Pulang Pagpasidungog sa Apat nga Martir!

Ang Mt. Cansermon Command- New People’s Army (MCC-NPA) nagahatag sg mapulang pasidungog sa apat ka mga kaupod nga sanday Roel “Ka Jack” Ladera, Nikka “Ka Chai” dela Cruz, Alden “Ka Rocky” Rodriguez kag Roel “Ka Caloy” Deguit nga ginmasaker sg mga katapo sg AFP-PNP partikular ang 94th IB, 33rd DRC kag 2nd NOCPMFC sadtong Hulyo 6, alas 9:30 sg aga sa sitio Calunakon, Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental.

Baliskad sg ginatikal sg mga tropa militar, wala sg natabo nga encounter batok sg unit sg NPA kag bayarang sundalo sa amo lugar kag sini nga panahon. Mabaskog nga ginapakamalaut sg MCC-NPA kg sa bilog rebolusyonaryong pwersa ang pagmasaker sa wala ikasarang nga magbato nga mga Pulang hangaway. Makabig na ang apat nga hors de combat bangud sa ilang kahimtangan sa ikaayong lawas kag wala na sg ikasarang nga magbato ang mga ini. Gindakop sila sg kaagahon kag matapos ang pila ka oras nga pagtorture wala sg kaluoy nga ginpatay sa katambi nga sitio kon diin sila gindala.

Si Ka Jack, isa sa mga nagapanguna nga kadre militar sa yunit sg MCC-NPA South Central ront. Nagsulod siya sa NPA sg 2016 matapos ang naagum niya nga brutalidad sg militar sg ginkastigo siya bangud lang napyerde ang mga ini sg pusta sa hampang nga basketball. Sang ara na ini sg sulod sa yunit bisan sa pila ka limitasyon ginpakita niya ang iya kapagsik sg pagtungod sg hilikuton masa labina sa militar kag nangin isa sa mga opisyal militar. Nangin isa ini sa mga masaligan nga opisyal sa sulod sa NPA sa masobra 6 ka tuig niya nga pag-alagad sa pumuluyo. Ginpalangga siya sa mga pumuluyo sa erya nga iya ginahulagan nga bisan sa iya lugar nangin ehemplo kag bugal siya sa baganihon nga paghatag sa iya kabuhi kag pagprotektar sa bilog organisasyon sg ara siya sa kamot sg kaaway.

Si Ka Chai halin sa nahanunga nga hut-ong kag may maayo nga pangabuhi. Nag-graduate ini sg kurso nga Journalism sa University of San Jose-Recoletos. Nangin isa ka radio reporter kag sa unahan nangin aktibo sa mga paghimakas masa sa ila lugar batok sg mga indi makipumuluyo nga programa sg reaksyunaryong gobyerno labina panahon sg rehimeng Duterte. Sa pihak sg iya nga sahi nga ginhalinan wala ini nagduha-duha nga mag-upod sg masang anakbalhas. Matapos ang pila ka tuig nga paghimakas sa kasyudaran nagdesisyon ini nga magsulod sa NPA kag mag-eksperyensya sg kabuhi isip Pulang hukbo. Wala pa gane isa ka bulan sg nakaagi na ini sg aksyon militar kag nagpakita sg kaisog atubang sa kaaway sa patag sg armadong inaway. Napangibabawan niya ang mga sakripisyo kag kabudlayan nga dire lang niya naagian kag mas nahangkat ang iya panindugan nga mag-upod sa paghimakas sa sahing anakbalhas. Dako man ang iya nabulig sa mga politikal nga hilikuton kaangay sg mga pagtuon kag propaganda. Mas nakita niya ang kakinahanglanon sg mga pamatan-on dire sa rebolusyon.

Si Ka Rocky mabuot nga anak kag isa sa mga nangin masaligan nga katimbang sa iya mga ginikanan sa pagpangabuhi. Antes paman ini nangin hangaway, biktima ini sg masingki nga militarisasyon sa ila lugar samtang naga-operasyon ang AFP kag PNP. Makapila ka beses nga ginransak ang ila balay kag gin-interogar sila upod sa iya mga utod kag pamilya. Nagsulod ini matapos sg ginlagas kag ginpalupkan sg mga militar samtang nagapanglawig ini sa ila kasapatan. Hipuson pero responsable nga kaupod si ka Rocky. Sa pila ka tuig nga iya pagserbisyo wala ini nagpakita sg kakapoy samtang nagatungod sg lain-lain nga hilikuton.

Samtang si Ka Kaloy halin sa sahing mangunguma. Antes paman ini nagsulod sa NPA aktibo ini sa mga paghimakas sa ila lugar kag isa sa mga lider masa sa ila erya. Sa lapit isa katuig niya sulod sa NPA nangin aktibo ini sa lain-lain nga mga hilikuton masa, wala nagaluya sa atubang sg mga sakripisyo kag kabudlayan kag isa ka mapinalanggaon nga kaupod.

Ginaparada sg kaaway ang lawas sg mga kaupod nga namartir kag ginkabig nga tropeyo sa ila maduguon nga gyera. Pero para sa masang nagahimakas nangin inspirasyon kag nagin hangkat ini para magpadayon, manindugan kag mas manikasog nga angkonon ang hustisya sosyal nga malawig na nga ginhikaw sa ila. Kon tropeyo para sa mga militar, baganihan ini nga ginkabig sa mga rebolusyonaryong pwersa. Mabug-at nga kamatayon kag wala sg duda nga mangin binhi sa mas magadako kag mas magabaskog nga kahublagan sa unahan.

Mabuhay ang Binalbagan 4!
Mabuhay ang Rebolusyon!

Pulang Pagpasidungog sa Apat nga Martir!