Pulang pagpupugay sa mga martir ng mamamayang Bikolano

 

Ika-30 ng Enero, ganap na 6:00 ng umaga, sinalakay ng mga tropa ng 83rd Infantry Battalion ang komunidad ng Brgy. Lupi, bayan ng Tinambac sa Camarines Sur at doon ay inatake ang isang yunit ng Tomas Pilapil Command (BHB-East Camarines Sur). Limang kasama at isang sibilyan ang napaslang sa nasabing pangyayari. Isa sa mga pulang mandirigma ay pinagbabaril ng mga mersenaryong hukbo matapos tumangging magbigay ng impormasyon sa mga militar ayon sa mga nakasaksi.

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng NDF-Bikol sa mga Pulang martir ng sambayanan na nag-alay ng kanilang buhay sa pagtupad ng dakilang tungkuling paglingkuran ang sambayanan at isulong ang rebolusyon. Buong-buhay na gugunitain ng masang Bikolano ang alaala nina Randy “Ka Ben” Vega, Florante “Ka Dan” Empeno, Johnny “Ka Matteo” Flores, Florencio “Ka Rene” Iliw-iliw, Marvin “Ka Jaz” Baao, Ka JP at isa pang kasama na napaslang sa Del Pilar, Capalonga, Camarines Norte. Patuloy na babagtasin ng libong rebolusyonaryo ang iniwan nilang mga bakas at buong pasulong na tatahakin ang landas tungong ganap na tagumpay. Nakikiisa ang rebolusyonaryong kilusan sa kanilang mga pamilya, kaibigan at mga masang kanilang nakapiling sa pagdalamhati at paggunita ng kanilang mga buhay at alaala.

Sa kabila ng paghahambog at pagtataguyod ng teroristang 9th IDPA sa madugo at walang-habas na gera ng rehimeng US-Duterte laban sa mamamayan, magsisilbing bukal ng lakas at sigla ang rebolusyonaryong kwento at buhay ng mga kasama upang ibayong isulong ang makatwiran at makatarungang digma ng mamamayan. Sa kabila ng iba’t ibang uri at kinalakihang pinanggalingan, pinagbibigkis ang mga Pulang mandirigma ng iisang layunin: ang buong kapasyahang paglahok sa rebolusyon upang mapalaya ang mamamayang inaapi’t pinagsasamantalahan.

Nasawi sina Ka Ben habang buong sikhay na binibigyang tugon ang mga problemang kinakaharap ng kanilang komunidad na inoorganisa na kalakhan ay masang magsasaka. Taliwas ito sa ipinahayag ng berdugong 9th IDPA na nagsasagawa ng extortion activities ang mga Pulang mandirigmang kanilang pinaslang. Ang totoo, walang-pakundangang nagpaputok ang mga tropa ng 83rd IBPA sa kabila ng malinaw na presensya ng mga sibilyan sa lugar.

Kinukundena ng NDF-Bikol ang pagpaslang kay Ka Matteo sa kabila ng pagiging “hors de combat” nito. Hustisya ang ipinapanawagan ng NDF-Bikol para kay Rowena Barobo Gabina, ang sibilyang pinaslang ng tropa ng militar sa nasabing engkwentro. Ipinagpipilitan ni Maj. Gen. Fernando Trinidad, commanding officer ng ng 9th IDPA at Joint Task Force Bicolandia (JTFB), na kasapi si Gabina sa BHB sa kabila ng malinaw na pagpapatunay ng pamilya, komunidad at mga organisasyong nagtataguyod ng karapatang tao na isang sibilyan si Gabina. Pagpapatunay ang pagkakapaslang kay Gabina na walang ibang idudulot ang pinatinding militarisasyon ng Join Task Force Bicolandia kundi karahasan at ligalig sa mga komunidad.

 

Kabilang si Gabina sa daan-daang sibilyang pinaratangang NPA at pinaslang ng militar at pulis sa rehiyon. Dagdag ito sa patung-patong na kaso ng 9th IDPA kung saan tahasang itinuturing na collateral damage ng 9th IDPA ang mga sibilyan sa kanilang paghahasik ng lawless violence at terorismo sa rehiyon. Pinangungunahan ng berdugong 9th IDPA at AFP ang puspusang pagpapatupad ng MO 32 at pinatinding all-out war ng rehimen laban sa mamamayan laluna sa rehiyon. Isa sa mga layunin nito ay ikundisyon ang isip ng masang Bikolano at igupo sila sa takot upang bigyang-daan ang panghihimasok at manipulasyon ng militar sa darating na eleksyon.

Sina Ka Ben, Ka Dan, Ka Matteo, Ka Rene, Ka Jaz, Ka JP at iba pang mga Pulang martir ay maniningning na halimbawa ng pagyakap ng mamamayan sa buhay-at-kamatayang paglulunsad ng demokratikong rebolusyong bayan para sa tunay na panlipunang paglaya. Ang pagdadalamhati ng masang kanilang pinaglilingkuran ay pagpapatunay ng hindi nagmamaliw na pagmamahal at suporta ng mamamayan sa BHB. Handa nilang ibaling ang kapighatian tungong paglaban. Ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman magagapi ng anumang pasistang bigwas ang armadong paglaban ng mamamayan.

 

Pulang pagpupugay sa mga martir ng mamamayang Bikolano