Sa gitna ng mga atake ng AFP-PNP, Ika-52 anibersaryo ng CPP, ipinagdiwang ng buong Partdo sa TK, MGC-NPA ST at mamamayan

,

Sa gitna ng mga atake ng AFP-PNP sa mga sonang gerilya, ipinagdiwang ng mga komite ng Partido at ng mga yunit sa ilalim ng Melito Glor Command-New People’s Army Southern Tagalog (MGC-NPA ST) ang ika-52 anibersaryo ng Communist Party of the Philippines (CPP) kasalo ang mga rebolusyonaryong pwersa at mamamayan sa rehiyon. Nagpursigeng dumalo ang mamamayan sa selebrasyon sa mga sonang gerilya sa rehiyon at nagdala ng mga ambag na kulturang pagtatanghal at pagkaing pinagsaluhan nila sa mga kampuhan ng NPA.

Simple ang mga pagdiriwang ng mamamayan at NPA ngunit puno ng militansya. Sa umaga, sinimulan ng mga yunit ng MGC ang selebrasyon sa seremonya ng pagtataas ng bandila ng CPP, paghahanay at pagtanghal ng mga Pulang hukbo at pag-awit ng ‘Internasyunale’. Nagbigay ng mensahe ang mga kadre at kasapi ng Partido mula sa iba’t ibang yunit ng Partido bilang pagpupugay sa anibersaryo. Ginawa ring okasyon ang araw na ito upang talakayin ang pahayag ng Komiteng Rehiyon sa ika-52 anibersaryo ng CPP na pinamagatang “Pamunuan ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan laban sa Imperyalismo, Pyudalismo at Pasismo”.

Tinalakay din ang mga tungkulin ng NPA batay sa pahayag ng Komiteng Rehiyon. Ayon kay Armando Cienfuego, tagapagsalita ng MGC-NPA ST, “Tatanganan ng mga yunit ng NPA sa rehiyon ang mga tungkuling iniatang ng Partido upang biguin ang mga pasistang atake ng rehimeng Duterte at dalhin ang digmang bayan sa panibago at mas mataas na antas.”

Binigyang-pugay ng KRTK at ng MGC ang lahat ng mga dakilang martir ng rebolusyong Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay sa taong ito. Naglunsad ng 21 gun salute ang mga yunit ng NPA sa rehiyon bilang paggawad ng pulang saludo sa mga bayani.

Ani Cienfuego, “Hindi namin malilimutan ang mga kasamang nag-alay ng kanilang buhay sa rebolusyon. Makakaasa silang ipagpapatuloy ng mga naiwan at bagong sampang Hukbo ang kanilang mga simulain. Maraming tangkas ng mga kadre ng Partido sa mga yunit ng NPA ST ang handang tanganan at gampanan ang mga naiwan nilang tungkulin.”

Bilang pagsalubong sa anibersaryo, may mga yunit ng MGC na naglunsad ng Kapehan o “gabi ng kultura” sa bisperas ng okasyon.

Sa kalunsuran, nagdaos ng mga lihim na pulong selebrasyon ang mga komite at yunit ng Partdio sa iba’t ibang antas at muling sumumpa ng katapatan sa Partido at rebolusyon sa harap ng puting lagim na pinakakawalan ng rehimeng Duterte sa mamamayan..

Sa kanayunan, nailunsad ang selebrasyon sa kabila nang walang puknat na operasyon ng AFP-PNP sa Timog Katagalugan. Nanatili ang 1,000 tropa ng 201st Brigade at PNP CALABARZON sa probinsya ng Quezon. Patuloy silang nanghahalihaw sa mga komunidad kahit sa panahong naghahanda ang mamamayan sa pagdiriwang ng Pasko.

Patuloy ang panliligalig ng mga yunit sa retooled community support program operations (RCSPO) ng 203rd Brigade sa isla ng Mindoro. Sa bisperas ng Pasko, nagpalipad sila ng helicopter sa Timog Mindoro upang takutin ang mga katutubong Mangyan.

Sa probinsya ng Rizal, patuloy ang panggigipit ng mga elemento ng 2nd ID-PNP Rizal sa pamilya ng mga rebolusyonaryong martir at nadamay na tatlong sibilyan sa reyd sa Baras, Rizal. Ipinagkakait sa mga kaanak na makuha ang mga labi. Itinatago naman sa publiko ang batang nasugatan sa walang patumanggang pamamaril ng mga pasista.

“Matagumpay nating idinaos ang anibersaryo sa gitna ng nagpapatuloy na focused military operations (FMO) ng AFP-PNP. Tanda ito na buo ang loob ng Partido sa rehiyon at hukbong bayan sa ilalim ng MGC-NPA ST na salagin ang mga teroristang atake ng rehimen para ipagtanggol ang masa at ibayong isulong ang rebolusyon. Sumulong tayo sa 2021 na puno ng inspirasyon upang ibagsak ang rehimeng US-Duterte at pagbayarin ang mga pasista sa kanilang krimen sa bayan!“ pagtatapos ni Cienfuego.#

Sa gitna ng mga atake ng AFP-PNP, Ika-52 anibersaryo ng CPP, ipinagdiwang ng buong Partdo sa TK, MGC-NPA ST at mamamayan