Rinibo nga Armas, Rinibo a Gemgem para iti Ilocos 5!

Rinibo nga armas ken rinibo a gemgem ti nakatag-ay kas panagsaludo kadagiti lima a Nalabbaga a Mannakigubat – da Pamela “Ka Maymay” de Peralta, Mar “Ka Asyong” ‘Motlong’ Capulas, Edgar “Ka Nardo” Justo, Rolando “Ka Eugene” ‘Mando’ Marvil, ken Marxes “Ka Jiggs” ‘Samman’ Dazon – nga inggana iti maudi nga anges ket napinget ken situtured a nagserbi para iti interes ti umili.

Makipagrikna ti intero nga organisasyon ti New People’s Army nangruna ti Alfredo Cesar Jr. Command – NPA Ilocos Sur kadagiti kapamilya, kabagian, gagayyem, kakailian, ken dagiti umili nga inayat ken sipupuso a pinagserbian dagiti lima a martir. Makapa-unget ti brutal ken saan a makatao a pammapatay ti pasista a tropa ti Rehimen US-Duterte kadakuada ken iti maysa a sibilyan gapu iti nakaro a panagpaputok ti riple ken tangke iti asideg ti kabalbalayan.

Indaton dagiti lima a martir ti rebolusyon ken banuar ti umili ti laing, pigsa, tured, ken biag da tapno salakniban ken ilaban ti karbengan ken pagimbagan dagiti mannalon ken demokratiko a sektor iti Ilocos ken intero a pagilian. Napinget da iti pannakidangadang iti tengnga ti sustenido ken nakapokus ti operasyon a kombat, intel ken saywar nga isaysayangkat ti 81st IBPA, RPSB, ken PNP SAF manipud pay iti tawen 2017 tapno kanu parmeken ti rebolusyonaryo a tignayan iti Ilocos.

Iti panagkaro ti krisis iti ekonomya ken Covid pandemya, gasgastaren ti rehimen ti buis ti umili kadagiti operasyon ti AFP ken PNP kontra iti rebolusyonaryo a tignayan a pudno nga mangay-aywan iti salun-at ken tumultulong iti panangpadur-as iti kabiagan ti umili. Idi Agosto 8, agsagsagana ti yunit nga agtaming ti pasyente kadagiti barbaryo idi awan sarday a paputukan ida ti pasista nga 81st IBPA. Ni Ka Maymay a medical officer ket natiliw a sibibiag ngem binaratbat da ti bala ti bagi na idi awan ti ited na nga impormasyon; daytoy ket nalawag a panaglabsing iti linteg ti gubat ken Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Siaammo da Ka Maymay, Ka Asyong, Ka Eugene, Ka Nardo, ken Ka Jiggs a narigat ken narikut ti armado a rebolusyon a mangrippuog iti imperyalismo, burukrata kapitalismo, ken pyudalismo. Impasnek da a rimbawan amin a nasabsabat a problema, nagpadur-as da, ken nagilinteg kadagiti kamali ken kakapuyan tapno mas epektibo pay a makapagserbi kadagiti magungundawayan ken maidadanes nga umili.

Saan a matawaran ti inpaay dagiti lima a martir iti panangiyabante ti laban ti umili ti Ilocos para iti panangpadur-as ti kabiagan, salun-at, kultura, ken panangsalaknib iti karbengan dagiti mannalon ken dadduma pay a demokratiko a sektor. Kakuyog ti intero a rebolusyonaryo a tignayan, dakkel ti naitulong da iti panang-adal kadagiti arungaing ken problema dagiti mannalon ti Ilocos isunga balligi dagiti kampanyang masa a panagpaadu ti apit ken nayon a makan, panagpangato ti presyo dagiti produkto, panagpababa ti abang ti daga ken ramit iti panagtalon, ken interes ti pautang, panagrisut ti kontradiksyon iti intar ti umili, panag-agas kadagiti masakit, ken dadduma pay.

Dagiti lima a martir ti rebolusyon ken banuar ti umili ket pagwadan ti disiplina, naanep a panagtrabaho, panagpakumbaba, kinatured, saan a managimbubukod, simple a panagbiag ken napinget a pannakidangadang:

Ni Ka Maymay, maysa nga agtutubo, ket manipud iti dasig a petiburgesya a dimmakkel iti Baguio City ngem ti puon da ket Narvacan, Ilocos Sur. Imbati na ti narang-ay a biag tapno makadenna dagiti ipatpateg na a masa. Iti uneg ti 6 a tawen na iti NPA, natenneb isuna kas maysa a kadre ti pulitika ken militar. Gapu iti kabaelan na a mangidaulo, nagakem isuna kas team leader ken vice squad leader iti maysa a panawen. Maysa isuna kadagiti sniper ti yunit. Nasinged isuna iti kakadua ken iti masa isu nga uray sadinno a baryo ti papanan ket nalaka a maka-organisa. Isuna ti kangrunaan a medical officer ti yunit; naanus a mangtaming kadagiti pasyente a kakadua ken masa. Nag-akem met kas maysa a cultural officer, nalaing nga agkanta, agsala, agdrowing, ken agsurat. Saan na nga inpaidam ti talento na kasta met nga isuro na kadagiti dadduma dagiti kaammoan na.

Ni Ka Asyong ket maysa a nakurapay a mannalon iti Pidpid, Sta. Cruz, Ilocos Sur sakbay a simmampa idi 2004. Ti kinatured, kinalaing a mangidaulo, kinaanus, kinatanang iti labanan, ken panangipraktika na kadagiti adal manipud iti adu a kapadasan ti yunit iti labanan ken addang pannusa ti mangpaneknek nga isuna ket maysa a kadre militar. Saan laeng nga armas ti ay-aywanan na nu di ket agraman dagiti kakadua ken masa nga ayayaten na – nagaget a tumulong iti produksyon ken agpropaganda kadakuada. Kadawyan ket naulimek ni Ka Asyong ngem nu nalpas ti naikeddeng a trabaho na ket agbirok ti panawen a makilangen iti kakadua. Sagpaminsan ket adda isuna iti sirok ti kaykayo nga agsursurat ti daniw wenno agdodrowing. Natibker a sinango na dagiti nasabat a problema, karaman mainiag iti pamilya, saan a nakaapektar dagitoy iti naimpusoan a panagtignay na kas rebolusyonaryo. Inggana iti maudi nga anges ket saan na a tinallikudan ti dasig a naggapuan na.

Ni Ka Nardo ket manipud iti pamilya a mannalon iti Bugnay, Candon City. Simmampa isuna idi 2016 kalpasan ti balligi a kampanyang masa ken panagbukel kadagiti rebolusyonaryo nga organisasyon. Dati nga OFW isuna, nagbalin met laeng a mangngalap ti dakkel a barko. Gapu iti kinarigat ti biag idiay ballasiw-taaw, nagawid isuna, nagtalon, ken inaywanan na ni ina na. Napaspas ti panagdur-as ni Ka Nardo iti tignayan. Saan a nagbalin a lapped ti tawen na tapno ipatungpal dagiti responsibilidad na; panang-asikaso iti kabiagan ti yunit ken ti masa, ken panangipasaknap ti nailian, siyentipiko, ken pangmasa a kultura. Nangato ti inisyatiba na, awan ti atrasan na a rebbengen, ken pursigido nga agadal isu nga iti apagbiit a panawen ket nagakem isuna kas team leader ken pimmaset iti pampulituka a trabaho ti yunit. Manipud iti pagkamammartek ken pagkamanangriribuk, nagbalin ni Ka Nardo nge ehemplo ti maysa a rebolusyonaryo, nagmuli iti bukod a bagi tapno naan-anay a makapagserbi iti umili.

Ni Ka Eugene ket maysa nga aktibo nga agtutubo a rebolusyonaryo. Naggapu isuna iti pamilya ab nakurapay a mannalon iti Bugnay, Candon City. Gapu iti kinarigat ti biag, saan a naka-eskwela ni Ka Eugene. Sa na laeng nasursuro ti agsurat ken agbasa idi nagbalin a Nalabbaga a mannakigubat. Naulimek ken managbabain isuna ngem in-inot na dagitoy a narimbawan babaen ti tulong dagiti kakadua ken masa nga naor-organisa. Gapu iti kinapursigido na nga agadal, kinangato ti inisyatiba, ken kinagaget, nabirngasan isuna kas “pangmalakasan” ken naituding a sumango iti trabaho ti kabiagan ti yunit ken ti masa. Adda man dagiti problema ken pagkapuyan ni Ka Eugene, inarakup na dagiti masa ken impagna dagiti prinsipyo ti rebolusyon.

Ni Ka Jiggs ket maysa nga agtutubo nga Igorot manipud iti Tadian, Mountain Province. Namulat, naorganisa, ken nagtignay isuna inggana simmampa idi 2018. Iti nasurok dua a tawen na kas Nalabbaga a mannakigubat, inbingay na ti laing ken pigsa na kadagiti trabaho ti NPA a pangmilitar, pangkabiagan, ken pangkultura. Nagakem isuna kas team leader, kasta met a mapagnamnamaan iti pangkultura a trababo. Awan duadua nga inawat na nga agtignay iti Ilocos gapu ta naawatan na a dagiti nailian a minorya ti Cordillera ket saan a maisina iti naruay nga umili a Pilipino a kasapulan nga agkaykaysa ken agtignay tapno rebbeken ti imperyalismo, pyudalismo, ken burukrata kapitalismo nga isu ti mangilumlumlom iti umili iti kinarigat.

Nagsaem ken nakakaskas-ang ti napasamak kada Ka Maimai, Ka Asyong, Ka Nardo, Ka Eugene, ken Ka Jiggs. Ti kinabanuar da ti mangsungrod iti gumilgil-ayab a pannakkidangadang ti umili. Dagiti lagip da ti mangpatibker iti pangngeddeng dagiti kameng ti Partido Komunista ti Pilipinas, dagiti Nalabbaga a mannakigubat ken kumander ti New People’s Army, dagiti kameng ti rebolusyonaryo nga organisasyon, ken ti naruay nga umili a nabayagen nga agtartarigagay ti pudno a panagbalbaliw ti gimong, nga ituloy ti panangiyabante ti gubat ti umili iti nangatngato a tukad inggana magun-od ti naan-anay a balligi ti nailian-demokratiko a rebolusyon ken maitakder ti sosyalista a gimong iti pagilian.

Kangatoan a pammadayaw para kada Ka Maymay, Ka Asyong, Ka Nardo, Ka Eugene, ken Ka Jiggs!

Rinibo nga Armas, Rinibo a Gemgem para iti Ilocos 5!