Rebolusyonaryong hustisya kontra sa palalong tropa kan AFP asin PNP asin makatawong pagtrato para sa mga nagsuko asin lugadang pwersa kaini

Read in: Pilipino | English

Sarong makusog na suntok sa lawas kan kaiwal an matrayumpong naillunsar kan Armando Catapia Command-BHB Camarines Norte kaineng Marso 19, 2021.

An nasambitang matrayumpong taktikal na opensiba ay huli sa mahusay asin angay na pagkapulido kan Pulang Hukbo sa taktikang gerilya laban sa dakulang pwersa nin kaiwal. An 14 na bag-ong armas, kasabay nin lain-lain pang kagamitang militar na nasamsam kan mga kasama, ay madugang sa kusog kan mga platun kan BHB sa enterong rona. Nakaresibi man ning pampulitikang pag-omaw asin pag-orgulyo ning panggitnang pwersa asin lain-lain pang sektor an matrayumpo na solidong taktikal na opensiba .

Taas-kamot na pig-oomaw kan bilog na rebolusyonaryong kilusan sa Bikol an matibay na pagkapot kan Pulang Hukbo sa makatawong pagtrato sa tulong lugadang nagsuko asin mayo na ning kapasidad na lumaban (hors de combat) sa lado kan kaiwal. Urog kaining pinaheheling an superioridad nin pan-ideolohiya asin pampulitikang pundasyon kang Bagong Hukbong Bayan asin an matalas na pagpapautob ning disiplinang nakabatay sa makauring kamulatan. Sa maimbod na pagtangan nin interes kan namamnwaan, kan saindang kapakanan asin derechos, pirme-pirmeng pinatototohanan kan BHB na sinda ang tunay na hukbo kan namamanwaan.

Ginigibong kapital kan reaksyunaryong hukbo an pagpapalakop kaini nin takot asin paninindak ngaring mapatikom an ngimot asin magapos an namamanwaan. Bakong makangangalas na iselebrar kan namamanwaang Bikolano an sarong bigwas nin rebolusyonaryong hustisya na nakuwa para sa gabos na biktima kan gera kontra-mamamayan kang makadayuhang rehimeng Duterte. An lagabong kang kapangganahang ine ay padagos na maaniningal sa gabos na surok nin rehiyon asin nasyon na sisimbagun liwat kan iba pang paglaban kan namamanwaan tangaring mayong untok na paluyahon asin pugulan an pananalasa nin terorismo kan estado sa kanayunan asin kalunsuran.

Sa laog kan hanay nin mersenaryong hukbo, nagigimata an mga makabayan asin maka-mamamayang pulis asin suldados. An saindang kaanggotan sa kultura nin karahasan, kawar-an nin responsibilidad asin pagkabangkarota sa moralidad an nagsusubol sa inda na makipagtabangan sa rebolusyonaryong kilusan. Mga daing data asin utak-pulbura man ang saindang mga halangkaw na upisyal asin punong kumander, an mga kawal asin nakabababang upisyal ay dai nakakalingaw sa saindang hinaleang uring anakpawis, sa saindang kasaysayan nin tingating asin pagkaoripon urog an saindang promesang udok na pagserbihan an namamanwaan.

Dai maninigaran kang mga paragibo nin estadestika asin kahambugan kang rehimen ang katotohanan: padagos an paglaban kan namamanwaan! Sa kada armas na nasasamsam nin BHB, urog nang nagkukusog an armadong pakikibaka. Sa kada ngirit nin trayumpo nagpupusog asin napapatotohanan an kapasyahan kan namamanwang lumaban para sa makauring kagalingan asin derechos. Makakalaom an namamanwaang Bikolano sa urog pang rebolusyonaryong pagsisikhay para daogon asin pagbayadon an rehimen sa pang-ekonomya asin pampulitikang delubyong ipinapataw kaini sa namamanwaan.

Sa pagkakasararo kan namamanwaan matutungkusan an teroristang paghahade! Bakong pangatorogan an pagkalda kan banwaan!

Rebolusyonaryong hustisya kontra sa palalong tropa kan AFP asin PNP asin makatawong pagtrato para sa mga nagsuko asin lugadang pwersa kaini