Rambakan dagiti balligi ken panagabante ti Partido iti 53 a tawen! Paayen ti kontra-rebolusyonaryo a gubat ti rehimen US-Duterte! Ingato ti pangngeddeng nga iyabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili!

, , ,
English

Ita a maika-53 anibersaryo ti Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), makikaykaysa ti National Democratic Front – Ilocos iti panagrambak kadagiti nagun-od a balligi ken panagabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili a Pilipino.

Padpadayawan ti NDF-Ilocos amin dagiti kakadwa a nagibuwis ti biag sipud pay naiyaplag ti rebolusyonaryo a tignay ditoy rehiyon. Ipapaayan tayo ti naisangsangayan a pammigbig da Julius Marquez, Eniabel Balunos, Finela Mejia ken Joseph Capulas – kakadre ti Partido ken BHB iti larangan gerilya ti Ilocos Sur a pinapatay ti kabusor idi 2020, iti naindaklan a panangipaay ti biag da para iti dangadang iti panangwayawaya iti umili a Pilipino.

Iti intero a pagilyan, nakaukrad ita ti bandera ti Partido, nakatag-ay dagiti armas ken gemgem tapno padayawan ti kired na a dimmanon iti 53 a tawen a panangidaulo iti demokratiko a rebolusyon ti umili a Pilipino. Nangato ti moral ken pangngeddeng dagiti kamkameng ti Partido, dagiti Nalabbaga a mannakigubat ti Bagong Hukbong Bayan (BHB) , dagiti rebolusyonaryo a masa nga anakling-et ken makintengnga a pwersa a nareppet iti Nailian a Nagkaykaysa a Prente (NNP), dagiti pwersa ken gagayyem ti rebolusyon iti Ilocos, nga iti laksid ti nainget a kampanya ti panangikuspil ti kabusor ket tumaktakder tayo itatta nga agramrambak.

Agramrambak tayo ta iti laksid ti linasat tayo ita a tawen nga agtutupatop a krisis a gubuay ti pandemya, dagiti kalamidad ti bagyo, layus ken tikag, ti agdadata a panagbaybay-a ti estado iti sango dagitoy a didigra, ti tuloy-tuloy a panagsuwek ti pagbiagan gapu kadagiti agtutupatop a padagsen nga ipabpabaklay dagiti agtuturay, ket naikagumaan tayo a tumakder tapno rimbawan dagitoy babaen ti bukod tayo a determinasyon ken panangisakad kadagiti programa ti nailian-demokratiko a rebolusyon. Ditoy Ilocos, napatignay tayo dagiti rebolusyonaryo nga organisasyon ti masa a mannalon ken mangngalap tapno iruswat dagiti programa ti agraryo a rebolusyon iti panangingato ti produksyon, ammoyo ken panangilaban kadagiti madagdagus nga arayat ken ayuda, kabayatan nga itultuloy a lablabanan dagiti basaran a parikut ti nangato nga abang ti daga, usura, bagsak a presyo ti produkto, ken kinaawan ti nasayaat a serbisyo iti agrikultura. Napatignay tayo dagiti nadumaduma a demokratiko a sektor a nagiruswat kadagiti sistema ti binnadang ken brigada ti umili a mangipaay iti arayat kadagiti naapektaran iti pandemya ken kalamidad.

Agramrambak tayo ta iti unos ti umadani innem a tawen a panangiyab-ablat ti rehimen US-Duterte iti narungsot a kontra-rebolusyonaryo ken kontra-umili a gera na ket napaay a pugipugen ti Partido, ti BHB ken ti Nagkaykaysa a Prente ti maidadanes a dasig. Nga iti laksid ti maulit-ulit a deklarasyon ti AFP a ti rehiyon Ilocos ket “nawayaanen iti komunista nga insurhensiya,” sitatakder latta dagiti larangan-gerilya, kasta met a lumawlawa ken tumibtibker dagiti rebolusyonaryo a base. Ti Partido, ti BHB ken rebolusyonaryo a pwersa ket agur-urnong ti pigsa iti balbaliw a panagdalluyon ti gubat ti umili.

Agramrambak tayo ta iti laksid ti nadagsen a pukaw ti Partido kadagiti ginudas ti kabusor a Nalabbaga a mannakigubat manipud 2020, saan tayo a naupay ken sidadaan latta ti masa, nangruna dagiti agtutubo a sumampa iti Bagong Hukbong Bayan ken makipagpaset iti armado a dangadang iti rehiyon; nga iti laksid ti nagulib a kampanya ti kabusor a parmeken dagiti yunit daytoy ket agpingpinget latta a salakniban ti umili manipud iti panangidadanes dagiti apo’t daga ken dadakkel a komersyante-usurero, manipud iti panaggamrud dagiti kapitalista a kumpanya ti minas ken enerhiya iti ansestral a daga ken manipud iti panangranggas ti AFP-PNP kadatayo.

Agramrambak tayo ta iti laksid ti ipangpangas ti AFP ken NTF-ELCAC a “nakaad-adun a napasurender da,” ket saan a nagrukma ken nagsanud ti rebolusyonaryo ken demokratiko a tignay masa iti Ilocos, nu di ket agburburek latta ti gagem ti masa nga iyabante dagiti demokratiko a dangadang da.

Amin dagitoy a balligi ket ipagpagapu tayo iti natibker a panangiwanwan ti Partido iti amin a rebolusyonaryo a ganwat, iti nalawag a silaw ti Marxismo-Leninismo-Maoismo tapno saan tayo a maiyaw-awan iti nagulib a pakana ti agtuturay a rehimen nga isina datayo iti dana ti rebolusyon.

Aniaman a gandat ti kabusor, saan da a basta-basta a maparut ken mapugipug ti Partido ken rebolusyonaryo a dangadang iti rehiyon gapu ta nauneg a nakapundar daytoy iti intar ti kaaduan a masa a parparigaten ti pyudalismo, imperyalismo ken burukrata kapitalismo. Nagrusing ti rebolusyonaryo a dangadang iti Ilocos iti maudi a paset ti dekada 70, idi nagkaykaysa nga inlaban dagiti mannalon ti pannakaibaba ti abang ti daga ken interes ti ut-utang da. Gapu iti kinausto ti ilablaban da, simmaknap dagitoy a dangadang. Manipud ditoy ket naibangon ken limmawa dagiti rebolusyonaryo a timpuyog ti mannalon ken dagiti Sangay ti Partido iti barbaryo. Manipud iti nagrugian a maysa a platun ti BHB ket simged ti armado a dangadang ti umili nga Ilokano iti sidong ti baro demokratiko a rebolusyon ti umili a Pilipino. Babaen ti naanep a panangriing, panang-organisa ken panangpatignay kadakuada, inturong ti Partido ti masa iti dana ti armado a rebolusyon kas kaykaysuna a dana tapno rumuk-at da manipud iti silud ti nadumaduma a langa ti pananggundaway kadakuada dagiti apo’t daga ken dadakkel a komersyante-usurero.

Ngem ti panagrusing ken panagsaringit ti rebolusyon iti mismo nga arubayan na ket nakatiliw iti atensyon ti diktadura a Marcos isu nga inyablat na ti awan-kapada a kinaulpit iti masa tapno keltayen ti busel ti Partido ken ti rebolusyon iti Ilocos. Ngem iti laksid ti kinaubing ken kinaganus ti rebolusyonaryo a tignayan, situtured ken sititibker a tinakderan na ti naipundar a pigsa na tapnu rimbawan ti teror ti Martial Law. Napaay ti rehimen US-Marcos a ridisen ti busel ti Partido ken rebolusyonaryo a tignay ti umili.

Iti panagsisinnukat dagiti rehimen a nagturay, intultuloy da a rauten ti Partido ken rebolusyon, ken tunggal rehimen ket nagpangta a pugipugen daytoy ngem amin ket napaay. Kaniwas ti pangta da, lalo a rimmukbos ti busel ti rebolusyon iti Ilocos. Rimmegta ti rebolusyonaryo ken demokratiko a dangadang ti masa. Ad-adda a limmapad ken timmibker ti nagkaykaysa a prente dagiti mannalon ken mangmangged ken amin a marigrigat a dasig, ken naawid na ti makintengnga a dasig iti rebolusyon. Limmawa dagiti larangan gerilya, dimmakkel ken pimmigsa ti BHB ken ti armado a dangadang. Ad-adda a pimmigsa ken limmawa ti impluwensiya ken pammigbig ti masa nga anakling-et ken uray dagiti makintengnga a pwersa iti PKP kas pudno a Partido a mangilablaban iti interes da.

Agingga ita, ti rehimen US-Duterte ket agngarngaryet a mangikarkari a pugipugen na ti Partido ken amin nga idadauluan na rebolusyonaryo a pwersa iti panaggibus ti termino na. Ngem nangato ti kumpyansa tayo a mapaay ti rehimen. Daytoy a kumpyansa ket nakabasar iti umun-uneg ken kumarkaro a krisis ti malakolonyal ken malapyudal a gimong, a marikrikna la unay ti kaaduan a masa a marigrigat iti rehiyon Ilocos

Rambakan dagiti narimat a balligi ti Partido, bayat nga ad-adawen dagiti adal kadagiti pukaw ken apagapaman a pannakaabak manipud iti narungsot a kontra-rebolusyonaryo a gubat ti agdama a rehimen. Balbaliw nga isapata ti kinapudno iti Partido ken naimpusuan a panagserbi iti umili. Laglagipen a kanayon dagiti kakadwa a nagibuwis ti biag para iti naindaklan a misyon a wayawayaan ti umili a Pilipino. Ingato ti pangngeddeng nga agpakatibker a sarangten dagiti karit iti kumarkaro a pasismo. Agpakatibker a sangwen dagiti sakripisyo ken rimbawan amin a lapped tapno iyabante ti dangadang para iti pagimbagan ken interes ti umili iti sango ti narungsot a kontra-rebolusyonaryo a gubat ti rehimen US-Duterte ken ipagballigi ti nailian demokratiko a rebolusyon ti umili a Pilipino agingga a maragpat ti sosyalismo.

Agbiag ti narimat a balligi ti panangidaulo ti Partido Komunista ng Pilipinas iti 53 a tawen!

Agbiag ti 53 a tawen ti nailian-demokratiko a rebolusyon ti umili a Pilipino!

Rambakan dagiti balligi ken panagabante ti Partido iti 53 a tawen! Paayen ti kontra-rebolusyonaryo a gubat ti rehimen US-Duterte! Ingato ti pangngeddeng nga iyabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili!