Pursigido ug maisugong suklan ang kontra-rebolusyonaryo ug kontra-katawhang gubat sa rehimeng US-Duterte!

,

Atol sa pagsaulog sa ika-52 nga anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas – Marxismo-Leninismo-Maoismo, kinahanglang labaw pa’ng patas-on ang determinasyon ug kaisog sa katawhang Pilipino ug sa tanang rebolusyonaryong pwersa aron suklan ang paghuramintado sa rehimeng US-Duterte.

Samtang ginasaulog nato ang mga kadaugan sa gubat sa katawhan, sa susamang higayon, atong ihatag ang pinakataas nga pagsaludo sa mga rebolusyonaryong martir nga mabayanihong mitahan sa ilang kinabuhi alang sa rebolusyon. Karong tuiga, atong ginahandom ang 18 ka kaubang martir nga nahimong kaswalidad sa hugaw ug ngilngig nga pagpamomba sa rehimen. Ihatag usab nato ang pagparangal sa laing siyam ka Pulang manggugubat nga na-martir sa panagsangka tali sa pasistang tropa sa reaksyunaryong gobyerno. Tungod sa ilang tim-os nga pag-alagad sa katawhan, nakaangkon kita og bililhon nga mga kasinatian ug sumbanan nga labaw pa’ng nagpatabunok sa dalan sa rebolusyonaryong pakigbisog.

Makatarunganon lamang nga saulugon nato kining laing tuig sa nakab-ot nga kadaugan sa gubat sa katawhan. Sa tibuok tuig sa 2020, nalabngan sa tibuok rebolusyonaryong pwersa ug katawhan sa NCMR ang bangis nga hampak sa kaaway. Pinaagi sa lain-laing porma ug inisyatiba, epektibong napreserba sa rehiyon ang rebolusyonaryong kusog sa katawhan aron makakab-ot pa og mas daghang kadaugan sa mosunod nga katuigan. Gikan sa padayong pagbarog sa mga organisasyon sa Partido, sa maisugong pagsukol sa katawhan ug sa militanteng pagpaasdang sa armadong pakigbisog sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), tin-aw nga wala kanus-a man nagmadaugon ang rehimeng US-Duterte nga pugngan ang pag-asdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Sukwahi sa pagarpar sa estado, padayong nagabarog ang ato’ng han-ay ug nagapabiling lig-on ang rebolusyonaryong moralidad sa rebolusyonaryong pwersa. Aduna may mga napugos sa pagtahan sa ilang baruganan, apan pipila lang kini ug biktima lamang sila sa bangis nga pagpamig-ot sa kaaway.

Pinaagi sa hingpit nga pagpangulo sa Partido, labaw pa’ng nahimong hugot ang pagsumpay sa BHB ngadto sa masa, labaw pa’ng nahuptan ang mga disiplina ug palisiya ug kanunay nasumpay ang mga gimbuhatong militar ngadto sa pulitika.

Taliwala sa nagapadayong focused military operations (FMO) sa rehiyon, determinadong nasuong sa mga Pulang manggugubat ang lain-laing porma sa sakripisyo ug kalisdanan. Samtang desperado ang paningkamot sa kaaway nga lisud-lisuron ug hikawan ang BHB sa suportang masa, makanunayon usab ang pagtuon sa mga Pulang kumander ug manggugubat sa ilang kasinatian aron ipataas ang ilang katakus ug inisyatiba. Matngon usab niining nahuptan ang aktibong depensa ug opensibang postura ug mainampingong naalkontra ang pipila ka mga pagsulay’ng atake sa kaaway. Busa, nagpabiling pakyas ang administrasyon sa tinguhang puuhon kuno ang sentro de grabidad sa rehiyon ug ang laing duha ka nataran sa katapusan sa 2020.

Sulod lamang sa 2020, nalunsad sa BHB-NCMR ang 92 ka aksyong opensiba batok sa mga pasistang tropa sa AFP, PNP, CAFGU, mga tropang paramilitar ug batok sa mga magun-ubong multinasyunal nga plantasyon. Sa maong mga aksyon, mikabat sa 154 ang kaswalti sa kaaway kung asa 88 ang napatay atol sa sangka.

Padayon usab nga nakaangkon og kadaugan ang katawhan sa ilang mga kampanya alang sa kinabuhi, panginabuhian ug kagawasan. Tungod sa padayong pagpaantos sa rehimen sa katawhang mag-uuma, mamumuo, lumad, kabus sa kasyudaran, Moro ug mga hatungang pwersa, natukmod silang hiusahon ang ilang kaugalingong kusog ug magprotesta. Niining tuiga, nalunsad sa katawhan sa rehiyon ang lain-laing porma sa pakigbisog sama sa pakigkumpronta sa ilang agalong yutaan, pagpasaka og mga reklamo sa lain-laing ahensya sa gobyerno, pag-boykot sa operasyon sa kumpanyang gitrabahoan ug paglunsad og demonstrasyon. Naangkon nila ang pag-usbaw sa suhulan, paghatag sa ilang mga benepisyo, pagtaas sa presyo sa ilang produkto ug uban pang susama. Aduna usay mga sibilyan nga maisugong nakigharong sa pasismo sa AFP ug PNP sa ilang mga komunidad. Walay kukahadlok nila kining gibutyag ug gisuklan.

Sa nagkagrabeng krisis nga hatud sa pandemyang Covid-19, mas nisubsob pa ang mga mapangahason ug mamugnaong pagprotesta sa katawhan. Gipamatud-an nila nga dili kanus-a man babag ang pandemya ug ang mga gitakdang restriksyon sa reaksyunaryong gobyerno aron mosukol. Tungod sa grabeng kagutom, napanghingusog sa mga masa ang pagbakwit gikan sa mga sentrong baryo ngadto sa bukid aron makapanguma. Tukmod usab sa kahimtang, nitumaw ang lain-laing ispontanyong pagsukol sa mga kabus sa kasyudaran. Gawas niini, epektibo usab nga namaksimisa sa masa ang paggamit sa media ug social media aron mabutyag ang kamapasagaron sa administrasyon.

Kab-uton ang mas daghang kadaugan taliwala sa paghuramintado sa rehimeng US-Duterte!

Ang PKP ang nagadireher sa gubat sa katawhan sa NCMR. Pinaagi sa hugot nga paghupot sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, makanunayon kining nagatuon ug nagasumada sa iyang rebolusyonaryong mga kasinatian. Tungod niini, kanunay ginapahaom sa mga nangulong kadre sa Partido ang iyang mga mandato ug lakang sa kongretong kahimtang.

Aron mapataas ang katakus sa atong rebolusyonaryong pwersa, kinahanglan ang mapadayunong ideolohikal nga konsolidasyon pinaagi sa makugihon nga pagtuon sa unibersal nga teorya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug hashasan sila sa paglunsad sa pulitikanhong linya sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Kinahanglan ang walay-kapuol nga pagtuon sa mga klasikal ug batakang dokumento aron magsilbi kining giya sa atong adlaw-adlaw nga pagpatuman sa mga rebolusyonaryong gimbuhaton. Labaw pa natong ipursige ang kolektibo ug pormal nga mga pagtuon ug indibidwal nga pagbasa sa mga batakang dokumento. Pahimuslan usab nato ang pagka-aksesable sa mga dokumento sa atong mga selpon ug iapud-apod kini ngadto sa mas daghang magbabasa.

Aron makatikang ngadto sa mas taas nga ang-ang, kinahanglang ipursige sa mga kadre ug membro sa Partido ang makanunayong pag-ases ug pagtibuok sa mga kasinatian. Aktibo nato’ng batukan ang mga tendensiya sa emperisismo ug seryosong idapat ang mga pagtulun-an aron makab-ot ang mas taas ng praktika.

Ilalom sa nagkagrabeng krisis sa pangkalibutang kapitalistang sistema, obligasyon sa Partido nga hiusahon ang kusog sa napuluan ka libo ngadto sa minilyong masang Pilipino. Kinahanglang tukma-sa-panahon nga mapaabot sa mga kadre ug membro sa Partido ug sa mga Pulang manggugubat ang baruganan sa Partido sa mga isyung pangmasa. Kinahanglang walay-kapuol nga hatagan og giya ang masang midangop sa rebolusyonaryong pwersa.

Dili na malilong karon ang makamatay nga kagutom ug kawad-on. Busa, hinog ang kahimtang karon aron ipakaylap ug ipasubsob ang agraryong rebolusyon aron makab-ot ang ekonomikanhon ug pulitikanhong kaangayan sa katawhang mag-uuma. Angayang ihingusog sa masang mag-uuma ang libreng pag-apud-apod sa yuta uban pang repormang agraryo. Angayan usab nga magprotesta ang mga mamumuo ug kabus-sa-kasyudaran alang sa katungod sa panginabuhian, taas nga suhulan ug benipisyo ug kaluwasan sa pagpanarbaho. Kasumpay niini, angayan nga iprotesta sa katawhan ang pagbasura sa Rice Tariffication law, TRAIN Law ug uban pang susama nga labaw pa’ng naglubog kanila sa grabeng kaalaot.

Samtang anam-anam nga ginapatay ni Duterte ang katawhan tungod sa mga ekonomikanhong suliran, daw irong buang usab ang rehimen nga gapangdakop, gapangbalhog ug gapangpatay sa mga inosenteng sibilyan. Busa, imbes nga malisang, angayang himuong sumbanan sa kaisog sa katawhan ang mga kalapasan sa estado aron ipasibaw ang pagsukol. Angayang ibutyag sa mga biktima ug pamilya sa mga biktima ang pasistang mga tropa ug pulis nga nalambigit sa mga pagpangabuso, pugos-nga-pagpasurender, pagpanghasi, pagpamatay ug uban pang mga krimen. Gamiton ang tanang posibleng luna (outlet) aron mabutyag kini. Angayang i-ugat ang mga anti-pasistang pakigbisog sa pagpasibaw sa kampanya sa pagpabasura sa Anti-Terror Law, National Task Force, E-CLIP ug uban pang mapitulong mga lakang ug palisiya. Angayang suklan sa katawhan ang tanang makinarya sa pasistang paghari ni Duterte.

Sa kasamtangan, wala nay kapilian ang masang dinaug-daog kundili ang mopaling sa BHB aron mapanalipdan ang ilang kaugalingon ug ang ilang kinabuhi. Alang kanila, mao lamang kini ang bugtong nilang kadangpan aron mabawi ang ilang katungod nga gihikaw sa teroristang estado ug masuklan ang ngil-ad nga gubat sa rehimen. Busa, mao kini ang nahimong atabay alang sa labaw pa’ng pagkusog sa armadong pagsukol sa katawhan.

Niini, kinahanglang i-doble pa sa BHB ang iyang paningkamot isip tinuod nga sundalo sa katawhan. Isip kaabag sa Partido, kinahanglang padayong papelan sa BHB ang pagpataas sa kahimatngon sa masa, pagtukod sa lain-laing pangmasang organisasyon, pag-abag sa panginabuhian ug produksyon sa masa ug lakip na sa ilang pang-adlaw-adlaw nga gimbuhaton. Obligasyon usab sa BHB nga birahan ang mga elemento sa kaaway nga maoy nagapasiugda sa kriminal nga binuhatan sa mga komunidad sa sibilyan.

Kinahanglan usab nga ipakaylap sa BHB ang iyang serbisyong panglawas ngadto sa masa ilabina atubangan sa kamapasagaron sa rehimeng US-Duterte taliwala sa pandemya. Ipasubsob ang mga klinikang bayan ug mga edukasyong pangmasa kabahin sa panglawas.

Kinahanglan mangandam ang mga Pulang manggugubat sa mas brutal nga militar nga paghuramintado sa rehimeng US-Duterte. Sa katapusang duha ka tuig ni Duterte, siguradong magdamgo pa gihapon kini sa udtong tutok nga pugngan ug hikawan sa suportang masa ang BHB sa rehiyon. Walay-ulaw niining giusik-usikan ang kwarta sa katawhan aron sustentuhan ang iyang hugaw nga gubat.

Busa, kinahanglang labaw pa’ng patas-on sa BHB ang iyang diwang masukulon ug kamapangahason. Kinahanglang magpakahanas ang gerilyang mga yunit sa taktikang pagbalhin-balhin, konsentrasyon ug dispersal, aron malikayan ang kusgan ug nag-unang pwersa sa kaaway, pahimuslan ang luag nga gintang tali sa yunit pang-operasyon sa kaaway ug atakehon ang huyang nga bahin niini. Kinahanglang palambuon ang mga pamaagi aron i-kontra-atake ang subsob ug sustinidong mga operasyong militar.

Kinahanglang mas ipasubsob pa sa BHB ang mga taktikal nga opensiba sa mga detatsment ug kampo sa kaaway. Niining tuiga lang, mokabat na sa 169 ang detatsment sa CAFGU sa tibuok rehiyon, kung asa wala pay apil sa ihap ang mga kampo sa 19 ka regular nga batalyong pangkombat sa AFP ug PNP. Sa matag nahilunaan sa detatsment ug kampo sa kaaway, didto usab kaylap ang mga pagpanglapas sa katungod sa mga sibilyan. Sa susamang higayon, kinahanglang mapadayong planuhan ang pagparalisa ug pagpahamtang og punitibong aksyon batok sa mga magun-ubong plantasyon ug mina sa rehiyon.

Kadungan niini, kinahanglang labaw pag ipahugot sa BHB ang pagsumpay sa armadong pagsukol isip usa ka gubat sa katawhan. Kinahanglang labaw pa natong mapalambo ug maagni ang boluntaryong pag-armas sa masa sa mga lokalidad. Uban kanila, dinhi usab nato labaw pa’ng mapalambo ang ekonomiyang moalagad sa gubat. Ipalambo usab ang mga grupong partisano aron mabirahan ang mga elemento sa kaaway nga gapanghasi sa masa sa sentrong lungsod ug syudad. Kinahanglan usab nga pahimuslan ang lain-laing hinagiban batok sa kaaway sama sa mga tradisyunal nga himan sa masa.

Ang hiniusang pagsukol sa nakigbisog nga katawhan ug ang mabayanihong pag-asdang sa BHB ang nagahatag og inspirasyon sa tibuok katawhan sa NCMR. Magsilbi kining sumbanan alang sa mas daghang kalampusan.

Kanunay taas ang determinasyong sa Partido tungod kay daghang maayong anak sa nasud ang nipadayon sa nasugdang pakigbisog. Sila karon ang batan-ong Pulang kumander, opisyal sa pulitika, medik pangkombat, opisyal sa pinansya ug uban pang membro sa Partido ug manggugubat nga miabaga sa lain-laing rebolusyonaryong gimbuhaton. Sa padayong pagpangatake sa administrasyon, siguradong mas modaghan pa ang ihap sa mga makinasudnong kabatan-onan nga hagkap ang tiil nga mosubida sa kabanikanhan.

Busa, saulugon nato ang ika-52 nga anibersaryo sa subling pagkatukod sa Partido pinaagi sa kaisog ug determinasyon nga suklan ang tanang pagsulay sa estado batok sa rebolusyonaryong kalihukan ug katawhan ug pakyason kini hangtud makab-ot ang hingpit nga kadaugan. Wala nay lain pang haom nga panahon aron purisgido ug maisugong ipaasdang ang gubat sa katawhan kundili karon. ###

Pursigido ug maisugong suklan ang kontra-rebolusyonaryo ug kontra-katawhang gubat sa rehimeng US-Duterte!