Rehimen Duterte atubangon sang isganan nga mangunguma sang Negros

Mabaskog nga ginapanawagan sang Pambansang Katipunan ng mga Magsasaka (PKM) sa Negros ang hugot nga paghiliusa sang pumuluyong Negrosanon agud atubangon ang Memorandum Order (MO) 32 sang rehimen Duterte sa isla. Ang pagpanukot sang hustisya sa tanan nga biktima sang pasismo kag tiraniya kag ang pagtapos sa naka-ugat nga pyudalismo sa isla sang Negros malab-ot lang sa pag-usoy sang banas sang demokratikong rebolusyon sang banwa.
Kilala ang Negros bilang hasyenda kapital sang pungsod. Diri makit-an ang malagpad nga kadutaan nga ginahugakom sang mga despotiko, poderoso kag hakugan nga mga agalon mayduta nga amu man mismo ang nagapungko sa reaksyonaryong gobyerno. Gamit ang ila nga posisyon kag manggad, ila ginakontrolar ang laye, mga inutil nga ahensya sang gobyerno kag mangin ang mga mersenaryo nga pwersa sang estado agud magpabilin sa ila kamot ang pagpanag-iya sang kadutaan rason kung ngaa nagapabilin nga bugos kag paltik ang reporma sa duta nga programa sang reaksyunaryo nga gobyerno.
Nasandig sa isa ka monocrop nga ekonomiya ang Negros. Naglab-ot sa masobra 40% sang agrikultural nga kadutaan ang natamnan sang tubo nga sa diin ginamonopolyo sang pipila lamang. Lapnagon ang pagpang-agaw kag monopolyo sang kadutaan rason kung ngaa pito sa 10 ka mangunguma ang nagapabilin nga wala sang kaugalingon nga duta kag natulod sa pamugon sa katubhan. Ang mga mamumugon sa kampo nag-antus sang malala nga kawad-on sang duta, limos nga sweldo kag wala sang benepisyo. Padayon nga ulipon sa sistemang hasyenda, nagapangatubang ang mangunguma kag mamumugon sa kampo sa malala nga gutom kag kaimulon kag biktima sang mapintas kag madinugu-on nga patakaran sang pasistang estado.
Halin sa 1986 nga pagpatalsik sa diktadurya ni Marcos kag sa malawig nga paghari sa mga nagpakuno-kuno nga demokratikong rehimen, nagbunga naman ang krisis sang sosyedad sa isa ka pasistang diktadurya.  Ang kontra-mangunguma kag tiraniko nga si Duterte nagpatuman sang MO 32 diri sa Isla upod na ang Executive Order 70.
Padayon nga ginabubu-an sang mga pwersa militar ang Negros sa diin naglab-ot na sa 12 ka batalyon nga ginakomposar sang mga batalyon sang AFP, SAF sang PNP, mga CAFGU kag RPA nga nagaserbi bilang goons sang mga dispotiko nga mga agalong mayduta kag dalagku lokal nga komprador burgesya. Asud-asud ang pagpang-atake sa mga pumuluyo ilabi na sa sahing mangunguma. Halin 2016, naglab-ot na sa 89 ang biktima sang extrahudisyal nga pagpamatay diri sa isla, 45 diri sa idalum sang MO 32. Samtang 93 na ang detinidong pulitikal.
Ang handom sang sahing mangunguma bilang produktibo nga pwersa sang pungsod ang makaangkon sang duta nga madugay na gindingut kag ginahugakom sang mga sakon nga agalon mayduta kag dalagko komprador burgesya gamit ang armadong instrumento sa pagpamigos kag paghimulos. Ini malab-ot lamang paagi sa pagsulong sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa nga ang nangunang programa ang pagpatuman sang matuod nga reporma sa duta paagi sa libre nga pagpanatag sang duta sa sa mga mangunguma.
Ang New People’s Army bilang isa ka hangaway sang mangunguma ang nangunang hinganiban sa sahing pigos kag ginahimuslan agud tapuson ang sistemang mala-kolonyal kag mala-pyudal. Ang demokratiko nga gobyerno sang pumuluyo nga nagtib-ong sa gahum pangpulitika sang malapad nga pumuluyo ang amat-amat nga ginatukod tuhay sa nagalala nga kapintas sa polisiyang pang-ekonomiya kag pulitikal sang rehimen Duterte.
Malig-on kag padayon ginasuportahan sang masang mangunguma ang armadong paghimakas nga ginasulong sang NPA kay nagapati kami nga kon wala ang NPA wala gid lauman ang masang pigos.
Handa ang isganan nga mangunguma sang Negros nga atubangon ang diktadurya ni Duterte. Upod ang amon matuod nga hangaway nga New People’s Army, isulong ang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon nga amu ang makawasak sa nagaka-agnas nga sistema sang malakolonyal kag malapyudal. Kumplituhon ang rekisito sa pagdaug sang pangmalawigon nga inaway banwa para maangkon ang matuod nga reporma sa duta, pungsodnon nga industriyalisasyon kag matuod nga kahilwayan kag demokrasya nga nakabase sa hustisya. Pasabton ang berdugo nga rehimen sa ila krimen nga ginkomiter batok sa malapad nga hanay sang sahing pigos kag patalsikon ang papet, diktador kag berdugo nga rehimen US-Duterte!#
Rehimen Duterte atubangon sang isganan nga mangunguma sang Negros