Rebolusyonaryong pagpasidungog sa ila Kaupod Julie kag Kaupod Zero, mga martir sang engkwentro

Nagahatag sang pinakamataas nga pagpasidungog ang Roselyn Jean Pelle Command New Peoples Army Northern Negros Guerilla Front (RJPC-NPA) kag ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan kag pumuluyo sang Negros kanday Kaupod Julie kag Kaupod Zero, ang duha ka mga kaupod nga nagbuhis sang kabuhi sa reyd nga ginpatigayon sang 79th IB Philippine Army batok sa isa ka iskwad ka RJPC-NPA sa Sityo Banwa Minatay, Barangay Marcelo, Calatrava sadtong Abril 17, 2019 pasado alas 4:00 sang hapon.

Kag isa ka sibilyan ang gintiro-patay sang militar sa amo nga insidente, si Sulpicio Hernan Jr, kag ginapagwa sang 79th IB nga si Hernan upod kuno sa mga combatant sang NPA. Si Hernan isa ka ordinaryo nga batan-on nga mangunguma nga may ara mga paryente sa amo nga erya, dugay na nga ginasurbeylans sang militar agud pasurenderon sa mga patu-pato nga kaso. Ang RJPC nagaupod sa kalisdanan sang pamilya sa pagkapatay ni Hernan.

Maisug nga gin-atubang sang nasambit nga yunit sang RJPC-NPA ang sorpresa nga atake sang mga pasistang militar upod ang dugang pwersa sang CAFGU halin sa detatsment sa Barangay Marcelo. Ginapagwa sang kaaway nga isa lang ang ila kaswalti nga pilason, si Sgt. Garduce nga amo ang CO sang nagreyd nga tropa sang kaaway. Samtang ang kamatuoran, ang 30-minuto nga inaway nagresulta gid sa pagkapatay sa 5 ka pasistang tropa kag may 5 pa ang pilason sa kaaway.

Ginatago sang pasistang militar ang kamatayon sang mga ordinaryo nga sundalo nga ila ginapaon sa inaway samtang nagatinikal sila sa ila brutal nga pagpamatay sa mga kaupod kag sibilyan agud hadlukon ang pumuluyo. May ara mga dugang nga igo sa ulo ang mga nagkalamatay, indikasyon nga sila gintiro pa sa gihapon pagkatapos mapatay. Ang ila patay nga lawas ginguyod kag gindispley sa plasa sa Barangay Marcelo. Ang ini nga brutalidad kahimoan lang sang mga desperadong pasista nga uhaw-sa-dugo.

Samtang bug-at pa sa Bukid Kanlaon ang kasubo sang pumuluyo sa pagtaliwan nanday Ka Julie kag Ka Zero, ang bug-os nga kahublagan determinado nga magapadayon sa armadong paghimakas. Sanday Kaupod Julie kag Kaupod Zero, pareho ang edad 28, mga lamharon nga modelo sang ila henerasyon nga nagbuhis sang kabuhi para sa matuod-tuod nga kahilwayan kag demokrasya sa pungsod kag sosyalistang palaabuton.

Ang bulawanon nga tingog ni Kaupod Julie kag ang iban pa niya nga talento bilang hangaway sa patag sang hilikuton pangkultura sa progresibong kahublagan sang kabataan-estudyante, ginpauswag niya sa sulod sang armadong rebolusyonaryong kahublagan bilang hangaway sang Bag-ong Hukbo sang Banwa. Samtang ginpursige ni Kaupod Zero ang pagremolde bilang proletaryong rebolusyonaryo halin sa naandan nga dunot nga kultura kag dekadenteng impluwensyang burgis-pyudal sa mga kabataang mangunguma kag mangingisda.

Ginainto sang mga pasista ang ila kaugalingon sa ila kabutigan nga propaganda nga tatlo lang ang posibleng padulungan sang isa ka NPA ang pagkapreso, pagkamatay kag ang pagsurender. Ang adlaw-adlaw nga sakripisyo upod na ang posibilidad nga mag-antus sa sulod sang presohan kag mag-angkon sang kamatayon, reyalidad nga ginadawat sang mga rebolusyonaryo sa sinsero nga pagserbisyo sa masa. Muklat ang mga rebolusyonaryo nga ang bilog nga sosyedad isa man ka dako nga presohan samtang ang pumuluyo indi pa hilway sa pagpamigos sang mga nagahari nga sahi kag imperyalismo, burukrata kapitalismo kag pyudalismo. Kag bisan sa kamatayon, padayon nga ginapalangga sang pumuluyo ang aton mga rebolusyonaryong martir. Ang matuod-tuod nga rebolusyonaryo, rebolusyonaryo hasta sa katapusan.

Sa diin man nga bahin, sa reaksyon man o rebolusyon, realidad sa inaway ang pagpahuway hasta ang pagsurender kag pagtraydor sa mga kaupod. Pero nagadamgo ang kaaway sa ila panghuna-huna nga maga-atras ang NPA pagkatapos sang engkwentro sa Calatrava. Ang kamatayon nanday Ka Julie kag Ka Zero, mangin inspirasyon sa mga kaupod sa maisug nga pag-atubang sa pasistang rehimeng US-Duterte kag ang ila sakripisyo rason para sa madamo pa nga pamatan-on sa Negros nga mag-upod sa armadong paghimakas.

Napamatud-an na sa 50 ka tuig sang NPA nga magapadayon ang inaway banwa kag wala na sang iban pa nga padulungan ang NPA kundi ang kadalag-an!

Mabuhay ang handumanan nanday Ka Julie kag Ka Zero!
Isulong ang inaway banwa hasta sa kadalag-an!

Rebolusyonaryong pagpasidungog sa ila Kaupod Julie kag Kaupod Zero, mga martir sang engkwentro