PKM-Bicol sa pahayag ni Sen. Tito Sotto na walang dapat magreklamo dahil nasa gitna ng gera ang bansa

Napakadali para kay Sotto na magbulalas ng gayong mga retorika dahil hindi niya pa naranasang mamilipit sa gutom gaya ng milyun-milyong Pilipino sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na lipunang ito. Ang gerang kinakaharap ng bansa ngayon laban sa Covid-19 ay kakambal ng gera ng mamamayan laban sa kagutuman – parehong mga sintomas at bunga ng malubhang pagkabansot ng ekonomya ng bansa at kawalan ng kakayahan nitong tumindig sa sarili nitong mga paa matapos ng daan-daang taong pagpapaalipin sa mga dayuhan. Iisa lang ang dapat gawin: Magkaisa, lumaban at wasakin ang bulok na sistemang nagpapahintulot kina Sotto, Duterte at iba pang burukrata kapitalistang magpakabundat habang nagugutom ang milyun-milyong Pilipino! Puspusang isulong at ipagtagumpay ang digmang bayan!

PKM-Bicol sa pahayag ni Sen. Tito Sotto na walang dapat magreklamo dahil nasa gitna ng gera ang bansa