Red-Tagging– Pangkugmat nga Tikang sang Terorista nga Gubyernong Duterte

Sa atubang sang malala nga kapigaduhon, gutom, pandemya kag mga kalamidad nga ginaantus sang pumuluyo, naglala man ang kurapsyon, anomalya, pagpamigos, pagpangdakop, kag mga pagpamatay sang gubyernong Duterte. Mas malala pa gid kay kadungan sang mga ini, waslik-poder kag patay-huya sini nga ginpalusot ang mga kontra-pumuluyo nga mga layi kag patakaran.

Sa kahadlok nga magprotesta kag magbato ang mga pumuluyo, daw idu-buang kag talawan nga ginatigayon sang gubyernong Duterte ang red-tagging sa tanan nga mga oposisyon, kritiko kag mga aktibista agud padayon kag wala upang nga magpagusa sa pagpangurakot kag anomalya. Pangkugmat ini nga tikang sining terorista nga gubyerno agud pahipuson kag punggan ang pagbato kag pagpamatuk sang mga pumuluyo kag oposisyon. Malisyoso kag mapaniplang nga ginatatakan nga mga “komunista” kag “terorista” ang tanan nga nagapamatuk ukon nagakritika sa iya pagdumalahan. Pati ang mga nagasuporta, nagasimpatiya, kapamilya, abyan ukon may kaangtanan man lang sa ginakabig ukon ginadudahan sang gubyerno nga komunista, ginatatakan man nga terorista. Kon terorista na ang pagkabig sa ila, pwede sila ipiton, pahugon, dakpon, presuhon, interogahon, tortyuron kag pinakamalala, patyon. Ini ang buluhaton sang isa ka matuod nga kontra-demokrasya kag terorista nga gubyerno.

Sa kamatuoran, daan na ini nga mga pamaagi sang mga diniktador nga pagginahum kapareho ni Marcos kag Hitler. Paagi sa bayaran nga militar kag pulisya, ginapunggan, ginapahipos, gina-ipit kag ginalupig ang oposisyon kag pumuluyo sa ila legal kag demokratiko nga pagbato kag pag-ehersisyo sang ila tawhanon nga kinamatarung. Resulta, gindula sang gubyernong Duterte ang tama ka gamay nga “demokrasya” kag kahilwayan sang pumuluyo nga magpaabot sang ila kaayuhan, demanda, protesta, pagkondena kag pagpamatuk sa gubyerno.

Mismo ang red-tagging kag Anti-Terror Law sang diktador kag tiraniko nga gubyernong Duterte ang nagapamatuod nga patay ukon wala na sang bisan pakuno-kuno man lamang nga demokrasya kag kinamatarung ang mga imol kag oposisyon sa Pilipinas. Ginatudlo man sini nga sa ultimo, solo nga ang armadong paghimakas gid lamang ang pamaagi, sabat kag solusyon sa malala kag malawig na nga pag-antus sang bilog nga pumuluyo pakadto sa handum nga kahilwayan.

Isikway ang mapintas, inutil, pabaya, durugista, korap, kontra-imol kag terorista nga rehimeng US-Duterte!

Rebolusyon ang sabat sa diktador, terorista, kurakot kag inutil nga gubyernong Duterte, ang solusyon sa kaimulon sang pumuluyong Pilipino!

Makig-isa kag makigbahin sa pagsulong kag pagtib-ong sang armadong paghimakas!

Magpatapu kag suportahan ang New People’s Army, ang matuod nga suldado sang pumuluyo!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas- ang partido sang masang pigos!

Red-Tagging-- Pangkugmat nga Tikang sang Terorista nga Gubyernong Duterte