Pulang pagpupugay kay Kevin “Ka Lucio” Castro! Isang guro, mag-aaral ng sambayanan!

,

Pinakamataas na pulang pagpupugay at parangal ang pinapaabot ng Apolonio Mendoza Command-NPA-North Quezon kay Kevin “Ka Lucio” Castro, kasapi ng Bagong Hukbong Bayan, kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas at martir ng sambayanang Pilipino.

Inialay ni Ka Lucio ang kanyang panahon at buhay nang walang pag-iimbot para sa sambayanan. Pinagsilbi niya ang kanyang husay, talino at lakas para sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan. Siya at ang kanyang dakilang ambag ay habambuhay na magsisilbing inspirasyon para sa mamamayan at sa buong rebolusyonaryong kilusan.

Ipinanganak si Ka Lucio noong Pebrero 2, 1993 sa Malolos City, Bulacan sa isang petiburges na pamilya. Panganay siya sa kanilang magkapatid, at malapit sa kanyang pamilya. Mula sa pagkabata, lumaki siyang seryoso sa pag-aaral at aktibo sa simbahan. Madalas siyang honor student at naglilingkod bilang sakristan sa kanilang simbahan.

Namulat si Ka Lucio habang nasa kolehiyo sa Unibersidad ng Pilipinas-Diliman noong 2011. Bilang estudyante, naging pasanin niya ang mahal na matrikula at dormitory fee, pati ang iba pang mga patung-patong na bayarin. Sa unang mga buwan niya sa unibersidad, lumahok siya sa pagkilos sa kanilang dormitoryo upang igiit ang karapatan ng mga estudyante.

Bilang estudyante ng College of Education sa unibersidad, nabatid ni Ka Lucio ang tungkulin ng mga guro ng bayan na tumindig para sa libre at dekalidad na edukasyon para sa lahat. Naorganisa siya noong 2011, sa isang pangkulturang organisasyong masa sa unibersidad. Aktibo siyang lumahok sa mga kampanya para sa pagbabasura ng socialized tuition system (STS) at pagsusulong ng isang pambansa, siyentipiko at pangmasang edukasyon. Nakilala siyang lider-estudyante na nagtataguyod ng karapatan ng mga mag-aaral sa panahon ng panunungkulan niya sa student council sa kanilang kolehiyo, at kalaunan, sa buong unibersidad.

Dahil sa kanyang kasipagan sa pag-aaral, hindi na lamang ang kalagayan ng mga kabataang estudyante ang kanyang inalam. Tuluy-tuloy siyang namulat sa kalagayan ng lipunan at sa kawastuhan ng armadong pakikibaka para sa pagkakamit ng tunay na pagbabago. Noong 2016, sumampa siya sa isang yunit gerilya sa probinsya ng Quezon. Dito niya nakita ang pangangailangan sa katulad niyang kabataang intelektwal na isanib ang kanyang lakas sa hanay ng mga magsasaka at ng iba pang sektor ng inaaping mamamayan. Nagpasya siyang buong-panahong kumilos bilang kasapi ng Bagong Hukbong Bayan. Sa maagang bahagi ng 2017, kumilos siya sa isang larangang gerilya sa Rizal. Sa kabila ng maraming kahirapan sa pag-angkop sa buhay sa kanayunan, pinangibabawan niya ito at nagpunyagi siya sa paggampan ng gawain.

Lumitaw ang kanyang husay nang sanayin bilang pampulitikang instruktor (PI) sa platun. ‘Di nagtagal ay itinalaga siyang pampulitikang instruktor at kalihim ng isang yunit gerilya sa Hilagang Quezon, kung saan ipinamalas ni Ka Lucio ang kanyang husay sa pamumuno sa hukbo at sa pag-oorganisa sa hanay ng mamamayan. Bunga ng kanilang masikhay na gawaing masa, nareaktiba at muling napakilos ang mga dating kasapi ng Partido at organisasyong masa sa lugar. Matagumpay din silang nakapagpalawak muli sa eryang isang dekada nang hindi nababalikan ng yunit ng hukbo noon. Dahil sa tuluy-tuloy at malaking ambag niya sa pagsusulong ng rebolusyonaryong gawain sa teritoryo, nahirang siya bilang kagawad ng Komite ng Partido sa Sub-Rehiyon sa mga probinsya ng Rizal, Quezon at Laguna.

Nakibaka rin siya laban sa diskriminasyon sa kanyang kasarian. May piniling kasarian si Ka Lucio, nagsilbi siyang mabuting halimbawa ng isang rebolusyonaryong kabilang sa hanay ng LGBT. Puspusan niyang itinuro sa masa at sa mga kasama ang pagtataguyod ng pantay na karapatan sa tulad niyang may piniling kasarian. Kasabay nito’y iwinaksi niya ang burges-dekadenteng gawi ng tulad niyang may piniling ksasarian, dahilan upang lalo siyang irespeto at mahalin ng marami.

Sa mahigit limang taon ng kanyang pagsisilbi sa Bagong Hukbong Bayan, ibinuhos ni ka Lucio ang kanyang husay at talino para sa bayan. Isa siyang propagandista at edukador. Buong sigla niyang ginampanan ang mga rebolusyonaryong gawain sa hanay ng masa at hukbo. Hindi siya natatahimik sa bawat kasinungalingang hinahabi ng rehimeng US-Duterte. Nakikipagpukpukan siya sa propaganda sa pamamagitan ng mga pamamahayag, paglikha ng mga tula at awitin. Higit din niyang napagyaman sa loob ng Hukbo ang kanyang propesyon bilang isang guro. Hindi na mabilang ang kanyang naturuan mula sa hanay ng magsasaka at mga katutubo habang patuloy siyang nakipamuhay at nakipag-aralan sa kanila. Sa mga kasama, kanilang titser sa literasiya at numerasiya, at instruktor sa mga pag-aaral na nagpataas ng kanilang kamalayan. Habambuhay na gugunitain si Ka Lucio bilang tunay na guro ng bayan.

Sa kabila ng pagiging guro, naging mahusay na estudyante ng mamamayan at rebolusyonaryong karanasan si Ka Lucio. Mataman niyang inaral ang kalagayan ng mamamayan sa lalawigan, na siyang naglapit sa kanya sa puso ng masa. Matiyaga din niyang inaral ang pagsusulong ng armadong pakikibaka, na siyang dahilan kung bakit kahit sa kabila ng kanyang kinalakihang alwan sa buhay ay mabilis na nakaangkop sa pang-araw-araw na buhay ng hukbo.

‘Di malilimutan ng masa at mga kasamang nakaulayaw si Ka Lucio. Palabiro siya at laging kakulitan o kakwentuhan ng mga kasama, mandirigma man o opisyal. Habang matalas naman niyang pinupuna ang mga kamalian at kahinaan ng iba o maging sa kanyang sarili.

Siya ay takbuhan ng masa, na walang pagod na nagbigay-gabay sa mga problemang dinudulog nila. Maaalala lagi ang mga payo niyang nagpapaalala sa mga kasama sa kahalagahan ng kanilang pagpapatuloy sa rebolusyon, at ang pagpapatanaw niya sa mga kakamtin pang tagumpay sa hinaharap.

Para sa mamamayan, kasimbigat ng bundok Sierra Madre ang pagkamatay ni Ka Lucio. Dinadakila ng mamamayan ang kanyang kabayanihan. Kahit sa huling sandali ng kaniyang buhay, ikinuyom niya ang kanyang kaliwang kamao tanda ng paglaban at di pasisiil sa pasistang kaaway. Namatay siya ng punong puno ng sigla at entusiyasmo sa paglilingkod, at kailanman ay hindi makakalimutan ng mamamayan.

Bigo ang Rehimeng US-Duterte at mersenaryong AFP sa ambisyon nitong gapiin ang rebolusyonaryong diwa ng mamamayan, sa ginawa nilang pagpaslang kay Ka Lucio. Sa halip ay lalo nitong pinag-alab ang apoy sa puso ng mamamayan at mga kasama upang magpatuloy sa makasaysayang tungkulin ng pagpapalaya ng sambayanan. Katulad ng marami pang kasamang martir, laging magsisilbing inspirasyon at guro ang kanilang buhay at buong pusong paglilingkod sa mamamayan. Magsisilbing gabay ito at liwanag upang patuloy na taluntunin ng mamamayan ang landas ng rebolusyon.

Mabuhay ang alaala ni Ka Lucio!
Digmang bayan, Sagot sa Terorismo!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang National Democratic Front!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!

Pulang pagpupugay kay Kevin "Ka Lucio" Castro! Isang guro, mag-aaral ng sambayanan!