Pulang Pagpupugay kay kasamang Mario “Ka Jethro” Caraig at sa 3 pang rebolusyonaryong martir!

Pinakamataas na pagpupugay ang iniaalay ng buong Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU-NDF-ST) kina Kasamang Mario “Ka Jethro” Caraig, Kasamang Dioscoro “Ka Termo” Cello, Kasamang Alex “Ka Omar” Perdeguera at Kasamang Rey “Ka Danny” Macinas bilang mga dakilang martir ng rebolusyong Pilipino. Nakikiramay kami sa kanilang pamilya at naiwang mga mahal sa buhay, mga kasamahan sa gawain at serbisyo sa masa, gayundin sa lahat ng masang kanilang nakilala, minahal at pinaglingkuran ng lubos at taos-puso.

Mariing kinokondena ng RCTU-NDF-ST ang kultura ng karahasan at impyunidad ng rehimeng US-Duterte sa brutal na pagpaslang ng 1st Infantry Batallion-Philippine Army (1st IB-PA), ng 2nd Infantry Division-Philippine Army (2nd ID-PA), ng Laguna Police Provincial Office (Laguna PPO), ng Regional Mobile Force Battalion 4A (RMFB4A) at ng Police Regional Office 4A (PRO4A) kay Ka Jethro, na isa nang hors de combat o wala nang kakayahan pang lumaban.

Nagngangalit sa galit ang masang anakpawis sa buong rehiyon dahil sa karumaldumal na pagpaslang sa isa sa pinakapipitagang rebolusyonaryong anak ng masang Batangueño. Nauna nang napalaban ang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) na kinabibilangan ni Kasamang Jethro noong Agosto 4 sa Sitio Balatkahoy, Barangay San Antonio, Kalayaan, Laguna, at dito’y nagtamo sya ng isang malalim na sugat sa kaliwang braso at ikinamatay naman ng tatlong (3) kasama. Sa kabila ng tinamong matinding sugat, nagawa nyang ligtas na makaatras sa pinangyarihan ng labanan. Habang naghihintay na malapatan ng lunas, brutal syang pinaslang ng mga berdugong Regional Mobile Force 4A, na pinamumunuan ni PCol. Lambert Suerte, noong madaling araw ng Agosto 8.

Pinalabas ng mga pasista na nanlaban si Kasamang Jethro habang diumano’y isinisilbi nila ang warrant of arrest sa kalaliman ng hating-gabi. Matapos paslangin, naglubid ng kwento ang mga ito na nagsikap pa silang dalhin si Ka Jethro sa ospital para lapatan ng lunas.

Wala ni katiting na respeto ang AFP at PNP sa labi ng kanilang pinatay. Ginigipit at pinahihirapan nila ang mga kapamilya sa pagkuha sa bangkay ng kanilang kaanak. Kanilang binibinbin, itinatago, ninanakaw at ipinagkakait sa kapamilya na mabigyan ng disenteng libing ang kanilang kaanak. Ganito ang kanilang ginawa sa bangkay nila Ka Jethro, Ka Termo, Ka Omar at Ka Danny, na hanggang ngayon ay hinahanap pa ng kanilang pamilya at hindi pa ibinibigay ng pasistang PNP at AFP. Walang lugar sa sibilisadong mundo ang ganitong makahayop na pagtrato sa mga pwersang nagdirigmaan.

Nalantad din ang kasinungalingang ibinabandilyo ng berdugong kumander ng 2nd IDPA na si Maj. Gen. Arnulfo Burgos Jr. na nauna nang sumuko si Ka Termo noong July 21 at nagsuko ng armas matapos makabilang ang huli sa mga napaslang noong Agosto 4. Malinaw na pinag-iinteresan ni Burgos at matataas na upisyal ng 2nd IDPA ang pabuyang P4.6M ng AFP Southern Luzon Command (SOLCOM) o P3.8 milyong patong sa ulo ng 2nd IDPA. Mistulang mga asong ulol na naglalaway naman ang mga upisyal ng mersenaryong AFP at PNP sa P4.3 milyong pabuyang nakapatong naman sa ulo ni Ka Jethro. Samantala, sinasalungat naman ni Brig. Gen. Alex Rillera ng 202nd IBPA, ang bersyon ng kwento ni Burgos nang sabihin nitong itinuro lang ng isang “alyas Iting” ang pinaglagakan ng armas ni Ka Termo.

Sa brutal na pagpaslang ng mga pasista at mersenaryo kina Ka Jethro, nadagdagan ang humahabang listahan ng mga paglabag ng rehimeng Duterte sa Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at International Humanitarian Law ng Geneva Conventions. Larawan din ito ng kultura ng pamamaslang at impyunidad sa bansa na itinataguyod ng rehimen at ng marahas at mapanupil na tradisyong dala ng Estados Unidos.

Malinaw na ipinagbabawal sa internasyunal na makataong batas at sa CARHRIHL, na kasunduan ng Gobyerno ng Republika ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), ang anumang pagmamalupit at pagpatay sa sinumang mandirigmang tinuturing nang hors de combat.

Halos walang pinagkaiba ang kanilang ginawang summary execution kay Kasamang Julius Giron noong Marso 13, 2020 sa Baguio City habang nagpapagamot; kay Kasamang Ermin Bellen at sa dalawa pa niyang kasamahan noong Disyembre 5, 2019 sa Antipolo, Rizal, habang mahimbing na natutulog; kay Kasamang Lorelyn Saligumba noong Hunyo 4, 2020 na isa nang sugatan at walang kakayahang lumaban; at kay NDFP Consultant Randall “Ka Randy” Echanis nitong Agosto 10 sa Novaliches, Quezon City, habang nagpapagaling sa kanyang karamdaman sa kanyang inuupahang bahay. Kaliwa’t kanan din ang brutal na pagpaslang sa mga kilalang lider aktibista gaya ng ginawang pagpaslang sa pinagpipitagang lider ng Kadamay na si Carlito Badion, na pinaslang pa rin kahit na may kapansanan; at kay Jory Porquia ng BAYAN-Panay.

Ang mga kahayupan at karumal-dumal na pagpaslang na isinasagawa ng mga mersenaryong elemento ng AFP at PNP ay larawan ng desperasyon ng isang naghihingalong rehimen. Pinakakawalan nito ang terorismo ng estado upang makapanatili sa kapangyarihan at pigilan ang lumalakas at lumalawak na alyansa ng mamamayan humihingi ng pagpapatalsik kay Duterte sa poder sa harap ng garapal na paghaharing militar-pasista sa ilalim ng EO70-NTF ELCAC at pagpapatupad ng Terror Law.

Sa paghahabol ni Duterte sa kanyang mga pabago-bagong deadline sa pagsugpo sa CPP-NPA-NDF bago matapos ang kanyang termino, lalong naging talamak ang kultura ng impyunidad at patayan sa buong kapuluan. Malawakang pamamaslang ang ginagawa ng mga berdugong elemento ng AFP at PNP sa mga kilalang lider masa, aktibista at mga rebolusyonaryo kahit sila ay hindi armado, matanda na at may mga karamdaman o sakit, o wala nang kakayahang lumaban.

Sa kabila ng pasistang karahasan, hinding-hindi magagapi ang malawak na kilusang masa at ang Bagong Hukbong Bayan (BHB), dahil patuloy itong minamahal at tinatangkilik ng masang inaapi’t pinagsasamantalahan. Patunay dito ang pagmamahal ng masang Batangueño sa BHB at kay Ka Jethro. Nakaukit sa kamalayan ng mamamayan at rebolusyunaryong kilusan sa lalawigan ang matatagumpay na paglulunsad at pakikibaka para sa rebolusyong agraryo laban sa mga despotikong panginoong maylupa na hanggang ngayon ay pinakikinabangan nila.

Karanasan ang nagturo sa masa na tanging ang BHB ang tunay na nagtatanggol sa kanila laban sa napakatinding pang-aapi, pagsasamantala at panunupil na ginagawa ng rehimeng US-Duterte. Mahigpit ding katuwang ng masang magsasaka at masang anakpawis sa kanayunan ang BHB sa sa pagsusulong ng gawaing produksyon, pagpapaunlad ng kanilang ani, pangangalaga sa kalusugan at paglaban sa pananalasa ng Covid-19 at iba pang nakakahawang sakit o karamdaman. Batid din nilang mahigpit na tinatanganan ng BHB ang Tatlong Pangunahing Alituntunin sa Disiplina at Walong Puntong Dapat Tandaan, kaya naman sa BHB sila humihingi ng tulong, kumpara sa militar o kapulisan.

Hinding-hindi makakalimutan ng masang pinaglilingkuran ang kadakilaan at rebolusyonaryong ambag nina Kasamang Mario “Ka Jethro” Caraig, Dioscoro “Ka Termo” Cello, Alex “Ka Omar” Perdeguera at Rey “Ka Danny” Macinas.

Itatanghal at hindi kailan man masasayang ang inyong inialay na buhay sa rebolusyon at sa interes ng masang inaapi. Patuloy na dadakilain ng mga manggagawa at masang anakpawis ang inyong sakripisyo at kabayanihan.

Maraming manggagawa ang pupulot ng inyong nabitiwang armas sa labanan. Ipagpapatuloy ng maraming manggagawa ang inyong dakilang ambag sa rebolusyon dahil batid nito ang kawastuhan ng pagsusulong ng pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba—ang tanging daan para makalaya kaming mga manggagawa at buong mamamayan sa napakatinding kahirapan at pang-aalipin!

Kasama ng iba pang dakilang martir ng rebolusyon, ikikintal ang inyong kadakilaan at kabayanihan sa puso ng sambayanang lumalaban! Magpapatuloy ang dakilang layunin ng rebolusyon at patuloy na dadami ang sasapi sa BHB; dahil patuloy na idinadambana sa puso ng masang anakpawis at mga inaapi ang BHB bilang tunay na hukbong nagtatanggol sa kanilang interes laban sa pahirap, korap, inutil at tiranikong rehimeng US-Duterte!

Bangungot ang aabutin ng rehimeng US-Duterte sa paghahangad na tapusin ang armadong rebolusyon, sampu ng kanyang mga pinakamasusugid na tutang tulad ng bagong chief of staff ng AFP na si Lt. Gen. Gilbert Gapay, AFP SOLCOM commander Maj. Gen. Antonio Parlade Jr., 2nd IDPA commander Burgos, PRO4A commander PBGen. Vicente Danao Jr., Laguna PPO commander PCol. Serafin Petalio II, at ni RMFB4A commander PCol. Lambert Suerte.

Sa huli, natitiyak ng mga rebolusyonaryong proletaryo na babagsak ang tigreng papel na pasistang rehimen ni Duterte at mabibigo ang kanyang pangarap na palawigin pa ang kanyang paghahari sa harap ng tumitinding panlipunang krisis ng malapyudalismo at neokolonyalismo. Araw-araw ay nahihiwalay ito sa malawak na hanay ng mamamayang pinahihirapan at sinusupil ng pasista at tiranikong rehimen.

Katarungan para kay Kasamang Jethro at sa iba pang brutal na pinaslang ng tiranikong rehimeng US-Duterte!

Mabuhay ang dakilang simulain at kabayanihan ni Ka Jethro, Ka Termo, Ka Omar, Ka Danny at iba pang martir ng rebolusyon!

Ibagsak ang rehimeng US-Duterte para sa ganap na kalutasan sa krisis pangkalusugan at ekonomiko at ganap na kalayaan at demokrasya!

MABUHAY ANG RCTU-NDF-ST!

MABUHAY ANG CPP-NPA-NDF!

MABUHAY ANG REBOLUSYONG PILIPINO!

Pulang Pagpupugay kay kasamang Mario “Ka Jethro” Caraig at sa 3 pang rebolusyonaryong martir!