Pulang pagsaludo sa mga baganihan sa rebolusyon!

Ang Apolinario Gatmaitan Command sang New People’s Army sa Isla sang Negros (AGC-NPA) nagahatag sang mataas nga pagsaludo kay Romeo Nabas alias Ka Marlon upod sa apat ka kaupod nga nagtaliwan sa natabu nga engkwentro sa Brgy Cabacnitan, Bilar, Bohol. Ang pagkabaganihan nga ginpakita ni Ka Marlon kag sang apat ka kaupod nga naghalad sang ila bilidhon nga kabuhi isa ka indi malipatan kag napagkit na sa tagipusuon sang malapad nga masa sang pumuluyo kag mga kaupod. Pulang Pagsaludo!

Si Ka Marlon halin sa Bohol ang upod sa mga gintalana sa southeast nga bahin sang Negros sadtong 2003. Isa sya sa nangunang kadre sang Partido nga daku ang nabulig agud marekober ang mga daan nga lugar nga sadto nabayaan kag mabalikan ang mga nawasak nga baseng masa tuga sang mga rebisyunistang traydor. Sadtong 2007, gintalana sya sa Norte nga bahin sang Negros agud magbulig sa gihapon sa pagrekober, pagpalig-on kag pagtukod liwat sang North Negros Front. Tuig 2017 ginbalik sya sa probinsya sang Bohol agud magbulig sa pagpabaskug sa larangang gerilya didto. Ang masa sa Negros nagapangasubo sa pagtaliwan ni Ka Marlon kag nagadumdum sa iya nga mga kontribusyon sa pagpasulong sa inaway banwa sa Isla.

Ang padayon nga pagbaskog sang armado nga rebolusyunaryo nga kahublagan sa Negros makita sa padayon nga nagadalum nga angut sang hukbo sa masa kag naga-angkon ini sang mainit nga suporta sang pumuluyo kag padayon nga nagasulong. Kabaliskaran sa mga propaganda sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, wala sang bisan isa ka larangan gerilya ang nawasak sa pihak sang masingki nga operasyon militar. Isa ka hinambog nga pahayag sang military nga kuno ila na nawasak ang north kag southeast nga larangan gerilya sa Negros.

Ang matuod ang mga ligal nga organisasyon masa amo ang ginapanglagas, ginabansagan nga mga katapu sang NPA, kag nangin biktima sang EJK ang mga aktibista kag lider masa. Madamu man ang iligal nga gin-aresto, gintamnan sang ebidensya kag ginpasakaan sang himo-himo nga kaso kag madamu pa nga porma sang paglapas sang tawhanon nga kinamatarung. Lapnagon man ang peke nga pagpasurender kag pilit nga ginapaako nga mga NPA. Nahimo na ini nga gatasan sang mga opisyal sang AFP/PNP bangud ang kwarta nga dapat magakadto sa tagsa ka magsurender nagadiretso lang sa bulsa sang mga opisyal sang AFP/PNP. Kon may ara gid man, sensilyo nalang ang mahatag sa mga ginapasurender.

Base sa plano sang NTF-ELCAC, pilit nga ginapatuman ang “whole of nation approach” agud obligahon ang mga lokal nga yunit sang gobyerno nga mag-upod sa programa sang tiraniko nga gobyerno kontra sa rebolusyunaryong kahublagan. Upod sa kakugmat nga ginahimo sa kabukiran, ginahadlok man ang mga lokal nga opisyales agud indi magbato sa mga kalakasan sang AFP/PNP.

Ang propaganda nga nalutos na ang NPA, isa na ka daan kag gasgas nga propaganda agud hinabunan ang ila kapaslawan sa “kontra-insurhensya” nga kampanya sa idalum sang Oplan Kapanatagan kag National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Sa rebolusyonaryo nga kasaysayan sa Negros, tanan nga mga brigade commander nga matalana sa Negros napaslaw sa ila pahayag nga ila wasakon kon indi man mapagamay o mapahuyang ang rebolusyonaryo nga kahublagan.

Ang rebolusyonaryo nga pwersa sa Isla sang Negros sa pagpamuno sang Partido Komunista sang Pilipinas ara sa malig-on nga posisyon agud atubangon kag paslawon ang plano sang tiraniko nga rehimen agud wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan. Handa ini nga pangapinan ang napundar nga politikal nga gahum sa kaumhan kag kaayuhan sang pumuluyo. Padayon ini nga maglunsar sang mga taktikal nga opensiba agud mapataas ang halintang sang inaway banwa kag silutan ang mga may utang nga dugo sa pumuluyo kag sa rebolusyonaryo nga kahublagan kag paslawon ang Oplan Kapanatagan sang US-Duterte nga rehimen.

Isulong ang armado nga paghimakas tubtob sa kadalag-an!

Mabuhay ang masang pigos!

Pulang pagsaludo sa mga baganihan sa rebolusyon!