Psywar, Black-propaganda kag Pagtursi Lang sang Kamatuoran ang Pasulit-sulit nga Palayag ni Col. Arevalo sang 303rd BdePA Panahon nga Malutsan kag Makalunsar sang Taktikal nga Opensiba ang NPA Batok sa AFP

Lunsay pagpamahug ang masarangan ni Col. Arevalo sa pumuluyo labi na sa mga mangunguma kag mga inosenteng sibilyan sa kabukiran kag kasyudaran sa Central Negros para punggan ang pagsuporta sini sa NPA kag bug-os nga rebong hublag. Sa kasaysayan, ulihi na si Arevalo bangud halos 5 na ka dekada ang pagpalangga sang rebolusyonaryong masa, mga pumuluyo kag mga demokratikong pwersa sa NPA. Nag-angkon sang mga signipikanteng kadalag-an ang NPA kag bug-os nga hublag sa wala untat nga suporta bunga sang hugot nga angot sang CPP sa masa kag absoluto nga pagpamuno sini sa NPA. Subong man hugot man nga pag-uyat sang NPA sa 3 ka disiplina kag 8 ka punto sa tagsa ka paghulag sini dira sa masang gina-alagaran. Determinado kag taas nga pagsakripisyo sa pagpangapin sa kabuhi kag palangabuhian sang malapad nga pumuluyo sakop sang larangan gerilya.

Tuyo ni Col. Arevalo, AFP kag ni Duterte nga iligwin ang CPP/NPA sa pumuluyo sa wala basehan nga pagpasibangud kag black-propaganda batok sa rebolusyonaryong hublag. Damgo nga gabugtaw lamang ang mga ini sa ila nga handum nga i-isolate kag wasakon ang CPP/NPA. Tatak sang AFP ang pasismo, kabutigan kag pagpatalang sa pumuluyo. Bisan anu pa man wala salig ang pumuluyo sa AFP labi na kay Col. Arevalo kundi sa NPA lamang. Rason sang wala hubas nga pagpasakop sang sahing ginahimuslan kag ginapigos dira sa NPA kag handa nga magsakripisyo agud padaugon ang armadong rebolusyon nga ginalunsar sini sa kaumahan.

Kahikay lang sang NPA ang laban sa sugid nga estilo ni Arevalo sa pag-atake sa NPA kag rebong hublag. Gusto pa baliskaron ni Arevalo nga nagalunsar sang opensiba ang NPA lamang nga may i-report sa mataas nga kumand sang NPA. Ang matuod si Arevalo mismo ang naga-into sa iya higher command lamang nga may ipakita nga accomplishments sini sa ginahandum nga pagsaka sang iya ranggo sa AFP. Apang klaro man nga labaw nga gina-into ni Col. Arevalo ang iya kaugalingon bangud malapit na isa ka tuig sa pagpangalagad sa 303rd Bde PA bilang Commanding Officer sa isla, wala man sang talalupangdon nga mga kadalag-an ang AFP batok sa CPP/NPA. Sa baylo nagtuga sang kahalitan sa pumuluyong Negrosanon labi na ang pagpamatay kag pagmasaker sa mga inosenteng sibilyan sa Sagay, kuris-kuris nga pagdrawing sang sirkumstansya kag panghitabo sa Washington, Escalante kag konsabo kag pagpanguna sa pagpamatay sa mga aktibista paagi sa EJK, ilegal nga pagpang-aresto kag pagpapriso sa himu-himo nga kaso sa mga sibilyan sa Guihulngan kag iban pa nga bahin sang Central Negros.

Kinahanglan ni Col. Arevalo ang “hands-on” sa pag-upod sa pagsakripisyo kag matuod nga ginabatyag sang iya mga tropa sa mga operasyon militar nga ginalunsar sini sa kaumahan kag sa tunga mismo sang patag-awayan para mapatihan ini sa iya mga kabutigan kag pagpatalang.

Psywar, Black-propaganda kag Pagtursi Lang sang Kamatuoran ang Pasulit-sulit nga Palayag ni Col. Arevalo sang 303rd BdePA Panahon nga Malutsan kag Makalunsar sang Taktikal nga Opensiba ang NPA Batok sa AFP