Sa bulan sang mangunguma. Mas malala nga gutom kag kapigaduhon!

 

Todo-larga nga ginaratsada sang rehimeng US-Duterte ang iya mga neoliberal nga polisiya kag kontra-pumuluyo nga patakaran sa ekonomiya nga nagahalit sa pumuluyong Pilipino. Nagapangatubang sa malala nga krisis ang kabuhi kag palangabuhian sang bug-os nga pumuluyo sa idalum sang iya paantus kag pasista nga paghari.

Tuman nga gutom kag kapigaduhon nga naga dugang sa matag-adlaw nga ginalukdo sang mga mangunguma ang dala nga implementasyon sang Rice Tariffication Law (Republic Act 11203) ukon ang laye nga nagakakas sang quantitative nga restriksyon sa mga imported nga bugas nga ginapasulod diri sa Pilipinas sa idalum sang dikta sang World Trade Organization (WTO).

Ang Pilipinas kilala bilang agrikultural nga pungsod sa diin nasandig ang ekonomiya sa mga produkto pareho sang humay kag tubo. Ginabuhi sang aton mga mangunguma kag mamumugon sa uma nga gina bug-os sang 75% sang populasyon nga nagadala sang importante nga papel bilang produktibo nga pwersa sang aton nga katilingban. Apang nagapabilin sila nga gapos sa pagpang-ulipon kag pagpanghimulos sang mga agalon mayduta kag dalagko komprador burgesya nga padayon nga nagakontrol kag nagahugakom sa manggad kag rekurso sang aton nga pungsod.

Sumugod sang gin-implementar sang rehimeng Duterte ang Rice Tariffication Law nagtuga ini sang tuman nga halit nga makabig nga kalamidad sa kabuhi sang mga mangunguma. Halos indi makabawi sa gasto sa panguma sa isa ka ani/cropping ang presyo sang baklanay sang humay sa diin naglaba-ot lang sa Php 7 kada kilo ang presyo sa pipila ka rehiyon kag Php 10 tubtob Php 12 kada kilo ang kumon nga presyo sang humay sa farmgate. Lubong sa utang ang mga mangunguma, manubo nga sweldo, kulang sa benipisyo kag wala sang subsidyo ang reaksyunaryo nga gobyerno sa lokal kag magagmay nga mga mangunguma sa humay.

Ang pagbaha sang imported nga bugas diri sa pungsod ang indi maka-garantiya sang pagnubo sang presyo sang bugas bangud nagapabilin ang mga kartel nga nagakontrol sang presyo sang bugas sa merkado. Ang segurado sini amu ang pagpatay sang aton lokal nga industriya sang humay kag ang pagpatay sang palangabuhian sang mga mangunguma. Epekto pa gid sini ang padayon nga kawad-on sang duta, gutom kag kaimulon.

Diri sa Negros sa diin nagapangatubang sa malala nga pasismo ang sahing mangunguma, ginapatay sang estado gamit ang bala kag gutom ang pumuluyong Negrosanon. Sa matuod nga reporma sa duta nga panawagan sang pumuluyo, kontra-mangunguma nga mga patakaran kag militarisasyon ang ginasabat sang inutil nga gobyerno.

Nagakadapat lang nga mag-isa ang sahing mangunguma, mamumugon sa uma kag ang bug-os nga pumuluyo agud pamatukan kag patalsikon ang paantus, traidor kag pasista nga rehimeng US-Duterte. Ubos-kusog nga pabaskugon ang aton hanay para depensahan ang kabuhi, palangabuhian kag kinamatarung kag pasabton ang ini nga reaksyunaryo gobyerno sa ila krimen batuk sa pumuluyo.

Makatarunganon nga isulong ang agraryong rebolusyon agud wasakon ang monopolyo sa duta. Himakasan ang matuod nga repormang sa duta bilang sabat sa gutom kag kapigaduhon sa pungsod Pilipinas. Palaparon ang aton hanay para pamatukan kag ibasura ang mga kontra-pumuluyo nga mga patakaran pareho sang Rice Tariffication Law kag ang nagapadulong nga laye sa Sugar Import Liberalization.

Sa panahon nga ginalikop kita sang kadulom, wala sang iban nga solusyon kundi mas pataason ang halintang sang aton paghimakas kag pasingkion ang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon agud maangkon ang matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon, Ipakig-away ang matuod-tuod nga kahilwayan kag demokrasya nga nakabase sa hustisya sosyal.#

Sa bulan sang mangunguma. Mas malala nga gutom kag kapigaduhon!