Sa absolutong pagpangulo sa Partido sa NPA, ang gubat sa katawhan padayong nakaangkon og mga kadaugan sa NEMR

 

Ang Bagong Hukbong Bayan-North Eastern Mindanao Region (BHB-NEMR) kauban sa tanang rebolusyonaryong pwersa mapasigarbuhong magsaulog sa ika-50 nga anibersaryo sa pagkatukod sa BHB karong Marso 29, 2019.

Niining maong adlaw, ang BHB-NEMR naghatag og taas nga pasidungog ngadto sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) nga absolutong nagpangulo sa tinuod nga hukbo sa katawhan ug tibuok rebolusyonaryong kalihukan. Pasalamatan ug pasidunggan usab nato ang tanang mga kumander ug manggugubat sa BHB, Milisyang Bayan, mga kadre ug membro sa Partido, aktibista ug mga rebolusyonaryong pwersa sa padayong pagsukol sa tumang bangis, hugaw ug hinungog nga mga lakang pangpuo sa pasistang rehimeng US-Duterte.

Hatagan nato og taas nga pagsaludo ang kinse (15) ka mga Pulang manggugubat nga martir sa NEMR (Marso 2018 – Marso 2019) ug tanang mga rebolusyonaryong martir nga naghalad sa ilang tibuok kinabuhi, katakus, kaisog ug kahibalo aron depensahan ang katawhang nakigbisog ug nagpaasdang sa gubat sa katawhan.

Tungod sa absolutong pagpangulo sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ngadto sa BHB, gikan sa saysenta (60) nga ginsakpan nga adunay 9 ka tag-as nga kalibreng armas, padayon kining mitubo, mikusog, milig-on ug nakaangkon og daghan pang mga kadaugan sa tibuok nasud. Sa laing bahin, sukad sa pagkatukod sa rebolusyonaryong kalihukan sa NEMR, ang BHB sa rehiyon nakahimo og mga mahinungdanong tampo sa kinatibuk-ang pagpaasdang sa gubat sa katawhan sa tibuok nasud.

Sa kasamtangan, taliwala sa magun-ubong mga operisyon ug kampanyang militar nga gilunsad sa AFP/PNP ug sa pasistang rehimeng US-Duterte, napreserba sa BHB-NEMR ang kaugalingon pinaagi sa determinadong pagsukol sa tibuok rebolusyonaryong pwersa ug sa mga tigsuporta niini.

Sulod sa usa ka tuig nakalunsad kini sa kapin 200 ka mga aksyong militar nga mipahiagom sa gidak-ong batalyong kaswalti sa mga pwersa sa AFP, PNP ug CAFGU. Ang pipila niining maong mga kadaugan mao ang pag-ambus sa BHB-Agusan del Norte sa nagpatrolya nga mga pwersa sa AFP ug CAFGU sa Brgy. San Antonio, RTR, Agusan del Norte niadtong Nobyembre 2018 ug ang reyd nga walay buto sa BHB-Agusan del Sur sa usa ka CAFGU detatsment sa Brgy. New Tubigon, Sibagat, Agusan del Sur niadtong Disyembre 19, 2018. Gikan niini, nakumpiska sa BHB ang 27 ka tag-as nga kalibreng mga pusil sa maong taktikal nga opensiba nga makahimong ikaarmas sa dugang pormasyon sa mga Pulang manggugubat.

Gawas sa nakuhang mga armas, nabihag usab sa BHB ang disesayes (16) ka tropa sa AFP. Ang katorse (14) niini, diin duha (2) ang regular nga membro sa 3rd SFB ug 12 ka CAFGU, nabihag sa usa ka hugna nga taktikal nga opensiba nga walay buto.

Kining maong mga aksyong militar, dakung tamparos sa AFP ug sa rehimeng US-Duterte sa ilang pagpamakak ug pagpanghambog nga nagkahinay na ang BHB. Wala usab makapugong

sa BHB nga makalunsad og mga taktikal nga opensiba, ang mga sustenido ug dinagkung mga operisyong militar sa AFP/PNP.

Tungod sa kadesperado, nangambisyon ang AFP nga ilugon-balik gikan sa BHB ang mga armas nga nakumpiska aron tabunan ang ilang mga kapildihan. Naglunsad kini og mga serye sa ang-ang dibisyon nga operisyon ug nagdeploy sa kapin 1,000 ka mga pwersa sa AFP nga suportado sa mga pwersang pangkahanginan, kanyon ug drones pangsurbeylans aron gukdon ang NPA .

Isip tubag sa maong mga atake, nakapahigayon ang BHB-NEMR sa 15 ka aksyong militar batok sa mga nag-operisyong pwersa sa AFP. Mipahamtang kini sa dili muobos sa 20 ka mga kaswalti ngadto kanila. Samtang, luwas ug napanalipdan sa BHB ang kinabuhi sa mga bihag- sa-gubat (prisoners of war).

Tungod sa kapakyas sa mga pwersa sa AFP, naghuramentado kini. Ang mga yanong sibilyan ang gipahimungtan pinaagi sa paturagas nga pagpanganyon, pagpamomba ug pagpang- istraping gamit ang MG520 ug Augusta Westland attack helicopter duol sa mga komunidad ug kaumahan, pagpamatay ug daghan pang matang sa kabangis.

Ang tumang kabangis sa ilang mga atake nagpamatuod nga ang mga pwersa sa AFP/PNP, kaaway sa katawhang Pilipino ug tigpanalipod sa interes sa mapahimuslanon ug madaugdaugong hut-ong. Sa pikas bahin, makitawhanong gitratar sa mga Pulang manggugubat ang mga prisoners of war pinasubay sa hugot nga pagpatuman sa mga lagda niini ug mga internasyunal nga Balaod sa Gubat. Nagpakita kini sa kamatinud-anon sa BHB sa pagtuman sa mga palisiya ug kasabutan.

Padayong naglunsad ug nakaangkon og mga kadaugan ang gatusan ka libo ka mga mag-uuma nga nakabenipisyo sa pagpatuman sa minimum nga reporma sa yuta sama sa pagpataas sa suhulan sa mamumuong panguma, pagpaubos sa abangan sa yuta ug uban pang himang panguma, pagpaubos sa interes sa pautang ug pagpataas sa presyo sa produkto sa mga mag- uuma ug daghang pang uban. Samtang, padayong nakatikad og yuta ang napuloan ka libo ka mga mag-uuma ug Lumad nga nakabenipisyo gikan sa mga erya nga kanhing logging concession.

Malampusong nalunsad sa katawhan ang mga kalihukang masa sama sa pagpapahawa sa mga CAFGU detatsment, pagbutyag ug pagbatok sa mga kabangis militar ug uban pang mga kontra-katawhang balaod ug kampanya sama sa martial law sa Mindanao ug Oplan Kapayapaan. Nagtumong kining maong mga kabangis aron pahilumon ug paludhon ang katawhang nakigbisog ug hawanan ang dalan alang sa pagpasulod sa mga langyaw nga minahan ug plantasyon.

Apan, kinahanglang kab-uton pa ang mas daghan mga kadaugan alang sa pag-asdang sa gubat sa katawhan. Pakusgon pa ang mga taktikal nga opensiba, mapangahasong maglunsad og kaylap ug mas taas nga ang-ang sa agraryong rebolusyon ug anti-pasista ug anti- imperyalistang mga pakigbisog. Padayong pakyason ug ibutyag ang kabangis sa militar. Kinahanglan nga mas palapdon pa ang pakig-alyansa, ipatuman ang agraryong rebolusyon ug magpasampa ilabina gikan sa han-ay sa kabatan-onan aron mas moabante ang armadong pakigbisog.

Mabuhi ang ika-50 nga anibersaryo sa BHB!
Mabuhi ang ika-50 nga anibersaryo sa PKP!
Sampa sa Bagong Hukbong Bayan!
I-asdang ang gubat sa katawhan hangtud sa kadaugan!

Sa absolutong pagpangulo sa Partido sa NPA, ang gubat sa katawhan padayong nakaangkon og mga kadaugan sa NEMR