Bundok ng Isarog at habambuhay na nakaukit sa diwa ng kanilang mga naiwan.
Kung tunay ngang nauunawaan at ipinagmamalaki ng mga militar at pulis ang dahilan ng kanilang panggigiyera sa mamamayan, ano’t itinatago nila ang bilang ng mga namatay nilang kasamahan sa mga operasyong militar na kanilang ilinunsad? Kung sa tingin ng mersenaryong hukbo ay karangalan ang mamatay sa kanilang propesyon, ano’t ang mga inaamin nilang kaswalti ay yaong hindi na nila maitanggi? Ano’t ginagawa nila ang lahat ng pamamaraan upang maitago ang mga namatay nilang kasamahan? Nang ipinagyayabang nilang mga napatay nila sina Ka Obet at Ka Cardo sa kubkob sa Caramoan, binanggit man lamang ba nila na mayroon ding limang militar na namatay sa naturang pagsalakay? Pinarangalan ba nila ang 13 kasamahan nilang namatay sa misengkwentro sa pagitan ng 1st Provincial Mobile Force Company (PMFC), Military Intelligence Company (MICO) at 9th IDPA Regional Intelligence Division sa Masbate noong Marso 9?
Para sa bulok na estado, ang buhay ng isang militar at pulis ay collateral damage lamang.  At ang pag-amin na mayroong nabuwal sa kanilang hanay ay makasisira pa sa kanilang isinusubong imahe sa masa na sila ay matatag, at hindi kailanman magagapi.  Palakpak at pagkilala ang alay sa mga upisyal ng militar at pulis na naglustay sa ilan libong buhay at nangwasak sa ilang daang komunidad samantala patagong kompensasyon, kung mayroon man, ang iginagawad sa mga nagbuwis ng buhay sa kanilang hanay.  Kagitingan ang tawag sa pagsalaula sa karapatang pantao at panggigiyera sa mamamayan.  Hindi mahalaga kung dumanak ang dugo, ang mahalaga lamang ay makapatay.  Mamatayan man, madaling palitan ng bagong bayarang alipin na pikit-matang tatalima sa lahat ng ipag-utos ng kanilang amo.
Kasalukuyang nararanasan ng sambayanang Pilipino ang isa sa pinakamabalasik na pag-atake sa karapatan at buhay ng mamamayan.  Nananawagan ang NDF-Bikol sa lahat ng masang inaapi at pinagsasamantalahan na manindigan sa kontra-mamamayang gyera ng estado.  Walang aasahan ang masang Bikolano at ang buong sambayanan sa isang rehimeng bala ang tugon sa lahat ng karaingan ng mamamayan.  Ang pagkamatay nina Ka Obet at Ka Cardo ay hamon sa mga naiwan na magpatuloy sa pagpupunyagi nang mabago ang kasalukuyang lipunang ni walang kapiranggot na pagpapahalaga sa buhay ng tao.  Habang nagpapakalango ang 9th IDPA sa kanilang hungkag na tagumpay, rumaragasa sa kanayunan hanggang kalunsuran ang naglalagablab na apoy na paglaban ng mamamayan.  Dapat nilang tandaan na walang makapipigil sa pagliyab ng rebolusyon.  Tatapusin ng ilan libo pang tulad nila Ka Obet, Ka Cardo, Ka Jake at Ka Oris ang tanikala ng pang-aapi at pagsasamantala.
Pagpupugay kina Ka Obet, Ka Cardo at sa lahat ng martir ng sambayanan!
Wakasan ang Pagsasamantala!
Isulong ang Demokratikong Rebolusyong Bayan Hanggang sa Tagumpay!
Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
Pinakamataas na pagpupugay para kay Ka Obet at Ka Cardo